නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

k;a;,ghs'' uf.a t,Sif. Wmka Èkhghs wms ,eyeia;s fjkafk tlg'''


;j;a fkdfnda Èklska wisßu;a k;a;, Wodfõ' tfy;a fujr k;a;, wka ljrodlg;a jvd fjkia jkq we;s' uq¿ f,dalhu ;u ji`.hg f.k ;sfnk fldúâ ffjrih f,daljdiSkaf.a Ôú; wo jkúg fjkia lr yudrh'

wvqu .dfka m%Odk foaj fufyhgj;a ysf;a yeáhg iyNd.S ùugj;a ls;=Kq ck;djf.a is;a ;=< tl,ila ke;s yevh' tl me;a;lska Y%S ,dxlsl wmg u;la jkafka óg ál jirlg fmr k;a;,a m%Odk foaj fufyh i|yd tl;= jQ ls;=Kq ne;su;=kaf.a jákd Ôú; ksrmrdfoa ì,s.;a mdial= m%ydrhhs' ;jo fldúâ ffjrifhka wdrCIdùu i|yd fi!LH wxY fï jkúg;a ud¾f.damfoaY ud,djla bÈßm;a lr we;'

th tfia jQj;a wdorKSh ls;=Kq mjq,lg fhaiqia l%sia;=ia jykafiaf.a Wm; iurkjd ;rï i;=gla" WfoHda.hla ;sìh fkdyelsh' tu ksid kj,sfha wm jir 35 lg miqj f,dalh bÈßfha Y%S ,dxlsl kduh Tijd ;nkakg lem jQ f,dal újdyl rE /ck lefrd,ska cQß k;a;, iurk wdldrh ms<sn|j úuis,su;a úh' lefrd,ska cQß iy wef.a wdorKSh ieñhd ksYdka; §md,a" mqxÑ ÈhKsh t,Sid fujr k;a;, iurkakg wdldrhhs fï'


lefrd,ska mjqf,a wh tlal k;a;,g iQodkï'''

úfYaI fohlg lsh,d wms k;a;,g lrkafk Tm¾fkaÊ tllg .sys,a,d ta orejkag k;a;f,a i;=g ,ndfok tl'

 

ksYdka" fldfyduo oeka Ôú;h'''

Ôú;h fyd|hs' w¨;a wruqKq lsysmhlg fï ojiaj, ys; fhdod ;sfhkafk' ta fjkqfjka ld,h jeh lrkjd 


kk;a;,g ;sfhk iQodkï fldfyduo @

k;a;, iy t,Sidf. Wmka Èkh tl <Õ jefgk yskaod folgu ,eyeia;s fjkjd 


lefrd,skaf.a jevj,g fudk jf.a iyfhda.hla o ksYdka ,nd fokafka'''

ug ,nd fokak mq¨jka fyd|u iyfhda.h ;ud thdf. jev lr f.k hkak thdg bv fok tl' ta .ek uu fomdrla is;kafk keye 


wdor‚h mjq,la úÈhg fudkjf.a wkd.; n,fmdfrd;a;=jla o ;sfhkafka'''

wms yeu fohlau lrkafk mjq,la yeáhg' t,Sid tk wjqreoafo w¨;a mshjrla ;nkjd' thdf. fudkaáfidaß mgka .kakjd' ta yskao;a" lefrd,ska jev nyq, yskao;a ;ud <ÕÈ wms fld<Ug tkak ;SrKh lf<a' b;sx wms ;=kafokdgu w¨;a jevj, iy wruqKq ;shdf.k ,nk wjqreoafo mjq,la yeáhg wms ta wruqKq lrd hkak n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd'


fldfyduo lefrd,ska''

uu fyd|ska bkakjd' fldúâ ksid jeämqru ysáfha f.or ;uhs' uu lrkak n,dfmdfrd;a;=fjka ysgmq jev f.dvla l,a odkak isoaO jqKd fï fldúâ jix.; ;;a;ajh ksid' bÈßfha§ tajd mgka .kak ´fk'


jeäfhkau iQodkï fjkafka <Õ tk k;a;,g o t,Sif.a Wmka Èkhgo@

k;a;,;a" t,Sif. 03 jeks Wmka Èkh;a folu tl <Õu jefgk ksid wms yeu wjqreoaolu folgu iqodkï fjkafk tlg't,Sif. Wmka Èkh 21 jeksodg fhfok ksid thd fjkqfjka mqxÑ Wmka Èk idohla wms ,eyeia;s l<d'


k;a;,g lefrd,skaf.a iQodku fldfyduo @

fï ojiaj, nndf.a nr;afâ tlg f.dvla ìiSfj,d ;sfhk yskaod k;a;,g yßhgu iqodkï fjkak ;du neß jqKd'oeka wms fld<U bkak yskaod k;a;,g l|dkg hkak ;uhs ys;d f.k bkafka' t;fldg mjqf,a Tlafldu;a tlal k;a;, iurkak mq¨jkafk' úfYaI fohlg wms k;a;,g lrkafk Tm¾fkaÊ tllg .sys,a,d ta orejkag k;a;f,a i;=g ,nd fok tl' tal fï mdr;a uf.a mjqf,a wh tlal tl;=fj,d lrkak uu n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd'


