නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

i;=gla f.k fok rÕmEï lrkak uu leu;shs - iÑks wfhakaød


zzwehs oeka jeäh fmakak ke;af;@ rx.khg ;yxÑ jeá,o@ pß; f;darkafk fírkafk wehs@ ckms%h;ajh ysirohlao@ rÕmdkak fj,dj fjkalr .kafk fldfyduo@ tod ;snqK rEmh wog;a ta jf.auhs lsh,d wms bÈßm;a lrmq yeu m%Yafklgu iÑks wfhakaød kue;s ta ;rej fï úÈhg W;a;r ÿkakdZZ

iÑks fï ojiaj, jeäh fmakak ke;af; oeka rx.kh tmd fj,do@

wo ú;rla fkfuhs uu to;a álla wvqfjka fmakak ysgmq flfkla' fudlo uu fg,skdgHj,g odhl fjkjd yßu wvqhs' ta;a ldf,lska uql=;au lf<a ke;s ksid fï ojiaj, fg,skdgHhlg iïnkaO fjkak ,l,Eia;s fjk .uka bkafk' Th w;fr IQÜ lr,d bjr fõpp *s,aï myla ;sfhkjd ß,Sia fjkak' wkak t;fldg udj È.g yryg olskak ,efíú'

b|, ysg,d ks¾udKj,g odhl ùu ;=< ckms%h;ajh wvq fjkjd fkao@

tfyu fjkafk kE' uf.a m<uqjeks Ñ;%mgh ;sr.; fj,d oeka wjqreÿ oywglg jeähs' ta;a ta Ñ;%mgh ksid ug wdorh lrk tl rislfhla fyda risldúhla oji .dfk yuqfjkjd' ta jf.au fidaI,a óähdj, wms ks;r .ejfik ksid ta yryd Tjqka wms lrk lshk foaj,a n,df.k bkakjd'

ks;r ks;r ks¾udKj,g iïnkaO fjkak neß iÑksg ;yxÑ jefgk mdghs

Th lshk úÈfh ;yxÑhla jefgkjd kï tal fjkak mq¿jka uf.a ieñhf.ka ú;rhs' Tyq ljodj;a tfyu lrkafk kE' wdrdOkdjla ,eì,d uu tal ndr .;af;d;a thdf.ka ug yeuodu;a ,efnkafk f,dl= iyfhda.hla' thd okakjd uu f;dar, fír, fyd| kï ;uhs fohla ndr .kafk lshk tl' bÈßm;a lrk rx.kh yryd ug i;=gla ,nkak mq¿jka kï tal uf.a wfkla jevj,g ndOdjla fkfuhs kï uu tlÕhs' Th úÈhg uu u ;uhs ug ;yxÑ mkj .kafk'

ta lshkafk ,efnk wdrdOkd .ek fomdrla ys;kjd

wksjd¾hfhkau' fomdrla fkfuhs Bg jeä fjkak;a mq¿jka' fldÉpr wjia:d ,enqK;a ug wdi ys;=fkd;a ;uhs ta le/lag¾ tl uu lrkafk' f.or fodf¾ jev;a tlal uu b;du;a ld¾hnyq,hs' uu fjkalrk ld,h ;=< ug i;=gla f.k foa ;uhs uu lrkak leue;s'

ys;, n,, iÑks ks¾udKhlg fjkalrk ld,fha fudk jf.a pß; o ksrEmKh lrkak leue;s

uf.a we;a; Ôú;fhka msg;g .sys,a, fjkuu pß;hla rÕmdkak ,enqfKd;a tal ug f,dl= pef,kaÊ tlla' ta ksid tjeks pß;j,g uu leue;shs' ta;a uf.a ge,kaÜ tl fmkakkak neß fndaßx pß; ,efnkjg uu wlue;shs'

ckms%h;ajh ysirohla fjkafk fudk jf.a fj,djgo@

rx.k Ys,amskshla úÈhg ug wdof¾ lrk whg uu;a wdofrhs' ta;a ta wdorh yryd uf.a fm!oa.,sl;ajhg weÕs,s .ykak tkjg uu leue;s kE' f.oßka t<shg neiai lshkafk yefudau wkjYH úÈhg wms Èyd weye .yf.k bkak ksid f.dvla fj,djg wmsg ´k foa yßhg lr .kak neß wjia:d Wod fjkj' wkak t;fldg ckms%h;ajh ysirohla'

