නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

;reK mrïmrdfj woyiaj,g ;ekla fok flfkla''' - ksfrdaIka úfÊisxy


orefjd y;r fofkla fjÉp wfma mjqf, uu fojeks msßñ <uhd' ug nd, kx.s,d fokafkla ysáh;a uu ;uhs wïuf. WKqiqug jeäfhkau whs;sjdislï lshñka wef.a <`. ±jgqK flkd' ta <xùu jf.au ne£u ksid ta ldf, uu {d;s f.orl hkak tl /hla ta f.orl myka lrkak leu;s kE' biafldaf, .sh;a ;kshu .sfha wïuj mka;shg f.ksyska uf.a <`. jdä lrf.k bkak neß ksid wks;a <uhs nv.skafk ÿjf.k f.org tkafk n;a tl n,df.k jqKdg uu wdfj wïuj olsk isysfhka' Th ne£u wïu;a fyd¢kau f;areï wrf.k ;snqKd' fudlo wïu iuyr fj,djg lshkjd ug weys, ;sfhkjd fldfyo fï fmdämq;d tlal uql=;a lrkak nE' uu ke;sjqfKd;a fïlj fír.kak neyefk lsh,d' wïu flfkla ;ukaf. yeu orejgu tljf.a ;uhs wdof¾ lrkafk' ta;a ta ldf, uu ys;df.k ysáh wïu f.oßka jeäfhkau wdof¾ lrkafk ug lsh,d' tfyu ys;=fj weh ug wvqfjkau ierjer l< ksid' ta;a talg fya;=j uu wïug ;snqK ne£u ksid lshk foa tl mdßka wy, wef.a nig wjk; ùu' ta ;=< wehg udj o~qjug ,lalrkak wjYH jqfKa ke;s ;rï' ld,h f.ú, uu újdy fj,d mjqf,ka fjka jqK;a wïuhs uuhs w;fr ;sfhk ta ne£u ljodj;a fjka jqfKa k;r jqfKa keye' ta ksidu ;uhs wog;a weh ud;a tlal uf.a f.oruhs Ôj;a fjkafk' ta ixidr.; ne£u ug f.k fokafk wm%udK i;=gla' ta i;=g w;fr uu uf.a wïudj olsk ir,u úÈh ;uhs fï'

iqúfYaIS nj'''

Ôúf;a .ek b;du;a fyd| wjfndaOhlska Ôj;a fjk flfkla' l=vd ldf, b|, fï olajd f.jmq yeu ld,jljdkqjlau fndfydu iqkaorj f.j, ;sfhk nj ks;ru lshkjd' urKhg nh ke;=j ta oji fndfydu leue;af;ka ms<s.kak fyd| iQodkula we;=j bkak nj fmakjd'

rEmh yd m%shukdm nj

f.dvla iqÿhs' ta iqo wfma f.oßka ,eì, ;sfhkafk ughs whshghs' tod b|, olsk ´ku flfkla lshkafk uu wïuf. lmdmq m¿j lsh,d' ks;ru yskdfj,d bkak ksid uf.a wïu fndfydu m%shukdm nj yefudau lshk fohla'

w|sk m<¢k úÈh

ms<sfj<g ir,j w¢kak ;uhs leu;s' .ufk yeáhg ;uhs we÷ï f;dar.kafk' mkai,g .sfhd;a wksjd¾hfhkau iqÿ' .ukla hkjdkï Tißh ta jf.a foaj,a fjkia lrkafku kE'

woyia .e<mSu

t;ek§ wïuhs uuhs fokafkla fkfuhs tlaflfkla' uu ys;kafk ta mqxÑ ldf, b|,u wïu ug hï hï foaj,a ys;kak mqreÿ lrmq wdldrh ksid fjkak ´k' fudk foa iïnkaOfhka jqK;a wms fokakf. woyia yeufj,dfõ§u tl iudkhs'

