නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a ;d;a;d yïn l<d''' thd ke;s jqfK;a rfcla jf.a''' - uÿñysß l=f¾ m%kdkaÿ


oYl .Kkdjla mqrd furg risl yoj;a iskyfjka mskjQ m%ùK m%yik rx.k Ys,amS fgksika l=f¾ uy;d miq.shod oefhka iuqf.k .shd'ta Tyqg wdof¾ l< l,dlrejka we;=¿ ,laI ixLHd; jQ risl ys;j;=kaf.a fida iqiqï ueohs' ta fidÿre l,dlrejd ms<sn|j u;lh wdj¾ckh lrñka Tyqf.a tlu Èh‚h kj,sh iuÕska fï úÈhg woyia fnod .;a;d'

fgksika uy;d ld,hla ;siafi wikSfmka ysáho@

;d;a;d wikSm fjkafk wjqreÿ follg l,ska' ta 2018 iema;eïn¾ Tlaf;dan¾ jf.a' ta wjia:dfj ;d;a;f. jl=.vq iïnkaOfhka ie;alula lrkak jqKd' ta ú;rla fkfjhs ms;a;dYfha .,a ;snqKq ksid th;a whska lrkak jqKd' bka miafi ld,hla idudkH úÈhg Ôj;ajqK;a thdf. lEu reÑh flfuka flfuka wvqfjkak .;a;d' áflka ál ;d;a;d flÜgq fjkak .;a;d' ta jqK;a iqmqreÿ úÈhg ffoksl lghq;= lrf.k hdfï wmyiq;djla ;snqfK keye'

miq.sh jir folu ta wikSm ;;a;ajh;a tlal o ysáfh @

keye' ta ldf, rfÜ ;;a;ajh;a tlal l,d lghq;= fhÿfk wvqfjka' fudlo 2019 mdial= m%ydrh wdjd' 2020 fldfrdakd jix.; ;;a;ajh wdjd' b;ska ta ld, iSudfj l,dlrejkag jev ;snqfK ke;s ksid ta wjqreÿ fol ldf,lg miafi ;d;a;d f.or ysáhd' wms;a tlal ksoyfia ld,h .; lrkak thdg ta ld,fha yelshdj ,enqKd' ta fldfydu jqK;a ;d;a;d l,d lghq;=j,ska wE;ajqfKa keye' ta wkqj l,d lghq;a;la fjkqfjka iaúiag¾,ka;h we;=¿ rgj,a .Kkdjlg .syska miq.sh ud¾;= 2 jeksod wdmiq weú;a f.or b|f.ku ksfrdaOdhkhg ,lafj,d idudkH úÈhg Ôj;a jqKd' lsisu frda.dndOhla fmkakqï lf<a keye'

tla jru fudllao we;s jqKq wikSmh@

tl mdrgu ;uhs ;d;a;d wikSm jqfKa' ta fj,dfj ;o nv ßÈ,a,la tlal jukhla wdjd' fï foaj,a isoaO jqfKa wka;su i;s foflaÈ' ta fj,dfj fvdlag¾ia,d lsõfj tflda fgiaÜ tlla lrkak ´fk jqK;a fï fj,dfj ;d;a;d ÿ¾j, ksid idudkH jqKdu lruq lsh,d ;d;a;j frdayf,ka f.or tõjd' f.or weú;a ojia follska ú;r wdfhu;a nv lelal=u ;og wdjd' lEu lkafk ke;sj ysáhd' ojia follska jf.a f.dvla ÿ¾j, jqKd'

;d;a;f. u;lh wu;l lrkak neß nj uu okakjd''''

;d;a;d lshkafk rgla wdof¾ lrmq pß;hla' wms fuf;daÈia; lf;da,sl wd.u woyk wh' uu bmfokak;a l,ska ;d;a;d fuf;daÈia; fcHIaG iudch yryd biairyg wdj flfkla' úlg rx.kh yryd ;uhs tkafk' l%sia;shdks uKav,fha Y%jH oDYH f,alïjrhd úÈhg lghq;= lr,d ;sfhkjd' we;a;gu ;d;a;d lshkafk l,dj ú;rla fkfjhs yeu me;a;lau ms<sn|j fyd| wjfndaOhla we;sj lghq;= lrmq flfkla' thd fmdä ldf, b|,u iskudj tlal lghq;= lrmq ksid jeä wjOdkhla ÿkafk iskudjg'

