නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu rkaueKsldg jvd fjkia''' - Yd,sld tÈßisxy


ls÷re kÈh fg,s is;a;fï mqxÑ ke.Kshla fj,d l,d f,daflg mh ;shmq Yd,sld fma%CIl wdorh Èkd.ksñka Tjqkaf.yoj;a ;=< Ôj;afjkak ;rï jdikdjka; jqfKa yeuodu;a l;dnyg ,lafjk pß;j,g mK§fï Nd.Hh wehg yssñjqK ksid' wo ojfia;a weh rka;s,s jefõ rka ueKsld f,i j,õ me<eka;sh ksfhdackh lrk W~Õ= ldka;djla f,i lrk rx.kh fndfyda fokdf.a l;dnyg ,lafj,d ;sfhk wjia:djl ;uhs weh zkj,shZ iuÕ fodvu¿ jqfKa'

fï ojiaj, .sydka mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao lsh,d lshkak i;=gqhs o@

wehs wleue;s fjkafk uu mdúÉÑ lrkafk we,afgda 800 jdykhla' we;a;gu oeka bkaÈhdfj ksIamdokh lrmq ureá 800 jdyk ksmojkafk ke;s ksid ;uhs uu fï jdykh mdúÉÑhg .;af;' uu f.dvla leue;af;ka ;uhs ureá 800 jdyk mdúÉÑ lf<a'

Yd,sld;a rka ueKsld;a tl jf.a lshk l;dfõ we;a;la ;sfhkjo@

wfmda kE' ta l;djg iïmQ¾K wi;Hhla' fudlo Yd,sld lshk fï uu rka ueKsld jf.a j,õ me<eka;sh .ek is;ñka T¨j Wÿïujdf.k Ôj;a fjk flfkla fkfuhs' uy fmdf<dfj mh.y,d Ôj;afjk ir, iqkaor wdorKSh pß;hla'

Tn wdorKSh pß;hla nj Tnu lshñka Th lrkafk wd;au j¾Kkdjla fkao@

tfyu fkfuhs ux .ek ug jvd okafk fjk ljqo@ ta ksihs nh ke;=j tfyu lsõfj' udj <Õska weiqre lrk whf.ka weyqj;a ta we;a; ±k.kak mq¿jka fjhs'

rka ueKsldg jeäfhka ,efnkafk fudk jf.a m%;spdro@

ug ysf;kafk hym;a jf.au whym;a m%;spdr;a iu iuj ,efnkj lsh,hs' iuyre lshkj Yd,sld ta pßf;g Wmßu idOdrKhla bgqlrkj lsh,' ta;a iuyre fïl fg,s kdgHhl pß;hla lshk tl wu;l lr, uu WvÕ= flfkla lsh, fodia lshkjd'

ta ;=<ska fmakafk Tfí rx.kfha ;d;aúl nj fkao@

tfyu fjkak ´k' uu fyd|g rÕmdkj lsh, ug lshkak nE' ta;a uu pß;hg Wmßu idOdrKhla lrkak lemfjkjd' ta ;=< uu id¾:l o wid¾:l o lsh, ;SrKh lrkak ´k wdorKSh fma%CIlfhd'

ÿIag - WvÕ= pß;j,g idOdrKhla lsÍu rx.k Èúhg lr.kak ydkshla fkao@

uu ys;kafk kE tfyu fohla fjhs lsh,' fudlo wms rx.khla lrkafk lshk tl yefudau okakjfk' ta;a ixfõ§ fma%CIlhd fndfyda úg fkd±ksu fg,s kdgHj,g jf.au Ñ;%mgj,g weíneys fjk wjia:d ;sfhkjd' tjeks wjia:dj, wms lrk pß;fha iajNdjh wkqj Tjqka wmsj je<|.kakj jf.au m%;slafIam lrk wjia:d;a fhfokjd' ta ;;a;ajh rx.k Èúhg ydkshlg jvd ffO¾hhla lshk ;ek ;uhs uu bkafk'

