නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

tod k;a;,g jvd fuod k;a;, yqÕla fjkia''' - k,ska fmf¾rd


fï W÷jma udihhs''' fï .S;sld wefik iuhhs''' fï f,djg iduh f.kd iqúfYaIS iuhhs''' j¾Ifha udi tfld<yla f.ù iqúfYaIS fodf<iajeks udih wdrïNh fukau kj jir i|yd ckSckhd fm< .efik iqúfYaIS udihhs' tfy;a fï jir Tn wmg fjk;a wdldrhlska o iqúfYaIshs' iS;, W÷jma ufya wisßh wmg lshkafka idufha l=ure f,djg jeä mqj;hs' kuq;a ta wisßh wmf.a wjdikdjg ú|.kakg yelshdjla fkdue;' ta fldfrdakd ffjrih f,dj mqrd úisÍ isák ckS ckhdf.a yoj;a ;=< we;s lr we;s urŒh ;¾ckh ksihs' f,dl= fmdä" we;s ke;s mr;rhlska f;drj uyck;dj uy;a wirK ;;a;ajhlg m;aj isáhs'


tfia jqjo ta .ek fkd;lk .yfld< i;d iSmdjd wisßu;a ld,hg iQodkï jk nj fmfka' idufha l=ure Wmka ta wisßu;a Èkh ieuÍug fjkod fuka ksoyila uyck;djg ke;s jqjo Tyqkag yoj;ska ta wisßu;a nj ú| .kakg yelshs' fldfrdakd ffjrih ksid uy;a mSvdjg m;aj isák ñksiqka ;udkaf.a;a ;u wi,ajeishdf.a;a wdrlaIdj ms<sn|j ie<ls,su;a fjñka fï W;=ï jQ Èkh iurkakg uy;a ´kElñka iQodkï jk nj l‚ka fld‚ka wikakg ,efnhs'


    k;a;, iurkakg iQodkï jk Tjqkg iqn m;ñka wm fujr fifkyfia kjd;ek fj; le|jd .;af;a Tn fnfyúkau wdorh lrk .dhk Ys,amsfhl= jk k,ska fmf¾rd yd Tyqf.a mjqf,a Woúhhs'

 

 

k;a;f,a wisßu;a nj wmg lshñka mßirh ta i|yd iQodkï njl=hs fmfkkafka' kuq;a wmg fujr k;a;,a iurkakg yelso@ wm k,ska f.ka úuiqjd'

Tõ'' k;a;,a ke;skï idufha l=uref. bm§u iurk ta wisßu;a ld,h w; <Õgu weú,a,d'ta;a fndfyda ñksiqka ;=< fjk;a j¾Ij,g jvd fujr ;u ;ukaf.a is;a i;ka ;=< we;s lrf.k isák ìh iq¿mgq keye'fuu j¾Ifha f.jqKq ld,fha jeä ld,hla wm .; lf<a  fldfrdakd ffjrih ksid uy;a ìhlska'fï ìh ksidu Ôú;h wvd, jqKd hehs lSfjd;a th w;sYfhdala;shla fkdfjhs'k;a;,a iufha lshkafka ckS ckhdf. is;a i;ka ;=< wka ljrodlg;a jvd jeä i;=gla  fudaÿjk ld, mßÉfþohla' thg úúO fya;=idOl ;sfnkjd' flfkla kj jirl wdrïNh .ek isysm;a lrñka i;=gq fjkjd';j;a flfkla f.jqKq jif¾ ;ukaf. id¾:l;ajh .ek is;ñka i;=gq fjkjd' W;aij iuh .ek is;ñka flfkla i;=gq jk w;f¾ ls;=Kq ne;su;=ka ;u Ydia;Djrhdf.Wm; ms<sn|j is;ñka" ta iurñka o i;=gg m;afjkjd' ieneúkau fjk;a j¾Ij, kï neÆ neÆ w; iskyd msß ñksiqka wmsg olskakg yels jqK;a fujr ta ;;a;ajh yd;amiskau fjkia nj Tng o fmfkkjd we;s'

 

ñksiqkaf.a i;=g .õ .dKla ÿr .syska'''

i;=g iekiqu .õ .dKla wE;g úis ù f.dia ;snqK;a ienE ls;=Kqjdg fï wisßu;a ld,h i;=g ú¢kakg yelshs' ta fjkod fuka uyd mßudKfhka ke;;a ;ukaf.wi,ajeishdg hïlsis Woõjla Wmldrhla lrñka'úfYafIkau fï jix.;h ksid wms f.org ysrfj,d' fjkod ;snqKq ld¾hnyq,;ajfhka ñÈ,d' ld¾hnyq,;ajfhka ñÈ,d lSu ;=< we;af;a hïlsis mSvdjlska wm fldgqfj,d lshk tl uu ú;rla fkdfjhs nyq;rhlg fï ;;a;ajhg uqyqK§ug isÿfj,d' úfYaIfhka lKavdhï kdhlfhla úÈyg uf.a lKavdhfï ish¨fokdf.a j.lSula mejÍ we;af;a ud fj;' ta iïnkaOfhka wjOdkh fhduq lrkak;a ´fka' Tjqkaf.a mjq,a j, idudðlhka .ek ys;kak;a ´fk' uf.a mjqf,a wh .ek ys;kak;a ´fka'fï ld,fha yefudau jf.a l,dlrefjd;a wirK fj,d' ta w;ßka wms jf.a j.lSï jeä msßia Bg jvd wirK fj,d hehs lSu fndrejla fkfjhs' fudlo ;ukaf.lKavdhï kdhlhd" m%Odkshd fj; Tjqka ;nk úYajdih ksid' kdhl;ajhg m%OdkSkag jeä j.lSula mejreKq ld,hla fïl'

 

l,dlrejkag f.or bo,d jev lrkak neye'''

fï W;aij ld,h fjk wjqreÿj, fuka .; lrkak nE' jeäysáhka th f;areï .;a;;a orejkag fuh f;areï .kak wmyiqhs' Tjqka fjkod fuka is;ska thg iQodkï fjkjd' úfYaIfhka k;a;,a iurkakg'fjk;a /lshdjka úfYaIfhkau ld¾hd,j, jev lrk nyq;rhla fokdg f.j,aj, b|,d jev lsÍug myiqlï ;snqK;a l,dlrejkag tu yelshdj kE' úfYaIfhka wm jekakkag' .S;hla lr, hQáhqí odkak mq¿jka' kuq;a th laI‚lj wdodhula''' uqo,la w;g tk l¾;jHhla fkdfjhs fka'fï m%Yakh wr uq,ska lsõj jf.a úYd, iudc m%Yakhla' b;sx fï .eg¨j;a tlal l,dlrejka f,i ys;k fldg fjkod ld¾hnyq, Ôú;hla .; l< wm ish¨fokdg jev ke;s ld,hla'tl w;lska fïl ks¾udKlrejkag ;ukag ys;,d u;,d úfõlfhka hï ks¾udKhla lrkakg f,dl= msájy,la ;uhs'mj;akd mdßißl ;;a;ajhka yd iudc ;;a;ajhka ie<ls,a,g .;a úg tfyu ksoyila ;sfhkjd o lshk tl;a tl w;lska .eg¿jla' ta fldfydu jqK;a uu tfyu jevlg w; .y,d ;sfhkjd' uu orejka yd mjqf,a Woúh iuÕ Wmßuj ld,h .; lrkjd' ug ;sfhk bvlv wkqj j;af;a msáfha jev lghq;= lrkjd'