නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uu wjqreÿ oyhlska fg,súIka n,,d keye - iqo;a uyÈjq,ajej


fujr fifkyfia kjd;ek fj; wms le|jdf.k tkafka Ñ;%mg fg,skdgH wOHlaIjrhl= fukau úYajúoHd, wdpd¾hjrfhl= f,i lS¾;shla Èkd isák iqo;a uyÈjq,ajejhs' Tyq óg oYl follg muK by; § ks¾udKh l< ˜Oj, rd;%sh'˜ ˜oKafâ Æ .sks˜ ˜ jkiam;s ˜fg,skdgH fukau ˜iqÿ l¿ w¿˜ Ñ;%mgh o furg fma%laIlhka fndfyda wdorfhka je,|.;a ks¾udKhka jk w;r wo o ta ms<sn|j fndfyda fofkla f,ka.;=j l:d ny lrhs'

 

wfma .u uyÈjq,ajej

    we;a;gu uf.a wmamÉÑf.a .ïm<d; ueojÉÑh' ueojÉÑh biskaneiai ., g tyd ;uhs uyÈjq,ajej .u ;sfhkafk' ta wfma uq,a.u' wfma wmamÉÑf.a wmamÉÑ ;uhs tfy ysgmq m<uq kvqldrhd' tfyu jqKdg uu yeÿfK jevqfK l=reKE., lgq.ïm, mkak, fonr ,shoao lshk .fï' ta wfma wïuf.a .ïm,d;'wïudf. uy f.or wjqreÿ tlish úiaila muK mrK tlla'

 

fyd|u u;lh iShd iu.

    we;a;gu uf.a fmdä ldf,a u;lfha ;sfhkafka wfma iShd iu.hs'ta lshkafka uf.a wïudf.a mshd iu. wo uu fudkjd yß hula lrkjd kï tys f.!rjh ysñjkafka Tyqghs' uf.a iShd tia' ví,sõ' wd¾ ' ã'nKavdrkdhl uy;a;hdf.a mka;sfhka ñ;=frla'Tyq bf.k f.k ;sfhkafka Ydka; f;dauia úoHd,fha' l=reKE., b|,d <ufhla fld<U biafldaf,a tjkjd lshk tl myiq jevla fkdfjhs ' ta ldf,a Ydka; f;dauia úoHd,h ;sì,d ;sfhkafk fudaor' tod nKavdrkdhl uy;a;hd Tlaia*¾â úYajúoHd,g f;areKdu Ydka; f;dauia úoHd,hg ksjdvq Èkhla lr, ;sfhkjd' wfma iShdf. wmamÉÑ .ek u;lhla keye' kuq;a w;a;ïud ta m<df;a m%n, pß;hla lsh,d uu wy,d ;sfhkjd'ta ldf,a t;=uka,d bvlvï ;snqK msßila'ta ksid wOHdmkh .ek ta ldf,a ys;Su;a f,dl= fohla'wfma iShd l,djg iïnkaO flfkla fkfjhs' kuq;a Tyqg úYd, l,d rihla ;snqKd' ta jf.au Tyq ;=< b;du;a lreKdjka; ukqiaifhla Ôj;a jqKd' ljqreyß Woõjla b,a¨fjd;a th ´kEjg;a jvd by<ska bgq lr, fokak Tyq ie,ls,su;a jqKd'we;a;gu Tyqg .u;a iuÕ úYd, iïnkaOhla ;snqfKa' ta iu.u lDIsl¾udka;hg noaO Ôú;hla ;uhs .; lf<a' ux oel,d ;sfhkjd yrla f,v fjkjd Wkag m%;sldr lrkjd' ta ksid wmsg fmd<fõ mh .ymq <ud ld,hla ;uhs ;sfhkafka'ta jf.au wfma iShg ;snqKd fi,a,ï nvq fmÜáhla' tys ;snqK hï hï foaj,a wrf.k Tyq wmsg l;kaor lsh, ÿkakd' tl NdKavhlg tl l;djla ' kuq;a yeuodu lsõfõ w¨;a l;djla' tys ,iaikg wjia:djka .e,ms,d ;snqKd' wo wms lrkafka l;kaor lshk tlfka' ug fï yelshdj ,enqfK wfma iShdf.ka lsh,hs uu ys;kafka'

