නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

udj /l n,d .;af; u,la jf.a''' - f.a%ia f;kakfldaka


jpkfha mßiudma; w¾:fhkau ohd kï jQ Tyq ug uq,skau yuqfjkafk .=jkaúÿ,sh yryd' flfklaj biafi,a,u olsk úÈh wkqj wms ´ku flfkla ta flkd fukak' fufyu fjkak we;s lsh,d hï ks.ukhlg tkjd' ta úÈhg uu ;SrKh l<d f;kafk álla ier mreI mqoa.,fhla fjkak ´k lsh,d'

ta;a wms ta úÈhg .kak ;Skaÿ ;SrK idOdrK keyehs lsh,d ug fndfydu blaukska jegfykak .;a;d' ta f;kafk;a uu;a fõÈld kdgHj,g fhduq fj,d tlg jev lrkak mgka .;a;g miafi'

jeäl,a hkakg u;af;ka wms fokakd ne.Efiak - È<s÷j;S jqKd' ta ÿkak ÿKq .uqfõ kdgHh yryd' ta fjoaÈ uu ier mreIhs lsh,d ys;df.k ysgmq ta wdorKSh pß;h mqxÑ orefjl=g jvd iqkaor yoj;la ;sfhk flfkla nj uu y÷kd f.k ysáhd'

Th lshk ldf,a wms yeu flfklau .=jkaúÿ,sfha fõÈldfõ jf.au ish¨ l,d lghq;=j, ksr; jqfKa fndfydu f<ka.;= lulska jf.au wdofrka' ta ne£ï ojiska oji Yla;su;a fjñka wms l,d lghq;=j,ska tydg mjqf,a ys;j;=ka úÈhg;a weiqre l<d'

ta úÈhg ld,h f.ùf.k hoaÈ uf.a iajdñhd jQ hQ' wdßhúu,a Èúfhka iuq .;a;d' t;ekska miafi uu uf.a kx.s <Õg .shd' weh ;uhs uf.a ys; ffO¾hu;a lr,d kej; l,d lghq;= w;rg tjkak f,dl= fjfyila .;af;'

tfyu bkak w;fr ;uhs k;a;,a iqn me;=ula tlal f;kafkf. ysf;a ud .ek we;s jqK wkqlïmd iy.; wdorh .ek ug lsh,d tjkafk' ta;a uu kej; újdyhla lr .kak lsisfia;a n,dfmdfrd;a;=fjka fkdisáh flfkla ksid ta fhdackdjg jeä ;ekla ÿkafk kE' ta;a mjqf,a ys;jf;la úÈhg wfma f.oßka Tyqg f.dvla wdof¾ l< ksid wïu;a kx.s;a ug ,enqK ta wdrdOkh .ek f,dl= i;=glska ;uhs ysáfh' ta w;fr Tjqka ug f;kafk lshkafk .eyekshlg wdorh" lreKdj" /ljrKh i,iñka /ln,d .; yels hym;a mqoa.,fhla nj jgyd ÿkakd'

fï ldf,§u ;uhs wms fokakg úisoe, Ñ;%mgfha tlg rÕmdkak ,enqfK' ta yryd wms jeäfhka <x jqKd' ta wkqj jir 4 lg miafi f;kafkf. wdrdOkdj ms<sf.k 1993 wjqreoafo wms újdy jqKd' tod Tyq lsõjd Ôúf;a lsisu ojil fjk;a lsisu ldka;djlg ug ;rï wdorhla ysf;a we;s fj,d keye lshk tl' ta fj,dfj ug ys;=K tlu foa ;uhs wehs uu f;kafkf. wdof¾ ms<s.kak jir y;rla l,a oeïfu lshk tl' mrlal= fj,d yß uu .;a;= ;SrKh ksjerÈhs lshk tl Tyq ud <Õ ke;s jqK;a wog;a uu ys;k fohla' hd¿fjla úÈhg y÷k.;a;= f;kafk uf.a ieñhd ú;rla fkfuhs ifydaorfhla úÈhg udj wdrlaId l<d' ;d;a;d flfkla jf.a wdorh l<d" lreKdj oelajQjd'

ta w;ska uu yßu jdikdjka;hs' tlu fCIa;%fha flfkla tlal fndfydu <Õska b|f.k Ôj;a jqKd' ye, yemamsïj,g f;kafk tlal Ôj;a fjkak mgka .;a;g miafi uu ,la jqfKa ke;s ;rï'

ta úÈhg uf.a Ôúf;a b;du;a jdikdjka; wjqreÿ 27 Tyq;a iu. f.ú,d miq.sh wfma%,a 17 jeksod Tyq uf.ka ioygu iuq.;a;d' iqkaor u;lhka tlal Ôj;a fjkak wjYH mßirhla ks¾udKh lr,d' wo oji fjoaÈ hka;ñka fyda uu ys; yodf.k Ôj;a fjkafk ta u;lhka weiqfrka ,nk iqkaor wdYajdoh;a tlal'

