නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fyd| y~la ;snqKg udj .dhsldjla lf<a Tyqhs''' - Wf¾Id rúydß


mqxÑ ldf, f.a mqrd kg kgd isxÿ lshmq uu jeäfhka wdi lf<a jeäÿr kegqï Ys,amh yodr, ta wxYfhka bÈßhg hkak' ta;a kgñka isxÿ lshmq uf.a ta yelshdjka w;fr jeä oCI;djh fudllao lsh,d wjfndaO lrf.k udj fhduq l< hq;af;a l=uk wxYh fj;±hs ta jkúg;a Tyq ;Skaÿlr ;snQ nj ±kqï f;areï we;s jhig meñKs miq ug ta nj lshd ÿka wjia:dfõ ;uhs uu wjfndaO lr.;af; Tyq uf.ka ienElr.kak W;aidy l< isyskh ms<sn|j' we;af;kau ta y÷kd .ekSu iy ud .dhk wxYh fj; fhduq lsÍfï ffofjdam.; isÿùu ksid ;uhs wo uu fu;k bkafka' uf.a Ôúf;a Èyd wdmyq yeß,d ne¨ju ;uhs ug ysf;kafk ta f.!rjkSh pß;fha ÿrolakd kqjK fldhs;rï kï ksjerÈo idOdrKo lsh,d' wks;a w;g ;ukaf. ÈhKsh i;= yelshdj wehg fokak mq¿jka gd.Ü tl ta ;ekg fhduq l< hq;af;a flfiao jeks fndfyda ;Skaÿ ;SrK Tyqu wrf.k ;uhs udj m%ùk .dhk Ys,amskS iqcd;d w;a;kdhl uy;añh hgf;a .dhk yelshdj m%.=K lrkakg fhduq lf<a' fï yeu lemlsÍula Tiafiau Tyq n,dfmdfrd;a;= fj,d ;sfhkafk udj Ñ;%mg miqìï .dhk Ys,amskshla lrkak' ta .ek f,dl= wjfndaOhla ke;=j Wk;a ta nig wjk; fjñka ta uf`.a weúo f.k wdjd' ta w;r;=r ;uhs ;u ÈhKsh yryd ta wdorKSh ;d;a;d ienE lr.kakg fjr ork isyskh ienElr fokakg ug wjia:dj Wodfjkafk' ta ;u ix.S; mx;sfha úYd, isiq isiqúhka msßila w;ßka iqcd;d w;a;kdhl uy;añh ud Ñ;%mg miqìï .dhkhg f;dard .ekSu;a iuÕ tod ta .ek Tyq ;rï i;=gq jqK flfkla ;j;a keye lsh, uu fyd¢kau okakjd' tal uu f;areï .;af; uf. ÿfõ uu Thdj ;eklg f.k;a ;sfhkj ±ka ta .uk Thd ;kshu f;dard fírd f.k hk tl Thdf. j.lSula jf.au hq;=lula lsh,d lshmq fj,dfj' ta wdldrhg uf.a Ôú;h iïnkaO fndfyda ;SrK .;af;a Tyq' b;d wdofrka jf.au Nla;sfhka ug u;la lr,d i;=gq fjkak mq¿jka úÈhg uf.a wkd.f;a hym;a lf<a Tyq ;=< ;snqK ÿrokakd kqjKg wkqj' wkak talhs jroao fkdf.k fï id¾:l .uka uf.a uu fï úÈhg weúof.k hkak wjia:dj Wodfj,d ;sfhkafka'

iqúfYaIS nj''

ljodj;a lsisu fya;=jla ksid jefgk flfkla fkfuhs jegqK;a jegqKg l,ska keÕsákak ´k lshk .=Kdx.h ug mqreÿ l<d' ;ukaf.a yelshdj .ek f,dl= wd;au úYajdihlska lghq;= lrk pß;hla'

rEmh yd m%shukdm nj

fyd| Wila ;sfhkjd' ta Wig .e,fmk uy; ksid we;a;gu ;d;a;f. m%shukdm nj jeäfjkjd lshk tl uu olskjd' jD;a;sfhka ksfõolfhla jk ksid fndfydu ms<sfj,g .e<fmkak we÷ï f;dard .kakjd' fudlo olsk flfkl=g m%shukdm úÈhg bkak ´k lshk tl Tyq okakjd'

woyia .e<mSu

bfíu isÿfjkjd' talg m%Odku fya;=j úÈhg uu olskafka fndfydu ldreksl kS;s moaO;shlg ,la lr, ;uhs ;d;a;d udj yomq tl' ta ;=< Tyq lshk foa weyqj ñila lsisu fj,djl uf.a woyi m%ldY lf<a kE' t;fldg woyi fldfydu;a .e<fmkjfka'

bf.k.;a;= mdvï

Ôúf;a yeu fohlau lf<a ie<iqï iy.;j' tal uu mqxÑ ldf, b|,d Tyqf.ka ±lald' fyg jevigyklg iyNd.s fjkjdkï wo b|,d we÷fï me<÷fï b|,d ,l ,Eia;s lr .;a;d' ta mqreoao wo ug;a ta úÈhgu ;sfhkjd'

leu;s iy wleu;su .=Kdx.

;d;a;d <`. ;sfhk wdorKSh njg uu f.dvlau leu;shs' ±fkkak wdorh lrkj jf.au fmakak wdorlrkjd' ta wdorh ksidu fndfyda fj,djg wms f.oßka t<shg .syska tkak m%udo jqfKd;a fndfydu l,n, fj,d wmsj fydhkjd' talg uu álal wlue;shs'

w.h l< yels ;eka

hq;=lula bIag lrkak fomdrla ys;kafk kE' wfma wdÉÑ ta lshkafka ;d;a;f. wïud wjqreÿ 98 la Ôj;ajqKd' ;d;a;d wdÉÑg f.dvla id;a;= imamdhï l<d' mqÿu wdof¾lska wïuj n,d .;af;a'

ne£ï lrorhla lsh, ys;=k ;eka

wïu ;d;a;d ke;=j lsisu ;ekl hkak ÿkafka kE' Wiia fm< l<dg miafi;a wksla hd¿fjd .uka ìuka hoa§ uu ta .ek ;d;a;g lsõju yeuodu;a ug lsõfõ ta thd,f. fï Thdfk Thd wms;a tlal bkafk lsh,d' ta fj,dj,aj,§ ne£ï .ek ÿl ys;=kg uf.a mßiaiughs ;d;a; tfyu lf<a lsh,d uu okakjd'

tjeks fjk;a pß; yuqfj,d ;sfhkjo@

tjeks mqoa.,fhd ´k ;rï we;s ta;a ug uqK.eys,d ;sfhkafka uf.a ;d;a;d ú;rhs'

fyd|hs lshk foa wms kej; kej;;a m;kjd'''

wksjd¾hfhkau uu;a tfyuhs' nqoaOd.u .ek ±ä úYajdihlska lghq;= lrk flfkla yeáhg wmsg kej; wd;au ;sfhkjd' fmr msxj,g wkqj ug ,enqK yeufoau ,nk wd;afu;a ug ,efnkak lsh,d uu msx /ia lrkjd'

PdhdrEm - wka;¾cd,fhks

Oïñl fyajdjiï