නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

මම කවදාවත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් වාහනයකට යන්නේ නැහැ... - සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩ


Yes Bos fg,skdgHh ;=<ska rislhka w;r fndfydu;a wdofrka k;rjqKq weh mqxÑ ;srh jf.au ߧ ;srh;a id¾:lj ch.;a rx.k Ys,amskshla' miq.sh ld,fha weh ms<sn|j jeäfhkau l;d lf<a m%ikak chfldä f.a 28 Ñ;%mgfha iqoaÈf.a pß; rx.kh ksid' fldfydu;a jev nod.kafk ke;s fiañ‚ bkafk fndfydu ieye,a¨fjka' b;ska wo wms wehj Speed Dream úfYaIdx.hg tl;= lr .kak ys;=jd'

fiañ‚ fï ojiaj, mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao lshkak i;=gqhs o@

uu fï ojiaj, jdyk folla mdúÉÑ lrkjd' tlla BMW tlla' wfkl Nissan Axle Ôma tlla'

jdyk folla mdúÉÑ lrkjd' Th foflka jvd;a leue;s fudllgo@

uu fï jdyk folgu leue;shs' yenehs b;ska Ôma fudv,a jdykj,g uf.a úfYaI leue;a;la ;sfhkjd'

Tngu lsh,d jdykhla ysñlr .ekSfï isyskhla tfyu Tfí isf;a ;snqKo@

fldfydu;a uf. ysf;a ta jf. ySkhla ;snqfK kï keye' fudlo okak lshk od b|,d uf. f.or jdyk ;snqKd' b;ska ugu lsh,d jdykhla ´fk lsh,d f,dl=jg oekqfK keye'

Tn jdyk mojkak mqreÿ jqfKa fldfyduo @

uf. uy;a;hd Oïñl ;uhs ug v%hsúka mqreÿ lf<a' t;fldg thd yqx.u fmd,Sisfh ´ whs iS úÈhg ysáfh' wms ta ojiaj, tfy ysáfh' Wiaikaf.dv lshk m%foaYfha ;uhs uu v%hsúka bf.k .;af;' yenehs talg jeä ojila .sfh keye' tl ojiska uu jefâ f.dvod.;a;d'

Tngu lsh,d fï fjkfldg jdyk lShla ú;r wrf.k ;sfhkj o@

ug u;l úÈhg jdyk myla yhlau wrf.k ;sfhkjd' fldfydu;a tl jdykhla wrf.k wjqreÿ fol ;=klska uu fjk tlla udre lrkjd'

ta úÈhg jdyk udre lroa§ fudkjd .eko jeäfhka ie,ls,su;a fjkafk@

idudkHfhka ux yeu fj,dfju wähla ks;ru Wäka ;shk flfkla' ux wo mdúÉÑ lrk jdyfkag jvd jeä jákdlula ;sfnk jdykhla ;uhs uf. B<Õ f;aÍu fjkafk' ta ;ekg <Õdfjkak ud wf;a uqo,a ke;akï ta uqo, tl;= lr .kak ;=re bkakjd' ysf;a ;sfhk jdyfka .kak m%udKj;a kï uu ta .ek ys;kjd' ta fldfydu jqK;a filkaâ yEkaâ jdykhla .ek kï uu ys;=fj keye' ta wkqj uf. f;dard.ekSu jqfKa n%Ekaâ ksõ jdykhlau ;uhs'

jdykhla .kak .shdu Tn fudkjf.a foaj,a .ek o jeäfhka ys;kafk @

jdykhla .kak .shdu filkaâ yEkaâ ud¾lÜ tl .ek wksjd¾hfhkau ys;kjd' fmg%,a jev lrkafk fldfyduo lshk tl jf.au fmkqu .ek;a uu ie,ls,su;a fjkjd'

jdykhla wrf.k mdrg .shdu;a b;ska f.dvla fj,djg fkdys;k úÈfha w;aoelSï j,g uqyqK fokakg fjkjd @

tal we;a;' mdrg jdykhla odk fldg ks;ru ys;kak ´fk wfmka ú;rla fkfjhs ;j flfkl=f.ka jqK;a wk;=rla isÿfjkak mq¿jka nj' tfyu ys;df.k jdykhla mojf.k hkjd kï u. f;dgÈ isÿjk wk;=re wju lr.kak mq¿jka' ta;a b;ska f.dvla wh jdyk mojkafk fndfydu wmÍlaIdldÍj' thd,d ys;kafk keye thd,f. wmÍlaIdldÍ nj mdfr hk tk wfkla whj;a lrorhg weo oukj lsh,d' tfyu fkdù ie,ls,su;aj jdykhla mdrg oeïfud;a fï rfÜ isÿjk wk;=re jeä m%udKhla wvq lr.kak wmg mq¿jka' wo f.dvla fj,djg mdfr hk tk wh wmyiqjg ,la fjkafk foaYmd,lhka miqmi tk mßjdr r: ksid'

biairyg .kak ys;df.k bkak jdyfka fudllao @

uu we;a;gu ðma fudv,a jdykj,g ;uhs f.dvla leue;s' b;ska uu wdihs Range Rover tlla mojkak'

PdhdrEm wka;¾cd,fhks
;udrd m;srK