නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

pß;h ckm%sh fjhso keoao lsh,d ys; ys; r`.mdkak uu leue;s kE''' - ukSId pxp,d


tod wïuf. Wl=,g fj,d .S;hg fmï ne|mq wehg .S f,dj ch.kak jeä ld,hla .;fjkafk keye' mqxÑ ikaÈfh l,d f,daflg m%fõYhla .;a;= weh ksfõÈldjla úÈhg;a .ukla hkjd' fï ish¨ lghq;= w;f¾ rx.k Ys,amskshla fjkakg;a jrï ,nk weh fï Èkj, isª fg,s is;a;fï f;reks f,i risl wdorhg md;% fjñka isák w;r ;=r kj,sh iu`. mqxÑ l;dnylg tla jqKd'


ukSId l,djg w;a fmd;a ;nkafk uykqjr iaj¾Kud,s nd,sldfjka'''

Tõ'' uf.a Wmka.u uykqjr kq.fj, uQ,sl wOHdmkh i|yd kqjr iaj¾Kud,s nd,sldjg we;=<;a lrmq uu idudkH fm< olajd tys wOHdmkh ,enqjd' t;kska miafi wfma mjq,u fld<Ug tkjd' B<`.g uf.a mdi, jqfKa Ydka; f,darkaia lkHdrduh'

 

Tn ;=< ;snqK ix.S; yelshdj uq,skau y÷k.;af; ljqo@

wïñhs wmamÉÑhs ;uhs' mqxÑ ldf, udj ksÈ lroaÈ wïñ ks;ru zz udf. mq;=g u,a hyk iokafkaZZ lshk .S;h lshkj¨ uu tal fyd|g wyf.k b|, isxÿj k;r jqK .uka wïñg mhska .ykj¨" tfyu lrkafk wdmiq tal lshkak lsh,¨ tf;kaÈ wïñ, ;SrKh lr,d ;sfhkjd uu isxÿ wykak leu;shs lshk tl' miafi miafi uu wefyk yeu isxÿju lshkak mgka .;a;¨' ta ldf, ug u;lhs tajd leiÜ tll frfldaâ lr,;a ;snqKd' fudkaáfidaßfha§ ;uhs uf.a .dhk yelshdj yßhgu y÷kf.k ;sfhkafk' fudlo tod b|,u uu mels,Sula ke;=j .dhkhg leue;af;ka bÈßm;a fj,d ;sfhkjd'

 

ßhe,sá fõÈldj yryd .dhk yelshdj f,djgu fmkakqj;a wo bkafk rx.kh w;fr fkao@

tal fjkafk fufyuhs' uu rx.k Ys,amskshla fjkak ´k lsh,d wdmq .ukla fkfuhs fïl' l,d fCIa;%hg uu mh ;shkafk <ud ksfõÈldjla úÈhg' ta lghq;= yryd ug fõÈldj yqre mqreÿ ;ekla fjkjd' Th w;fr cdkl isßj¾Ok uy;auhd wOHCIKh l< jiaidk isyskh fg,s kdgHfha ukQId lshk <ud pß;hg ug wdrdOkd ,efnkjd' ta ;uhs rx.kfha uq,'

 

l÷rg .=jka úÿ,sfha <ud wxYfha ksfõÈldjla f,i Tn kula Èkd.kakjd'

uf.a wmamÉÑf. fyd|u ñ;=frla ;uhs bkaÈl úfÊisß lshkafk' t;=ud wfma f.org hk tk w;fr uu isxÿ lshkjd jf.au l;d lrk ú,dYh ±l,d ;uhs lsh, ;sfhkafk l÷rg .=jka úÿ,shg tjkak lsh,d' tfyu .shdg miafi tys ir;a b,x.ka;s,l i¾ hgf;a jevigykaj,g iyNd.s fjkak wjia:dj WodjqKd' ta 2007 wjqreoafo'

