නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

yÈisfha f*dfgda IQÜ tlla lf<a m<uqfjks újdy ixj;airhfjkqfjka - rejx.s r;akdhl


fï ojiaj, cd;sl rEmjdysksfh úldYh jk kEk,d fg,s jD;dka;fha kùk mkafkg Ôj;a fjkak leu;s pß;d lshk kEkg mKfok rejx.sf. w¨;au f*dfgda IQÜ tl .ek f,dl= l;dnyla we;sfj,d ;sfhk fj,djl kj,sh;a wehj uqK .eyqfk wef.a w¨;au rinr f;dr;=re ±k .kak ys;df.k'

 

rejx.s fï ojiaj, fndfyda fokdf.a l;dnyg ,lafj,d'''

tfyu lshkafk uf.a w¨;au f*dfgda IQÜ tl ksid fjkak ´k' we;a;gu ys;mq ke;s úÈhg i;=áka wyf.k bkak mq¿jka úÈfha m%;spdr ;uhs f*dfgda IQÜ tl .ek Èfkka Èk ,efnñka mj;skafk'


tl mdrgu f*dfgda IQÜ tlla lrkak f,dl= fya;=jl=;a we;s fkao@

wfma m<uqjeks újdy ixj;airh ,nk udfig fhÈ, ;sfhk ksid uuhs ieñhd ks¾ud¨hs ys;=jd tfyu fohla lrkak' wfma woyi PdhdrEm Ys,amS Okqlg lsõjg miafi Tyq ;uhs ta lghq;a; fï úÈhg ixúOdkh lf<a'

 

fï Èkj, Tfí rx.k lghq;= .ek l;d lf<d;a

cd;sl rEmjdysksfha úldYh jk kEk,d lshk fg,skdgHfha tl kEkd flfkla ;uhs uu' kñka pß;d' i,a,s úhoï lr,d kùk mkafkg Ôj;a fjkak yok flfkla yeáhghs fï pß;h .,df.k hkafk'

 

ks¾udKj,ska wE;afj,d bkak tl wdorh lrk rislhkag lrk widOdrKhla fkao@

wfka uu ljodj;a tfyu lrk flfkla fkfuhs' .sh wjqreoafo meje;ajqK uf.a újdy ux., W;aijfha jev ksid ;uhs jeäh jev w;rg wdfõ ke;af;' tfyu jqK;a uf.a tl ks¾udKhla yß wdorKSh rislfhd fjkqfjka úldYh fjkjd' bÈßfh§;a mq¿jka yeu fj,dfju uu leu;s ks¾udK yryd  l,d fCIa;%fha /f|kjd'

 

újdyh;a tlal rejx.sf. rx.k lghq;=j,g jeglfvd¨ jeá,j;ao

kE kE tfyu fohla fj,d kE' uf.a uy;a;hd ks¾ud,a fï fCIa;%h .ek jf.au ud .ek fyd| wjfndaOhla ;sfhk flfkla' thd leu;shs uu rx.k fCIa;%fha kshef<kjg'

 

ckm%sh;ajh yeuodu;a tljf.a ;shd .kak kï ks;r ks;r ks¾udK w;r .ejfikak ´k lsh,d ysf;kafk keoao@

ta woyi uu ms<s.kafk kE' fudlo ks¾udK y;la yryd i;sfha ojia yf;au à ù tl yryd fmakak ysáh lsh,d flfkl=f. ckm%sh;ajh jeä fjkafk kE' rx.k Ys,amshd fyda Ys,amsksh pß;h ;=< Ôj;a fjñka lrk rx.kh ksid ;uhs ta ;;a;ajh we;s fjkafk' wdmiq yeß, ne¨ju ug tod ;snqK ckm%sh;ajh wo;a ;sfhkjd'

 

±ka wdrdOkdjla ,enqKu ta pß;h ndr.kak ieñhf. wjirh ´k lshkafk we;a;o@

thd uu lrkjg leu;s jf.au wlue;s pß; fudkjo lsh,d okak ksid ta .ek ±kqj;ajhs uu pß;hlg tl`. fjkafk' ta ;=< Th .eg¨jg uqyqK fokak fjkafk kE'

 

ks¾ud,a leu;s rejx.s fudkjf.a pß;j,g mK fmdjkjgo@

ks¾ud,a tod b|, wo olajdu uf.a fyd| rislfhla' thd tflkau ms<s.kak fohla ;uhs uu rx.khg oCIhs lshk tl' ta w;ska Tyq udj fndfyda w.h lrkjd' .eñ pß; ug .e,fmkjd lsh,d lshk fj,dj,a ;sfhkjd' ta;a jeäfhkau leu;s rcl;dj, pß; fufyhjkjd'

 

f.or fodf¾ jevj,g fudkjf.a iyfhda.hlao Tyqf.ka ,efnkafk

ta foaj,aj,g kï mqxÑ mqxÑ Woõ álla ;uhs ,efnkafk' ta;a miq.sh fldfrdakd ksjdvqfõ f.org ysgmq ksid álla jeäfhka f.or jevg Woõ l<d'

 

Th w;fr w¨;a wdrdOkd tfyu;a we;s fkao@

 miq.sh ldf, w¨;a fg,sv%dud follg wdrdOkd ,enqKd' ta foflau rE.; lsÍï fld<ôka f.dvla wE; ksid m%;sfCIam lrkak isoaO jqKd'

 

f*dfgda IQÜ lr, iurkak ,l ,Eia;s fjk újdy ixj;aif¾ .ek;a l;d lruq fkao@

we;a;gu fkdjeïn¾ 7 jeksodg fhfok uf.;a ks¾ud,af.;a m<uqjeks újdy ixj;aif¾ álla chgu mj;ajkak wms fokak ldf,l b|, ma,Eka l<d' wksl uf.a Wmka Èfka fhfokafk 8 jeksodg ta ldrKd folu uq,alrf.k l,d fCIa;%fha ñ;=re ñ;=ßhka jf.au wfma mjq,a fofla {d;Ska tlal n;a;ruq,a, fjdag¾iatÊ fydag,fha ;uhs fï lghq;a; isÿfjkak ;snqfK' ta;a rfÜ mj;sk ;;a;ajh ksid ;du ys; fo.sähdfjka wms fokak bkafk'

 

rejx.s ks¾ud,a leoe,a,g ;=kajekafkka wdmq ojil fCIa;%h ;=< olskaku ke;s fõú fkao@

fufyuhs ìß|la jqKdg miafi j.lSï jeä jqKd jf.au wïu flfkla jqKdu ;j;a jeäfõú' todg uu ta foaj,aj,g uq,a;ek Èh hq;=uhs' fCIa;%fha /f|k tl fndfyda ÿrg wvqfõú' ta;a olskaku ke;s fjkafk kE uf.a Ôúf;a ;sfhklka

 

 

Oïñl fyajdjiï

 

PdhdrEm - Okql l=udrisxy (Dark Room)