නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu oeka iqlaldku w;g .kafk fndfydu m%fõifuka''' - ß;+ wdl¾Id


fï ojiaj, ysre kd,sldfõ úldYkh jk zuyúre mKavqZ fg,skdgHfha .=ïnlN+;d wehhs' iaj¾Kjdysksfha úldYkh jk zwehZ fg,skdgHfha wdl¾Id jkafk;a wehhs' wÈka jir .dKlg l,ska zysre ;ksfj,dZ fg,skdgHh Tiafia rx.khg wj;S¾K jqKq weh ljqo lsh,d oeka Tn fyd¢kau okakjd' b;ska wm fï iQodkï jkafka Tn ljo;a wdof¾ lrk ta wdorŒh ys;e;a;sh ß;+ wdl¾Id fujr Speed Dream úfYaIdx.hg tl;= lr.kakhs'

ß;+ fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

fï ojiaj, Thd,d ljqre;a olsk zuy úre mKavqZ fg,skdgHhg fukau zwehZ fg,skdgHfha rE.; lÍï w;r bkakjd' w¨f;ka ks¾udK follg wdrdOkd ,enqKd' bˆßfha§ ta ks¾udK Tiafia;a uf.a wdorKSh fma%laIlhkag udj oel .kak mq¿jka fjhs'

ß;+" Speed Dream úfYaIdx.hg tl;=jk Tfnka uq,skau wykak leue;shs" Tng jdykhla .kak ´fk lshk isyskh uq,skau we;sjqfKa ljoo lsh,d @

wms biafldaf, hk ldf, .Ekq <ufhla jdykhla mojf.k hk tl yßu wuq;=hs' ta;a ug ta ldf, ysf;kak .kakjd ug;a ld¾ tlla ;snqfKd;a fyd|hs lsh,d' b;ska uu ks;ru jdykj, .Kka wykjd' wfma ;d;a;f. udfi mäh lSh o wykjd' taflka udfilg ál ál b;=re lrf.k jdykhla .ksuq lshkjd' we;a;gu ug ta ojiaj, ugu jdykhla .kak mqÿu ´fklula ;snqfK'

b;ska ta ySkh yenE lr .;af; fldfyduo @

uf.a m<uq fg,skdgHh ysre ;ksfj,d lrk ldf, uf. <Õ fldu¾I,a tllska ,enqKq i,a,s álla ;snqKd' ta ,laI 10 la jf.a uqo,la' ta i,a,s;a od,d b;=re ál *skEkaia tlla od,d ;uhs uf.a uq,au jdyfka .kafk' talg uf. udud f.dvla Woõ l<d' jdyk n,,d fyd| jdykhla f;dard.kak ug ta ojiaj, f,dl= f;areula ;snqfK keye'

Tn fmreï mqr,d .;a; jdyfka fudllao @

uu .;af; Honda Civic j¾.fha ld¾ tlla' ta jdyfkag uu f.dvla wdof¾ l<;a ál ojila tal mojf.k hkfldg Bg jvd fmkqu ;sfhk jdykhla oelalu ta Èyd nef,kjd' ta jf.a jdykhla .kak ysf;kjd' b;ska .+.,a i¾É lr,d jdyk .ek fydhkjd' ta;a b;ska uu f,dl= i,a,sldr mjq,l flfkla fkfjhs' uOHu mka;sfha mjq,l flfkla úÈhg uf.a ySkhg hkak kï uu i,a,s tl;=lr .kak ´fk' Th úÈhg ld,hla .shdu ug ta wruqKg <‘Õdfjkak mq¿jka jqKd'

Tn B<Õg .;a;= jdykh fudllao @

uu fofjkshg .;af; Acura tlla' fldfydu yß uu wjqreÿ folla ú;r ta jdyfka mdúÉÑ l<d' bka miafi uu Honda Grace j¾.fha ld¾ tlla .kakjd' ;ju ux mojkafk ta jdyfka ;uhs'

Thd jdykhla .kakfldg jeäfhkau ys;kafk fudkjd .eko@

úfYaIfhka ug ta jdyfka ord.kak mq¿jka fjkak ´fk' ta ksid uq,skau n,kafk fmg%,a jev lrkjo lsh,d' ta jf.au b;ska u. k;rfjkafk ke;s fyd| ;;a;ajfha ;sfhk jdykhla fjkak ´fk' ta yeufoau jf.au fyd| fmkqula ;sfhkak ´fk' we;a;gu ux f.dvla leue;s r;= mdg jdykhlg'

biairyg .kak ys;df.k bkak jdykhla ;sfhkjo@

Tõ ux leue;shs'' Ôma fudv,a tfla jdykhla mojkak' b;ska V 8 jeep j¾.fha jdykhla .kak ;uhs ysf;a ;sfhkafk'

jdyk ksid fkdys;mq úÈfh lror j,g;a Tn uqyqK ÿkakd@

Tõ'' rE.;lsÍï bjrfj,d ? fj,d toaÈ ug kskao .syska uf. jdyfka yemamqKd' jdikdjlg ugj;a fjk flfkl=gj;a lrorhla jqfKa keye' idudkHfhka uu álla fõ.fhka jdyk mojmq flfkla' ta;a todg miafi fõf.ka hkak uu nh jqKd' fudlo uf.a jrolska ;j flfkl=f. Ôúf;ag lrorhla fjkjg uu leue;s keye' we;a;uhs uu jdyfka w;g .;a;u oeka kï f.dvla mßiaiñka hkafk'

PdhdrEmh -
mfudaoa ks,arE

;udrd m;srK