නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

yefudagu hym;la fjkak ´k lshk  Okd;aul is;=ú,a, tlalhs uu jir wdrïN lf<a'''-frdIdka rKjk


neÆ neÆ w; olskak ;sfhk ;r.ldÍ Ôjk rgdj ;=< ir,j Okd;aul is;=ú,s tlal Èúf.jk msßia yßu wvqhs' ta;a fydh, ne¨fjd;a tjeks wh ke;af;u;a kE' wkak tfyu ;uhs wmsg frdIdka - l=Ia,dks yuqjqfKa' Wod jQ kj jir yd yd mqrd lsh,dzkj,shZfifkyfia kjd;ekg wms Tjqkaj f.kak .;af; ta ksihs'

 

fldfyduo frdIdka 2021'''@

;ju b;ska mgka .;a; ú;rhsfk' ta ksid fldfyduo lshk tl .ek ;ju uql=;a lshkak neye' f.jqKq wjqreoafo fkdys;mq wdldrfha wñysß w;aoelSï tlal wms yefudagu Ôj;a fjkak isoaO jqKdfk' ta ;;a;ajh iukh fj,d bÈßhg fyd| ld,hla .; lrkak wjia:dj ,efnhs lshk Okd;aul is;=ú,a, tlal ;uhs uu jir wdrïN lf<a' uu ys;kafk uf.a ú;rla fkfuhs wms yefudaf.u m%d¾:kdj fjkak;a ´k talu ;uhs' tfyu ke;=j wfka wmsg keye' wfka wmsg neye lsh,d wiqnjd§ úÈhg ys;=fjd;a ke;s neß fjkaku mq¿jka' flfkl= ;=< we;sfjk is;=ú,s Ñ;a; ;rx. lshkafk fndfydu m%n, fohla' ta ksid Wod jQ 2021 wjqreoafoa wms yefudau iqnjd§ is;=ú,s tlal Ôj;a fjuq'


fï wjqreoafo l,d lghq;= ie,iqï fj,d ;sfhkafk fudk úÈhgo@

rfÜ we;sjqK whym;a ;;a;ajhla tlal wms yefudau iïnkaO fj,d ysgmq f.dvla ks¾udKj, rE.; lsÍï w;ruÕ k;r lrkak jqKdfk' ta lghq;=j,g fï wjqreoafo uq,a;ekla fokak fjkj wksjd¾hfhkau' oekg udi lSmhlg Wv§ ug rE.; lsÍïj,g hkak Èk ,eì, ;snqK;a uf.a mq;df. fi!LH ;;A;Ajh .ek ys;, uu ;jálla ta lghq;= l,aodf.k ysáhd' ta;a myq.sh 29 jeksod b|,d uu kej; rx.k lghq;=j,g iyNd.s fjkjd'


jirla f.ú, ;j jirla Wodfjk fldg isf;a we;s lr .kak n,dfmdfrd;a;= fudk jf.ao@

tal fukak fufyuhs' uu wr l,ska lsõj jf.a Okd;aulj iqnjd§j yeu fohla .eku ys;kak lsh, ;uhs ug;a uf.a u,a,sg;a mqxÑ ldf, b|, wfma wïu ;d;a; lsh, ÿkafk' fudk w;miqùu wfmka jqK;a o~qjula úÈhg fndfyda fj,djg wmsg ,enqfK ta uÕfmkaùu' ta ;=< we;s fjÉp yqremqreÿlï wog;a wmsg ;sfhkjd' fï fjkfldg wfma rg ;=< jix.; ;;a;ajhla ksid yefudau nfhka bkak ld,hla ;uhs fï .; fjkafk' ta;a wms ta foaj,aj,ska mßiaiï fj,d bÈßh hym;a lr .kak ´k lshk is;=ú,a,;a tlal ysáfhd;a ta ;;a;ajh blaukska ks¾udKh fjhs lsh, uu ys;kjd' w¨;a wjqreoaola ,nkfldg ú;rla fkfuhs uu oji .dfk iqnjd§ is;=ú,s tlal Ôj;a fjk flfkla'