Tyq ;=< ;snQ iqúfYaIS nj

´ku flfklaj fyd¢ka f;areï .ekSfï yelshdj Tyqg ;snqKd' ;SrK .ksoaÈ ÿrÈ. n,,d ;uhs ta foaj,aj,g fhduq fjkafk' ier mdgg ysáhg b;du;a ixfõ§ flfkla'

rEmh yd ms%hukdm nj

rEmh oelmq .uka uu tod ys;=fj ier mreI flfkla lsh,d' ta;a <orefjla jf.a wysxil .;smej;=ï ;snqK flfkla' flfkla ys;g we,a¨fjd;a fndfydu ms%hukdm úÈhg wdY%h lsÍu mqreoaola'

w¢k m<¢k úÈh

ms<sfj<g msßisÿj wekao ñila ta .ek jeä Wkkaÿjla kE' ghs fldaÜ wekafo fkdwe| neß ;eklg ú;rhs' ir,j w¢kak m<¢kak ;uhs leue;s' ta;a uu lsõfjd;a Thd fufyu w¢kak lsh,d talg tlÕ fjkjd'

woyia .e<mSu

Wmßuhs' ljodj;a ;¾l lrkafk kE' uf.ka hï je/oaola jqK;a tal yßu ir,j ksjerÈj lr .kak;a wdfh ta je/oao fkdfjkak;a Tyq ms<shï fhÿj flfkla' fohla f;areï lrkafk tal ms<s.kak wdi ysf;k úÈhg ksid ljodj;a woyia mriamr jqfKa keye'

bf.k .;a;= mdvï

ojila wms l,d lghq;a;lg iyNd.s fjkak ld¾ tflka hoaÈ fnd/,a, lk;a; .dj§ ug u;la jqKd uu .Eia <sm ksõfj kE fkao lsh,d' uu ta nj f;kafkg lsõj .uka uql=;a fkdlshd jdyfka yrjf.k f.or wdjd' uu l=iaishg .syska n,oaÈ <sm ksj,d .syska ;snqfK' ta;a f;kafk we÷ï udre lr,d wehs weyqju oeka mrlal=hs wms f.or buq lsõjd' tod b|,d uu mqreÿ jqKd t<shg hkak l,ska ta yeufoau fydh,d n,kak' flaka;sfhka fkdjqK;a Tyq udj ta ;;a;afjg f.kdjd Ôj;afjkak wjYH yeu mdvulau lsh,d ÿkafk Tyq ;uhs'

leue;s iy wleue;s .=Kdx.

ljqre yß b,a,f.k wdfjd;a wf;a ;sfhk if;a yß fokjd' §,d lshkjd uu tal ÿkafk wdfh .kak fkfuhs lsh,d' wog;a tfyu .;a;= i,a,s ´k ;rï ;sfhkjd tl tlaflkd <Õ' ta jeä mß;Hd.YS,Slug uu ta ;rï leue;s kE' ta;a wirK whg Woõ lrk tlg uu yßu leue;shs'

tlg tl;= fj,d f.jmq ld,h

wjqreÿ 27 la ;siafi u,la jf.a udj /l n,d .ksñka fndfydu iqkaor Ôú;hla wms .; lf<a'

w.h l< yels ;eka

iudch .ek oekqj;a' ;SrKhla .ksoaÈ fyd|g ys;,d n,kjd' uu yeu ;siafiu lshkafk fohla lroaÈ oy mdrla ys;kak lsh,d' Tyq lshmq foaj,a yß' wo ug tajd w.h l< yelshs'

tjeks fjk;a wh yuqjqKq wjia:d

fï ;dla keye' ta jf.au bÈßfha§ uqK .efyk tll=;a keye' ta ;rï wjxlhs'

fyd|hs lshk foa wms kej; kej;;a m;kjd

kej; bm§u we;a;la o ta foaj,a tfyu fjkjo lsh,d ud ;=< f,dl= úYajdihla kE' ta;a ta foaj,a tfyu fjkjd kï f;kafk ugu ysñúh hq;=uhs'

Oïñl fyajdjiï
mska;+rh - ohdka ú;drK