නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ñysñg ,efnk m%;spdr .ek ugu mqÿuhS''' -  Michelle Dilhara


fmdä m;a;rldß f,i rx.k fCIa;%hg mh ;enQ ñfI,a È,aydrd rx.k fCIa;%hg fukau iudc i;aldr fiajdjg o olajk Wmka ymkalï ksid iïudk f.!rj moú ;dkdka;rj,ska msÿï ,nd isák w;r;=r kj,sh iuÕ fufia l;dnyg tl;= jqKd'''

 

zleka hQ ysh¾ óZ fg,skdgHh ksid ñfI,a fï Èkj, f,dl= l;dnylg ,lafj,d fkao@

we;a;gu ys;=jg jvd by< m%;spdr ,efnñka mj;skjd' tl fj,djlg ugu mqÿu ysf;kjd fï v%dud tl .ek' fudlo f,dafl fudk ks¾udKh .;a;;a tys ckms%h pß;fk b,smams,d fmakafk' ta;a fï ;=< ;sfhkafk iudcfha jeä l;dnyg ,la fkdjk f*a,a pß;' ta;a hQ áhqí yryd fuh fjk;a rgj, wh;a krUkjd'

ñfI,ag uysñ fjk tl wudre jqfKa keoao@

,efnk yeu pß;hlau ug wNsfhda.hla ;uhs' ta;a rx.k Ys,amskshla úÈhg uu taj ch .kakjd lshk ;ek ;uhs bkafk' iqks,a fldia;d i¾ fï kdgHhg udj f;dard f.k ug §mq pef,kaÊ tlla ;snqKd' ta ;uhs Tyqf. iqÿ we|f.k l¿ weúÈka fg,skdgHfha uf.a pß;h jQ wfhdaud fï kdgHfha uysñ yd iudk fkdúh hq;=hs lshk tl' uu ys;kafk uu ta pef,kaÊ tl Ndr wrf.k uf.a Wmßuh ;=< ch .;a;d'

t;fldg Èks;sghs wd¾kdghs fudlo fjkafk@

iaj¾Kdjdysksh Tiafia úldYh jk isysk iud.u fg,skdgHfha Èks;sg;a fndfyda fma%laIl m%;spdr ysñfjñka mj;skjd' wd¾kd lshk uf.a le/lag¾ tl maf,a fjkafk Kiss Seson II kdgHfha' tal ;srhl úldYh jk ks¾udKhla fkfuhs' TiafÜ%,shdfõ iS*a,slaia *a,eÜf*da¾Ü tll mj;sk cd;Hka;r fma%laIld.drhl f,dl= ´ähkaia tlla fï ks¾udKhla tlal tl;= fj,d bkakjd' ta ksid wd¾kdg;a jeä fma%laIl m%;spdrhla ysñ fjkjd'

fCIa;%hg weú;a .;jqK iq¿ ld,h ;=< úYd, fma%laIl m%;spdrhla risl wdorhla ,nkak ;rï Tn jdikdjka; fjkjd'

we;a;gu uu fCIa;%hg weú;a fï .; fjkafk y;rfjks wjqreoao' tod zi,a imqkdZ fg,skdgHfha fmdä m;a;rldß lshk pß;hg fndfyda fofkla wdorh l<d' B<Õg iqÿ we| f.k l¿ weúoska kdgHfha wfhdaudf.pß;h;a yeu flfkl=f.u l;dnyg ,la jqKd' ta risl wdorh fï olajdu fkdwvqj ,eîfï jdikd .=Kh fmr mska ksid ,enqK fohla lsh,hs uu ys;kafk'

Th w;fr Tn iïudkhg;a md;% jqKd'''

Tõ' ta iïudkh ;uhs uf.a rx.k Èúfha yerjqï ,laIHh' iqÿ we|f.k l¿ weúÈka fg,skdgHfha wfhdaud f,i uf.a rx.kh fjkqfjka miq.sh jif¾ rhs.ï fg,Sia iïudk Wf<f,a§ keÕS tk fg,skdgH ks<shg ysñ iïudkh ;uhs ug ta úÈhg ysñ jqfKa'

fï f.jk ld¾hnyq, Èúh w;r;=r ñfI,a iudc fiajhg oeä f,i ne÷k pß;hla fkao@

we;a;gu ta lghq;= yryd uu ,nkafk úYd, wd;au ;Dma;shla' wjqreÿ 15 ú;r b|,d ;uhs uu úúO iudc fiajd lghq;=j,g uq,msrefj lsisu ixúOdkhl Wmldr ke;=j uf.a ;ks W;aidyfhka'

ta foaj,a .ek;a l;dny lruq fkao@

tjeks iudc i;aldr fndfyduhla uu isÿlr f.k hkjd' ta w;r m%Odku foa ;uhs Èjq,msáfh jeäysá m%cd uOHia:dkh iy mdi,a <uqka odylg fkdñf,a bx.S%is wOHdmkh ,nd§u'

ta i|yd wjYH m%;smdok Tng ,efnkafka

uu Wmhk fohskau ;uhs uf.a ish¨ lghq;= isÿ lrkafk' miq.sh jif¾ uu fmd;la ,sõjd woDIHudk;dj ñ;Hdjla fkdj th i;Hhls lsh,d' th iïudkhg mjd md;% jqKd' úYd, b,a¨ula ;sfhk fmd;la yeáhg thska uu ,nk wdodhu iïmQ¾Kfhka fjka lf<a iudc i;aldr fjkqfjka'

fujeks iudc fiajd lghq;=j,ska Tíng jeäfokdf.a b,lalh foaYmd,khg wj;SrKh ùu' ta .ek Tfí woyi

ñksiaiq úúOdldrhsfk' ta ;=< ta ta whf. is;=ï me;=ï woyia flfkl=f.ka ;j;a flfkl=g fjka fjkjd' fndfydu meyeÈ,sj lshkak mq¿jka fï lrk lsisu fohla yryd úúO m%;s,dN ,nkak uf.a lsisu n,dfmdfrd;a;=;a keye'

Tfí ta i;aldr fiajh w.hd úfYaI Oqrhla Tng ,nd ÿkakd fkao@

Tõ' Earth  Day Network lshk oekg f,dalfha ;sfhk f,dl=u mdßißl ixúOdkh u.skaa ug f,dal ñysl; cd,fha ;dkdm;s Oqrhla ,ndÿkakd' b;ska fndfydu i;=áka uu ,xldj fjkqfjka uf.a ;k;=rg wod< jev fldgi lrkak ys;df.k bkakjd'

ñfI,af. wkd.; n,dfmdfrd;a;= fudk jf.ao lsh,d oek .kak;a rislfhda leue;s we;s'''

rx.k Ys,amskshla úÈhg ta lghq;=j,;a iudc fiajd lghq;= j,;a ksr; fjñka uf.a fï mqxÑ rgg fiajh lsÍu ;uhs ta'

 

Oïñl fyajdjiï

PdhdrEmh - vhka m%§ma