නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

biairyg .kak jdyfk;a wksjd¾hfhka iqÿ mdg tlla''' - ;kQcd chj¾Ok


udOH l,dfõ kjuq fjkila wrf.k wÈka jir .Kkdjlg l,ska weh udOHfõÈkshl f,iska lafIa;%hg mh ;enqjd' jir lsysmhla udOH Tiafia fmfkkakg fkdysáh;a tod weh jgd tl;= jqKq risl wdof¾ yeuodu;a weh iómfhau /÷Kd' ld,hla ksy~j ysgmq weh wdfhu;a iqmqreÿ úÈhg ksfõÈldjla f,iska Tn yuqjg tkjd' ta;a f;dard fírd.;a jevigyka lsysmhlska muKhs' b;ska wo wms Speed Dream úfYaIdx.hg wehj tl;= lr.kak woyia l<d' weh udOHfõÈkS ;kQcd chj¾Ok'

fldfyduo ;kQcd Ôúf;a @

fï ojiaj, f;dard fírdf.k rEmjdyskS jevigyka lsysmhla lr f.k hkjd' biairyg forK rEmjdyskS kd,sldj;a tlal w¨;au jevigyklska fma%laIlhka yuqjg tkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' fï ojiaj, kdro;a tlal tl;=fj,d youtube Tiafia fjkiau úÈfha jevigykla lrf.k hkjd' ta wkqj y~la ke;s ñksiqka fjkqfjka y~la kÕkak wm W;aidy lrkjd'

Speed Dream lshkafk fjkia w;aoelSula' we;a;gu lshkakfld ;kQcd fï ojiaj, mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao lsh,d @

uu fï ojiaj, Toyota hybrid axio 2018 j¾.fha jdykhla ;uhs mdúÉÑ lrkafk'

jdykhla ñ,g .kakfldg Tn ie,ls,su;a fjkafk fudk jf.a foaj,a .ek o@

uu idudkHfhka w¨;au jdykhla ;uhs uf.a mdúÉÑhg f;dard .kafk' fldfydu;a tod b|kau uu mqreÿj ysáfh fgdfhdgd j¾.fha jdykj,g' we;a;gu jdykhla wrf.k mdrg .shdu tal u. ysáfhd;a f,dl= lrorhla' ta ksid jdyfka ÿjk ;;a;ajh fyd|g ;sfhkak ´fk' lrorhla ke;sj wfma .uk .syska tkak mq¿jka fjkafk tfyu jqfKd;a ;uhs' ta jf.au b;ska ux mdúÉÑ lrk jdykh ug kv;a;= lrkak mq¿jka fjkak ´fk'

f.dvla wh jdykhla .kak l,ska tys mdg .ek ys;kjd' ;kQcd ta .ek fudlo ys;kafk @

fï ojiaj, kï uu mdúÉÑ lrkafk í,ela l,¾ jdykhla' uf.a leue;a; í,ela jqK;a wfma rfÜ ;sfhk ¥ú,a,;a tlal m%dfhda.slj tal yßu wudre jevla lsh,d oeka ug ysf;kjd' we;a;gu l,ska ux mdúÉÑ lf<a is,aj¾ iy jhsÜ l,¾ jdyk'

oeka kï jdykhla .kak ´fk lsh,d ysf;k ld,hla ´fku flfkl=g ;sfhkjd' Tng tfyu ys;=fK ljoo@

uu isrfi jevlrk ldf,' álla ú;r udj ñksiqka oek y÷kd.;a; ldf,' uu mkaksmsáhg hkafk 138 nia tfla' ta ldf,È f.dvla wh udj okak ksid l;djg tkjd' b;ska ug ys;=Kd oeka kï jdykhla .kak ldf, yß lsh,d' ta fj,dfj ;d;a;d ug Hatchback j¾.fha ld¾ tlla wrf.k ÿkakd' ta;a jeä ld,hla ta jdyfka hkak tkak jqfKa keye' isrfika uf. mdúÉÑhg jdykhla ÿkakd'

tfyu ,enqKq jdyk Tfí ys;g we,a¨jo@

ug wjqreÿ y; wglau ta úÈhg jdyk ,enqKd' ldf,ka ldf,g w¨;a jk úÈhg ;uhs ug ta jdyk ,ndÿkafk' yenehs ta yeu jdykhlau jf.a fgdfhdgd j¾.fha jdyk' miafi ldf,l ux ;d;a;d wrf.k ÿkak Hatchback tl úl=Kqjd' bka miafi ;uhs fï jdyfka .;af;'

ta lshkafk Tngu lsh,d Tn .;a;= uq,au jdyfka fï@

Tõ" ugu lsh,d ;d;a;d wrf.k ÿkakq ld¾ tlg miafi uu ugu lsh,d .;a;= uq,au jdyfka ;uhs ux wo mdúÉÑ lrkafk'

wo jdykhla wrf.k mdrg .shdu fkdys;k úÈfha w;aoelSïj,g uqyqK fokak wmg isoaOfjkjd' ;kQcdg tfyu w;aoelSï keoao@

uu yßu fyñka jdyk mojk flfkla' ´fkjg jvd fõ.j;a .ukla .sfhd;a ke;sfjkafk wfma foaj,aufk' ydks fjkafk wfma jdyfkag ke;akï wmgfk' fldfydu;a wfma rfÜ úkh.rel ßhÿrka fndfydu wvqhs' we;a;gu uu ljodj;a fydaka tl Ndú; lrkafk keye' fldfydu;a wfma rfÜ mdrg neiaiu yeu ;efkkau wefykafk jdykj, k<d y~' fjk;a rgl kï jdykhla fydaka lrkj lshkafk wfkla ßhÿrkag lrk wf.!rjhla úÈhghs i,lkafk' ta;a wmg ta jf.a miqìul ;uhs jdyk mojf.k hkak fj,d ;sfhkafk' fldfydu;a ux kS;shg msáka hkafk keye' rfÜ j.lsj hq;= mqrjeisfhla úÈhg ug rfÜ kS;s lvkak neye' wfkla ldrKdj fjkafk mdrg jdyk wrf.k tk tla tla whf. udkisl;ajh fjkia' wms ta whf. udkisl;ajh f;areï wrf.k wfma .uk hkj kï lrorhla ke;sj wfma .uk .syska tkak mq¿jka'

biairyg .kak ys;df.k bkak jdykhla .ek isyskhla tfyu ;sfhkjo@

tfyu isyskhla kï keye' fudlo uu f.dvla fN!;sl foaj,a ms<sn|j ys;kafk ke;s ksid' fldfydu;a oekg ug tfyu w¨f;ka jdykhla .kak ´fk lshk wjYH;djla oeks,d keye' tal ;SrKh lrkafk ta fj,dj wdju ;uhs' yenehs b;ska ta .kak jdyfka wksjd¾hfhkau iqÿ mdg tlla fjhs'

;udrd m;srK