wïud rx.k Ys,amskshla nj ÿj, fokak okakjo@

Tõ' oeka thd,g f;afrk jhi' uf.a f,dl= ÿjg wjqreÿ 9 la' fmdä ÿjg 6 la' thd, tlal t<shg .shdu risl risldúfhd ud;a tlal f*dfgdaia .kakjd l;dny lrkjd thd,g fmakjfk' wksl ÿj,f. biafldaf,g .shdu;a thd,f. hd¿fjda wykj¨ Thdf. wïud iÑks wfhakaø fkao wms àù tfla *s,aïj, oel,d ;sfhkjd lsh,d'

iÑksf.a rÕmEï .ek jeäfhkau úfõpk t,a, fjkafk ieñhf.ka lshkafk we;a;o@

wfka kE' Tyqg udj yuqfjoaÈ;a uu rx.k Ys,amskshla' rÕmEu uf.a jD;a;sh jqK;a fkd.e,fmk pß;hla uu ndr .kafk kE lshk úYajdih Tyq ;=< ;sfhkjd' t;kska tydg .syska fudloao fï pßf; ljqre tlal o rÕmdkak ;sfhkafk jf.a foaj,a fydh fydh miafika tkafk kE' ta ;=< uf.a hq;=lu ;uhs Tyqf.a úYajdih m¿ÿ lrkafk ke;=j rx.kfha ksr; ùu' ta;a uu ,efnk ks¾udKhla .ek úia;rd;aulj lsõfjd;a fïl fï úÈhg lrkak lshk foa Tyq lshkjd'

f.or fodf¾ jev;a tlal rx.khg fj,dj fjkalr .kak tl wmyiq keoao@

wehs ke;af;' uf.a Ôúf;a ;=< ;sfhkafk mqÿu ld¾hnyq,;ajhla' we;a;gu lsõfjd;a ug ojfi meh 24 uÈ' ug fï Ôú;fha wvqfjkau ,efnk foa ;uhs ld,h' ta;a uu mqreÿ fj,d ;sfhkjd ld,h l<ukdlrKh lr .kak' ta ;=< ìß|" uj" .DyKsh lshk j.lSï uu yßhgu bgq lrkjd'

tod ;snqK iqkaor;ajfha wo;a wvqjla keye' ta ryi fy<s lf<d;a@

t;k iïmQ¾Kfhkau ;sfhkafk uf.a úkh iy lemùu' wmsg ksoyi ;sfhkj wfma Ôúf;a äihska lr .kak' fyd| foa lkak fndkak jf.au tajdffha m%udKh .ek uu ie,ls,su;a' ta jf.au jHdhdu lroaÈ lïue,slu .dj.kafk kE' lemùu yßu jeo.;a' msg;ska lrk i;aldr jqK;a uu ms<sfj<g lr f.k hkjd' ta ;=< uf.a iqkaor;ajh yeuodu;a ud <Õ tl jf.a /f|kjd'

iÑks wdvïnrldr pß;hla lsh,d ;uhs yefudau lshkafk

Tõ' uu ta .ek okakjd' fndfyda fofkla ´l uf.ka uQKgu wy,;a ;sfhkjd' uu biair b|,d l;dny lrkafk yßu wvqfjka' ta;a wo fjkfldg f.dv fofkla uu ks<shla ksid wyxldrhs lsh,d u;hla yodf.k bkak ksid uu ys;,u ñksiaiq tlal yskd fj,d l;d lr,d uf.a l%uh fjkia lrf.k bkakjd'

ljodyß ÈhKshka fofokd rÕmdkak fhduq jqfKd;a@

uu ta fokakg Woõ lrkjd' fudlo wïug fyd| kï ÿj,g krla fjkak neyefk' ta i|yd yelshdjla ;sfhk mdghs' ta;a ieñhd mqxÑ foalg yß ÿj,j fhduq lrkak leue;s kE wOHdmk lghq;= ksid' uu kqjr flfkla' ug fï ;ekg tkak Woõ lrkak lsisu flfkla ysáfh kE' uf.a W;aidyh u; ;uhs fï .uk wdfj' ta;a wOHdmk lghq;= bjr fj,d Ôúf;a f;areï wrka wdfjd;a todg uu bkakjd thd,g Woõ lrkak'

fï l,d .ufka iÑksf. wjika n,dfmdfrd;a;=j@

bÈßhg;a uu fï úÈhgu f;dard fírd f.k ;uhs fï .uk hkafk' ta ;=< m<uq Ñ;%mgfhkau iïudkhla ysñlr .;a;= Ys,amskshla yeáhg bÈßfha§ uf.a yelshdj fjkqfjka cd;Hka;r iïudkhla ,nkak ´k lshk n,dfmdfrd;a;=j uf.a ysf;a ;sfhkjd'

PdhdrEm - vhka m%§ma

Oïñl fyajdjiï