නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

mqxÑ ;srfha wysxildúhg mßirh iqrlskak f,dalfhka wjia:djla'''


ñfI,a È,aydrd " mqxÑ ;srfha ldf.;a ys;a Èkd.;a wysxildúh' isysk iud.u fg,skdgHfha Èks;s f,iska fï Èkj, jvd;a fma%laIl wdl¾IKh Èkd.;a weh rx.k Ys,ams‚hla f,i muKla fkdfõ iudc fiaúldjla f,i o ldf.;a l;dnyg ,lafjkjd' úfYaIfhkau f,dalfha f,dl=u mdßißl ixúOdkh jk Earth day network cd,fha ;dkdm;s Oqrhla o miq.shod wehg ysñ jqKd' ta .ek weh iuÕ l;d lrkak kj,sh wms wu;l lf¾ kE'

b;sx fldfyduo ñfI,a@

fyd|hs' fyd¢ka i;=fgka bkakjd'

Tng miq.sh od ;dkdm;s OQrhla ,enqK fkao@

Tõ ' Earth Day Network cd,fha Y%S ,xld ;kdm;s OQrh ug ysñ jqKd'

ixúOdkh iy tys Tfí odhl;ajh .ek jeä ÿr hula l;d lf<d;a@

f,dalfha ;shk f,dl=u mdßißl ixúOdkh ;uhs' Earth Day Network lsh,d lshkafk' fïl ;uhs oekg f,dafl ;shk f,dl=u mdßißl ixúOdkh' wfm%a,a 22 jk Èk iurkq ,nk f,dal ñysl; Èkh ks, jYfhka iurkafk;a fï yrydhs' fï ixúOdkh rgj,a 193 l muK ixúOdk 75"000 la iuÕ l%shd;aul fjkjd' fuys WmfoaYl lñgqfõ weußldkq k¿ ,shkdfvda älem%sfhda" tâ fn.a,s cQksh¾" weußldkq 45 jk Wm ckdêm;s we,a f.da¾" 68 jk weußldkq ysgmq rdcH f,alï fcdaka flÍ" wks,a lmQ¾ iy bka§h jHdmdßlfhl= jk wdkkaoa uyskaød jeks iïnkaO fj,d bkakjd' fï wdh;kfha m%Odk wruqK jkafka f,dj mqrd isák ñ,shk ixLHd; ckldhla Èß.ekaùu iy Tjqka iïnkaO lr .ekSu i|yd kj mrmqf¾ mßir l%shdldÍka ìys lsÍuhs' tys wkqj ;uhs udj Y%S ,xldfõ Earth Day Net-work ;dkdm;s f,i m;a flrefKa' Bg iu.dój ckm%sh bkaÈhdkq ks<s cqys põ,d bkaÈhdfõ Earth Day Net-work ;dkdm;s f,i m;a lrkq ,enqjd'

fï jf.a ;k;=rla Tng ,efnkak fya;=j fudllao@

uf.a m<uq fmd;" Social Invisibility is not a Fiction it Exists" cd;Hka;rj t<soelajQ miq tu fmd; .ek cd;Hka;r udoH j, iy mqj;am;aj, m< jqKd' Bg miafia Earth Day Network cd,h úiska ixúOdkh lrkq ,enQ My Future My Voice jevigykg iyNd.s ùug;a ug wdrdOkd ,enqKd'

