නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

25 jeks Wmka Èkhg l,ska ySk oelmq jdyfka .kak ug mq¿jka jqKd''' - iudê fmf¾rd


jiaidk ySkfha iekav%d" fya,s fg,s kdgHfha kgdId fï fjkfldg Tfí yojf;a fldgila njg m;afj,d lshk tl wuq;=fjka lshkak wjYH keye' b;ska wo wms Speed Dream úfYaIdx.hg Tn wdof¾ lrk wehj tl;= lr .kak ys;=jd' weh iudê fmf¾rd'

iudê fï ojiaj, fudlo fjkafk@

fï ojiaj, w¨f;ka fg,skdgHhl jev mgka wrf.k ksid ta w;r bkakjd' fndfydu <Õ§u ux rx.kfhka tl;= jqKq ä,dka úfÊúl%u wOHlaIKh lrk .hdka ÈfkaIa fmf¾rd ksIamdokh lrk w¨;au fg,skdgHh úldYkh ùug ish¨u lghq;= iQodkï'

fldfydu;a f.jqKq ld,h fyd| úrduhla wr f.k wdjd fkao@

we;a;gu fldfrdakd wms yefudagu fyd| mdvula lshdÿkakd' ta ld,h tlsfkldg tl tl úÈhg n,mdkak we;s' we;a;gu ug kï ta ld,h Ôúf;a .ek w¨f;ka ys;kak ,nd ÿkakq fyd| wjia:djla' fudlo ug uf.au lsh,d jHdmdrhlg w; .ykak fyd| úrduhla ,enqKd' fldfydu;a uu Ôúf;a f.dvla foaj,a ma,Eka tllg wkqj lrf.k hk flfkla' b;ska fï fj,dfj ux ienE lr .;af;;a thska tla wruqKla ;uhs'

iudêf. Ôúf;a ta úÈfha ie,iqï f.dvla ;snqKd @

we;a;gu Tõ" ux ugu lsh,d jdykhla" f.hla" jHdmdrhla jf.au /lshdjla .ek ySk oelmq flfkla' uf. Ôúf;a fï fï ld,j,§ fï fï gd.Ü iïmQ¾K lr .kakjd lshk n,dfmdfrd;a;=j ug ;snqKd' ta foaj,a ug yenE lr.kak;a mq¿jka jqKd'

we;a;gu Tnf. isf;a jdykhla .ek isyskhla we;sfjkafk ljoo@

fmdä ldf, b|,u Ôúf;a ma,Eka lrmq uu ys;=fj uf. jhi 25 fjkfldg ug jdykhla ;sfhkak ´fk lsh,d'

ta ySkh ienE lr.kak mq¿jka jqKd@

Tõ" uu jD;a;Sh rx.k Ys,amskshla fkfjhs' ixpdrl lafIa;%fha fcdí tlla lrk flfkla' fldfydu jqK;a uf. gd¾.Ü tlg wkqj 25 jeks WmkaÈkhg l,ska wdidfjka ysgmq isysk jdyfka .kak ,enqKd' ta Vitz j¾.fha r;= mdg ld¾ tlla'

fï ojiaj, mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao@

fï ojiaj, uu yhsì%â j¾.fha Aquar ld¾ tlla mdúÉÑ lrkafk' uq,skau .;a;= Vitz tl wjqreÿ ;=kla ú;r mdúÉÑ lr,d úl=Kqjd' Bg miafi ;uhs fï jdyfka .;af;'

Tn jdykhla .ksoa§ fudkjf.a foaj,a o ys;kafk @

idudkHfhka uf. is;a .;a;= mdg fjkak ´fk' uq,skau ug ´fk jqfKa r;= mdg jdykhla' tal .;a;d' oeka mdúÉÑ lrk jdyfka r;= mdg tlla fkfjhs' .kak jdyfka tlal ;uhs mdg ;SrKh fjkafk' we;a;gu .Ekq <ufhla jdykhla wrf.k hkfldg w;ruÕ kj;sk tl f,dl= wmyiqjla' ta ksid jdyfka ÿjk ;;a;ajh fyd| fjkak ´fk' ta jf.au .kak jdyfka ug kv;a;= lr.kak mq¿jka fjkak ´fk' ta lshkafk fyd¢ka f;,a jev lrkak ´fk' ta ú;rla fkfjhs b;ska jdyfka fmkqu jf.au iqjmyiqj .ek;a uu ys;kjd'

biairyg .kak ys;df.k bkak isysk jdyfka fudllao @

we;a;gu uu leue;af;ka bkafk CHR tlla .kak' wfka uf. ySk nr jeä o ukaod' ta;a yeu ySkhlau jf.a ienE lr .kak mq¿jka jqKd' fï ySfk;a ta jf.a ienE lr.kak mq¿jka fjhs'

.eyekq <ufhla jdykhla wrf.k hkfldg f.dvla wh ta Èydfj jmr wefyka n,kak mqreÿ fj,d bkafk' Tng ta .ek fudlo ysf;kafk @

wh ys;kjd ldka;djla jdykhla wrf.k hkfldg lkafg%da,a ke;sj f,aÜ fjkjd lsh,d' idudkHfhka ldka;djka msßñ wh ;rï blauka keye' thd,d jdyfka w;g .;a;u yßu mßiaiï' ud¾. kS;s .ek f,dl= wjOdkhlska bkafk' ta ksid wk;=re wjuhs' idudkHfhka wms yefudau ud¾. kS;s ms<smÈkj kï" yß úÈhg ßh Odjkh lrkj kï ldgj;a lrorhla fjkafk keye jf.au ldka;djla ßh mefoõjd lsh,d thd,d ksid wfkla whg ndOdjla fjkafk;a keye'

;udrd m;srK