නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ux jdyk msiafila'''' ug r:.dh yefokafk biafldaf, tfla fofla mka;sj,§'''' - úYaj ,xld


Tyq ksfõolfhla' rx.k Ys,amsfhla' ksIamdok wdh;khl ysñlrefjla' ta lshkafk id¾:l jHdmdßlfhla' ck;d is;a i;ka ;=< wdorfhka ,eÕ=ï .;a fid÷re ukqiaifhla' b;ska wo wms Speed Dream úfYaIdx.h Tiafia Tyqj Tn yuqjg /f.k tkakg woyia l<d' Tyq úYaj ,xld mKaä;r;ak'

úYaj fï ojiaj, fudkjo fjkafk@

fï ojiaj, w¨f;ka fg,skdgHhl rE.; lsÍï wdrïN fj,d ;sfhkjd' ta jf.au iqmqreÿ úÈhg ksfõok lghq;= flÍf.k hkjd' <ÕÈu ojil w¨;au úÈfha ßhe,sá w;aoelSula tlal fma%laIlhka yuqjg tafï iQodkul=;a ;sfhkjd' ta jev lghq;=j,g wu;rj uf.a fg,s *s,aï ksIamdok wdh;kh MW l%sfhaIkays lghq;=j, iqmqreÿ úÈhgu fhÈ,d bkakjd'

lafIa;% lsysmhlu jev lghq;= w;r ys¢kd Tng fï foaj,a ksid ,efnk risl wdof¾ fudk jf.ao oefkkafk@

fyd| m%;spdr ,efnkjd' idudkHfhka rx.k Ys,amsfhla úÈhg uu fldfydu;a tlu pß;hlg fldgq jqKq flfkla fkfjhs' fj,djlg ú,ka flfkla" ;j fj,djlg welaIka pß;hla" tfyu;a ke;akï flduä pß;hla' fï jf.a úúOdldr jQ pß; ;=<ska fma%laIlhka yuqjg meñfKk ksid ta wh ug f.dvla wdof¾ lrkjd' f.dvla wh uÕ f;dg§ mjd ta wdof¾ m%ldY lroa§ f,dl= i;=gla ys;g oefkkjd'

biairyg tkak ;sfhk ks¾udK fudkjo@

Ñ;%mg lsysmhlau lr,d ;sfhkjd' ta w;ßka Ñ;%mg folla fndfydu <Õ§u ;sr.; fjhs lshk n,dfmdfrd;a;=j ;sfhkjd' uf.a fg,s *s,aï wdh;kh uÕska ksIamdokh lrk w¨;au ks¾udKhlg fï ojiaj, iQodkï fjkjd' we;a;gu miq.sh rhs.ï fg,s iïudk Wf<f,a§ fg,s Ñ;%mg m%j¾Okh Wfoid úfYaIs; jQ we.hSulg ,la flreKd' ta .ek i;=gqhs'

wms okak úÈhg úYaj jdyk lafIa;%hg iïnkaO jHdmdrhl=;a lrf.k hkjd@

we;a;" oeka b;ska mjqf, j.lSï .ek jeäfhka ys;kak fjkjd' fudlo oeka uu fld,af,du fokafkla bkak ;d;a;d flfkla' ta yskaod uf.u lsh,d jHdmdr lsysmhlau ;sfhkjd' bka tla jHdmdrhla jdyk lafIa;%hg iïnkaOhs' fldfydu jqK;a ux jdyk msiafila'

jdyk ms<sn|j ta ;rugu f,dl= we,aula ;sfhkjd@ Tõ" ug r: .dh yefokafk biafldaf,a tfla fofla mka;sj, bkak ldf,uhs' ta ojiaj, uf. fmd;aj, jeäfhkau wef|kafk jdyk' ta ;rugu uu jdykj,g wdihs' ta wdidju ;uhs wo uu jHdmdrhla úÈhg jdyk lafIa;%h f;dard .kakd ;ekg m;alr,d ;sfnkafka'

ta wdidj;a tlal uq,au j;djg jdykhla mojkafk ljodo@

uu oyh jifr wOHdmkh ,nk ldf,È ;uhs uq,au jrg jdykhla mojkafk' ug wo jf.a u;lhs tod B12 j¾.fha jdykhla'

Tngu lsh,d jdykhla .;af;@

ugu lsh,d jdykhla .kafk forK kd,sldjg iïnkaO jqKdg miafi' ta Nissan Laurel j¾.fha ld¾ tlla' tal yßhg fnkaia tlla jf.a' yenehs b;ska jdyfkalg ;sfhk wdidjg .;a;g ta jdyfka fmg%,a fyd¢ka jev lf<a keye' fmg%,a fjkqfjka jeä úhoula .sh;a ta jdyfkag uf. ysf;a f,dl= leue;a;la ;snqKd'

bka miafi È.gu jdyk udre l<d@

Tõ" bka miafi úúO udÈ,sfha jdyk .Kkdjlau udre l<d' fudlo uu jdykhla wrf.k tal álla fudä*hs lr,d úl=Kkak mqreÿ jqKd' wka;sug fkdoekSu tal uf.a tla jHdmdrhla njg m;ajqKd'

fï ojiaj, mdúÉÑ lrk jdykh fudllao @

fï ojiaj, fudkafgfrda tlla tlal m%dfvda tlla f.keú;a fudä*hs lrf.k hkjd'

jdykhla .kak fldg fudk jf.a foaj,a .eko ie,ls,su;a fjkafk@

uu uq,skau n,kafk tkaðka lkaäIka tl fldfyduo lsh,d' bka miafi ;uhs fndä lkaäIka we;=¿j wfkl=;a foaj,a .ek ys;kafk' fudlo f,dl= úhoula hk w¨;ajeähd lghq;= tlal jdykhlg w; .eyqju id¾:l;ajh lrd hkak neyefk' ta .ek ys;,d ;uhs jdykhla f;dard.kafk'

jdykhl j¾Kh .ek fudk jf.a woyila o ;sfhkafk @

wfma rfÜ jdyk ud¾lÜ tl j¾Kh wkqj fjkia fjkjd' wo fjkfldg wfma rfÜ ;sfnk ud¾lÜu jdyk n%Ekaâ tl ;uhs fgdfhdgd' mdúÉÑ lrkjd kï fyd|u jdykh;a fgdfhdgu ;uhs' oeka oeka BMW jf.a bx.%Sis mkakfha jdyk ud¾lÜ tl;a ye§f.k weú;a ;sfhkjd' fldfydu jqK;a jdyfka j¾.h wkqj j¾Kh fjkia fjkjd' idudkHfhka m¾,a jhsÜ" í,ela jf.au frâ l,¾ jdyk .kak f.dvla wh leue;a;la olajkjd' ldf,ka ldf,g b,a¨u jeäfjk jdyk tlsfklg fjkia' ta b,a¨u f;areï wrf.k jdyk ìiakia tl lrkj kï id¾:l jHdmdßlfhla fjkak wudrejla keye'

biairyg .kak ys;df.k bkafk@

uu fï ld,hg f.dvla jdyk mdúÉÑ lr,d ;sfhkjd' fldfydu;a jHdmdrhla lrk flfkla úÈhg uu biairyg f;dard.kak jdyfka fudllao lsh,d ;SrKh lrkafk jdyfkag ;sfhk ud¾lÜ tl wkqj'

;udrd m;srK