නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

rx.kfhka ÿria Wkdg ug ÿlla keye''' - wre‚ rdcmlaI


wre‚ rdcmlaI lshkafk l=i,;d mQ¾K rx.k Ys,amskshla" fjf<| oekaùï ksrEmK Ys,amskshla jf.au ksfõÈldjla' iqm¾ islaia Ñ;%mgfhka wm ÿgqj wre‚f.a fl<sf,d,a rx.khg miq ld,Skj Ndj mQ¾K pß; rx.khka mjd tl;=fjkafk weh i;= jQ ksiÕ yelshdj ksidfjkauhs' ta wkqj uyrc .euqKq" wev%ia kE" wdorŒh l;djla" m;a;sks wd§ Ñ;%mg ;=<ska wehf.a rx.khka wm fk; .efgkjd' ta;a b;ska újdyh;a tlal fï yeufoau w;yer,d ou,d weh úfoia.; fjkjd' ta jqK;a oeka kï weh ,xldjg weúÈka' fï fjkfldg weh iqr;,a Èh‚hka fofofkl=f.wdorŒh ujla' b;ska fujr fifkyfia kjd;ekg wehj le|jdf.k tkak wm woyia l<d'

wre‚" fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo @

yßu wdorŒhhs' nnd,d fokakf. jev;a tlal ;uhs fï ojiaj, ldf, f.fjkafk' we;a;gu ug ojia f.fjkjd oefkkafk ke;s ;rï' ta fokak;a tlal bkak fldg ta fokakf. jev lghq;= lrk fldg yqiaula .kakj;a ksoyila kE' ta;a ux ta wdorŒh njg f.dvla wdofrhs'

nnd,;a tlal f.fjk Ôúf;a ta ;rugu ld¾hnyq, fj,d@

Tõ" ug bkafk ksjqka ¥,d fokafkla' b;ska ta fokakg ks;ru fudlla yß m%Yakhla ;sfhkjd' ta ksjqka orejkaf. yeá' thd,f. ne£u jeähs' jeäfhkau ;sfhkafk rxvq' f.dvla fj,djg udj fnod.kak ;uhs rxvq lrkafk' fokakgu tl jr Tfvdlal=fj ksokak ´fka' b;ska uf. jefâ ojiu thd,d fokakd miafika ÿjk tl'

b;ska ;kshu o Thd fï fokakj n,d.kafk@

Tõ" wms nnd,d n,d.kak kekS flfkla .;af; keye' ug tal yßhkafk keye' ug thd,f. jev uf. w;skau flfrkak ´fk' we;a;gu f.or Whk msyk jevg flfkla ysáh;a nnd,f. lEu tl mjd yefokak ´fk uf. w;ska' ke;akï tal uf. ys;g yß keye' thd,d l=vd ojiaj, uf. wïud ;d;a;d weú;a ysáhd' oeka thd, álla f,dl=hs' wjqreÿ folhs' b;ska uuhs uy;a;hhs ;uhs fï hqoafo lrkafk'

ta lshkafk" uy;a;hf.ka f,dl= iyfhda.hla ,efnkjd@

Tõ" thdf.ka 100] lau iyfhda.h ,efnkjd' thd ke;akï ux bjrhs' fudlo ug fï foaj,a ;ksju lr.kak neye' we;a;uhs tl úkdä myla b|f.k bkak ug ,efnkafk keye' iuyr fj,djg ug f.dvla fjfyihs lsh,d oekqku thd lshkjd Thd álla ß,elaia tfla bkak' ux fuhd,dj n,d .kakï lsh,d' ug fj,djlg we;a;gu fjfyihs ;uhs" ta;a uu fï yeufoau lrkafk mqÿu leue;af;ka' tal ux yeuodu;a oelmq ySkhla'

¥,d fldfydu;a jeäfhka <xfjkafk ;d;a;g@

i;a;lskau' nnd,d fokakd fldfydu;a leue;s ;d;a;g' thd,d fokakgu nv.sks fjkafk tlg' ksÈu; fjkafk tlg' thd,j ksÈlrjk tl tla;rd úÈhl hqoaOhla' yenehs ;d;a;d tlal kï fokakd lror fkdlr ksod.kakjd' ud tlal ;uhs udj fnod.kak rKavq lrkafk'

Tn újdyh;a tlalu úfoia.; fjkjd@

Tõ'' uf.a uy;a;hf. iaÓr mÈxÑh tx.,ka;fha' thd wjqreÿ úis.dKla ta rfÜ Ôj;a jqfKa' újdy fjoa§u uu oekf.k ysáhd ug;a thd tlal úfoaY.; fjkak fjkjd lsh,d' thd jHdmdr WmfoaYljrfhla' b;ska thdf. /lshdj;a tlal wmg tfy mÈxÑhg hkak fjkjd' wfkla ldrKdj wfma újdyh flfrkafk fhdackdjlska' uf. kekaod ;uhs thdj ug y÷kaj,d fokafk' ta thd ksjdvqjg ,xldjg wdj fj,djl' ta fj,dfj thdg ,xldfj bkak ,enqfK ojia .dkhs' fldfydu;a b;ska wms f*daka tflka l;d l<d' udi ;=kla we;=<; tkaf.aÊ jqKd' udi y; wgla we;=<; újdy jqKd' we;a;gu ux ;SrKh l<d" uf. újdyhg uq,a ;ek fokak ´fk lsh,d' fudlo wms ;ju wmj yß yeá y÷kf.k;a keye' b;ska ta fjkqfjka wms wfma ld,h fjka l<d' wms fokakd rg .shd' w¨;a Ôú;hla' w¨;a mßirhla' yeufoau fjkia' ta fjki;a tlal wms wmsj y÷kd .;a;d' ta ldf, wms f.dvla g%ej,a l<d' wjqreÿ ;=klg miafi ;uhs wms orefjla .ek ys;=fj'

