නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

Ôúf;a Wia my;a jk ;ekaj,È ÿl i;=g fnod.kak flfkla <Õska bkak tl f.dvla jákjd''' - idrx. Èidfialr


Ôúf;a lshkafk fid÷re kjd;ekla' ta fid÷re kjd;efka iqkaor;ajh jeä lrkafk ;uka wdof¾ lrk wh;a tlal tlg Ôj;a fjkak .;a;u' Thd,d yeuodu;a jf.a mqxÑ ;srfhka ta jf.a wdorŒh fma%ujka;hkaj olskjd' ta whf. ienE Ôúf;aÈ;a ta jf.au fmïj;=ka fj,d wdofrka ysáh kï fldÉpr fyd|hso lsh,d m%d¾:kd lrmq wjia:d wkka;j;a we;s' ta Thd,d we;a;gu ta whg f,ka.;= ksid' b;ska ta jf.a wdorŒh ys;a folla miq.sh ojiaj, tlu leoe,a,lg l+vq jqKd' ta Thd,d yefudau wdof¾ lrk idrx. iy ÈklaIs' b;ska fï w¨;a Ôúf;a fldfyduo lsh,d wms idrx. tlal l;d lrkak ys;=jd' fujr fifkyfia kjd;ek fjkajkafka Tjqkaf.a wdorŒh leoe,af,a i;=g .ek lshkakuhs'


idrx. fldfyduo Ôúf;a@

fndfydu i;=fgka ieye,a¨fjka Ôúf;a f.ùf.k hkjd' tal ;uhs ux yeuodu;a fï Ôúf;a n,dfmdfrd;a;= jqfKa' ta i;=g ieye,a¨j ;uhs ´fku flfkla fï Ôúf;aÈ wfmalaId lrkafk'


ks¾udK lghq;= .ek l;d lf<d;a@

fï Èkj, fg,skdgH folla úldYkh fjkjd' ta ysre kd,sldfj ˜wl=re uelS kE˜ fg,skdgH iy iaj¾Kjdysksfha ˜w.aks mshdm;a˜ lshk kdgH fol'


we;a;gu fï ojiaj, ljqre;a rEmjdyskS ;srfha È. yefrk ta pß; ms<sn|j l;d lrkjd' ta iïnkaOfhka Tng ,efnk m%;spdr fudkjf.ao@

wl=re uelS kE fg,skdgHfha mjkaf. pß;hg fmdä whf.ka jeä m%;spdr ,efnkjd' fudlo ta kdgH l=vd orejka fjkqfjka yeÿKq ks¾udKhla' w.aks mshdm;a i|yd;a fyd| fma%laIl msßila tl;=fj,d bkakjd' tal Ysj.=rekdokaf. wOHlaIKhla'


fï ojiaj, w¨f;ka ks¾udKhlg iQodkula ke;=j we;s@

we;a;gu rfÜ mj;sk jd;djrKh;a tlal fï ojiaj, yeu fohlau kej;s,d ;sfhkafk' w¨f;ka hula lrkakj;a iQodkula ;ju keye' yeufoagu l,ska fï mj;sk wk;=reodhl ;;a;ajfhka rg ñfokak ´fk' Bg miafi wmg w¨f;ka hula lrkak ys;kak mq¿jka'


bÈßfhaÈ úldYkh ùug kshñ; ks¾udK fudkjo@

bÈßfha úldYkh fjkak lrmq ks¾udK kï keye' lrkak iQodkul=;a keye'


y~leùï Ys,amshl= f,i;a Tng fyd| risl;ajhla ks¾udKh fj,d ;sfhkjd' ta .ek fudlo ysf;kafk@

y~leùï me;af;kq;a fyd| m%;spdr ;sfhkjd' fï ojiaj, rEmjdysksfh úldYkh jk iir lskakrdú fldßhka fg,skdgH ud,dfõ y~leùï i|yd tl;=j bkakjd' fldßhka kdgH m%sh lrk rislhkaf.ka ta i|yd fyd| m%;spdr ,efnkjd'


rx.khg jeä bvla ÿkak;a idrx.g .dhkh wu;l lrkak neye' ta;a ldf,lska w¨;a .S;hla lrkj wm ÿgqfj keye@

.dhkh wu;l lr,d keye' .S;hla lrkak ´fk lshk woyi ysf;a ;sfhkjd' ta;a oekau fkfjhs' bÈßfhaÈ uf. .dhkhg m%sh lrk wh fjkqfjka fjkiau wdldrhl .Shla ud w;ska flfrhs'


ksfõok lafIa;%h ;=<;a idrx. lshkafk fkdueflk u;lhla iksgqyka l< pß;hla@

ksfõokh lshk foag uf. ys; hkafk fmdä ldf, wïud Èydfj n,df.k b|,d' ta úÈhg ksfõok lghq;=j,g mh ;nmq ug miq.sh ld,fh" iïudk rd;%Ska mjd yevlrkak wjia:dj ,enqKd' fï ojiaj, kï hiru star jevigyk tlal ;uhs iïnkaOfj,d bkafk' b;ska wfkl=;a l,d lghq;= jf.au ksfõokh me;af;kq;a fyd| .ukla ug fmfkkak ;sfhkjd'


Tfí rx.khg f,dn n¢k iskud f,da,Skag Tfí rx.kfhka yevjqKq iskud mghla <ÕlÈ oel.kak ,efnkafk ke;s fjhso@

oekg kï w¨f;ka Ñ;%mghlg l;d lr,d keye' fldfydu;a fï mj;sk ;;a;ajh;a tlal f,dl=jg iskud ks¾udK flfrkafk;a keyefk' bÈßfhaÈ wdrdOkd ,enqfKd;a ug .e<fmk pß; rx.khla kï ta i|yd uf.a odhl;ajh ,ndfokak ux iQodkï'


