නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

foúhka jykafiaf.ka ug ,enqKq jákdu ;E.a. Tyqhs''' - kSgd m%kdkaÿ


Wmka .u lgqfkaßh jqK;a uu iskudjg mh ;shmq uq,a wjêfhau jf.a wms fldf<dkakdj m%foaYfha mÈxÑhg wdjd' ta ldf,u jf.a ;uhs mjqf,a ys;jf;la iuÕ Tyqf. ;kshg jD;a;sfhka kS;s{fhla jqK B,shka wfma f.org wdfj'tod uq,a j;djg ±l, y÷kd.;a;= Tyq fojeks j;djg wfma f.org wdfõ ;kshu' ta ;rugu uf.a f.or wh;a tlal Tyq ióm fj,d' Th úÈhg Tyq ks;r wfma f.org wdj .sh ksid wfma mjqf, wh;a Tyq;a w;fr f,dl= ñ;=re iïnkaOhla f.dvkeÕs, ;snqKd'ta ys;ñ;=relï u; b|f.ku ;uhs B,shka ud .ek Tyqf.a ysf;a ;snqKq woyi ug lsõfj' ta;a uu ta fhdackdj ms<s.kak leu;s jqfKa kE''' fudlo ta fjoaÈ wdorh lr, újdy fj,d mjq,a Ôú;hla .;lrkak ´k lshk foaj,a .ek uu kslugj;a ys;, ;snqfK kE' wksla me;af;ka uu ys;=j ta yryd uf.a l,d Ôú;fha .uk wvd, fjhs lsh,'ta;a Tyq .ek uf.a mjqf, yefudagu jvd wïug f,dl= wjfndaOhla ;snqKd' weh ug lsõjd ÿfõ thd yeu w;skau hym;a .;s.=K ;sfhk flfkla Thd ta .ek ys;, ;SrKhla .kak lsh,'wïu tfyu lsõjg miafi uu Tyqg lsõj i;shlska uu W;a;rhla fokakï lsh,' B<Õg uu ys;=j fudkj jqK;a wms okak lshk fyd| mjq,a mßirhla ;sfhk nqoaêu;a flfkla ksid ug Tyq yd Ôj;aùu myiq fõú lsh,'i;shlg miafi uu ÿrl:k weu;=ula §, B,shkag lsõjd wïu Thdg fyd| f;a meka ix.%yhlg wdrdOkd lrkj lsh,' Tyq tod meñKSu;a iu. wfma wdor iïnkaOh f.dvkeÕs, jir follg miafi wms újdy jqKd' we;a;gu uf.a wïuf. ks.ukh iShg odyla ksjerÈhs' uu tod wïu lshk foa wy, leu;s jqK Tyq ug fmïjf;la" ieñfhla" wdrCIlfhla ú;rla fkfuhs ifydaorfhla" ;d;a; flfkla úÈhg;a ud bÈßfha yeu fj,djlu fmkS isáhd'uf.a l,d Ôúf;ag ÿkafk úYd, iyfhda.hla' ´ku fohla ksjerÈj ±l, wjfndaO lr.kak Tyq ;=< ;snqKq ±kqu jf.au fohla ys;g jÈk úÈhg ta foag uf.a ysf;a leue;a;la we;sfjk úÈhg meyeÈ,s lr, fokak b;du;a lreKdjka; y~la ;snqK B,shka Ôúf;ka iuq .kakd f;lau ug l;d lf<a fl,a, lsh,hs'

Tyq ;=< ;snqK iqúfYaIS nj'''

wdorh - wkqlïmdj - bjiSu lshk .=Kdx. Wmßuj ;snqK flfkla' wdof¾§ yß wjxlhs' ±fkkak wdorh lrkak fyd|g okakjd' wms y÷k.;a; ojfi b|, uf.ka iq¿ je/oaola jqK;a fndfydu wkqlïmdfjka ta foa bji,d ys;yod.kak f,dl= yelshdjla ;snqKd'

rEmh yd m%shukdm nj'''

fndfydu Wi uy;hs' f.dvla iqÿ;a kE ta jf.au f.dvla l¿;a kE' fyd| f;acjka; fm!reIhla jf.au yßu ,iaik yskdjla ;snqKd' ta yskdj m%shukdm njg tl;= lf<a f,dl= w.hla'

w¢k m<¢k úÈh'''

