නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

jdykhla lshkafk ;;a;ajh m%o¾Ykh lrk NdKavhla fkfjhs''' - frdIdkd TkavÉÑ


frdIdkd TkavÉÑ lshkafk Tn wm fldhs ljqre;a f.dvla wdof¾ lrk rx.k Ys,amskshla' we;a;gu ks;ru ks¾udK w;r olakg fkd,enqK;a yefudau weh .ek l;d lrkjd' wehg wdof¾ lrkjd' miq.sh ld,fha is¥ fg,skdgHh Tiafia jf.au W;a;u mqreI fg,skdgHfha wef.a rx.khg f.dvla wh wehg <xjqKd' fujr Speed Dream úfYaIdx.h Tiafia wms frdIdkd TkavÉÑ Tn yuqjg lekaodf.k tkak woyia l<d'

 

frdIdkd fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

f,dl= fjkila keye' iqmqreÿ úÈhg ÿj;a tlal i;=áka Ôj;a fjkjd'

 

w¨f;ka ks¾udKhlska oel.kak ,efnkafk ke;s fjhso @

ks¾udK fol ;=klgu l;d l<d' ta;a rfÜ mj;sk jd;djrKh tlal ta yeufoau kej;s,d' fldfydu;a b;ska wmg ;j ld,hla fï ;;a;ajh;a tlal ;uhs Ôj;a fjkak fjkafk'

 

<ÕÈ ojil ÿjf. WmkaÈkh chgu iur,d ;snqKd @

wfka tfyu f,dl=jg fohla lf<a keye' f.or wh tl;=fj,d ta orejf. ys; i;=áka ;shkak lrkak mq¿jka mqxÑ fohla ;uhs lf<a' yenehs miq.sh ld,h ¥ ysáfh f.dvla i;=fgka' fudlo fldfrdakd ksid ;ksju f.org fj,d bkafk ke;=j wms fokakd .fKauq,af, wïu,f. f.or .shd' we;a;gu ta ld,h ysf;a yeáhg .fï iqj|;a tlal Ôj;afjkak ,enqKd'

 

b;ska frdIdkd wo iudc m%Yakhla njg m;aj ;sfnk jdyk ;onoh .ek fudlo ysf;kafk @

tal kï f,dl= m%Yakhla ;uhs' ta;a b;ska jdykhla ke;=j tÈfkod wjYH;d bgq lr.kak wudrehs' wfma rfÜ fmdÿ m%jdyk fiajh ta ;rugu fyd|hsfk' we;a;gu fï jf.a ld,hl ;ukagu lsh,d jdykhla ;sfnk tl fudk;rï jákjd o lsh,d f,dl= fmdä ldg;a f;areï hkak we;s' ;ukaf. wjYH;d fjkqfjka t<shg .syska tkak wvqu ;rfu ;%sfrdao r:hlaj;a ;sfhkak ´fk'

 

ta jqK;a jdyk ;onoh tlal wjYH .uk hkak meh fol ;=kla j;a l,ska hkak ´kfk@

fmdâvla l,ska .sh;a ;ukaf.a Ôúf;a wdrlaId fjkjd kï tal f.dvla jákjd fkao@ we;a;gu fï úÈhg wkjYH ;onohla we;s lr.kafk;a wfma whuhs' ta whg fmdä bjis,a,laj;a keye' biairyska hk jdyfkag hkak §,d ksjdvqfj hkak mqreoaola keye' tl fm<g .syska msámiafi fya;a;= lrf.k lka wä mqmqrkl,a fydaka .ykjd' tfyka fufyka yeu ;ekskau odf.k biairyg tkak fmdrn|k ksid mdfr f,aka fiaru msß,d' ysrfj,d' yrjd .kakj;a neye' fï foaj,a yod .kakjd kï wfma rfÜ Th lshk ;rï f,dl= ;onohla we;sfjkafka keye'

 

frdIdkd jdykhla mdúÉÑ lrkjo@

Tõ" uu jdykhla mdúÉÑ lrkjd' ta jqK;a ks;ru uf. jdyfkau hkak W;aidy lrkafk keye' ks¾udKhlg hkjd kï ta jdyfkka hkjd' f.dvla fj,djg ÿjhs uuhs t<shg hkfldg ;uhs jdyfka hkafk' Th fmdä fmdä jevj,g t<shg hkfldg uu leí tlla wrf.k;a hkjd'

 

Tn jdykhla f;dard.kak fldg fudkjf.a foaj,a .ek o ys;kafk @

we;a;gu uf.a myiqj .ek jf.au w;ruÕ k;r fkdfjk jdykhla f;dard .ekSug uu lghq;= lrkjd' ta jf.au b;ska ug ord.kak mq¿jka ñ, .dkl jdykhla fjk tl;a jeo.;a' Kh fj,d jdyk wr.kakjdg jvd mhska hk tk tl fyd|hs'

 

wms okak frdIdkdg yeuodu;a jdykhla ;snqKd @

we;a;gu ug okak lshk ldf, b|,d jdykhla ;snqKd' ta;a miq.sh ldf, ál ojila jdykhla fkd;snqKq ld,hla ;snqKd' ta ldf,È we;a;gu ux uf. jfÜ ysgmq wh ljqo lsh,d fyd| yeá f;areï .;a;d'

 

ta lshkafk jdyfka ksid frdIdkdg <xjqKq wh;a b|,d ;sfhkjd @

fldfydu;a uf. jdyfka f.dvla hd¿jkag thd,f. jdyfka jf.a ;snqfK' thd,f. wjYH;d fjkqfjka uf. jdyfka mdúÉÑ l<d' uu thd,g lsisu fohla wykafk n,kafk ke;sj jdyfka ÿkakd' fudlo uf. ys; fyd| ksid' ta;a miq.sh ldf, uf. w;HjYH .uklg fyda ta ldf.kaj;a jdykhla b,a,d .kak ug neß jqKd' we;a;gu ñksiaiq ljqo lsh,d ug f;areï .kak jdykhla ke;sj ysáh ldf, yelshdj ,enqKd' ta .ek i;=gqhs'

 

Tn mdúÉÑ lrk jdyfka fudllao lsh,d lshkak leue;s o@

we;a;gu uf. .ek f,dl=jg l;d lrkak uu leue;s keye' ug ord.kak mq¿jka wdldrfha uÕ k;r fkdù hkak tkak mq¿jka jdykhla ux mdúÉÑ lrkj lsõju we;s' fldfydu;a ta jdyfka ughs ÿjghs fyd|gu m%udKj;a'

 

biairyg .kak ys;df.k bkak jdyfka fudllao @

tfyu f,dl=jg ySk keye' fudlo ux iqfLdamfNda.S jdyk mdúÉÑ lrmq flfkla' b;ska biairyg fï jf.a jdykhl hkak ´fk lsh,d f,dl= ySkhla keye' we;a;gu jdykhla lshkafk w;HjYH fuj,ula ñila ;;a;ajh m%o¾Ykh lrk NdKavhla fkfjhs';udrd m;srK