 

wfma wïud idys;H .=rejßhla

    wfma wïud ta ldf,a úYajúoHd,hg f;aß,d ;sfhkjd' kuq;a ta ldf,a .eyeKq <uhskag úYajúoHd,h fyd| keye lsh, wïug hkak §,d keye' kuq;a wfma wïud bx.%Sis idys;H .=rejßhla fj,d mdi,aj, b.ekakqjd' uf.a mshd úúO /lshd l<d' Tyqg wkqrdOmqr m%foaYfha bvlvï ;snqKd' miafi ldf,l taj n,df.k ysáhd' ug tl kx.s flfkla bkakjd' weh fïjk úg wefußldfõ mÈxÑ fj,d bkakjd' uf.a l,djg iDcq iïnkaOhla ke;;a fndfyda yelshdjka wehg ;sfhkjd' ta ldf, wmg f,dl= mqia;ld,hla ;snqKd' wïud fmdä ldf,a wmsg n;a ljkak fIalaiamsh¾f.a l;kaor lsh,d fokjd' ug wo jf.a u;lhs' tfyu mßirhl=;a ;snqKd' kuq;a uu uq,ska lsõjd jf.a iShd tlal ;snqfKa ug fjkiau ne£ula'

 

uykqjr O¾urdc úoHd,h

    uu wOHdmkh ,nkafka uykqjr O¾urdc úoHd,fha' uf.a mshdg;a mdi, iu. iïnkaOhla ;snqKd' mdie,a f.dvke.s,s úYd, bvul úisß,d ;sfhkjd' wm mka;s ye¢kajQfõ l÷ lsh,d '6 mka;sh ^yfh lkao & yf;a mka;sh ^ yf;a lkao &lsh,d fldkal%SÜ f.dvkeÕs,s mka;s ldurj,g jvd ñksia p¾hdjka'' ne£ï yß Wiia úÈyg wmsg ;snqKd' wmg b;du fyd| .=rejreka msßila yïnjqKd' wo;a uu uykqjr yÈishlg jqK;a hkafka f,dl= i;=glska' fld<U jf.a fkdfjhs' kqjr ñksiaiqkaf.a ñksia iïnkaO;d yß mqÿuhs' wdorŒhhs' talg fï m%foaYfha msysáSu;a mßirh;a ñksia iïnkaO;d ;yjqre lr.kak n,mdkak we;s lsh,d ug ysf;kjd' yenehs th mrudo¾YS l;djla fkdfjhs'

 

úYajúoHd, wOHdmkh

    le,‚h úYaj úoHd,fha m%;sìïn l,d wxYfha ;uhs wOHdmkh ,enqfõ' uu oekg wdpd¾h Wmdêhg iQodkï fjkjd' ta fi!kao¾h úYajúoHd,fha' uf.a úYajúoHd, wOHdmkh ,eîu isÿjkafka álla fjkia úÈhg' Wiia fm< lrk ldf, ug oeä jqjukdjla ;snqKd l,d wxYfhka bf.k .kak' kuq;a uf.a wmamÉÑf.a ys;jf;l= ta mS .=Kr;ak uy;a;hd ^miq lf,l fld<U wdkkao úoHd,fha úÿy,am;s jqKd t;=ud& b;du fyd| ys;ska ug l,dj fkdfjhs úoHd úIhka lrkak ta;a neßkï jd‚c úIhhka yodrkak lsõjd' t;fldg wvqu.dfka nexl=jl yß riaidjla lrkak wjia:dj ,efnhs lsh,d' fudlo ta ldf,a ;snqK m%Odk wruqK ;uhs riaidjlg hkak bf.k .ekSu ksid'uf.a Wiia fm< m<uq W;aidyh wid¾:l jqKd ' ug fojeks jr l,d úIhka lrkak ys;=Kd' ta fjkfldg kdgH yd rx. l,dj ;snqfKa l=reKE., ,laodi mdif,a;a nÿ,a, mdi,l;a fydrK Y%Smd,sfh;a muKhs'kuq;a ug wdikak l=reKE., ,laodi úoHd,fhka  kdgH yd rx. l,dj bf.k .kak wjia:dj wysñ jqKd' t;kska uf.a wOHdmk lghq;= ;djld,slj kj;skjd' uu fld<Ug tkafka fõÈld kdgH lrkak'fudlo fld<U ;uhs l,dfj uruia:dk h lsh,d uu ys;=jd' Th ldf,a fidaúhÜ ix.uhg uu nef|kjd' Th ldf,u fidau,;d iqnisxy uy;añh fufyhjk rx.k mdGud,dj yodrkak whÿï m;la fhduq lrd'thg fya;=jla ;snqKd' á%,SIshd .=Kj¾Ok''' fidau,;d iqnisxy wfma wïuf.a fydou hd¨fjda' Tyqka tl mka;sfha bf.k f.k ;sfhkafka' uf.a ,smskh l=reKE.,fk' ÿr jeä ksid udj tu mdGud,dfõkq;a lmd yer ;snqKd' miafi ldf,l uu fidau,;d kekaodg ta .ek lsõjdu t;=ñh lsõjd ˜b;sx weú;a lshkak tmehs˜ lsh,d'