w¨;a wjqreoao ms<s.kak ;snqK ,l ,Eia;sh .ek l;d lf<d;a@

uf.a ;d;a; lf;da,sl ne;suf;la' b;ska ug f;afrk ldf, b|,d f.or wiamia lr,d k;a;,a .y yo, ta iqkaor;ajh;a tlal ;uhs kj jifr Wodj ms<s.kafk' újdyfhka miafi uu Ôj;a fjkafk ìß| l=Ia,dksf. f.or' weh lf;da,sl ne;su;shla' b;ska wo wms fokakf. f.or;a wfma uyf.or isÿ flreK ug yqre mqreÿ pdß;% jdß;%u ;uhs isoaO fjkafk'


úfYaI wjia:dj,§ f.or fodf¾ w,xldrh .ek Tfí úfYaI Wkkaÿjla ;sfhk nj wdrxÑhs

uu fldfydu;a bkak ;ek ,iaikg ms<sfj<g msßisÿj ;shd .kak leu;s flfkla' yenehs b;ska l=Ia,dks;a talgu yß.sh flfkla' ta ld¾hfha§ wms fokaku olsk foa ;uhs wfma f.or ,iaikg ;shd .kak k;a;," isxy, w¨;a wjqreÿ tfyu ke;akï kj jirl Wodj tkak ´k keye' taj yeuodu yeu fudfyd;l ta úÈhg ;sfhkak ´k' ta foag f,dl= f.hla tfyu ke;akï i,a,s f.dvla ;sfhkak ´k kE' ;sfhk úÈhg bkak me,am; jqK;a msßisÿj ms<sfj<g ;shd .;a;u yß' wjqreoaog k;a;,g f.j,a msßisÿ lr, wdfh B<Õ k;a;, wjqreoao tklï taj wiamia fkdlr b|, jevla kE' ta ms<sfj< msßisÿlu ;=kaish yegmia oji ;=< fkdlvjd fïkafÜka fjkak ´k' thska wfma ksfrda.slu ysf;a i;=g we;s fj,d Okd;aul is;=ú,s hym;lau ;uhs Wod fjkafk'


wd.ñl lghq;=j,g fok ;ek

uu nqoaOd.fï' l=Ia,dks lf;da,sl wd.fï' wfma f.or Wfoa iji nqÿrcdKka jykafiag;a fÊiq;=udg;a myka oe,afjkjd' ta foaj,a wms fnod f.k fjkalr f.k keye' ld, fõ,dj fhfokafk fldfyduo@ ta fj,djg uu kï wd.ñl j;dj;a bgq lrkafk nqÿkaf.a myk jf.au fÊiq;=ud fjkqfjka o,ajk myk m;a;= lrkafk;a uu' ìß| lrk fj,djg ta folu thd m;a;= lrkafk' úfYaIu foa l=Ia,dksf. wïu lf;da,sl ne;su;shla jqKdg weh wd.ñl j;dj;a bgqlroa§ nqÿ myk o,ajkafk weh' tal ;uhs wd.ñl iyÔjkh lshkafk' k;a;,g uu weh;a tlal m,a,shg hkjd' fmdah ojig l=Ia,dks ud;a tlal mkai,g tkjd' yenehs oji .dfk mkai,a m,a,s hk fokafkla fkfuhs wms' ta;a nqoaO O¾ufha jf.au lf;da,sl O¾ufha lshk fyd| foa rlskjd wkq.ukh lrkjd' tfyu ke;=j fndrejg isoaOia:dkj, ria;shdÿ fj,d jevla kE' tal;a wms yefudau ys;g .kak ´k ldrKdjla'