wfma rfÜ mßirh wdrlaId lsÍug Tn .;a l%shdud¾. .ek l;d lf<d;a@

2016 § uu foaY.=‚l úm¾hdi l%shdldß;ajh wdrïN lr,d ta yryd mdßißl ydksh wju lsÍu i|yd jHdmD;s lsysmhla ixúOdkh l<d' ó.uqj fjr< mßY%fha§ Èk ;=kla mqrd fjr< ;Srfha ;snQ ish¨u ma,diaála bj;a lsÍu isÿ l<d' f.da,Sh WIaK;ajh by< hEu iy foaY.=‚l úm¾hdi fya;=fjka oekg mj;sk foaY.=‚l w¾nqoh wju lsÍu i|yd úi÷ula f,i uu lgdk" Èjq,msáh iy iS¥j hk m%foaYj, .ia 1000 la isgqùfï jHdmD;shla ixúOdkh l<d' rcrg úYaj úoHd,fha iy inr.uqj úYajúoHd,fha foaY.=‚l úm¾hdi ms<sn| wLKav oekqj;a lsÍfï jevigyka o uu wdrïN l<d' ta jf.au rcfha fyo ks,OdÍkaf.a ix.uh ˜.ila isgqùfï jákdlu˜ hk ixl,amh l%shdjg kexùfï jevigykg tys foaY.=‚l l%shdldßlfhl= iy iïm;a odhlfhl= f,i iïnkaO fjkak yels jqKd' ;jo okqIald la,dla iy ukqId kjr;ak iuÕ Èk 3 l foaY.=‚l úm¾hdi l|jqrla o wms ixúOdkh lr ;snqKd' Th jf.a jev f.dvlg ug odhl;ajh imhkak yelsùu we;a;gu i;=gla'

fï jev lghq;=;a tlal wu;l fkdjk w;aoelSï rdYshla tl;= fjkak we;s fkao o@

Tõ'' uu Earth Day Network wdh;kfha ;dkdm;s Oqrhg m;aùfuka miq f.da,Sh foaI.=Ksl l%shdldÍka iuÕ jevi-gykaj,g iyNd.S ùug ug wjia:d ,enqKd' cQ,s 29 Èk meje;ajQ f,dal jeis Èkh jevigykg ud iy wfkl=;a ckm%sh Earth Day Network wdh;k ;dkdm;sjre jk ì%;dkH bka§h ix.S;fõ§ iy ks¾udmlfhl= jk iqñla o;a;d" ;dhs k¿ wef,laia frkafv,a" fndïfí chY%S rdïkd;a" bkaÈhdkq iïNdjH .dhk Ys,amS fl!Isls pl%j¾;s" bkaÈhdkq ks¾udmlfhl= iy ix.S; ksIamdol ßlS flÊ" fidakï jeka.apqla" ms,smSk k¿ äx fvdx vekafgia" weußldkq ks,s fu,Sid gEka hk wh fuu jevigykg iyNd.S jqKd' ta jf.a wjia:d ksid w;aoelSï /ila ,nd .ekSug yels jqKd'

wkd.; mrmqrg jvd fyd| mßirhla ks¾udKh lsÍug mq¿jka lsh,d Tn úYajdi lrkjo@

wmg ma,diaála Ndú;h wvq lsÍug yels kï" wmg yels iEuúgu .ia lsysmhla isgqùug yels kï" jdyk ÿï mÍ-laIKhla lsÍfuka wmf.a jdykj,ska ksl=;a jk úI jdhq wju lsÍug iy fjr< iy .x.dj,g l=Kq li< neyer lsÍfuka j<lajd .; yels kï" fidndoyu h:d ;;a;ajhg .ekSug wmg yels jkq we;ehs uu úYajdi lrkjd' wkd.; mrmqrg Ôj;a ùug jvd fyd| mßirhla ks¾udKh lsÍug yels fjhs lshd uu úYajdi lrkjd'

fï ksid rx.k lafIa;%fha jev lghq;=j,ska ÿria fj,do@

kE' fï Èkj, isysk iud.u fg,skdgH úldYkh jkjd' bÈßfhÈ ;j;a ks¾udK lsysmhlu úldYkh ùug kshñ;hs' ta w;r l%siaá fY,agka uy;auhd wOHlaIKh lrk˜il=K mshdm;a˜" ksu,a r;akdhl uy;auhf. ˜lsid˜ " Ysj.=rekdoka uy;auhdf. ˜Kiss season 2˜ "˜ race˜ jf.a fg,s kdgH lsysmhlau ;shkjd' Bg wu;rj iqks,a fldia;d uy;d wOHlaIKh lrk" Ñka;l l=,;=x. uy;d ksIamdokh lrk Can you hear me fg,skdgHfha uqyqr;a Wf<, cQ,s 31 meje;ajqKd'


wkqmud fyar;a