 

fydag,a riaidjla

    l,djg we;s wdidj ksid;a ta i|yd fld<U bkak ´k ksid;a uu fydag,a lafIa;%fha /lshdjlg hkjd' ta ioyd uu fydfg,a mdGud,djla yeoErejd' úNd. j,g fmkS ysáhd' fydag,hl mqyqKq l<uKdldr jrfhla úÈyg /lshdj l<d'ál l,lska ug f;areKd uu hk .uk fuh fkdfjhs lsh,d' ta ksid uu oeä ;SrKh la .;a;d'uf. mjqf,a fydfg,a /lshdj wdl¾IŒh /lshdjla úÈyg ;uhs uf.a mjqf,a wh;a ie,l=fõ' wo ysáhdkï by< fmf<a fydag,hl m%Odk l<ukdldr jrfhla úÈyg bkak ;snqKd'Bg miafi uu ´iSwhsiS wdh;kh fufyhjq mdGud,djla yeoErejd' Thd w;f¾ wyïfnka fj<| m%pdrK wdh;khl msgm;a rplfhl= f,i /lshdjla ,enqKd' tys m%Odkshd wms jeä fofkla okak lshk Wmd,s w;a;kdhl uy;a;hd'


 

h!jk iïudk Èkhs

    fydag,a riaidfjka miafia ,enqK l,d;aul wxYfha m<uq riaidj tal' uu tal ál l,la yß wdidfjka lrd' Th w;f¾ uu ,shmq ;sr rpkdjlg yd jd¾;d ;sr rpkdjlg hõjk iïudk ,efnkjd' yßhgu lsõfjd;a ta 1989 j¾Ifha uu fiajh l< wdh;kh ta iïudkh ie,l=fõ f,dl= ch.%yKhla úÈyghs' Th w;f¾ uf.a ysf;a hkjd fg,súIka tlg' kuq;a ug w¾:m;sfhla keye' fydag,a mdif,a ysáh ñ;=frla tla w¾:m;sfhla jqKd'uf.a m%:u fg,s kdgHh Oj, rd;%sh˜th rEm.; lrkak hkak ksjdvq b,a,kak .shdu Wmd,s w;a;kdhl uy;a;hd lsõjd ˜ iqo;a Thdf.a wdidj ;sfhkafka fg,skdgH Ñ;%mg j,g fka'' b;sx Thd foflka tlla f;dard.kak ˜ lsh,d' yenehs t;=ud ys;kak we;s uu /lshdj ;=< /fohs lsh,d' kuq;a uu /lshdfjka b,a,d wia jqKd' yenehs Oj, rd;%sh mgka .;af;a i,a,s wf; ;shdf.k fkfjhs' mgka .;a;g miafia i,a,s ke;sj lsysm j;djlau keje;a;=jd' wdfha wdfha mgka .;a;d' jir tlyudrla folla ú;r rEm.; lsÍï l<d' Th w;f¾ uu wdh;k lsysmhl ksoyia fldms rhsg¾ flfkl= úÈyg jev l<d' t;fldg ;uhs jegyqfKa uu uq,ska jev l< wdh;kh ug fldhs;rï uq,Hu jxpdjla lr,d ;sfhkjo lsh,d' fldfydu jqK;a fg,s kdgHh jev wjika lr .;a;d lshuqflda' uf.a Ôúf;a u;la l< hq;=u mqoa.,hka lsysm fofkla bkakjd' iq.;md, o is,ajd uy;d " fmdaref;dg msh;=ud yd isß,a î' fmf¾rd uy;d' fmdaref;dg msh;=udf.a oekqï §u wkqj uf.a kdgHhg wkq.%ylfhl= fidhd ÿkafka isß,a î fmf¾rd uy;a;hd' tal ug Ôú;fha ljodj;a wu;l fjkafka keye' uf.a kdgHhg i,a,s §mq wh ysr fj,d' i,a,s uÈ fj,d mkak, wfma f.or bvu úl=K,d f.dvla m%Yak weú,a, ;snqK fudfyd;l kdgHhg wkq.%yh fidhd ÿkakd't;k ;uhs uf.a yerjqï ,laIHh jqfK'

 

