නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu thdj Wl=f, ;shdf.k ksÈ lrjmq jdr wkka;hs''' - ixch uqruqo,s


jhi wjqreÿ oyhla .; fjklï wïu ;d;a;f. wdorh ;kshu N+la;s ú¢ñka fndfydu yqr;f,ag ;ks w,sh jf.a yeÿk jevqkg uf.au lsh,d ifydaorfhla yß ifydaoßhla ke;s wvqj ta fjoaÈ ug fyd|gu oeks,d ;snqKd' ta;a tlalu wi,ajeis ksfjiaj, {d;Skaf.a f.j,aj, whshd" wlald - kx.S" u,a,S lsh,d jeä msßila .ejfioa§ wfma f.or tfyu flfkla ke;s tl uf.a ysf;a lelEfrk m%Yakhla jqKd' mdif,a§ jf.au .fï wi,ajeis f.j,aj, hy¿ fhfy<shka tlal tlg tl;= fj,d fi,a,ï lr,d úfkdao fj,d f.or wdju ug ysáfh wïud ;d;a;d ú;rhs' ta úÈhg ug wjqreÿ oyhla iïmQ¾K jqKdg miafi ;uhs uf.a kx.s WfmaCId wms w;rg tkafk' ta ldf,a uf.ka yefudau wykjd Thdg ´k kx.sfhla o u,a,sfhla o lsh,d' tajg W;a;r úÈhg wo u,a,s flfkla lsõfjd;a fyg uu lshkafk kx.s flfkla lsh,d'

fldfydu yß kx.s bmÈ,d f.or tlalf.k tk ojig l,ska ojfi ? ;d;a;d ug lsõj fyg mq;dg wms kx.s flfkla f.k;a fokjd lsh,d' ta lsõj jf.au myqjeksod oj,a wehj f.org wrf.k wdjd' iqÿu iqÿ fnda,hla jf.a wehj f.k,a,d we| Wäkaa ;sh,d Tkak mq;dg fi,a,ï lrkak kx.sfhla f.kdjd lsõju uf.a ysf;a we;s fjÉp mqÿuh" i;=g fudk ;rï o lshk tl wog;a ug jpkj,g fmr<kak wudrehs' ta ;rug i;=gqhs' fjkog lkak fndkak b,a,, lE.yk uu ta lsisfohla fkdlr we|gu fj,d kx.s weia wer,d ud Èyd n,kafk fldhs fj,dfjo lsh, weÕs,s .ksñka ysáhd' wi,ajeis hy¿jka iu. fi,a,ug fkdhd f.orgu fj,d ysáhd'

talg fya;=j kx.sj n,kak tk .fï kekao, udu, jf.au wfma kEoefhda yefudau;a ug ks;ru lshkj wms wdfj kx.sj f.kshkak lsh,d' ta jpk ál weyqK .uka uu w;g wyqfjk foa .kakjd Tjqkag .ykak' fudlo wjqreÿ .dKlg miafi wms ;=kafokd w;rg wdmq kx.sj ljqre yß we;a;gu f.kshhs lshk nh fkdf;areïlug uf.a ysf;a me<mÈhï fj,d ;snqK ksid' ld,h;a tlal kx.s Wia uy;a fjkjd' wjqreÿ oyhl jhi mr;rh ksid ug mq¿jka jqKd thdj n,d .kak' wïud f.or fodf¾ jev lr .;af; kx.sj uf.a w;g §,d uu thdj Wl=f, od, ksÈ lrjmq jdr wkka;hs' j;a; jfÜ weúoao weúoao leõj fmõjd' tfyu lf<a thd f,dl= uy;a fj,d ud;a tlal fi,a,ï lrkak ths lsh,d' ta;a kx.sf. fi,a,ï jhi tkfldg uf.a fi,a,ï jhi myqjqfKa wms fokakgu fydfrka' ta;a ta yryd wfma ifydaor ne£u tkak tkak jeä fj,d wo;a wms fokakg fokak ke;=j bkak neß ;rug <x fj,d'

weh ;=< ;sfhk iqúfYaIS nj''

bf.k .kak yßu olaIhs' ljodj;a wïud - ;d;a;d j;a uuj;a lshklï bkafk kE bf.kSï lghq;= lrkak' hkak wjYH wu;r mka;s mjd thdu fydhdf.k ;uhs wmg lshkafk fukak fïlg hkak ´k lsh,d' .Ekq <ufhla úÈhg ffO¾hjka;hs' wOHdmk lghq;=j,§ ;uka .eku gd.Ü tlla ;shdf.khs tajdfh fhfokafk'