ta ;d;a;d ;=< iskud rx.fõÈhdg tyd .sh fndfyda foa Tn ÿgqjd@

Tõ uf.a ;d;a;g .S; .dhkd lrkak mq¿jka' .sgd¾ tl jdokh lrkak mq¿jka' yekaoEjg thd ksjdvq mdvqj bkakfldg .sgd¾ tl jdokh lrñka .S; .hkjd' ;d;a;d ,xldfõ ckm%sh k¿ rfcla' ta f.!rjh Tyqg Wmßuj ,enqKd' yenehs ;d;a;d úys¿ ldrfhla fjkjg leue;s keye' thdj thd y÷kd.;af; ydiH W;amdol rx.k Ys,amsfhla úÈhg' Tyq ks;ru ;ukaf.a f.!rjh /l.kak W;aidy l<d' we;a;gu yeisÍfuka l;dfjka ienE Ôúf;a È Tyq fcdal¾ flfkla fkfjhs lshk tl fmkakqï l<d'

wehs Tn iskudjg tl;= fkdfjkafk@

uf. ;d;a;d uu iskudjg tkjg leue;s jqfKa keye' rx.kh lshkafk rgla wdof¾ lrk f.!rjdkaú; /lshdjla' ta;a thd ys;kak we;s thdf. ÿj iskudfjka fkdfjhs fjk;a ;eklska t<shg tkak ´fk lsh,d' uu mjqf, tlu orejd' ;d;a;d uf.ka n,dfmdfrd;a;= jqfKa .=rejßhla' thdf. wdidj bgq lrkak kS;s úoHd, m%fõYh ,nd ysgmq uu ta foaj,a w;yer,d .=re jD;a;sh f;dard.;a;d' wo uu .=rejßhla' WmfoaYljßhla f,i lghq;= lrkjd' uf.ka WmfoaYkhla .;a wfhla ta .ek l;d lrk fldg thdf. weia i;=áka msfrkjd' uu ys;kjd thd n,dfmdfrd;a;= jqKq i;=g orefjla úÈhg ug ,ndfokak mq¿jka jqKd' wo uu;a wïud flfkla' ÿfjl=hs mqf;l=hs ug bkakjd' uu ìfIdma úoHd,fha .=rejßhla' wer;a l,dldrfhd fldaá .dkla ysáh;a ta yefudagu ck;d wdof¾ ,efnkafk keye' tal mqÿu jdikdjla jf.au wdYs¾jdohla' uf. ;d;a;d tal ,nd.;a;d' ta f.!rjh wfkla whf.ka ,nkak neß kï l,dlrefjla ùfuka jevla keye' uu fmdä ldf, wdidjg rÕmdkak wdjd' ta;a ug f;areï .shd ;d;a;d ta .ek jeä leue;a;la ke;s j.' wer;a ug;a tal ta ;rï ys;g oekqfK keye' ux ys;kafk wms ñksiqkaf. yoj;aj, kj;skafk tla tla fldaKj,ska' wo uu WmfoaYl jßhla úÈhg ñksiqkaf. yojf;a kej;s,d bkakjd' ta .ek i;=gqhs'

fgksika l=f¾ Ôúf;a wjidk ldf,;a fndfydu i;=áka .; l<d@

;d;a;d lshkafk wfma Okh ñksiaiq lsh,d' ta Okj;alu thdf. wjika fudfydf;a wms ±lald' ta wh y~d jegqfK thd,f.u ;d;a;d ke;sjqKd jf.a' we;a;gu uf. ;d;a;d yïnl<d' thd ke;sjqfK;a rfcla jf.a' thd ks;ru lsõfj thdj oelalu;a olsk whg i;=gla we;sfjk úÈhg bkak ´fk lsh,d' wfma wïud ;uhs wkjYH foag úhoï fkdlr b;=re lf<a' ta;a ta fokakd mqÿu úÈhg ñksiqkag Woõ l<d' ta foaj,a ug ys;d.kak neß ;rï'