l,siug .e<fmkak I¾Ü tl' I¾Ü tlg .e<fmk ghs tl m<¢kak yßu wdihs' ta;a idmamq hkak f,dl= leue;a;la kE' uu f;darf.k tk we÷ïj,g leu;shs' .ukla hkak ,Eia;s fjkfldgu mqxÑ orefjla jf.a uf.ka wykj uu fudllao w¢kafk lsh,' uu w¢k we÷fu mdgg .e<fmkak w¢kak yßu Wkkaÿhs

woyia .e<mSu'''

iShg iShhs' tfyu jqKd lsh, uu lshk foa wyf.k b|, talu wkqu; lrkafk kE' fyd|g ys;, n,, ksjerÈ foa fndfydu wdi ysf;k úÈhg ;uhs f;areï lr, fokafk' ta lshk úÈhg ta foa ms<smÈkj wefrkak lrkak fjk lsisu fohla kE' tÉprgu lreKdfjka ;uhs fohla meyeÈ,s lrkafk' ta ksid ljodj;a woyia mria mr jqfKa keye'

bf.k.;a;= mdvï'''

tlla lsh, fjka lr, fmkakkak wudrehs' fudlo újdy jqK ojfi b|, uu Ôúf;au bf.k.;af; wdorKSh B,shkaf.ka'

leu;su iy wlue;su .=Kdx.'''

Tyq i;=j ;snqKq yeu .=Kdx.hlgu uu leu;shs tljf.a' fudlo ta yeu .=Kdx.hlau b;d hym;a tajd' ta ksid uu ljodj;a Tyqf. wlue;s .=Kdx. ±l, keye'

w.h l< yels ;eka'''

újdy fj,d fndfydu flá ldf,lska wms msgrg mÈxÑhg .shd' ta hoaÈ ug fmdfrdkaÿ jqKd kej; ,xldjg weú;a uf.a rx.k Ôúf;a bÈßhg f.kshkak wjia:dj Wodlr, fokj lsh,' ta jf.au wjqreÿ 18 lg miafi ,xldjg weú;a lshmq úÈhgu ug ta wjia:dj Wodlr, ÿkakd' Tyq Ôj;=ka w;r ke;s jqK;a tjeks foaj,a wf.a lrkak mq¿jka'

u; .egqï w;r Ôj;aùu'''

we;sfjk ;rula we;s jqfKa uf.a l=l=,a flaka;sh ksid' tl fj,djlg ysf;kj ug ;ry hkj n,kak Tyq wdi lrdo lsh,' fudlo ta ;rugu yskdfj,d ;uhs Tyq tjeks wjia:dj, yeisrefKa'

tlg tl;=fj,d f.jmq ld,h'''

wjika yqiau fmdo ;sfhklï wu;l lrkak nE' ta ;rï iqkaorhs jf.au fid÷re u;lhkaf.ka msreKq ld,hla'

ne£ï lrorhla lsh, ys;=k ;eka'''

tfyu ys;=k kï uu Tyqj iyldrh lr.kafk keyefk' ne£ï ojiska oji jeäfj,d fokakg fokak ke;=j bkak neß jqKd ñil tal lrorhla jqfKa keye'

ta ne£u y÷kf.k Tnj we.hSug ,la l< wjia:d'''

lshkak neß ;rï' lsisu foalÈ fndrejg fyd|hs lshkafk kE' uf.a rÕmEï yßhg j¾Kkd l<d' Whk msyk foa wf.a lrñka riúka|d'''uu w¢k m<¢k úÈhg wdi l<d' yeu wf.a lsÍulau iÔùj ;uhs isoaO jqfKa' ta ;=< uu Wkkaÿ jqKd ta we.hSï ;=<u Ôj;afjkak'

fyd|hs lshk foa wms kej; m;kjd'''

wksjd¾hfhkau' B,shka lshkafk ug foúhka jykafiaf.ka ,enqK W;=ï ;E.a.la' wms ±k y÷k.;a;d" fmïj;=ka jqKd" yefudaf.u wdYs¾jdo ueo újdy fj,d fndfydu iqkaor Èúhla .;lrk w;r;=r Tyq Ôúf;ka iuq.;a;' tod ug ys;=fk keye Tyq ñh.shd lsh,' ? ksod.;a;= Tyq Wfoa wjÈ jqfKa keye' uu weiafol wer,;a ne¨j Tyq úys¿jla lrkj we;s lsh,' ta jf.au wog;a ug ysf;kafk kE thd uf.ka fjkafj,d lsh,' wo;a uu Ôj;afjkafk Tyq iu.hs' kej; kej;;a ta B,shkaj ugu ,efnkak lsh, uu m%d¾:kd lrkj'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - m%ùka ñ/kafvda