නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wfma woyia b;d fyd¢ka jf.au ;Èkau .e<mqKd''' - wdpd¾h ohdr;ak rK;=x.


f.dvla mqxÑ ldf, b|, jhiska uqyql=rd hk f;lau wms fndfydu ne£ulska ysgmq ksid u;la lr, i;=gq fjkak w;S;hla ;sfhkjd'''

weh ug yuqfjkak yßhgu óg jir 68 lg fmr' tjlg wm fofokdu fodf<dia jeks úfhys miq jQ mdi,a isiqka' uu fldaÜfÜ wdkkao Ydia;%d,fh;a weh yxje,a, fikag%,a úoHd,fh;a wOHdmkh ,nñka isáhd'

ix.S;h .ek f,dl= ±kqula fkd;snqK;a wm fofokdu mdi,a foflys fyd| .dhk ffY,Ska folla ysñ YsIHhka fofokl= f,i ms<s.ekSula ;snqKd' ta wdldrhg wm i;= iyc oCI;d u;=lr .ksñka isák w;r;=r mdi,a uÜgfï fndfyda ;r.j,g bÈßm;a fjkak;a wmg wjia:dj WodjqKd'

ta ld,jljdkqfõ§ ;uhs fi!kao¾h úYajúoHd,h ìysfjkafk' ta lshkafk 1952 j¾Ifha§' ix.S; fCIa;%hg úYd, fufyjrla lrmq ,hk,a tÈßisxyhka ;uhs ix.S; yd kegqï mdi, kñka th wdrïN lf<a' ta i|yd YsIH YsIHdjka n|jd.kak jhi wjqreÿ odih jqK;a wm fofokd ;=< ;snQ iqúfYaIS oCI;d ie,ls,a,g .;a t;=ud jhi wjqreÿ fod<fya§ ta ix.S; mdi,g wmj n|jd.;a;d'

ix.S; mdi,g we;=<;a jQ wmg wjqreÿ yhl mdGud,djla f,ihs tys§ ix.S; úIh yodrkak ;snqfK' tl mka;shl isiqka mia fokl=g jeäh fkdisàu fya;=fjka wms yefudagu mqxÑ lKavdhula úÈhghs m%dfhda.sl mqyqKqùï isÿlrkakg ,enqfK'

tjeks iEu wjia:djlu weh iajr wNHdij, fhfok úg ud ;í,d jdokfhka iyfhda.h ,nd§ug;a ud iajr wNHdifha fhfok wjia:dj, weh ;í,d jdokfhka ug iydh ±laùug;a wms mqreÿ jqfKa bfígu jqK;a tfyu fjkak l=uk wdldrfha fyda wd;aóh ne£ula ;sfhkak we;s lsh, miqld,fha§ ug ys;=k jdr wkka;hs'

flfia fyda ix.S; wxYfha uQ,sl wOHdmk lghq;= isÿflreKq jir yh f.ùhoa§ wm fofokdu jhi oywg miqlr ;reK ;reKshka ;u úreoaO mdCIslhkag yevjev fmkajk j¾K oYlhg meñK isá w;r tf;la wm w;r ;snQ ñ;=reou wdorhlg fmrf<kafka wm fkd±kqj;auh'

fï ld,h jkúg fofokdf.a woyia ix.S; wxYfhka fukau tÈfkod Ôú;fha iEu wjia:djla iïnkaOfhkau b;d fyd¢ka fukau b;d ;Èka .e,mSu fya;=fjka 1964 § wfma wdor iïnkaOh újdyfhka fl<jr lr.kakg ;rï wms jdikdjka; jqKd'

jhi wjqreÿ fod<yl mdi,a YsIHfhla f,i ud y÷k.;a ta fhfy<sh bka jir yhlg miq fmïj;sh jqKd' thska ál ld,hla .; jQ ;ek weh uf.a ìß| fjkjd' ;ekska tydg wms wïu" ;d;a; jf.au wdÉÑ iSh lshk moú orklï jir .Kkdjla ÿliem fnod.ksñka b;d wdofrka Ôj;a jqKd' ta w;r;=r Ôú;fha wksh; nj;a tf;la f.jQ Èúfha iqkaor;ajh kej; u;la lrñka ug Ôj;ajkakg ld,h b;sß lrñka weh uf.ka iuq.;a; o wo;a weh uf.a is; ;=< Ôjudkh'