Tn f,dal újdyl rE /ðk fj,d jirla msrefKa miq.sh foieïn¾ 07 jeksodg'' wo ta .ek fudlo ysf;kafka'''

Tõ''' miq.sh 07 jeksodg f,dal újdyl rE /ck lsre< Èk,d wjqreoaola f.jqKd' yenehs ug ;du tal wo Bfha jf.auhs' uf.a Ôú;fha jeäfhkau i;=gq jqKq oji' lsre< Èkd .;a;g miafia tflka udi 9 lau fldúâj,g f.dÿre jqKd' Ôúf;a f.dvla wNsfhdaj,g uqyqK §,d ;sfhk yskaod fï wNsfhda.h;a ch.kak ´k lshk wIaGdkfhka ;ud uu fldúâ Èyd n,kafk;a' 


fï fjkfldg Y%S ,xldj iy f,dalh fjkqfjka Tn mgka .;a; jev .ek l;d lf<d;a''

uu biafi,a,d lsõjd jf.a" f.ù .sh jir hï úÈhlska wNsfhda.hla jqKd fka wms ldf.a;a Ôú;j,g' ug;a Thd,g;a tal fmdÿhs'yenehs ta w;f¾ Okd;aul foaj,a /ila wfma Ôú;j,;a" f,dalfha  ñksiaiqkaf.a Ôú;j,;a isÿ jqKd'

Ôúf;ag f.dvla w¨;a w;aoelSï" ld¾hnyq, ld,igyka" ú,dis;d ksrEmkh lrkak wdrdOkd" fjf<|kdu fjkqfjka fmkS isákak wdrdOkd" ldka;d iy <ud iqnidOkh uq,alr .;a jevms<sfj<j,a hkdÈ f.dvla foaj,aj,g uf.a iyNd.S;ajh uu ,ndÿkakd'

uf.a f,dl=u n,dfmdfrd;a;=jla fj,d ;snqfKa orejkaf.a iqnidOkh fjkqfjka id¾:l jevigykla Y%S ,xldfõ Èh;a lrkakhs' fldúâ ksid ta ;snqKq jevms<sfj, hï úÈhlska l,a .shd'ta flfia jqK;a fï f.fjk wjqreoao fldúâj,ska .s,.;a;g Okd;aul wjqreoaola jYfhkqhs uu Ndr .kafka'

by; lsõjd jf.a <uhska fjkqfjka Èh;a lrkak bkak jevms<sfj< .ek buy;a n,dfmdfrd;a;=fjka ;uhs uu bkafk' tu jevms<sfj< f,dalhg f.kshkak;a uf.a n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjd'


f,dal újdyl re /ck ;r.h Y%S ,xldjg f.akak fudkjf.a iQodkula o oeka lefrd,skaf.a ;sfhkafka'''

f,dal rE /ck ;rÕh Y%S ,xldjg f.akak uu ormq jEhu .ek f.dvla i;=gq fjkjd' tal Y%S ,xldfõ lrkak Ndr .;af;a ke;akï reishdjg ;s,sK lrkak ;uhs f,dal rE /ck ixúOdhlhka n,dfmdfrd;a;= jqfKa'uu ta ;r.h wfma rfÜ lrkak mq¿jka lshk wNsfhda.h Ndr .;a;d' ta úÈhg ;uhs 2021 f,dal újdyl rE /ck ;r.h fujr ,xldjg ,efnkafka'tfla Èk <ÕdfjoaÈ ug lrkak jev ;sfhaú' yenehs Bg;a biafi,a,d ug bkaÈhdfj újdyl rE /ck f;dard .ekSfï wjidk ;rÕh úksYaph lrkak hkak fjkjd'


uu 2021 f,dal újdy  rE /ck  ;rÕh ,xldjg tklï n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd'

 


yßka§ ,shkf.a

 

yev.ekaùu - Okxch nKavdr

fldKavd ieliqu - yisks .=Kfialr " pdur È,aIdka

we÷ï ks¾udKh - kfhdaud úfÊisxy

PdhdrEm - Okql ,CIdka l=udrisxy (DARK ROOM)