ta;a Tn rx.k Ys,amskshla úÈhg ckm%sh fjñka ysáh ldf, fï úÈhg yeufoau w;yer,d oumq tl .ek ÿlla keoao@

fldfydu;a újdyh lshkafk ldka;djlg f.dvla ják fohla' b;ska uu ;SrKh l<d uf. Ôúf;a uQ,sl;ajh uf. mjq,a Ôúf;ag ,ndfokak' ta wkqj uu uf.a jD;a;Sh Ôúf;a fmdä ld,hlg wu;l lr,d mjq,a Ôúf;a fjkqfjka ld,h fjka lrkak ys;=jd' we;a;gu f.dvla wh lshkjd mjq,a Ôúf;hs jD;a;sh Ôúf;hs iunrj wr f.k hkjd lsh,d' ta;a uu okakjd fld;ekl yß mqxÑu w;miqùula yß fjkjd' tal mjq,a Ôúf;a me;af;ka fjkak;a mq¿jka' jD;a;Sh Ôúf;a me;af;ka fjkak;a mq¿jka' iuyr fj,djg idudkH T*sia tll jev lrk flfkl=g ta foa lrf.k hk tl wiSre fkdfjkak mq¿jka' ta jqK;a uf. jD;a;Sh Ôúf;a fjkia' f.dvla mdkaoßka f.oßka .syska wdfhu;a f.or tk fj,dj yßhgu lshkak wudrehs' t;fldg ug ysf;kafk uf. w;ska mjqf, j.lSï .s,sys,d hkjd lsh,d' b;ska ux ys;kafk uu wrf.k ;sfhkafk ksje/Èu ;SrKh' yeuodu;a fï fmdâäfhd fokakd fmdäjg bkafk keye' thd,g f;areula we;s jhila tkfldg wdfhu;a ug ks¾udK lghq;=j,g tl;=fjkak mq¿jka' we;a;gu ug rx.kfhka ÿria jqKd lsh,d mqxÑu ÿllaj;a keye' fudlo ux miq.sh ld,hu ks¾udK tlal ysáhd' fï weú;a ;sfhkafk uf. mjqf,a wh;a tlal bkak ldf,'

ta;a fufyu .syska wre‚ rx.kfhka iuq.kak jqfKd;a ''' uy;a;hd Tng È.gu f.or bkak lsõfjd;a @

ljodj;a keye' ux rx.khg wdofrhs' uf. mjqf, whg;a wdofrhs' ta jqK;a k,ska ljodj;a ug uf. jD;a;sh w;yßkak lshkafk keye' we;a;gu wms újdy fjkfldg thdg fï lafIa;%h .ek lsisu wjfndaOhla ;snqfK keye' uf. rx.khlaj;a oel,d ;snqfK keye' ta;a wms rg .shdg miafi uf. rx.kh fjkqfjka we.hSug mjd md;% fjkjd' ta foaj,a tlal thd f;areï .;a;d ug l,d lafIa;%h ;=< hï fohla lrkak yelshdj ;sfhkjd lsh,d' fldfydu;a uf.a rx.khka thd oelafl;a ta ojiaj,' thd ;uhs oeka ks;ru udj Wkkaÿ lrkafk' miq.sh ldf, wdfhu;a iaj¾Kjdysksfha fudakska fmda.%eï tlla lrkak .;a;d' ta fj,dfj thd orejkaf. lghq;= n,d lshd .;a;d' ta;a ta jevigyfkka miafi f.or wdju ug oefkkak .;a;d nnd,d fokakg udj ´fku fj,dfj ta whj u.yefrk nj' b;ska ux ;SrKh l<d thd,d álla f,dl= fjk ;=re wdfhu;a ux fâ,s fmda.%eï lrkafk keye lsh,d' b|ysg flfrk fyd| jevigyklg tl;=fjkak ux W;aidy lrkjd' yenehs ux rx.kfhka bj;a fjkafk keye' fldfydu;a fï ojiaj, rfÜ ;;a;ajh tlal Ñ;%mg flfrkafk keyefk' biairyg fyd| ks¾udKhlska wdfhu;a udj oel.kak ,efíú' fï fjkfldg;a ks¾udK lsysmhlgu l;d lr,d ;sfhkjd' b;ska ld,h ;sfhk úÈhg uf. mqxÑ megõ fokakg udj u. fkdyefrk úÈhg ta ks¾udK fjfjkqfjka ld,h fydhd.kak uu W;aidy lrkjd'

wre‚ wdfhu;a ,xldfjka hkak ys;df.k o wdfj@

k,skaf. /lshdj ksid thdg tfy hkak tkak fjkjd' ta;a ug;a jvd thd wfma foa w.h lrk flfkla' we;a;gu thd lkak leue;s;a wfma isxy, lEu' fldfydu;a wms ;SrKh lf<a È.gu ,xldfj mÈxÑ fjkak' b|ysg tx.,ka;hg .syska tkak hkjd' ta jqK;a wms È.gu fufy bkak ;uhs woyia lrf.k bkafk'

;udrd m;srK
mska;+r - frdaIk m%idoa