weh ;=< ;snQ iqúfYaIS nj

b;du;a ksy;udkS pß;hla' flfkla fldfyduo lshk tl ;SrKh lr.;a;g miqj ;uhs wdY%h lrkafk' l;dny ;=<ska yeufoau úi|.kak tl ;uhs úfYaIu foa'

rEmh yd m%shukdm nj

ug weh f.dvla ,iaikhs' woyia jf.au rEmh;a ,iaik ksid ;uhs uu wehg fmï nekafo' l;dny m%shukdmhs' ´ku flfkl=g iskyfjka l;dfjka ix.%y lrk flfkla'

w¢k m<¢k úÈh

,iaikg .e,fmkak ú,dis;d f;dar.kakjd' we÷ula .kakfldgu talg yßhkak úúO ud," j<¨" lrdnq f;darf.k w¢k we÷ug Wmßu idOdrKhla lrk flfkla' bkaÈhdkq l%uhg ierfikak f.dvla wdihs'

woyia .e<mSu

b;d fyd| uÜgul ;snqKd' ´ku fohla .ek uf.a woyi m%ldY fjoaÈ tal bjr fjklï b|, ;uhs wef.a woyi m%ldY lf<a' ta ;=< ;uhs wms tlÕ;djlg tkafk'

bf.k.;a;= mdvï

úfYaIu foa ms<sfj,' wms fjku f.orl mÈxÑ jqK ojfi b|, fohla .;af;d;a kej; tal tl; ;shkak ´k lshk tl ug ks;r u;la l<d' .ukla .syska wdfjd;a ta we÷u fidaokak odkak ´k' ta jf.a foaj,a uu mqreÿ jqfKa wef.ka'

leu;su iy wlue;su .=Kdx.

´ku ldka;djla ;ukaf. ieñhd fjk .eyekq flfkla tlal jeäh l;dny lrkjg jeä leue;a;la kE' weh ;=< ta .;sh jeämqr ;snqK nj ug wjfndaO fj,d ;snqKd iuyr wjia:dj,' ta;a ´ku je/oaola fya;=j;a tlal fmkak, ÿkaku f;areï .kakjd' ta .=Khg uu leu;shs'

w.h l< yels ;eka

fndfyduhs' tod b|, lf<a ug Woõ lrmq tl ;uhs' mdi,a ldf, hd¿fjla úÈhg;a fmïj;=ka jqKdg miafi jf.au ìß|la jqKdg miafi ta ta wjia:dj, wef.a hq;=lï yßhdldrj ud fjkqfjka bgq l<d'

u; .egqï ueo Ôj;aùu

fokak fouy,a,kaf. rKavq irej,a n; bfoklï ú;rhs lshkjfk' ta jf.a lsisu jeo.eïulg ke;s foaj,aj,g wms;a .egqï we;slr f.k ;sfhkjd ´k ;rï' ta;a tal ta yeá fohla fkfuhs lsh, uu fmkakqju weh ms<s.;a;d' weh f;areï l<du uu ms<s.kakjd'

Tnj we.hSug ,la l< wjia:d

ix.S;h me;af; we.hSï uf.a uqyqKgu lsõjg fm!oa.,sl Ôúf;a we.hSï tfyu lf<a kE' fjk wh tlal uf.a fyd| l;d lrkj ug ´k ;rï weys, ;sfhkjd'

tlg tl;= fj,d f.jmq ld,h

yßu rij;a' f.dvla mqxÑ ldf, b|, jhiska uqyql=rd hk f;lau wms fndfydu ne£ulska ysgmq ksid u;la lr, i;=gq fjkak w;S;hla ;sfhkjd'

fyd|hs lshk foa wms kej;;a m%d¾:kd lrkjd

ud;a tfyuhs' weh uf.ka iuq.;a;= od b|, Wfoa yji nqÿka j¢oaÈ ug weh u;la fjkjd' WmÈk wd;auhla .dfk uu ta wurd m%d¾:kd lrkjd'

PdhdrEm wka;¾cd,fhks

Oïñl fyajdjiï