නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

මගේ දක්ෂතා දියුණු කර ගෙන රසිකයො පිනවන්න මම ආසයි... - තිළිණි ගුණසේකර


weh kñ ka ;s<sKs' ;s<sKs .=Kfialr' ny f;dark jhfi b|, iskaÿ lsh lsh f.a mqrd ÿj mekmq ksid ljoyß .dhsldjla fjhs lsh,¨ wïu ;d;a; ys;=fj' ta;a wo weh jD;a;sfhka nexl= ks,Odßkshla' tfyu jqK;a ;s<sKs ;ukaf. iyc oCI;d TmuÜgï lr f.k .dhsldjla úÈhg ix.S; fCIa;%hg tl;= fj,d .S; lsysmhl=;a t<solaj,d' ta ksidu ;uhs kj,sh zhQ;a iagd¾Z yryd wms wef.a ix.S; lghq;= .ek l;dny lrkak ys;=fj'

;s<sKsf. .dhk yelshdj uq,skau y÷k.;af; ljqo@

Tõ' uf.a wïu ;d;a; ;uhs uf.a .dhk yelshdj y÷kdf.k wjqreÿ wfÜÈ ú;r udj .dhk wxYhg jf.au ´.ka jdokhg fhduq lf<a'

mdif,a§ ix.S;h úIhla yeáhg yeoErejo@

uu bf.k .;af; fld<U isßudfjda nKavdrkdhl nd,sld úµd,fha' tys§ uu yeoErefõ ngysr ix.S;h' 5 fY%aKsfha isg 13 fY%aKsh olajd mdif,a .dhk lKavdhfï idudðldjla úÈhg isák w;r;=r uu mshdfkda jdokh;a m%.=K l<d'

wOHdmk lghq;=j,ska miafi ix.S; fCIa;%fhka bÈßhg .shd kï fyd|hs lsh, ys;=fk keoao@

tfyu ys;, ;uhs uu ngysr ix.S;h jeäÿr bf.kf.k Bg wod< úNd. iu;a jqfKa'

wo Tn jD;a;sfhka nexl= ks,Odßkshla' nexl= fCIa;%h;a" l,d fCIa;%h;a tlsfklg fjkia' ta ;=< .ejfioaÈ tllaj;a yßhg lr.kak neß fjkj fkao@

uu ys;kafk kE tfyu fjhs lsh,' fudlo uf.a jD;a;sh nexl= fCIa;%fha ;uhs' ta;a uu ix.S; lghq;=j, kshef<kak úfkdaodxYhla yeáhg' ta ksid fï folu iunrj lrf.k hkak ug yelshdj ;sfhkjd'

jeämqru leue;s fudk úÈfh .S; .dhkd lrkako@

wyk flfkl=g ta .S;h ;ukaf. w;a±lSula lrf.k riú¢kak mq¿jka .S;hla kï talg uf.a jeä leue;a;la ;sfhkj'

.S; tl;=jla rislhkag ;s<sK lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkafk fldhs ldf,o@

±kg uu .S; lsysmhla lr, fï fjoaÈ tajd .=jkaúÿ,s kd<sld jf.au rEmdyskS kd<sld uÕska m%pdrh fjkjd' iudc udOHcd, yryd;a fyd| uÜgfï m%;spdr tajg ,efnñka mj;skj' ;j;a .S; álla lr, ,nk jif¾ uf.a .S; tl;=jla lrk n,dfmdfrd;a;=fjka bkakj'

bÈßfha§ m%ix.j,g ,efnk wdrdOkd iu. wúfõlS jqfKd;a todg nexl=fõ /lshdjg widOdrKhla fjkak mq¿jka fkao@

;ju uu tÉpr ÿr ys;, kE' wdrdOkd ,enqfKd;a uf.a oCI;d ÈhqKq lrf.k rislfhd mskjkak uu wdihs' ta;a /lshdfõ jevj,g widOdrKhla lrkafk kE'

hq. .Shla .dhkd lrkak leu;su .dhlhd ljqo@

tfyu úfYaIhla lrkak neyefk' fudlo ug jvd w;a±lSï jf.au oCI;d ;sfhk .dhlfhla tlalrk ug .dhkd lrkak wjia:dj ,efnkafk' ta;a wurisß mSßia uy;auhf. y~g uu f.dvla leu;s ksid Tyq iu. hq. .S;hla .dhkd lsÍfï wdidjla ;sfhkjd'

fï .ukg fiajd ia:dkfhka ,efnk iyfhda.h fudk jf.ao@

rdcldßhg wjYH ish¨u úNd. iu;a fj,d ta lghq;= wjika lr, ;sfhk ksid tÈfkod ug kshñ; jev ksoyfia lrf.k hk ksid .eg¨ u;=fjkafk kE' m%Odku foa ;uhs ish¨u ifydaor fiajl fiaúldjkaf. wdorh jf.au m%;spdr by<skau ,efnk tl'

bÈßfha§ wmsg ;s<sKsf. ix.S; m%ix.hla krUkak;a wjia:dj Wodfjhs fkao@

tfyu woyila ldf,l b|, uf.a ysf;a ;sfhkjd' ta;a tal l%shd;aul lrk tl f,fyis myiq lghq;a;la fkfuhs' m%ùKhkaf. Wmfoia wrf.k fyd| ie,iqulg wkqj bÈßfha§ wksjd¾hfhkau uf.au m%ix.hla lrkjd'

ngysr ix.S;h yryd fCIa;%hg msúiqk Tn wo fmrÈ. ix.S;h yryd ;uhs bÈßhg tkafk' tjeks fjkila lf<a wehs@

uu ys;kafk ,dxlSh iudch ;=< jeä bvla ;sfhkafk isxy, .S;j,g' tal ;uhs uQ,slu fya;=j' ta;a uf.a m<uq .S;fh;a ngysr wdfr mqxÑ gÉ tlla ;sfhkjd' bÈßfha§ isxy, .S; jf.au ngysr ix.S;h w;fr;a uu bkakjd'

ix.S;h yryd wkd.;fha fudkjf.a foaj,a lrkako n,dfmdfrd;a;=j'''

uf.a fjdhsia tl;a mshdfkda jdokh;a tl;= lr, rislhkaf. foijkg w¨;au úÈfh ix.S; rihla fokakhs ys;df.k bkafk'''

mska;+rh - vhka m%§ma