නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

මගේ වාහනේ මගේ ජීවිතේ එක කොටසක් වගේ - ගයාන් ගුණවර්ධන


jdyfkag mqxÑ iSÍulaj;a fjkjg ux leue;s keye'''

.dhkh" rx.kh" ksfõokh fï fldhsl;a Tyqg kï wNsfhda.hla fkfjhs' mshdf.a .dhk yelshdj Tyqg ,efnkafk ksrdhdifhkauhs' ta;a wo jk úg Tyqf. rx.kh yd ksfõokh wNshi risl is;a wukaodkkaohg m;afj,d' fï ojiaj, Tyq ;ukaf.a w¨;au .S;h —Tn fjkqfjka''˜ rEm rpkdj;a iuÕskau ksl=;a lsÍug iQodkï fjñkqhs bkafka' tfyu kï wo wms Speed Dream úfYaIdx.hg tl;= lr .kafk rgla wukaodkkaohg m;al< .dhk Ys,amS kqjka .=Kj¾Ok f.a mq;a .hdka .=Kj¾Ok'

.hdka fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

ysre kd,sldfjka úldYkh jk wyia ud<s.d fg,s kdgHfha ixfoaYa" isri kd,sldfjka úldYkh jk wms wfma fg,skdgHfha ndkql lshk pß; fol;a tlal ;uhs fï ojia f.fjkafk' ta w;r;=r uf.a w¨;au .S;h ˜Tn fjkqfjka ˜fï udifha ksl=;a lrkakg ish,a, iQodkï' yßu wmQre wdor .S;hla' thg wu;rj uf. iagqäfhda tfla lghq;= lrf.k hkjd' rfÜ ;;a;ajh;a tlal m%ix. fõÈld lghq;=j,ska wE;a fjkak jqK;a ksfõokhg rx.khg fhduq jqKq ksid risl;ajh kï ;j;a jeä jqKd ñila ÿrg .sfh keye'

rx.kh" ksfõokh ksid .dhkh w;yÍo@

ljodj;a keye' we;a;gu ug rx.khg wdrdOkd ,efnkafka ksfõok lghq;= w;r bkak fldg' uf.a uq,au rx.kh ys;=jlaldrhd fg,skdgHh' bka miafi yqiaula wrka" wyia ud<s.d" wms wfma fg,skdgH j, rx.khg tl;= fjkak ,enqKd' we;a;gu wo fjkfldg uu rx.khg" ksfõokhg jeä keUqrejla oelajqj;a rfÜ ;;a;ajh idudkH fj,d m%ix. mgka .;a;u uu m%ix. fõÈldj w;yßkafk keye' fï ;=ka me;a;u iunrj lrf.k hkak ;uhs uf.a n,dfmdfrd;a;=j'

Speed Dream úfYaIdx.fha wms l;d lrkafk ys; .sh jdykhla ms<sn|j' Tng jdykhla .ek ys;=fK fldhs ldf,È o@

2011 § jf.a uu /lshdjla l<d' ta ld,fha ugu lsh,d jdykhla ;snqfKd;a fyd|hs lsh,d ys;=Kd' ug ta i|yd wjYH uqo,a 2013 jk úg tl;= lr.kak mq¿jka jqKd' ug u;lhs ta ld,h fjkfldg ;d;a;d welaisvkaÜ fj,d f.or jdyk mdúÉÑh whska lr,d ;snqfK' ta ldf, ;uhs uf.a m<uq jdyfka .;af;'

Tfí m<uq jdyfka fudllao@

oeka Tn mdúÉÑ lrkafk fudllao @

uf. m<uq jdyfka Toyota Soluna j¾.fha ld¾ tlla' ;d;a;d mdúÉÑ lf<a ñÜiqìIS jdyk ksid fmdä ldf, b|,u ñÜiqìIs jdyk f.or ;snqK;a uf. ys; .sfh fgdfhdgd ld¾j,g' tod b|,d uu fgdfhdgd ld¾j,g wdof¾ lrkjd'

jdykhla .ksoa§ fudkjf.a foaj,a .ek o jeä wjOdkhla fhduq lrkafk@

uf. m<uq jdyfka ux wjqreÿ myla ú;r mdúÉÑ lr,d ;uhs oeka mdúÉÑ lrk jdyfka .;af;' tal;a fgdfhdgd j¾.fha tlla' Toyota corolla 141 ;uhs oekg uu mdúÉÑ lrk ld¾ tl'

j¾Kh .ek f;aÍula ;sfhkjo@

idudkHfhka jdyfka È. fjkak ´fk' we;=<; fmkqu f.dvla fyd|g ;sfhkaku ´fk' f;,a jevlrk tl jf.au thd¾lkaäIka tl fldfyduo lsh,;a ie,ls,su;a fjkjd' we;a;gu uu yhsì%â jdykj,g jeä leue;a;la keye' yenehs b;ska f¾iska me;a;g jeä leue;a;la ;sfhkjd'

biairyg .kak ys;df.k bkafk;a fgdfhdgd ld¾ tllauo@

l¿ mdg jdykhla ;uhs uf.a f;aÍu fjkafk'

uf. ysf;a f¾kaÊ frdaj¾ tlla .kak f,dl= leue;a;la ;sfhkjd' biairyg ta wdidj bgqlr.kak mq¿jka fjhs'

jdykhla wrf.k wfma jf.a rgl mdrg odkjd lshkafk;a T¿fj lelal=ula@

uu uf.a jdyfka i,lkafk uf.a Ôúf;a tla fldgila úÈhg' fj,djlg ug ysf;kafk uf. fojeks f.or uf. ld¾ tl lsh,d' uf. gQ;a fmaiaÜ tfla b|,d wjYH f.dvla foaj,a uf. ld¾ tfla ;sfhkjd' we÷ï" im;a;= fifrmamq" lKaKdä l=Ügï fï yeufoau ;sfhkjd' uu b;ska fldfydu;a uf. jdyfkag f.dvla wdof¾ lrkjd' fmdä iSÍulaj;a fjkak bv fokafk keye'

ta;a f.dvla wh bjis,a,lska mdfr jdyk mojkafk keyefk' ta jf.a wh joaof.k .syska uu uf.a jdyfka yod.kak wjia:d wkka;hs' we;a;gu jdykhla w;g .;a;u ys;= uf;ag mdfr hkak fyd| keye' wo ud¾. kS;s Í;s fndfydu;a ;ohs' b;ska je/È fkdlr jdyfka wrf.k hkak mq¿jka kï tal f.dvla fyd|hs'

;udrd m;srK