නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wms ;uhs iqkaor úÈhg <ud ldf,a .; lrmq wka;su mrïmrdj ‐ Ñ;% jrldf.dv


iudchla iqjm;a lrkakg kï hym;a bÈß mrmqrla ìysúh hq;=uhs' th bfí isÿjk ld¾hhla fkdjk ;ek ta i|yd meiqKq nqoaêhlska hq;= wjjdohg jvd wdo¾Yfha jákdlu fmkajk jeäysá msßiaj, kdhl;ajh w;HjYHhs' m%ùK rx.k Ys,amSka hqj<la jk úfÊr;ak jrldf.dv jf.au Ñ;%d jrldf.dv lshkafk wkak t;ek bkak fndfydu wdorKSh hqj<la ksid z f,dal <ud Èkh jf.au jeäysá ÈkhZ fjkqfjka wms Tjqka iu. l;dnyl kshe¿Kd'

fï ojiaj, fudkjo lrkafk

weh - rx.k lghq;=j,ska kï úfõlhla ,eì,d f.org fj,d bkakjd' myq.sh ldf,a wl=re uelS kE fg,skdgHfha rE.; lsÍï w;fr ;uhs ldf,a .; jqfKa' f.or bkak fj,djg uu jeäfhka ld,h jeh lrkafk u,ajj, j;a; ,iaik lr .kak' ta w;fr t<j¿;a jj,d fï ojiaj, tajd wfma lEug .kafk mqÿu i;=glska'

Tyq - fldfrdakd ffjrih ksid wekysg,d ;snqK l,d lghq;= wdfh lrf.k hkak wjia:dj wmsg ,efnñka mj;skjfk' ta wkqj uu;a Ñ;%;a wl=re uelS kE fg,skdgHfha rÕmEï w;r bkakjd' ta w;fr frdayK neoaof.a uy;a;hf. rd<ydñ lshk kdgHfha jev lghq;=j,g;a iïnkaO fjkak wjia:dj Wod fj,d ;sfhkjd'

wo fjkfldg Tn fofokd wïud - ;d;a;d wdÉÑ - iShd lshk pß;j,gu fldgq fjkjd fkao@

weh - Tõ' ta;a tafl lsisu je/oaola keyefk' fudlo oeka wms fokakj mdi,a YsIHfhla fyda YsIHdjla f,i pß;j,g .kak neyefk' uu ienE Èúfha fyd| wïud flfkla jf.au wdÉÑ flfkla ksid ta pß; b;d leue;af;ka rÕmdkjd' ta jf.au wfma jhig fmkqug iß,k pß; ,eîu .ek i;=gq fjkjd'

Tyq - tjeks wdrdOkd ,eîu fldgq ùula lsh,d ys;kak nE' ta pß; lrkak;a ljqre yß bkak ´kfk fldfydug;a tod b|,u wms fokak wdo¾Yj;a pß; yryd rislfhda w;rg tkak leue;s fokafkla' b;ska fndfydu i;=áka ta wdrdOkd ms<s.kakjd'

úúO fya;= ldrKd uq,alrf.k wjqreoaola ;=< ta i|yd úfYaIs; Èk fjka fjkjd' ta wkqj iEu jirlu Tlaf;dan¾ m<uqjeksod f,dal jeäysá iy <ud Èkh f,i fjkaùu .ek Tn fofokdf.a woyi

weh - ta i|yd Èkhla fjkaùfï lsisu je/oaola keye' ta;a Th ldrKd folu tl Èkhlg iSud lrkak neye' jif¾ Èk ;=kaish yegmyu <uhska jeäysáhka i;=áka Ôj;a jk Èk úh hq;=hs' wfma mqxÑ ldf,a fï úÈhg Èk fjkajqfKa ke;;a ug ysf;k úÈhg wms ;uhs iqkaor úÈhg <ud ldf,a .; lrmq wka;su mrïmrdj' l=Uqfr fj,at<sfh oÕ,, wef<a fodf<a mek,d kd,d fmar" fjr¿" fndaúáhd" kdrx jf.a .fya fldf<a f.ähla lvdf.k ld, ieye,a¨fjka <ud ld,h .; l<d ñila biafldaf,ka áhqIka mka;shg t;ekska f.org fydaïj¾la lkaola tlal fldgq jqfKa keyefk' ta jf.au f.orl bkak jeäysáfhda uy¨ ksjdij,g Ndr§,d ta j.lSïj,ska ñfokak W;aidy fkdlr ta whj wdofrka n,d .;a;d bÈßhg úh hq;af;a;a tjeks foau ;uhs'

