නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

jdyk ;onohg rfÜ ud¾. moaO;sh ixj¾Okh lsÍu yer fjk úl,amhla keye - Èuxl fj,a,d,f.a


Èuxl fj,a,d,f.a lshkafk Tn wm ljqre;a okak lshk wdorŒh pß;hla' Tyqf. y~g Tn mqÿudldr úÈhg fmï n¢k nj wms okakjd' we;a;gu Tyqgu lshd wkkH jQ .dhk ú,dihlska ;ukag wdof¾ lrk risl yoj;a ;=< k;r fjkakg Tyq fï jkúg iu;a fj,d ;sfhkjd' b;ska fujr Speed Dream úfYaIdx.hg ckm%sh .dhk Ys,amS Èuxl fj,a,d,f.aj tl;= lr.kak ys;=jd'

 

Èuxl fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

jrola lshkak keye' idudkH úÈhg Ôúf;a f.fjkjd' ta;a b;ska fldfrdakd
frda.S ;;a;ajh rg mqrdu jHdma; jk fudfyd;l ;uhs wmg wfma ks¾udK lghq;= lrf.k hkak fj,d ;sfhkafk' ta fldfydu jqK;a fï ojiaj, uf. w¨;a isxÿjg fyd| m%;spdr ,efnñka mj;skjd' ta .ek i;=gqhs'

 

Tfí w¨;a .S;h .ek we;a;gu fudk jf.a m%;spdr o ,efnkafk@

uf.a w¨;au isxÿj ˜wysxildù˜ ið;a mS' p;=rx.f. .S;h ix.S;j;a lf<a lms,' fm%dähqia lf<a rdÊ' we;a;gu fï úÈfha ckm%sh;ajhla ,efnhs lsh,d ys;=fj keye' ta;a tal ys;=jg jvd fyd| werUqula' we;a;gu uu ys;kafk fï .S;h uf. Ôúf;a yerjqï ,laIhla lsh,d'uu fuf;la .dhkd lrmq .S;j,g jvd fjkiau ßoauhlska ks¾udKh jqKq .S;hla' fldfydu;a wo hk g%fkaâ tlg msáka hk .ukla úÈhg ;uhs uu fï .S;h olskafk' yenehs ta ;=< ud jgd ysgmq risl msßig tyd .sh w¨;a msßila wdorfhka je<| .ekSula uu ÿgqjd'

 

biairyg fudkjo w¨f;ka tkak ;sfhkafk@

wysxildù .S;fha rEm rpkdj tkak ;sfhkjd' fjkiau wdldrhl bÈß .ukla hkak ie,iqï lrñka bkakjd' ta;a b;ska rfÜ ;;a;ajh idudkH fjk;=re bkak fjkjd'

 

Speed Dream úfYaIdx.h ;=<ska wms l;d lrkafk;a fjkiau fohla' we;a;gu Èuxl wfma rfÜ jdyk mojk wh .ek fudlo ysf;kafk @

jdyk mojk fndfyda fofkla ;=< úkh.rel nj olakg ,efnkafk keye' ud¾. kS;s .ek ie,ls,su;a keye' j.lSï úrys;j lghq;= lrk njla ;uhs fmakafk' talg n,mdk m%Odk fya;=j úÈhg ud olskafk wfma rfÜ lsisu fohl ms<sfj,la ke;slu' we;a;gu rfÜ md,k ;ka;%h ta iïnkaOfhka ksjerÈ l%shdud¾.hla .kakjd kï fï jf.a wkjYH ud¾. ;onohla ks¾udKh fjkafk keye' fmdâvla ys;kak fld<U k.rfha mjd jdyk mdla lrkak ksis ;ekla keye' fï foaj,a ilia lsÍu md,k ;ka;%hl j.lSu' biairyg ta foaj,a isoaOfjhs lshk n,dfmdfrd;a;=j ;sfhkjd'

 

ta ;onoh wju lrkak jdyk wdkhkh iSud lr ;sîu .ek Tng fudlo ysf;kafk @

jdyk wdkhkh iSud l<dg fï m%Yakh úif|kafk keye' rfÜ mj;sk ud¾. moaO;sh ksjerÈj ilia lsÍuhs úh hq;af;' we;a;gu f,dalfha wfkl=;a rgj,a fï .ek f.dvla ys;kjd' wmg;a jvd l=vd rgj, mjd ta whf. ud¾. moaO;sh ms<sn|j f.dvla ys;,d lghq;= lrkjd' wms hkak ´fk t;ekg' kùk ;dlaIKh;a tlal mßir ¥IKh wju lrf.k wfma ud¾. moaO;sh mj;ajdf.k hkafk fldfyduo lshk ldrKdj iïnkaOj'

 

Tn fï ojiaj, mdúÉÑ lrk jdykh fudllao@

uu mdúÉÑ lrkafk Honda shuttle j¾.fha ld¾ tlla'

 

jdykhla mdúÉÑhg .kakfldg fudk jf.a foaj,a .eko ys;kafk@

we;a;gu wfma wdodhug iß,k jdykhla fjkak ´fk' ke;akï tal wmg kv;a;= lr.kak wudrehs' wkjYH nrla tlal wfma meje;aug lrorhla lr.kak ux leue;s keye' ta ksid uf.a wjYH;dj bgqlr .kak mq¿jka kï ta jdyfka ug fyd|gu m%udKj;a'

 

Tn uq,skau .;a;= jdyfka fudllao@

Toyota Aquar tlla' ta 2015 È' wjqreÿ tl yudrla jf.a mdúÉÑ lr,d ta jdyfka ux udre l<d'

 

jdykhla .ksoa§ tys j¾Kh ms<sn|j Èuxl úfYaI leue;a;la olajkjo@

 ux iqÿ mdgg leue;shs' ^m¾,a jhsÜ& ta leue;a;g úfYaI fya;=jla keye' fldfydu;a jdykhla wms yeuodu;a ;shd.kafk keyefk' b;ska ud¾lÜ tl .ek ys;k fldg iqÿ mdg jdykhlg ;sfnk b,a¨u jeähs'

 

f.dvla wh filkaâ yEkaâ jdyk .kak wleue;shs' Tn;a tfyu o@

tal tl tlaflkdg oefkk úÈh' we;a;gu ug tfyu woyila keye' jdyfka uf. wjYH;djg .<m .kak mq¿jka kï tal wka frðiag¾ jdykhla o mdúÉÑ lrmq jdykhla o lsh,d úfYaIfhka ys;kafk keye'

 

 

;udrd m;srK