Tn .dhlfhla" rx.k Ys,amsfhla" y~leùï Ys,amsfhla" ksfõolfhla' fï N+ñld w;r Tn jvd;a leue;a;la olajkafk ljr N+ñldjlgo lsh,d weyqfjd;a Tng iDcq ms<s;=rla fokak mq¿jka o@

Th yeufoau uu lrkafk leue;af;ka' fudlo uu wleue;s fohla lr,d ug i;=gla ,nkakj;a id¾:l fjkakj;a neye' we;a;gu uu lrk fohska wd;au ;Dma;shla ,nkak mq¿jka jD;a;Sh uÜgfï l,dlrefjla úÈhg ux f.dvla lemùfuka ta lghq;= lrf.k hkjd' ux ys;kafk jD;a;Sh uÜgfuka lrkj kï b;du;a fyd| wjia:d fï l,dj ;=< ;sfhkjd' hï wfhl=g ta m%;sM, fk<d.kak kï ;uka lrk jD;a;sh fyd| lemlsÍulska lrkak ´fk' tfyu jqfKd;a bka id¾:l;ajhg <Õdfjkak mq¿jka'


b;ska idrx. lshkakfld w¨;a Ôúf;a fldfyduo lsh,d@

w¨;a Ôúf;a iefmka .;fjkjd' udhs ÈklaIshs wïuhs wms ;=kafokd fndfydu;a i;=áka Ôúf;a f.jkjd' f.dvla fj,djg rE.; lsÍï ksid wfma Ôú; ld¾hnyq,hs' ta jqK;a wms ;=kafokd tlg bkak yeu fudfyd;lau fndfydu iqkaorj wdorŒhj f.ú,d hkjd'


Tn n,dfmdfrd;a;= jqKq wdof¾ oeka Tng ,eì,d' we;a;gu lshkakfld wef.a wdof¾ .ek fudlo ysf;kafk@

ÈklaIsf. wdof¾ we;a;gu ug f,dl= Yla;shla' fldfydu;a wfma Ôú;j,È wmg fkdfhl=;a wjia:djka miqlrf.k hkak fjkjd' ÿl" i;=g lshk foaj,g uqyqKfokak fjkjd' Ôúf;a ch.%yK jf.au lvd jeàï tkak mq¿jka' tal fï f,dal iajNdjh' ta jf.a wfma Ôúf;a Wia my;a jk ;ekaj,È Ôúf;a fnod.kak flfkla <Õska bkak tl jákjd' ux ys;kafk ÈklaIs ta yeu fj,djlu uf.a <Õska b|f.k ug Yla;shla fjhs'


w¨;a ukud,sg f.or fodr lghq;=j,g Woõ tfyu lrkjo@

f.or Whk msyk lghq;= ÈklaIs w;ska ;uhs fjkafk' uu f.or bkak fj,djg ug mq¿jka úÈhg Whk msyk lghq;=j,g Woõ lrkjd' wms tlsfkldg Woõ lr.;af;d;a ;uhs wm w;r ;sfhk ne£u Yla;su;a fjkafk' fï yeufoau iunrj Ôúf;a wrf.k hkak wïud wmg Woõ lrkjd' tal wms fokakgu f,dl= Yla;shla'


wkd.;h .ek n,dfmdfrd;a;= f.dvla fmdÈ ne|f.k we;s@

wkd.;h .ek f,dl= ie,iqï keye' fï wjia:dfj wfma rg ú;rla fkfjhs f,daflu f,dl= jHikhlg uqyqK §,d bkafk' b;ska fï fj,dfj W;aidy lrkafk mj;sk ;;a;ajh;a tlal wdrlaIdjg uq,a ;ek §,d Ôúf;ag uqyqK fokak' yeufoau idudkH úÈhg flÍf.k hkjd' fldfydu;a biairyg fï ;;a;ajh idudkH fj,d fyd| ;;a;jhla Wod fjhs lshk n,dfmdfrd;a;=j fmroeßj lghq;= lrkjd'


wdorjka;fhd fokakd fï ojiaj, wl=re uelS kE fg,skdgHfha;a wdorjka;hka fjkak fmreï mqrkjd' ta w;aoelSu fldfyduo@

ta jf.a w;aoelSï wmg w¨;a foaj,a fkfjhs' wms fï úÈhg tlg rÕmdk uq,au ks¾udKh fkfjhsfk' ta ksid tys lsisu úfYaI;ajhla keye' wms ks;ru W;aidy lrkafk ks¾udKhg idOdrKhla bgq lrkak'we;a;gu fï fj,dfj ÈklaIs f.or keye' tfyu ysáh kï th;a lshdú wfma Ôú; fndfydu i;=áka iqkaorj f.ú,d hkj lsh,d'


i;=g Ôúf;ag fndfydu jeo.;a' b;ska idrx. lshkakfld ,xldj jf.a rgl l,dj f;dard.ekSu .ek Tn bkafk i;=fgka o lsh,d@

we;a;gu l,dj f;dard.;a;= ksid uu f,dl= wd;au ;Dma;shla ,nkjd' fudlo ,xldj jf.a rgl l,dlrejkag f.dvla ñksiqka wdof¾ lrkjd' ta wdof¾ lrk ys;aj,g idOdrKhla lr,d" l,d ks¾udKhg idOdrKhla lr,d uf.a .uk hkak ;uhs uu W;aidy lrkafk' b;ska ux bkafk f.dvla i;=fgka'


;udrd m;srK