Tyq - wfma mqxÑ ldf, tjeks lsisu foalg Èk fjkajqfKa ke;;a jeäysáfhd jf.au mqxÑ <uhs fndfydu i;=áka ta ta ld,jljdkqj, Ôj;a jqKd' bÈß mrïmrdjg oekuq;=lï lshd §,d Tjqkaj hyuÕg .kak tl wksjd¾hfhka ;ukaf.ka bgqúh hq;= hq;=lula lsh,d jeäysáfhda ys;=j' fkdoekqj;alñka orefjda lrk oÕldrlï wdofrka lreKdfjka lsh,d §,d Tjqkag ,nd fok fifkyig mqxÑ orefjda fndfydu wdi jqKd' ta ksid fï fofldÜGdih w;fr f,dl= ne£ula we;s jqKd' jeäysáfhda úÈhg wms Tjqkag wdo¾Yj;a fjñka jeäysáhkag .re lrkak b.ekaúh hq;=hs' fyd| krl lshd foñka wms Tjqkaj /l n,d .kak fldg bfíu Tjqka jeäysáhkag i,lkak yqre fjkjd'

ld¾hnyq, Ôjk rgdj hq;=lï j.lSï jf.au ne£ï mj;ajdf.k hkakg yria fj,d lsõfjd;

weh - tfyu ;;a;ajhla ;sfhkjd' ta;a wms ta u;u b|f.k lghq;= lrkak fyd| keye' uf.a orefjda fokak mqxÑ ldf,a uu;a uy;a;h;a f.or jev lrf.k /lshdjka foll ksr; jqKd' ta w;f¾ rx.k lghq;= w;r;a ysáhd' ug jev jeä jqKdu <uhs fokakj uf.a kx.s, ne¨jd' ta whf.a jev mdvq fkdfjkak ug ta fj,djg ta wh Woõjla l<d' uf.a wïud wjqreÿ iShla Ôj;a jqKd' wehg wjYH i;aldr ish,a, wms l<d' wo uu wdÉÑ flfkla úÈhg f.org fj,d kslka bkak leue;s kE' mq¿jka yeu fj,dfju uf.a mq;df. orefjda fokakj n,d.kak uu Tjqkaf.a f.org hkjd' biair ta fokakd ug l;d lf<a iqÿ wd;a;ïud lsh,d' wo wd;a;ïud lE,a, ke;=j iqÿ lsh,d lshkafk wdof¾ jeälug' ne£ï mj;ajdf.k hkak lemùï lrkak fjkjd' fâ flhd¾ uy¨ ksjdi tajg úi÷ï fkfuhs'

Tyq - we;a;gu lsõfjd;a wo kslka bkak lsis flfkla keye' yefudau ld¾hnyq,hs' tfyuuhs lsh,d fï Ôú;j,ska wE;a fj,d bkak wmg neye' wfmka f.org .ug rgg ñ;=rkag {d;Skag fjkak ´k hq;=lï bgq lrkak wms ne¢,d bkakjd' uu ta foaj,a .ek wog;a Wkkaÿhs' ìß|g orejkag .ug rgg uu kshef<k rx.k fCIa;%hg uf.a hq;=lï uu yels Wmßufhka bgqlrk flfkla' ta wdo¾Yh uf.a orefjda fokakg ÿkakd jf.a tlu uqKqmqrdg;a ñksmsßhg;a fokafk fndfydu i;=áka'