 

tod ;snqK ta ksfõok yelshdjg wo fudlo fj,d ;sfhkafk'

uu ys;kjd uu wog;a ta yelshdj jeä ÈhqKq lrf.k ta yryd hï fohla lrkjd lsh,d' ld,hla uu forK kd,sldfõ *S%,dkaia m%ikag¾ flfkla úÈhg lghq;= l<d' wo ojfia uu iaj¾Kjdysksfha yo /¢ meh jevigyk bÈßm;a lrñka isákjd'

 

wo fjkfldg ukSIdg" f;reks f,i úYd, ckm%sh;ajhla ysñ fjkjd'

is÷ fg,skdgHfha iydh wOHCIjrhd f,i lghq;= lrk m%§ma udkjvqf.a uy;auhd ;uhs ug f;reksf.a pß;hg wdrdOkd lrkafk' we;a;gu f,dl= ckm%sh;ajhla iu`. fkdys;mq úÈfha m%;spdr fï pß;hg ojiska oji ,efnkjd'

 

ta;a is÷ fg,skdgHhg tod ;snqK m%;spdr wo keye lsõfjd;a'''

fndfyda fofkla lshkjd is÷ fg,skdgHh È. jeähs lsh,d' iuyre tal wfma uQKgu;a lsh,d ;sfhkjd' ta;a tfyuhs lsh,d fï kdgHh n,k tl ljqre;a w;yer, we;s lsh,d ug ys;kafk kE' wksl iudc udOHfhkau wmg ;Skaÿ lrkak neye kdgHhg m%;spdr keye lsh,d' tod b|, fï kdgHh n,k wh wo;a krUkjd lshk tl ,efnk m%;spdrj,ska b;d meyeÈ,shs'

 

fu.d kdgH ;=< jevlsÍu rx.k Ôúf;ag ydkshla lsh, ysf;kafk keoao@

uu fldhsfj,djlj;a ug ,efnk ks¾udKh fu.do iSñ; fldgiao taldx.slo iy uf.a pß;h ckm%sh fjhso keoao lshk tl ys; ys; r`.mdkak leu;s kE' ks¾udKhlg jákdlula ;sfhkjd kï tys wfma pß;j,g;a ta jákdlu ysñfjkjd lsh,d ;uhs ys;kafk'

 

ix.S; wxYfhka bÈßh olskak ´fk lshk woyi ;=< wo Tn keoao@
    rx.khg l,ska ;uhs uu ix.S; wxYfhka bÈßhg tkafk' wo uu fï wxY folu ksfhdackh lrk flfkla yeáhg talg jeäh fïl fyd|hs fïlg jeäh tal fyd|hs lshk ;ek keye' jdikdjg ug ,enqK rx.k .dhk yelshdjka folgu tljf.a leu;shs' ta oCI;d jeä ÈhqKq lrf.k bÈßhg olskakhs uf.a n,dfmdfrd;a;=j

 

.dhsldjlg jvd rx.k Ys,amsksh jeä ckm%sh;ajhla ,nkjd lsh,d ukSId ys;kjo@

tfyu lshkak neye' .dhkh fyd|kï .dhsldj;a rx.kh fyd|kï rx.k Ys,amsksh;a lshk fokaku ckm%sh;ajh ,nkjd'

 

l,dldßkshlf. wkd.; iylrej;a ta fCIa;%fhau flfkla jqfKd;a fyd|hs lsh,d Tn ys;kjdo@

fldfy;au kE' uf.a fmïj;d m%jD;a;s ksfõolfhla' fg,súIka tl yryd yefudagu ióm pß;hla jqK;a wms fCIa;% foll' fudk fCIa;%fhka yß wmsg ysñ flkd ,efnkjd'

 

ukSId l,djg fhduq fkdjqKd kï'''

wksjd¾hfhkau .=rejßhla fõú' fudlo uu wïuf. idß we| f.k f.or ì;a;s mqrd ,sh ,shd bof, brgq lvd f.k <uhs úÈhg wïuf. u,ame<j,g ;rjgq lrmq .=re jD;a;sh tlal ixidr.; ne£ula ;snqKd''

 

 

Oïñl fyajdjiï

 

PdhdrEmh wka;¾cd,fhks