නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

l,dj ;=< fï ÿr tkak udj Èßu;a lf<a Tyqhs''' - fïOd chr;ak


jD;a;sfhka úÿy,am;sjrfhla jQ Tyq rdcldÍ l< úÿy,aj, ud;a uf.a kx.s;a wOHdmkh ,enqjd' ta;a lsisu ojil m%skaism,af.ka .=álEjd lshk jpk lsysmh wms fokakgu wykak ,eì, kE' wkak tal ;uhs uf.a ;d;a;f.a ;snqK iqúfYaIS nj'

Tyq ljodj;a je/oaola ±l, mdif,a <uhskag fõje,amyr ÿkafk kE' Bg jvd ys; ßfok úÈhg jerÈ lrk <uhskaj <Õg wrf.k je/oafoa nrm;<lu jf.au tys wd§kj fndfydu lreKslj meyeÈ,s lr, ÿkakd'

f.orÈ;a ta úÈhu ;uhs' mqxÑ <ufhla jf.a kx.shs udhs tlal fi,a,ï lrkak;a ;d;a; tkjd' wms fokak f.dvla Wiauy;a fjklï kEõfj" leõfj fmõfj wmsj ksÈ lf<a ;d;a;' fï foaj,aj,g wïu fndfyda fj,djg fodia lsõj ier jer fkdlr yqr;,a lr, wms fokak wlSlre fjhs lsh,'

Tkak Th ksid wms wïuf.ka wE;afj,d ;d;a;j hd¿fjla jf.a ;uhs wdY%h lf<a' je/oaolg wïu .eyqfjd;a nekafKd;a ;d;a; ta fj,djg wmsj fudkfoa lr, yß fír.kakj' .=rejßhla úÈhg wïu mdif,a kS;s Í;s wms fokak fjkqfjkq;a ta úÈhgu meje;ajqKd' wdof¾ ;snqKg tal fmkakqfju ke;s ;rï'

ta ldf, wms mÈxÑfj,d ysáfh jjqkshdfj ud uvqj udhsï .ïudkfha' mdif,a l,d lghq;=j,g iïnkaO fj,d ta yryd bÈßhg tkjg wïuf. jeä leue;a;la ;snqfK keye' weh lsõfju wOHdmkhg uQ,sl;ajh Èh hq;=uhs lshk foa ;uhs' ta wkqj uu úYajúµd,hg we;=<;a fj,d ckikaksfõokh ms<sn| Wmdêh;a ,enqjd'

;d;a; uu l,djg iïnkaO fj,d ta ;=< .ukla hkjg leue;af;ka ysáhd' ta ksidu ;uhs wïuf. úfrdaO;dj ueo jqK;a uf.a .ukg w;aje,la jqfKa'

uu l,djg mh ;sífn ksfõÈldjla úÈhg' ta iaj¾KjdyskS kd<sldj yryd' wïu ta .ek fmdâvlaj;a i;=gq jqfKa kE' ta;a ;d;a; udj Èßu;a l<d fndfydu i;=fgka' uu ys;kafk wïug ´k jqfKa udj;a .=rejßhla lrkak fjkak ´k'

kuq;a miqld,Skj weh;a f;areï.;a;d flfkl=g fohla ,efnkafk ta flkdf. ffojh u; lshk tl' Th w;fr ug rx.k Ys,amskshla fjkak;a wjia:dj ,eì, ks¾udK w;fr uu .ejfikfldg fmkakqfj ke;s jqKdg uf.a yelshdjka .ek wïu;a i;=gq jqKd lsh, uu okakj'

wms yßu wdorKSh mjq,la úÈhg Ôj;a jqKd' uu ksfõokfhka odhl jqK jevigykla rx.kfhka odhl jqK ks¾udKhla hkj kï ;d;a; ;uhs tal yefudagu lshkafk wyj,a fj,djg àù tl n,kak lsh,' ta jf.au ud .ek fudk m;a;f¾ o ,smshla m<fjkafk ;d;a; tajd tl;=lr, we,anï tlla úÈhg yod.;a;'

ta úÈhg uf.a Ôúf;ag b;d lsÜgqu msßñhd jQ ;d;a;d óg jir follg fmr wfmka ioygu fjka jqKd' tal ord.kak wmyiq jqK;a wka;su fudfydf;aÈ;a uu;a kx.s;a ÿj, fokafkla lshk tl wu;l lr, ;d;a;f. yeufoau lrmq ksid ta .ek ys;, ys;yodf.k bkakjd'