bf.k .;a;= mdvï

lshkak neß ;rï' ta w;fr bjiSu lshk .=Kdx.h úfYaIhs' fudk m%Yafk wdj;a talg W;a;f¾ fydhkak ´k l,n,hla ke;=j bjiSfuka lshk tk mqxÑ ldf, b|,u wïu ug W.kakmq jákdu mdvu lsh,d ug ysf;kafk wo uu tafl m%;sM, w;aú¢k ksid'

leu;su iy wlue;su .=Kdx.h

leu;su .=Kdx.h ;uhs wïuf. bjiSu' fudlo ta yryd weh jgd mek ke`.=K m%Yak fndfydu f,aisfhka jf.au myiqfjka úi|.;a;= wjia:d uu wkka;j;a ±l, ;sfhkjd' ys;, n,, ie,iqï iy.;j wjfndaOfhka Ôúf;ag uqyqK fok flfkla yeáhg uf.a wïu <`. uu wlue;s lsisu .=Kdx.hla keye'

w.h l<yels ;eka

biair wfma ldf, ;snqK yeu foau fyd|hs wo ;sfhk foaj,a jeo.eïulg kE" lsh,d m%;sfCIam lrkafk kE' lsisu fohla fjkia fjk foaj,a w;fr wïu iqÿiq foa wms f;dar .kak ´fk lshk ;ek weh bkakjd' ojiska oji jhig .sh;a ;reK mrïmrdfj fyd| woyiaj,g ;ekla fok flfkla'

u; .egqï w;r Ôj;aùu

tfyu fohla we;sjqKdkï ta wïu uf.a fyd|g hula lrkak .sh fj,djl ;uhs' ;reK ldf, hï hï kS;s odkfldg wms ys;kafk wms lrk foa yßhs lsh,fk' tjeks wjia:dj, mqxÑ mqxÑ .egqï we;sjqK wjia:d ;uhs ;sfhkafk'

tlg tl;=fj,d f.jmq ld,h

fndfydu iqkaorhs' uu ys;k úÈhg tal fjk mq;a;=kag jvd ug jeähs' ug nd, kx.s, fokafkla ysáhg uu ;uhs wïuf. ;=re,af, jeäfhkau ke,jqfKa' ug mqxÑ ldf, wïu ke;=j bkaku nE' jerÈ,dj;a kEfhl=f. f.orl ojila bkafk kE wïuj olskak fkd,efnk yskaod' wo uu újdy fj,d fjku mÈxÑfj,d ysáh;a wïu ;d;a;d bkafk uf.a <`.' tal ug f,dl= i;=gla'

ne£ï lrorhla lsh,d ys;=K ;eka

wiQwg wiQkjh NSIK ldf, wms mdi,a YsIHfhd úÈhg úúO f;dr;=re .ek úuis,su;a jqK ldf,fk' wïu whshghs ughs f.oßka t<shg nyskak fkd§ fldgqlrf.k fndfydu ier jefrka ;uhs md,kh lf<a' ta ldf, fkdf;areï lug ys;=j fï fudk lrorhlao lsh,d'

tjeks fjk;a pß; yuqfj,d ;sfhkjo

ug wdof¾ lrñka uu fjkqfjka iShg iShla lemfjÉp tlu flkd wïu fjkak ´k iaÓr jYfhkau' wo uf.a ìß|;a Bg iudkju bkakjd' ta;a udj l=fia ordf.k ysgmq ;ek ;sfhkak wïug ú;rufk'

fyd|hs lshk foa wms kej; m;kjd

,nk wd;auh .ek uf.a ysf;a iShg iShl úYajdihla kE' tla;rd úÈhl ;DIaKd iy.; is;=ú,a,la jqK;a ,nd.kak mq¿jka kï uu uf.a r;a;rka wïuj cd;s cd;s;a m%d¾:kd lrkjd'

Oïñl fyajdjiï