úYajúoHd, myl wdpd¾hjrfhla

    t;kska miafia ˜oKafâ Æ .sks˜ jkiam;s ˜ fg,s kdgH fol l<d' uu yqÕla fg,s kdgHh lf<a keye' ˜oKafâ Æ .sks ˜ ksIamdokh wdpd¾h iqks,a chka; kjr;ak' ˜jkiam;s˜ ksIamdokh lf<a ã'î'  ksyd,aisxy ug jdikdj ,enqKd wdpd¾hjre ;=ka fofkla tlal jev lrkak' uf. ˜iqÿ l¿ w¿ ˜ Ñ;%mgh ksIamdokh lf<a wdpd¾h l%sYdka; fjfyrf.dv' ish¨ jev lghq;= wjika lr,d kej; uu Wiia wOHdmk lghq;=j,g hkjd' uu oeka úYajúoHd, myl muK .=rejrfhla úÈhg jev lrkjd' ,xldfõ iskud l¾udka;fha kshef<k yqÕ fofkl=g W.kajk yelshdj wvqhs' W.kajkak yelshdj ;sfhk wh l¾udka;fha keye' ta ksid ál l,la ug riaidj ;sfhhs lsh,d ysf;kjd' uu okakjd uf.a <Õ fyd| .=rejrfhla bkakjd lsh,d' iskudj mrK foaj,a j,ska W.kajkak neye' ta ksid uu yeuodu w¨;ska wOHhkh lr,d iQodkï fjkjd'uu leu;s úIhla leu;s msßilg W.kajkjd lshk tl;a f,dl= ;Dma;shla f.k fok fohlafk' úYajúoHd, mfyau W.kajkafka iskud úIh jqKdg fjkia fjkia wx. ;uhs W.kajkafk'

 

Ôú;h ie,iqï lrkjd

    wksjd¾fhkau Ôú;h ie,iqï lrkak fjkjd'  oeka jhi wjqreÿ 55 la 2005§ ˜ iqÿ l¿ w¿˜ Ñ;%mgh yeÿjg miafia jir myf<djla uu Ñ;%mghla ks¾udKh lr,d kE' w¨;a ks¾udKhla lrkak iQodkï fjkjd'miq.sh fldfrdakd ldf,a fjk;a ldrKdjla iïnkaOfhka wOHkh lrñka isák úg ;srmsgm;la ,shjqKd'talg w¾:m;s fhl=;a yuq jqKd' uu ixLHd;aul úYd, jev fldgila lr, keye' ˜Oj, rd;%sh ˜ lrkfldg ug wjqreÿ úis folhs'ux ys;kafka ,xldfõ ,dnd,;u wOHlaIljrhd uuhs' fg,skdgH Ñ;%mg lf<a ke;sjg jev lrkak mq¿jka msßila uu b.ekaùï yryd yo,d ;sfhkjd'

 

ñksiqkag u;lhs

    uu ks¾udK uy f.dvla lr,d keye' kuq;a ljqreyß fg,s kdgHfha b;sydih .ek ,shkjdkï uu lr ks¾udK ;=fkka folla w;ayer,d ,shkak neye' jkiam;s Wiia úÈhg ks¾udKh lrmq ks¾udKhla' ã'î' ksyd,aisxy uy;a;hd ie,iqï l<d th Wm isria ;, fhdod îîiS wdh;khg fokak' tfyu jqKdkï tal ;uhs ,xldfjka îîiS wdh;khg ÿkak m<uq fg,s kdgHh' kuq;a wjdikdjlg th flrefKa keye'   Tng lshkak jkiam;sfha tl fldgila i|yd úhou remsh,a ,laI y;rla'ux lshkafka fï wjqreÿ 25 lg l,ska'kuq;a wo tl fldgila remsh,a ,laI y;rlg úl=Kkak;a nE'wms  by<g f.k ;snqK  l¾udka; h j¾;udk fg,s kdgH yok wh f.fkkak mq¿jka my;a ;ekgu f.k;a  ;sfhkjd' tod lS¾;su;a ;sr rplfhl=g re'3000 f.jk fldg wms ;s,la chr;ak g re'15'000la o fyd|u k¿jdg remsh,a úis oyila la úimkaoyila f.jkfldg wms frdc¾ fifkúr;akg ,laIhla f.kajd' fï f.ùï wms lf<  leurd wdïmkak ,hsÜia j,g fkdfjhs' ñksiaiqkag' tod wms tl fldgila .kak ojia myla .; l<d' ta;a wo''' wms ks¾udKh lrkafka fldfy bo,do@  wms tod ks¾udKhlg wjxl jQ ksihs ñksiaiqkag u;l ;sfhkafka'

