නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

wf;a we;s uqo,g iß,k jdykhla ;uhs uf.a f;aÍu''' iÑks ksmqkai,d


iÑks ksmqkai,d lshkafk ljqre;a wdof¾ lrk ksfõÈldjla' ta risl wdof¾ tl ojilska Èkd.;a; fohla fkfjhs' mqxÑ ;ekska mgka wrf.k mshjfrka mshjr biairyg weú;a ;ukaf. yelshdfjka Ôúf;a ch .kak wo weh iu;afj,d ;sfhkjd' b;ska wo Speed Dream úfYaIdx.hg wm Tn wdof¾ lrk iÑksj tl;= lr.kak ys;=jd'

iÑks fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

fï ojiaj, forK rEmjdyskS kd,sldfj jev ál lrf.k bkakjd' we;a;gu fï wjqreoafo w¨f;ka jev lSmhlau lrkak forK iQodkñka ysáh;a fldúâ ksid fmdä úrduhla ;nkak wm yefudagu isÿjqKd' b;ska iSud iys; jevigyka m%udKhla ;uhs fï ojiaj, úldYh fjkafk'

wdmiaig yeß,d n,oa§ fudkjo ysf;kafk @

ksfõÈldjla úÈhg fï ,efnk risl wdof¾ ,nkak we;a;gu ux f.dvla msx lr,d ;sfhkjd' yelshdj ;sfhk wh ´fk ;rï bkakjd' ta;a ta yelshdfjka biairyg hk wh fndfydu wvqhs' ta w;ska uu yß jdikdjka;hs' yenehs ux fï .uk wdfj f.dvla uykais fj,d' ta uykaisfh m%;sM, wo ,eì,d ;sfhkjd' ta .ek f.dvla i;=gqhs'

biairyg fudk jf.a fjkilao lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkafk@

jevigyka me;af;ka kï f,dl= fjkila rfÜ mj;sk jd;djrKh;a tlal n,dfmdfrd;a;= fjkak neye' ta;a fm!oa.,sl Ôúf;a me;af;ka újdyh;a tlal f,dl= fjkila Ôúf;a w;aú¢kjd' fudlo ux mjqf, tlu orejd úÈhg wïuf. miafikau oejá oejà ysgmq flfkla' ta;a wo wms fjku mjq,la' tod uf.a jev lf<a wïud' wo ug ;ksju ta jev lr.kak fj,d' ta;a ta iajdëk njg ux leue;shs' b;ska f.dvla i;=áka wms wfma Ôúf;a f.jkjd' w¨f;ka f.hla yokak jdykhla .kak ma,Eka lrkjd'

lshkakfld fï ojiaj, iÑks mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao @

fï ojiaj, uu mdúÉÑ lrkafk vitz j¾.fha ld¾ tlla'

ta Tfí uq,au jdyfkao@

keye" uf. uq,au jdyfka wagon R tlla' ta jdyfka .kakfldg ug wjqreÿ 23 hs' we;a;gu f.dvla wh ys;kafk uq,ska f.hla fodrla yod .kak' ta;a uf.a jev;a tlal ux woyia l<d ugu lsh,d jdykhla ;snqfKd;a fyd|hs lsh,d' ta jdyfka wjqreÿ ;=k yudrla ú;r mdúÉÑ lroa§ ;uhs ug vitz tl .kak ys;=fK' fldfydu;a b;ska uu ks;ru W;aidy lrkafk ug orkak mq¿jka úÈhg wf;a we;s uqo,g iß,k jdykhla f;dard.kak'

biairyg .kak ys;d f.k bkafk fudkjf.a jdykhla o@

ux mdfr hkfldg wjqä tlla f¾kaÊ frdaj¾ tlla oelalu wdid ysf;kjd' ta;a ;ju ug t;ekg hkak mq¿jkalula keye' wfkl uu tfyuu lsh,d jdykj,g f,dl= weíneys ùula keye' uf.a wjYH;djg .e<fmkjd kï ta m%udKj;a'

jdykhla .kak fldg úfYaIfhka fudkjo ys;kafk @

uu ljodj;a mdúÉÑ lrmq jdykhla .kafk keye' fudlo ug jdykhla n,,d tys ;;a;ajh ;SrKh lrkak oekqula ke;s ksid u. ysák jdykhla wrf.k mdrg oeïfud;a mdfr hk tk yefudau wmyiqjg m;afjkjd' ta jf.au mdg .ek;a ys;kjd' ux f.dvla leue;s iqÿ mdgg' yenehs wjqä tlla kï l¿ mdg ;uhs f;dard.kafka'

wfma rfÜ jdyk mojk whf.fkdbjis,su;alu .ek iÑksg fudlo ysf;kafk @

ug u;lhs''' ux jdyk mojkak .;a; uq,a ojiaj, ta lshkafk ,hsika tl .;a; w¨;" ug jdyk mojk g%ela tl .ek f,dl= wjfndaOhla ;snqfK kE' ta ldf, mdfr hk wh ug ta .ek lsh,d ÿkakq wjia:d ;snqKd' t,a fnda¾â tl .yf.k jdyfka mqreÿ fjk ldf, ux mdfr bkak whg lsh,d jdyfka ßjia lrf.k" md¾la lrf.k ;sfhkjd' yenehs ta lsisu fj,djl udj wmyiq;djg m;alrkak ljqre;a W;aidy lf<a kE' ta wh ug Woõ l<d'

.eyekq <ufhla úÈhg jdyfka mojf.k hoaÈ uqyqK fokakg isÿjqKq w;aoelSï wkka;j;a we;s@

wfma whf. kS;s.rel nj fndfydu wvqhs' wfkla flkdg .re lrkafk keye' tal f,dl= m%Yakhla' ux ys;kafk jdykhla mojk fldg ;uka jf.au ;j;a wh ud¾.fha .uka lrkj lshk foa ys;,d jev lf<d;a fï m%Yakh úi|.kak wmg mq¿jka'

PdhdrEm wka;¾cd,fhks
;udrd m;srK