නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a ysf;a we÷k flkd ;ju uqK .eyqfk kE - ksfïId fmA%aupkaø


mrïmrdfjka Wreu jqK l,d yelshdjka Tm uÜgï lrf.k mshjfrka mshjr bÈßhg mh ;nk weh wo oji jkúg rx.k Ys,amskshla ksfõÈldjla jf.au y~ leùï Ys,amskshla f,i l,d f,dalh ;=< È.= .ukla hñka isák w;r;=r" kj,sh" iu`. fufia l;d lrkakg jqKd'

ksfïId l,d fCIa;%hg mh;shkafk wjqreÿ l=udßhla fj,d wms ta w;S;hg huqo

tal álla ú;r È. l;djla' uf.a iShd talshkafk wïuf. ;d;a;d l¿;r m%foaYfha oCI kegqï .=rekakdkafi flfkla' kñka tudksia' ta mrïmrd .; oCIlï ;uhs wmsg ;sfhkafk uf.a wïu;a k¾:k Ys,amskshla' iShf. wNdjh;a tlal wehg l,dj me;af;ka bÈßhg hkak wjia:dj fkd,enqK ksid ;uhs 2017 jif¾ udj whs' à' tka' kd,sldfõ wjqreÿ l=udßh jf.au 2018 jif¾ cd;sl rEmjdysksfh wjqreÿ l=ußh ;r.j,g bÈßm;a lf<a' ta ;r. foflkau ,nmq ch.%yK ksid ;uhs ug l,dfõ fodrgq újr jqfKa'

fï foaj,aj,g ;d;a;f.ka wjir ,enqKo

tod b|,u wfma f.or yeu fohlau fjkafk wïu ;d;a;j ±kqj;a lr, ta wjirh u; ta ;=< ;d;a; okakj wïu jerÈ fohlg ljodj;a wmsj fhduq lrkafk keye lshk tl'

yd yd mqrd lsh,d rx.khg wdrdOkd ,enqfKa

ixch ks¾ud,a whshd wOHCIKh l< frdi,shd lshk fg,skdgHfha frdi,shdf.a pß;h ;uhs ug ,enqfKa' jika;s p;=rdks ufyakaø fmf¾rd we;=¿ m%ùKhka msßila tlal ug tys rx.k lghq;=j,g odhl fjkak wjia:dj ,eîu Nd.Hhla jqK;a fudloafoda wjdikdjlg ta kdgHh úldYh jqfKa keye'

t;;ska miafi

miq.sh Èkj, úldYh jqK r;a;s,s jej kdgHfha fm%aud lshk pß;h we;=¿ fg,s kdgH úiailg ú;r rx.kfhka odhl fjkak wjia:dj Wod jqKd'

fï w;r ksfïId jeä leue;af;ka mK fmdjmq pß;h .ek l;d lf<d;a

is,a,r iuk,a¨ kdgHfha yeÍ lshk mqoa.,hf. ìß| úÈhg uu fufyhjmq pß;h'

tfyu fjkak fya;=j f,i Tn olskafk

tal flduä le/lag¾ tlla' wNsfhda.hla jqK;a uu tal b;d wdidfjka id¾:lj l<d' ta ;=< uu fndfyda m%;spdr ,eîu;a uf.a leue;a;g fya;=jla lsh,d ysf;kjd'

rx.k Ys,amskshla f,i fCIa;%hg wdmq Tn wo ojfia ksfõokdjla f,i;a ckm%sh pß;hla

we;a;gu uu fï hk .uk .ek ugu mqÿu ysf;kjd' fudlo uu ta ldf,a mdif,aosj;a Th jf.a foaj,aj,g bÈß;a fjkafku ke;s flfkla' whs' à tka kd,sldfõ ;uhs uu biafi,a,u m%ikaÜ lf<a' wo fjkfldg cd;sl rEmjdysksfh isl=rdod kq.fijk yryd fm%aCIlfhd w;rg tkak ug yelshdj ,eì,d ;sfhkjd'

Th foflka ksfïId uq,a;ek fokafk rx.khgo ksfõokhgo

ta folgu uu fokafk uq,a ;ek' fudlo ta foflau uu kshef<kafk f,dl= ;Dma;shlska Bg wu;rj uu fjf<| ±kaùï y~ leùï Ys,amskshla f,i;a lghq;= lrkjd'

Th w;fr Tng miq.shod .=rejßhla fjkak;a wjia:dj WodjqKd fkao

Tõ uu leïmia wjqÜ fj,d .=re úNdf.g ,sh, bkak w;fr ;uhs l,djg iïnkaO jqfKa' ojila rE.; lsÍï w;fr bkak fldg fyd|u fhfy<shla l;d lr,d uu úNdf. iu;a lsh,d lsõjd' uu ta fj,dfõ uf.a wïug lsõjd uu ta m;aùu ndr .kafk keye lsh,d' tal Y%shka; fukaäia whshg weys,d ug l;d lr, rx.k Ys,amsksh jf.au .=rejßh ;=< ;sfhk W;=ï nj jgy, ÿkakd' tod uu ;SrKh l<d .=rejD;a;sh w; fkdyßkak'

.=rejßhla jqKd' kshe<Su ;=< rx.k fCIa;%hg hï hï iSud mkj.kak isÿfjkjd fkao

tfyu fjk tlla kE' i;sfh ojia my ;=< orejkaf.a b.ekaùï lghq;=j,g uq,a;ek fokak;a f;dard fírdf.k rx.k lghq;= we;=¿ wfkla ndysr lghq;=j, fhfokak;a uu ie<iqï lrf.k bkakjd'

rx.kh ms<sn| jeäÿr yodrkak ´fk lsh,d ysf;kafk keoao

m<uq fg,s kdgHfha§u ug ufyakaø fmf¾rd whshg y÷k .kak ,enqKd' Tyq uf.a r`.mEï w.h l< flfkla' ta jf.au wdrdOkd l<d Tyqf. rx.k mdi,g we;=<;a fj,d wjYH ±kqu ,nd fokak' wog;a uu úfõl fj,djg .syska .=reyrelï ,nkjd'

l,dj ;=< jeäfhka ld,h .;lsÍu ksid fmïj;df. fodaIdfrdamKj,g ,lafjkak;a isÿ fjkj¨fkao

kE kE tfyu m%Yakhla ;du kE ug fmïjf;la ke;s ksid' ta jf.au l,d lghq;=j,g ;yxÑ odk flfklaj uu f;dard .kafk kE' yenehs b;ska wïu, kï fï ojiaj, udj §. fokak flfkla fydhkjd chgu' ta;a uf.a ysf;a we÷k flkd ;ju uqK .eyqfk kE'

l,d fCIa;% .ek ksfïIg fudlo ysf;kafk

fïl yefudaug mh.ykak fkd,efnk W;=ï fCIa;%hla tys kshef<kak wjia:dj ,eîu uu ,nmq Nd.Hhla yeáhghs uu olskafk'

Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - iqcd;d chr;ak