f.orl bgqfjk pdß;% jdß;% Tfí ksjig;a fmdÿhs

wksjd¾hfhkau' wms ta foaj,a /lf.k bÈßhg hd hq;=hs' fmdah ojig lsß wdydr mQcd lrk tl kj jirla Wodfjkfldg lsß W;=rjk tl isxy, w¨;a wjqreÿ kele;a wkq.ukh" fjila tlg l+vq yo, t,a,k tl k;a;,g k;a;,a .y we;=¿ ta ieris,s lr,d ta mQcdj,aj,g iyNd.s fj,d mjq,la jYfhka wkq.ukh lrkak ´k' ta ish¨ pdß;% jdß;%j,g wms uq,a;ek fokjd' wfma foujqmshkaf.ka ,enqK wd wdo¾Yh wfma orejkag;a Wreu lr,d fok tl wfma hq;=lula'


wi,ajdiSka iu. iqyo;djh mj;ajdf.k hEu w;HjYH ldrKdjla nj ys;kjo@

meyeÈ,sju' fudlo wms ldg jqK;a ´ku ÿll§ lrorhl§ biafi,a,u msysgg Woõjg tkafk wfma wi,ajdiSka' ta ksid wms Tjqka iu. iqyo;ajfhka lghq;= lsßu b;du jeo.;a fohla'  uf.a uyf.or wjg yefudau lf;da,sl' wfma wïu ú;rhs fn!oaO ldka;djlg ysáfh' wïu leú,s yo, uq¿ jgmsgdjgu msÕka hkjd' uf.hs u,a,sf.hs wf;a' ta wh f,dl= n,dfmdfrd;a;=jlska b|,d fndfydu i;=áka tajd wr.kakj' ta ;=< wfma in|lï jeä fj,d wms tlu mjq,la lshk yeÕSu kslïu ys;g tkjd' wo wms Ôj;a fjk mßirfha we;s lrf.k ;sfhkafk;a tjeksu ne¢ï ;uhs' ta foaj,a tfyu fjkak ´k'

 

mjq,a Ôú;hla ;=< ìß|g .re lsÍu uy;aud .;shla lshk ;ek frdIdka bkakjo@

tflkau uu t;ek bkakjd' újdy jqK ojfi b|, wms yeufoau l;dny lr,d ;Skaÿ ;SrK wrf.k fokakf.u leue;a; wkqj ;uhs yeufoau lrkafk' Whkjd kï fokaku Whkjd' udláka kï fokaku udláka' ljodj;a ;kshu fIdmska hkafk kE' f.or jev yeufoau;a tlg' nndf.a jev;a tfyuhs' mq;dg lsß fok tl ú;rhs ug lrkak neß' ta yeufoalskau uu wehg lrk f.!rjh fmr,d ug;a wehf.ka ,efnkjd' wkak talhs mjq,a Ôú;hl id¾:l;ajh' b;ska uu f.dvla wdofrka yefudaf.kau b,a,kj ta id¾:l;ajhg Thd,;a <Õd fjkak lsh,'

 

fldÉpr ld¾hnyq, jqK;a frdIdkaf. ìß| l=Ia,dks;a kj,sh tlal l;dnyg tl;= jqKd'''

fudkfoa ,enqK;a ke;;a ir,j Ôj;aùu ;=< ,efnk iekiSu wm%udKhs'''

² l=Ia,dks

 

 

ujq moúh;a tlal l=Ia,dksg;a fndfyda lemlsÍï lrkak isÿjqKd fkao@

Tõ' yenehs tajd uu ú;rla lrk wuq;= foaj,a fkfuhs' ´ku wïu flfkla ;ukaf. orejka fjkqfjka wkka; wm%udK lemlsÍï lrkj' újdyfhka wjqreÿ mylg miafi ;uhs wfma mq;d ñfk;aj wmsg ,enqfK' ta fjoa§ uu ys;d .;a;d /lshdfjka bj;a fj,d orejj yod.kak ´k lshk tl' b;ska ta úÈfh lemùï lr,d fjfyi uykaish fkdn,d yeu ojilau w¨;a ojila úÈhg ys;, frdIdkaf.ka ,efnk iyfhda.h;a tlal wfma jev ál lrf.k i;=áka Ôúf;a .; lrkjd'