Tyq ;=< ;snQ iqúfYaIS nj'''

byjyd .sh lreKdjka;lu' ;ukag wßhdÿj;a lrkak biairyg tk flfkla Èyd jqK;a n,df.k bkafk iskyuqiq uqyqfKka' flfklaj bfjka jf.a wjfndaO lr.kak fyd| yelshdjla ;snqKd' jpfklskaj;a lsis flfkl=f. ys;la ßoaokafk kE'

rEmh iy m%shukdm nj

idudkH Wi uy; ;,t<¨ isrerla ;uhs Tyqg ;snqfK' uqyqfK yskdjla jrÈkafk kE' wkak ta ksid yßu m%shukdmhs'

w¢k m<¢k úÈh

biafldaf,g ;ks iqÿu ;uhs wekafo' f.org;a fjk;a .ukaj,g;a fndfydu ,d mdg we÷ï weka|d' ;o mdg we÷ula w¢kj wms ±l,u kE'

woyia .e<mqk jf.au fkd.e<mqk ;eka

iudch .ek fyd| ±kqï f;areï we;sj jev lrmq flfkla úÈhg Wiia ri úkaokhla ;snqKd' uf.;a" ;d;a;f.;a woyia fndfyda fj,djg iudkhs'

bf.k .;a;= mdvï

Ôúf;au bf.k.;af; Tyqf.ka' ta w;r m%Odku foa ;uhs ;j;a flkl=f. ys; ßoaokafk ke;=j Ôj;aùu'

leu;s iy wlue;s .=Kdx.

lreKdjka; nj mrd¾:ldó nj Woõ Wmldr lsÍu jf.a fyd| .=Kdx. Tyq i;=j ;snqKd' ta foaj,aj,g uu f.dvla leu;shs' ta;a mß;Hd.YS,S nj ´kjg jeähs' tal ;uhs wlue;su fya;=j'

w.h l< yels ;eka

mdi,a ldf, fma%u iïnkaO;d we;sùu idudkH fohlafk' tjeks fohla ;ukag yiqjqKdu tal f,dl= fohla lrf.k Wvmekafk kE' wjjdo lr, fome;a;g l<d' uu iïnkaOfhka jqK;a tjeks wjia:dj,§ olajmq iyfhda.h w.h l< hq;=uhs'

u; .egqï ueo Ôj;aùu

hd¿fjla jf.a yeufoau fyd¢ka lsh, fok ksid wms w;fr u; .egqï we;sfj,du kE' flaka;shla wdj;a tal úkdä 5 lg jvd ;sfhkafk kE'

tlg tl;=fj,d f.jmq ld,h

wo u;la fjkfldg;a ÿl ysf;kjd' ta ;rï <xfj,d ;uhs wms ld,h .; lf<a' ta wvqj mqrjkak neye fjk ldgj;a'

ne£ï lrorhla jqK wjia:d

tfyu wjia:d WodjqfKa kE' fudlo ta ne£ï yryd ;d;a; yeu fj,dfju yeu foalskau wmsj fír.kakjfk'

kej; m%d¾:kd lrkafka'''

wdmyq WmÈkjo bmÿfKd;a thd uf.a ;d;a;u fjkjd o lshk tl .ek ug úYajdihla kE' ta;a ta foa tfyu fjkj kï Tyq uf.au ;d;a; fõjd lsh, uu m%d¾:kd lrkjd'

Oïñl fyajdjiï
PdhdrEm wka;¾cd,fhks