නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fkydrg ÿfjla o mqf;lao@ yßhgu okafk fkydrhs - fïklhs ;uhs'''


óg jir follg l,ska weh fifkyfia kjd;ek yryd wms;a tlal lsõjd foúhka jykafiaf.a leue;a;g wkqj mjq,g ;=kajekafkla tl;= fjk oji  kj,shg lshkjd lsh,' ta oji Wod fj,d fkydrd ujq moúh ,nkak iQodkïj bkak w;f¾ ta .ek kj,shg lsõfj fufyuhs'''

fkydrd fndfydu i;=áka jf.a'''

wksjd¾hfhkau' fudlo i;=ákaa bkaku ´k ld,hlafk uu fï .; lrkafk' ta ;=< fïkl f.ka jf.au uf.a wïu ;d;a;f.ka ,efnk wdorh" /ljrKh ksid ta i;=g ;j ;j;a jeä fjkjd'

rgla wdorh lrmq uq;=lsß,a,S f,dl= j.lSula .kak fkao ,l ,Eia;s fjkafk

wr l;djla ;sfhkjfk wïu flfkl=f. wf.a f;afrkak wïu flfkla fjkaku ´k lsh,d' tal yßhgu yß' ta w.fhka iShg wkQjla ug oekgu;a oeks,hs ;sfhkafk' wïu flfkla orefjla fjkqfjka .kak j.lSu fldÉpr o lshkjd kï ;uka .ek wu;l lr,hs l=fia bkak orejd .ek ys;kafk'

wo ysf;kafk keoao fï W;=ï moúh óg l,ska ,nd.;a; kï fyd|hs lsh,d

uuhs fïklhs újdy jqfKa 2014 wjqreoafo' ta fjkfldg;a wms oekf.k ysáh 2015 wjqreoafo wf.daia;=j, fïklf. Wiia wOHdmk lghq;=j,g msgrg hkak fjkj lsh,d' tys f.jmq ld¾hnyq, Ôú;h ;=< nfnla yokjd lshk tl ys;kakj;a neß fohla' t;ek§ wms ;SrKh l<d 2018 § ,xldjg .syskau nfnla yod.uq lsh,d' ta;a ,xldjg wdjg miafi ys;mq ke;s úÈhg wms fokakgu álla ld¾hnyq, fjkak isoaO jqKd' ug fya,s fg,skdgHh;a" iqm¾ uï ßhe,sá fIda tl;a tlal f.dvla jev ;snqKd' ta jev 2019 bjr fjoaÈu uu fïklg lsõjd uu wdfh w¨;ska jev Ndr .kafk kE wms nfnla .ek ys;uq lsh,d' uu ys;kafk iqÿiqu  ldf,§ ;uhs thd wms <Õg tkafk'

msgrg bkak ldf, mqxÑ nfnla tlal iudc cd, udOHj,g odmq f*dfgda tlla ksid wdorh lrk rislfhda l,n, fj,;a ysáh fkao@

Tõ Tõ' f.dv fofkla wfma wïu,df.kq;a wy,d ;sfhkjd fkydrg nfnla bkakjd fkao lsh,d' ,xldjg wdjg miafi *S,aâ tfla f.dv fofkla wfmka weyqfj;a flda nnd lsh,d' weußldfõ bkak wfma {d;s ifydaoßhla wfma f.or wdmq fj,djl thdf. nndj jvd f.k uu .;a;= f*dfgda tl;a oel,d ;uhs tjeks l;dnyla we;s jqfKa'

fkydrf. n,dfmdfrd;a;=j ÿfjla ksid fkao f*dfgda IQÜj,g frdai mdáka ieriqfKa

uu frdai mdgg jf.au ks,a mdgg;a leue;shs' f*dfgda IQÜ tlg mdg f;arefj tfyu ys;,d fkfuhs' uf.a fv%ia äihsk¾ tlal l;d lr,d ialska tlg .e<fmk úÈhg ;uhs we÷ï ,Eia;s lr .;af;' ug ,efnkafk ÿfjla o mqf;la o lsh,d fï fjoaÈ uu okakjd' oekg uu tal fkdlshd bkakï uf.a wdorKSh risl risldúhkag i¾m%hsia tlla úÈhg'

Tn fofokd oek y÷k .;af; uq;=lsß,a,s fg,s kdgHh yryd' th fï Èkj, kej; úldYh fjoaÈ ta w;S;h .ek fudlo ysf;kafk'

th uu m%Odk pß;hla lrmq m<uq fg,s kdgHh úÈhg l,d Ôúf;a m%Odk ikaêia:dkhla jf.au fïklj oek y÷k f.k ta kdgH ;=< uu f.dvla i;=áka jev l<d' wog;a zuq;=lsß,a,sZ lshk ku weyqku oefkk yeÕSu jpkj,ska úia;r lrkak neß ;rï iqkaorhs'

bÈßfha§ lrkak ;sfhk w¨;a wuq;a;f. jev lghq;= fokak;a tlal fnod f.k ;sfhkafk fudk úÈhgo@

tfyu f,dl=jg wms ta .ek l;dny lr,d kE' fïkl ug úys¿ lrkjd uu nndj oj,ag n,d .kakï Thd ?g n,d .kak lsh,d'

fldÉpr ld,hla fkydrd rx.kfhka wE;a fj,d bkako l,amkdj

uu kslug ys;df.k bkakjd udi 6 la ú;r fjoaÈ mqreÿ úÈhg jev lrkak' ta;a b;ska tajd fldfydu fjhs o lshkak nE' thdf. uQK oelalg miafi ug f.dv ld,hla jevj,g fkdhd thdf. <Õg fj,d bkak ysf;hso okafk;a kEfk'

ld,hla hoaÈ fïkl lsõfjd;a Thd nnd n,df.k f.orgu fj,d bkak lsh,d'

thd fudkj tmd lsõj;a ug rÕmdkak kï tmd lshkafk kE' uu álla lïue,s l<;a fïkl ;uhs udj Wkkaÿ lrkafk ;ukaf.a olaI;dj,ska fohla lrkak lsh,d'

foudmshka úÈhg fï f,daflg ìyslrk ÿj fyda mq;d .ek oekg ;sfhk wdorKShu n,dfmdfrd;a;=j

we;a;gu uf.;a fïklf.;a tlu n,dfmdfrd;a;= ksfrda.S orefjla' B<Õg thd fï f,daflg jevodhl pß;hla úÈhg bÈßhg f.ak tl'


Oïñl fyajdjiï


PdhdrEm - rñ;a o is,ajd