fï fjkaùfï ÿl ord.kafk fldfyduo @

tal yßu wudre fohla' ta uf.a ;d;a;d ú;rla fkfjhs' thd ;uhs uf. fyd|u hd¿jd' ta ojiaj, uu f.dvla <xjqfKa ;d;a;g' uf.ka fmdä ojiaj, ldgo wdof¾ lsh,d weyqfjd;a uu lshkafk jeäfhkau wdof¾ ;d;a;g lsh,d' ;d;a;f. kslau hdu wmg ord.kak neye ;uhs' ta;a wfma wd.ug wkqj uu ;d;a;d ke;sjqKq wdrxÑh wymq fj,dfj foúhka jykafiaf.ka b,a¨fj ug ord.kak Yla;shla fjkak lsh,d' Wkajykafia ug tal fmkakqï l<d' fudlo ;d;a;d n,kak je, fkdleã wdj msßia we~qfj thd,f. ;d;a;d ke;sfj,d jf.a' ta whf. ÿl uu oelald' b;ska uu ys; yod.;a;d fï ke;sfj,d bkafk uf. ú;rla fkfjhs yefudaf.u ;d;a;d lsh,d' b;ska oeka uu ug mq¿jka úÈhg wïuf. is; Yla;su;a lrkjd' thdj fyd¢ka n,d.kakjd' foúhka jykafia ug ta Yla;sh fokjd lsh,d uu okakjd' fudlo ux wfkla whf. is;a iqjm;a lrkjd' ks;e;skau ta Yla;sh ug ,efnkafk ta ksidu fjkak we;s'

fï wdorŒh ;d;a;j oekqfK fldhs jf.ao@

ta uf. fyd|u hd¿jd' jeäfhkau wdof¾ lrmq flkd' ug u;lhs uf.a jhi wjqreÿ yfhaÈ ;d;a;d ug tl mdrla máhlska .eyqjd' thd tod ta .ek mqÿu úÈhg ÿlafj,d we~qjd' tod b|,d ug ljodj;a .y,d keye' ug nkskafk;a keye' thd ug yeufj,dfju mdrj,a folla fmkak,d fokjd' fï mdfr .sfhd;a Thd Èkdú ke;akï mr§ú lsh,d ;uhs thd ug ta fmkajd§fuka lshkak W;aidy lf<a' ug u;lhs Wiia fm< úNd.h ldf, uu f.dvla flÜgq jqKd' ta uf. hd¿fjl=f. ;d;a;d flfkla thdg ta idud¾: ;=kla .;af; ke;=j f.or wdj fokafld n,kak lsh,d n,mEï lrk tl hd¿jd ug lSj fj,dfj b|,d' uf. ys;g tal ±â f,i n,mEjd' úNd.hg udi folhs ;=khs' ug fïl udkisl johla' ux tal ;d;a;g lshkjd' okakjo thd ug fudllao lsõfj lsh,d'

fudllao lsõfj@

Thd leue;s kï úNd.h lrkak' wleue;s kï fkdlr bkak' Thd ta idud¾:hla .;af;d;a remsh,a 100 la fokjd' î idud¾:hla .;af;d;a remsh,a 200 la fokjd' iS idud¾:hla .;af;d;a remsh,a 300 la fokjd' tia idud¾:hla .;af;d;a remsh,a 500 la fokjd' tia idud¾: ;=kla .;af;d;a ux Thdg remsh,a 3000 la fokjd lsh,d' we;a;gu ta l;dfjka uf.a ys; yeÿKd' nh ke;s jqKd' n,kakfld uf. ;d;a;d fudk;rï fyd| WmfoaYljrfhlao lsh,d'

ÿfjla yeáhg ;d;a;d fjkqfjka hq;=lï bgqlrkak ,eîu f,dl= jdikdjla @

we;a;uhs wfma ;d;a;d f.dvla ld¾hnyq, Ôú;hla .; lf<a' ta ojiaj, thdj olskak ,efnkafk ldf,lska' thd ysáfh iskudj;a tlal' ta;a miq.sh wjqreÿ fol mdial= m%ydrh yd fldfrdakd ksid ;d;a;d tlal <Õskau bkak wjia:dj ,enqKd' wms ks;ru l;d l<d' thdg ´fk foaj,a bgq lrkak mq¿jka jqKd' yekaoEjg wfma ore fokak;a tl;= lrf.k i;=gq jqKd' ta fj,djg ;d;a;d .sgd¾ tl jdokh lr lr isxÿ lshkjd' thd kslau hk fudfyd; olajdu wms thdj i;=áka ;shkak W;aidy l<d' ta;a fkdys;mq fj,djl we;sjqKd yDohdndOhlska ;d;a;d wmj w;yer,d hkak' thd wka;sug <Õ ysgmq flkdg lsh,d ;sfhkafk uf. mmqj álla ysr lrkj lsh,d' lsisu jo fõokdjla ke;sj yeuodu;a n,dfmdfrd;a;= jqKq iqkaor kslau hdula Tyqg ysñ jqKd'

;udrd m;srK