álla w¨;a jdykhla .kak woyila keoao@

biairyg iuyr fj,djg óg jvd myiqlï iys; jdykhla .kak ´fk lsh,d woyila tkak mq¿jka' ta b;ska uf.ka mjqf,a whg bgqúh hq;= hq;=lï bgq lrf.k ta jdykh fjkqfjka msßjehla ord.kak yelshdj ,enqKq ojil' .kafk fudllao lsh,d oekau lshkak neye' fudlo ta ;SrKh fndfyda fj,djg wfma mjqf,a iduQysl ;SrKhla fjhs' ta fldfydu jqK;a we;a;gu ux wo mdúÉÑ lrk jdyfka ug fyd|gu m%udKj;a'

biair ;rï ±ka ks¾udKj,g wdrdOkd keye fkao@

biair jeäfhka ,enqfK;a kE' ta jf.au ±ka wvqfjka ,efnkafk;a kE' talg fya;=j ;uhs yeu ks¾udKhlgu tlu Ys,amsksh fyda Ys,amshdg wdrdOkd ,efnkafk ke;s tl' wks;a ldrfKa wdrdOkd ,enqKg yeu ks¾udKhlau wms Ndr.kafk ke;s tl' we;a;gu lsõfjd;a ug kï fudk ks¾udKhlg wdrdOkd ,enqK;a ta pß;h ug ys;g tlÕj lrkak mq¿jka o lsh, fyd|g ys;, n,,hs Ndr.kafk'

tjeks iSud udhsïj,g fldgq jqKdu Tfí rx.k mrdih fma%CIlhd w;rg fkdhEu Tn Tngu lr.kakd ydkshla fkfuhso@

fldfy;au kE' ug rx.kfhka odhl fjkak wjia:dj WodjqK m<uqjeks fg,s kdgHfha b|,u fï ;dla ,enqK yeu ks¾udKfhau uf.a pß;h kdgHh mqrd Èjhk tajd' ta ;=< ;uhs uu ck;dj w;r wdodrh Èkdf.k bkafk' fma%CIlfhd w;rg hkak lsh, lvdì| f.k .ukla .sfhd;a wkak tal uf.a .ukg ydkshla fõú lshk tl ;uhs uf.a fm!oa.,sl u;h'

Yd,sldj rka;s,s jefõ rka ueKsldf. pß;hg f;dard .;af; ienE Èúfha;a WvÕ= pß;hla nj wOHCIjrhdg ±ks, fjkak neßo@

lShgj;a fjkak nE' fudlo uu fmdâvlaj;a WvÕ= pß;hla fkfuhs' ta;a .eyekq <ufhla úÈhg uu iudcfha bkak ´k fldfyduo ñksiaiq wdY%h lrkak ´k fudk úÈhg o lshk foaj,a .ek ie,ls,su;a' ta ;=< msáka wms Èyd n,ka bkak whg wms wdvïnrhs WvÕ=hs lsh, lshkak f,aishs' ta;a ta wfma we;=<dka;h fkd±kfk' idudkHfhka wOHCIjrfhla pß;hlg wmsj f;dard.ksoaÈ ta foa kslïu lrkafk kE' ta wkqj Tyq olskak we;s uu fï pß;h ;=< Ôj;afjkak mq¿jka flfkla lshk tl'

fCIa;%h ;=< mek kÕsk lems,s flá,s Yd,sldg fï fjoaÈ n,md, ;sfhkafk fldfyduo@

uu fmdâvlaj;a ys;kafk ke;s jf.au ±ks,u ke;s fohla ;uhs Th lems,s flá,s lshk foaj,a' wksl tfyu foaj,a fydh fydh ldf, kdia;slrkak uu leue;s kE' fudlo uf.a uqyqKg fkdfjk foaj,a ug wod<u keyefk'

Tfí rÕmEï .ek fmïj;d fudlo lshkafk@

ta woyia úfõpk ±k.kak ;ju uf.a Ôúf;ag tfyu flfkla weú;a kE' thd yuqfj,d uf.a rx.kh .ek lshk foaj,a miafi ojil ;uhs kj,shg lshkak fjkafk'

rkaueKsld jf.a f;darkj jeä ksid o Yd,sldg ;ju fmïjf;la uqK.eyqfk ke;af;@

wfka uu tfyu f;darkafk keye' ukqiailu jf.au hym;a .;smej;=ï ;sfhk udj wdofrka n,d.kak flfkla ysáfhd;a ta fyd|gu we;s'

Tfí leue;a; wlue;a; ±kf.k blaukgu flfkla bÈßm;a jqfKd;a@

ms<s.kak mq¿jka flfkla kï wïu ;d;a;g lsh, b;ska ms<sfj<la fjkak n,kjd'Oïñl fyajdjiï


PdhdrEm wka;¾cd,fhks