 

jir oyhlska uu fg,súIka n,, keye

    wo fg,súIka tfla m%Yak ;sfhkjd lsh,d iuyre ueisú,s k.kjd' ta Tlafldu tl;=fj,d ;SrKhlg wdfjd;a wms tl fg,s kdgHhl tl fldgila  fokafka ,laI oyhlg lsh,d'Th pek,a udi yhla ´fka kï bkaÈhka " fldßhka fyda fudkjd yß fg,s kdgHhla fmkajhs' ta;a wdmiq wr ks¾udKlrejka <Õg tkaku fjkjd'kuq;a ó.uqfõ ud¿ úl=Kk ñksiaiq" msgfldgqfõ fjf<kafoda ";%Sú,¾ ßhÿrka tl;= lr, tl ;SrKhlg tkak mq¨jka' kuq;a wfma rfÜ ks¾udKlrejka tfyu tl;= lrf.k ;ks ;SrKhlg tkak neye' k¿ ks<shka .kafka l=,S ldrfhda .Kkg'ojig Wmßu jev .kakjd' ljqre yß uu wvqjg fg,skdgH fokafka keye lsõfjd;a" ;j;a flfkla lshhs thd fkdÿkakdg lula kE uu fokakï lsh,d'uu wjqreÿ 10 lska fg,súIka n,,d keye' rEmjdyskS hka;rh Ñ;%má n,kak ú;rhs Ndú; lrkafka' pek,a tllaj;a áhqka lr,d keye' ta ksid uf.a jev ál lr.kak Ydia;%Sh lghq;a;la lrkak ldf,a b;sßfj,d ;shkjd' uu f;dard.;a; fg,skdgH ;=kla wka;¾cd,h Tiafia ne¨jd' ta l+ôfhda" ifydaorfhda ";ku,aú, fld,af,la fï fg,s kdgH ks¾udKlrejka n,dfmdfrd;a;= ;shd.kak mq¿jka wh'

 

Tn úpdrlfhla jk

    tfyu f,dl=jg lshkak ;rï úpdrlfhla fkdfõ' kuq;a chú,d,a iïudkh ug ysñfj,d ;sfhkjd' fï iïudkh ,enqKdu ksyd,a mSßia ug ,sh, tjkj ta iïudkh ,enqKq yefudau wð;a .,mam;a;s" iqks,a ñys÷l=, jeks wh fyd| úpdrlhka jqKd' Tn;a tfyu fjkak lsh,d' kuq;a fg,skdgH Ñ;%mg lsÍu ñi ug úpdrh yß hkafk keye lsh, ug ysf;kjd' uu Y%S ,xld mokï wdh;kh iEu n%yiam;skaodldu fyd| Ñ;%mghla fmkaj,d ta .ek l;d lr,d ;sfhkjd'

 

f.or Ôú;h

    uf.a ìß| ksfrdIkd uyÈjq,ajej' weh oekg jir 6 lg l,ska ñh .shd l,la wikSm fj,d ysáhd'th ,laI hlska tlaflfkl=g ú;rla we;sjk ;;a;ajhla'udi tlyudrla muK mqoa.,sl frday,l oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,n,d hï ;rulg ikSm fj,d wdjd' kuq;a weh tla wjia:djl§ ;SrKh l<d wdhq¾fõo m%;sldr j,g fhduq fjkak' kuq;a ta ffjoH l%ufha je/oaola lshkjd fkdfõ' wehg we;s jqK ixl+,;d tlal iqj fjkak neß jqKd' weh ñh hk úg jhi wjqreÿ 35 hs'wmg mq;d,d fokafkla bkakjd' biafldaf,a hkafka kqjr'uu úIhla f,i ix.S;h yodrd keye'kuq;a uu ñhqisla j,g yßu wdihs' úYd, .S; tl;=jla ug ;sfhkjd' f,dl= mq;d ;%sfk;% yïn fjkak bkak ldf,a ksfrdIkd leisl,a iskaÿ weiqjd' thd .S; wymq tfla m%;sm,hla ;sfhkjd'mq;d ;%s;aj úoHd,fha ix.S; lKavdhfï bkakjd' f,dl= mq;d iskaÿ lshkjo lsh,d kï uu okafka keye' fojeks mq;d h;sjrlaIs' kdgHj,g úfYaI Wkkaÿjla olajkjd' mdif,a újdo lKavdhfï bkakjd'ta jf.au fokaku Ñ;%mg j,g;a úfYaI Wkkaÿjla ;sfhkjd' we;a;gu uu talg leu;shs'f,dl= mq;d Wiia fm< yodrkjd' fojkshd lshùug olaIhs mdif,a we.hSï mjd Tyq Èk,d ;sfhkjd' wms Ôú;hg uqyqK fokjd'
iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr


PdhdrEm - lu,a fndaf.dv