úkaoHd - chkd;a Tn fofokdf.a ÿj mq;d" ch,s - ckq;a uqKqmqrd ñksìßh w;fr ;sfnk fjkialï fudk jf.ao@

weh - .;smej;=ï oÕldrlï wms weiqf¾ .ejiSu tl iudkhs lshk foa ;uhs ug oefkkafk' tlu fjkilg ;sfhkafk uu uf.a ÿjghs mq;dghs f.or yok lEu wefrkak wkx ukx ÿkafk kE' wo mq;df.a orefjda Th mdi,aj,§ tfyu olsk úúO flá lEu j¾.j,g f.dvla leue;shs' uu ks;ru lshk fohla ;uhs fï foa kj;ajkak lshk tl'

Tyq - ;dlaIKfha ÈhqKqjla tlal ldf,ka ldf,g hï hï foaj,a fjkia ùu idudkH fohla' ta;a ta lsis fohla wfma whym;g fya;= fjkak neye' fï y;r fokdju uu olskafk tlu úÈhg' weiqrg .kak tl wmyiq ldßhla fkfuhs' ÿj mq;d yeÿfj fndfydu wdofrka lreKq ldrKd lshd §,d' ta ish¨ foa ;uhs uu fï fokak iïnkaOfhkq;a lrkafk'

wo wOHdmk rgdfõ mj;sk ;r.ldÍ nj olskafk fldfyduo@

weh - we;a;gu wo yeu wïud ;d;a;d flfklau ;ukaf.a orejd by<g f.kshkak ;uhs n,dfmdfrd;a;= fjkafk' ta;a Tjqka olskafk kE ta yryd fkdoekqj;aju ;r.hla we;s fjk nj' tal wkjYH fohla' ta ;=< <uhskaf.a ys;aj, wd;aud¾:ldó nj we;s fj,d iu.sh ke;s fjkak mq¿jka' foujqmshka úiskau orejka ;=< B¾IHdldÍ is;=ú,s we;s lsÍu wkjYHu fohla' wOHdmkfha jákdlu orejkag lshdÈh hq;=hs' ta;a wkjYH ;r.ldß núka uqodf.k Tjqka hym;a mqrjeishka f,i iudc.; l< hq;=hs'

Tyq - tjeks foa wkqu; lrkak neye' uQ,slu foa bÈß mrmqr w;r tld jf.a iudch ;=< Ôj;a ùug wjYH mßirh ìys l< hq;=hs' .=K O¾u lshd fkd§ fmdf;a mf;a oekqfuka ú;rla fï iudch mj;ajdf.k hkak nE' wo orefjl=g mdrla .ykak nE' foujqmsfhda fldñiïj,g hkjd' wdofrka ;uhs orefjda fufyhjkak ´k' tfyu neß ;ek bka tygu hkak fjkjd' tfyu ke;s jqfKd;a wr l;djla ;sfhkjfk fkd.y yok orej;a ye¢ fkd.d yok lsß fydoao jf.a fjkjd lsh,d' tal Nhdkl ;;a;ajhla'

ienE Èúfha fukau rx.k Èúfh;a b;du;a wdo¾Yj;a .=K .rel ksy;udkS wdorKSh pß; folla ksid ;uhs fujr jeäysá Èkh fjkqfjka wm Tn yuqjqfKa' ta .=Kdx. ;=< Ôj;a fjñka iudchla iqjm;a lrkafk fldfyduo lsõfjd;a

weh - fudk foalg jqK;a wms orejkag fodia lsh,d jevla kE' ta whg we;s lrkafk;a ke;s lrkafk;a jeäysáfhd' yeufoau wdofrka lsh,d ÿkaku fïl wdorKsh iudchla lrkak mq¿jka' wms bkak ´k wkak t;khs'

Tyq mqxÑ ldf,a b|,d wfma jeäysáhkaf.ka ,enqK wdo¾Y ;uhs wms fï ÈhqKq lrf.k Ôj;a fjkafk' wfma hq;=lu ;uhs u;= mrmqrg ta foaj,a Wreu lr,d fok tl' tfyu l<du bfíu hym;a iudc jgmsgdjla we;s fj,d wfma wkd.; mrmqrg i;=áka Ôj;a fjkakg yelshdj ,efnkjd'

Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - vhka m%§ma