නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

zfmdÿZ wNsfhda.hla fkdjqKdu fkfuhs ta;a uu th ch .;a;d''' - ,ysrekS i,aaaaaj;=r


weh kñka ,ysrekS' ,ysrekS rYañOdrd i,aj;=r' yenehs fï ojiaj, wm yuqjg tkafk ksÆ úÈhg' ta forK kd,sldj yryd i;s wka;fha úldYh jk zfmdÿZ fg,s is;a;u yryd' fkdys;mq fj,djl fg,s kdgH rx.k Ys,amskshla fjkak ,ysrekSg wjia:dj Wod lr, ;sfhkafk rx.khg weh ;=< ;sfhk olaI;d y÷kd .;a;= fhfy<shla lsh,hs weh wms;a tlal lsõfj' ta w;r;=r wef.a Èúfha ;j;a rinr f;dr;=re /ila wms;a tlal lsõfj fufyuhs'

 

fldfyduo ,ysrekS Ôúf;a'''

Ôúf;a iqkaorhs


tfyu jqfKa zfmdÿZ yryd ksÆ jqK ksido

   fufyuhs ienE Èúfha ,ysrekS úÈhg uf.a Ôúf;a f.dvla iqkaorhs' Th w;fr zfmdÿZ kdgHfha ksÆ úÈhg ta iqkaor;ajh ;j;a jeä jqKd'

 

fkdys;mq fj,djl ksÆ fjkak wjia:dj ,enqKq yeá u;la lf<d;a@

uf.a fyd|u ñ;=ßhla uf.a f*dfgdaia j.hla hj,d ;sfhkjd fï kdgHfha pß; f;dard.kak wjia:djg' t;kska udj f;dard .;a;g miafi ;uhs ug lsõfj uu Thdf. f*dfgdaia heõj lsh,d' wkak ta úÈhg ;uhs uu rx.k fCIa;%hg mh ;sífn'

 

;ukaf. leue;a;la ke;=j ñ;=ßhlf. Wjukdjg rx.khg msúishd lsh, o Th lshkafk'

wfka kE' uu mqxÑ ldf, b|,d l,djg wdofrhs' mdif,a§ k¾;kh m%.=K l<d' ta;a rx.k Ys,amskshla fjkak mq¿jka fjhs lsh,d ta ldf, ys;=fk kE'

 

ta lshkafk mdi,a ldf,kaa miafi Tn ta i|yd isysk ueõjd

uu 2018 wjqreoafo NSBM leïmia tfla wjqreÿ l=udß ;r.fhka fojk ia:dkh Èkd .;a;d' ta;a tlalu ug lu¾I,a oyhlg ú;r fmkS isákak wjia:dj ,enqKd' ta ;snqK b,a¨u;a tlal ;uhs uf.a ys;g wdfj fyd| ks¾udKhlg wdrdOkdjla ,enqfKd;a lrkjd lsh,d'

 

rx.khg fhduq fjkjg wïu ;d;a;f. úreoaO;ajh m%ldY jqfKa keoao@

wïuhs ;d;a;hs ljodj;a uu lrk foalg f,dl=jg n,mEï we;s lr,d kE' mqxÑ ldf, b|,d uu wdi foa lrkak §,d ta .ek wjOdkfhka ysáhd' fuf;kaÈ;a lsõfj ;ukaf. wd;au f.!rjh /l f.k ,enqK wjia:dj m%fhdackhg .kak lshk tl ;uhs'

 

je/oaola ke;=j jqK;a rx.k Ys,amskshlg lgl;djla yefokak ;sfhk bvlv jeähs lsh,d ysf;kafk keoao@

uu ys;kafk ta jf.a foaj,a .ek ´kjg jvd fydh fydh miafika .sfhd;a wms ldg jqK;a fï iudcfha Ôj;a fjkak wudre fjkjd' uu YS% ,xlka .=jka fiajfha thd¾ fydiag¾ flfkla úÈhg wjqreÿ folla fiajh lrd' idudkHfhka ta *S,aâ tl .ek;a úúO u; ;sfhkjfk' ta;a uu m%Yakhla ke;=j uf.a /lshdj l<d' ta jf.a rx.k fCIa;%h ;=<;a uf.a ;ek ;shdf.k bkakjd'

 

oeka Tfí tlu wruqK rx.kh ;=< .ukla hk tlo@

tfyu ;SrKhla ;ju wrf.k kE' bÈßfha§ ug hula lrkak mq¿jka fyd| ks¾udKj,g wdrdOkd ,enqfKd;a i;=áka Ndr .kakjd' ta jf.au fï foaj,a tlal f,aisfhka lrf.k hkak mq¿jka udláka ihsâ tfla fcdí tlla lrkak;a n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

 

,ysrekSf. rÕmEï .ek ieñhd ,ysre fudlo lshkafk

uq,skau kï uu rÕmdkjg thd jeä leue;a;la oelajQfha keye' ta;a wms w;fr ;sfhk wjfndaOh u; l;dny lr,d Tyq ug lsõjd ;ukaf. ,sñÜ tl oekf.k m%Yak we;s lr fkdf.k ,enqK wjia:dj m%fhdackhg .kak lsh,d' we;a;gu oeka uf.a jevj,g Tyq f.dvla Woõ lrkjd'

 

zfmdÿZ jeks fjkiau úÈfha l;djl pß;hla ksrEmKh lrkak ,eîu .ek fudlo ysf;kafk

we;a;gu fïl ñks iSßhia tlla' fndfydu iSñ; fldgia m%udKhla ;sfhkafk' ta ;=< tl fldgila we;=f< fndfyda foa isoaO ùu fuys ;sfhk úfYaI;ajhla' uu rx.kfhka odhl jk ksÆ lshk pß;h jgd ;uhs iïmQ¾Kfhkau jf.a l;dj f.dvkefÕkafk'

 

m%:u rx.kh f,i fuh Tng wNsfhda.hla jqfKa keoao@

ksÆ lshk pß;h úúO jhia uÜgïj,g wkqj maf,a fjkjd' thd ;d;a; ke;s orefjla' fyd|u hd¿jf. whsh;a tlal ;uhs ksÆ tf*hd¾ tl mgka .kafk' ta wdorh ì,aâwma fjk úÈhg fïka fjkjd' B<Õg Th w;fr foaYmd,k miqìula f.dvkefÕkjd' tfyu .syska ys;d .kak neß úÈfha wjidkhlg <Õd fjkjd' ta ksid m<uq rx.kh ug wNsfhda.hla fkdjqKdu lsh,d lshkak;a neye' yenehs wNsfhda.hla jqKd kï uu tal ch .;a;d'

 

,efnk m%;spdr .ek l;d lf<d;a@

ta .ek ugg mqÿuhs' uu ys;mq ke;s úÈhg b;d WKqiqï m%;spdr ,efnñka mj;skjd' iuyr fj,djg uf.a yEkaâ f*daka tl w;ska ìu ;shkak neß ;rug lÜáh fï .ek l;d lrkjd ud tlal'

 

Th w;fr wdrdOkd .,df.k tkj;a we;s fkao@

we;a;gu wdrdOkd lSmhla ,enqKd' ta;a rfÜ mj;sk fï ;;a;ajh tlal tajg iïnkaO fj,d jev lr .kak mq¿jka o neß o lshk tl ;SrKh lr .kak neßlu ;uhs ;sfhkafk' bÈßfha§ rx.kh yryd hym;a fohla lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd fudlo fïl ug ,enqK fyd| wjia:djla'Oïñl fyajdjiï


PdhdrEmh - vhka m%§ma