 

orejf. jev;a tlal f.or fodf¾ jevg fj,dj fjkalr .kafk fldfyduo@

udhs frdIdkqhs tlal ;uhs uf.a wïu;a bkafk' wms ;=kafokd yer f.or jevg fjk ljqre;a kE' m%Odku foa ;uhs wms ;=kaafokd' jev fnod f.k kE' ta ta fj,djg jev fhfok úÈhg wmsu lr .kakjd' t;k§ fjfyila kE' lsõfjd;a tal fndrejla' kuq;a fjfyi ys;g .;af;d;a ;uhs wms wvmK fjkafk'

 

wdl¾IKSh uq¿;ekaf.hla mj;ajdf.k hk tl wiSre lghq;a;la fkao@

ms<sfj< lshk foa mqreÿ lr .;af;d;a tal wmyiq kE' uu ojilg l,ska ;uhs wo oji lshk tl ma,Eka lrkafk' wms ;=kafokdu Whkafk fudkjo mq;dg ,Eia;s lrkafk fudkjo tajg fudk fudk foaj,ao ´fk lsh, l,ska ie,iqï lrkj' ta ie,iqu ysf;a jev lroa§ lghq;= myiq fjkj' Whk msyk .uka wod< nvq ndysrdÈh ta ;ekaj,u kej; ;sh, wiamia lrk mqreoao tod b|,u ug ;snqKd' ta ;=< uf.a l=iaish yeuodu;a wdl¾IKShhs'

 

Th yeufoau w;fr hq;=lï j.lSï lshk fldgi;a bgq lrkak fjkjd'

ta foaj,a b;ska wms ldg;a fmdÿhsfk' {d;s ys; ñ;%d§ka jf.au wi,ajdiSka fjkqfjka ta ta wjia:dj,g iyNd.s fjkak msysg fjkak isoaO fjkjd' wms fokak fldfydu yß fj,dj fjkalr f.k fuf;la yeufoagu iyNd.s fj,d wfma hq;=lu bgq lrd' ta;a fï mj;sk ;;a;ajh ksid oeka mq;dj f.kshkak nEfk' f.dvla fj,djg frdIdj ;uhs ta foaj,aj,g fhduq fjkafk'

 

mjqf,a fi!LHh jf.au fmdaIKh .ek jeä j.lSu ;sfhkafk Tng

wms fokaku fjðfÜßhka' ta ;=< fyd| .=Kodhl t<j¨ m<;=re f;dard .kak uu Wkkaÿhs' mq;df. fmdaIKh .ek;a ug f,dl= j.lSula ;sfhkj' th;a fjðfÜßhka fõf.k tk mdgla ;uhs ;sfhkafk' ta;a b;ska OdkH j¾." m,d j¾. ks;ru §,d ta wvqj mqrjkjd'

 

ldka;djla úÈhg kj jirl Wodj Tn olskafk fldfyduo@

fudk foa ,enqK;a ke;;a ir,j Ôj;a fjkak mqreÿ fjkak' ljqre yß lrkak;a jdf, ;j flfkla mroaokak jf.au flfkl=g lrorhla ysßyerhla fjkafk ke;=j Ôj;a fjkak' ;u ;ukag ,efnk úÈhg Ôj;a fjk .uka wfmka fjkak ´k hq;=lï j.lSï yß yeá bgq lr,d wd.ug oyug wkqj Ôj;a fjkj kï Wodfjk yeu jirlau wmsg iqn fjhs lsh, ;uhs uu kï ys;kafk' wms yefudau wkak ta ;ekg huq'Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - vhka m%§ma