rEmh yd ms%hukdm nj

ìu jegqfKd;a frda,a fj,d hk ;rug fnda, f.ähla jf.a' mqxÑ ldf, b|, wo fjklï fndfydu ,iaik fnda, .;shla thdf. ;sfhkafk' wjqreÿ 16 la jqKdg wog;a uu f.or .shdu uf.a Wl=f, ;uhs jdä fjkafk' l;dny yskdj jf.au lrk lshk yeu fohlau tod jf.au wog;a fndfydu ms%hukdmhs'

w¢k m<¢k úÈh

yßu ir,hs' weh álla uy;a fj,d pî .;shg ysáhg .jqu" l,siu" idh jf.a fudk weªu wekao;a ,iaikg bkakjd'

woyia .e<mSu

uf.a ysf;a fudk woyi ;snqK;a weh ta foaj,a ;¾ldkql+,j ì¢kak olaI flfkla' f,aisfhka fohla lsh,d msßuykak nE' wms ys;kjg jvd .eUqßka ta foa weh olskjd' fj,djlg uu lshkjd mKaä; jeähs lsh,d' ta;a álla l,amkd lr,d ne¨ju we;a;gu kx.s lshk foaj,a yß'

bf.k .;a;= mdvï

ug jvd wjqreÿ oyhlska nd, jqKdg yeu wxYhlskau kx.sf.ka bf.k .kak foaj,a ug ;sfhkjd' lsisu fohla f,aisfhka w;wßkafk kE' mrdo fjkak leue;s kE' fyd| ie,iqulg wkqj ;uhs ´kï fohla lrkak W;aidy lrkafk'

leue;su iy wleue;su .=Kdx.

lshk foa wy, mqxÑ ldf, jf.au o‘,,d lgldrlug lshj, mKaä; fkdù bkak tlg uu yßu leue;shs' ta;a mqxÑ <ufhla jf.a rKavq lr lr fmdâv we;akï w~k tlg ;uhs wlue;su'

w.h l< yels foa'''

iShg iShla ;sfhkafk wOHdmk lghq;= me;af;' mqxÑ mka;sj, b|, yeu úIhlgu olaIhs' ta jf.au fyd|g mdvï lr,d ta u;lfhka yeu úNdf.l§u Wmßu ,l=Kq wr.kakjd' thdg ks;ru ;r.h ;sfhkafk th;a tlaluhs' fohla wjfndaO lr .kak jeä fj,djla hkafk kE

u; .egqï we;s jQ úg'''

´k ;rï ;sfhkjd' ta;a fndfydu iqkaor rij;a úÈhg' uu ier fjkjd nhsisl,a mÈkjg jeá, wk;=rla jqfKd;a lsh,d' ta;a thd lshkafk whshd fld<U boaÈ yÈishla jqfKd;a wfma foaj,a lr .kak tal mqyqKq fjkaku ´k lsh,d' wkak ta jf.a foaj,aj,g wms ;¾l lr lr bkafooaÈ bfíu u; .egqï olajd ÿrÈ. hkjd'

tlg tl;= fj,d f.jmq ld,h

u;la fjkfldg;a wdi ysf;kjd' ug bkafk weh ú;rhs' wehg bkafk uu ú;rhs' f,dl= ifydaor ne£ula ;sfhkjd wms w;fr' mq¿jka yeufj,dfju wms fokak wog;a tlg tl;= fj,d ;uhs bkafk'

ne£ï lrorhla lsh,d ys;=k ;eka

mqxÑ ldf, uy mdkaor thd ke.sÜg .uka whshd lsh,d udj fydhdf.k tkj' ta fj,djg uf.a kskao lefvkjg uu wleue;shs' ta;a udj fydhdf.k tkafk ug ;sfhk wdof¾ ksid lsh,d oefkoa§ ljodj;a ta ne£u lrorhla lsh,d ys;=fk kE'

tjeks fjk;a pß; uqK.eiqK wjia:d

tfyu wjia:d we;af;u ke;s ;rï' fudlo wo f.dvla f.j,aj, kx.s, whsh,dg ;sfhk nh ksid jeä jeäh <Õg tkafk keyefk' ta ksid uf.a kx.s jf.a fjk;a kx.s, ug olskak ,eì,u kE'

ljodyß ojil wehg Tfnka ÿria fjkak isÿ fjkj todg Tn

uu ys;kafk ta .ek ys;kak wms fokaku ;ju <má jeähs lsh,d' ta;a ta ojig ug kx.sf. ÿria ùu ord.kak neß fjhs' ta ug ifydaoßhg;a ifydaorhg;a bkafk weh ú;rla ksid'

Oïñl fyajdjiï