නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

මම පොඩ්ඩක් කටකාර ගොඩක් දගකාර චරිතයක්...


f.dismaj,g .Ekq <uhskaf. ;sfhkafk mqÿu nhla lsh, ´ku flfkla okakj' Th w;fr tjeks foaj,a j,g nh ke;s .Ekq <ufhla bkakj lsõfjd;a ljqo úYajdi lrkafk' miq.sh ldf, lrmq f*dfgda IQÜ tlla ksid wo hk hk ;ekÈ wykj¨ flda yiankaâ lsh,' yskd fjù mQckS Nd.Hd ta .ek kj,shg lsõjd'


³ b;ska mQckS fldfyduo Ôúf;a''


fyd|hs miq.sh ldf, f.org fj,d mßiaifuka ysáhd'


³ t;fldg ±ka@


±kakï álla jev jeäfõf.k tkjd' fudlo w¨;a fg,skdgH y;rlu rE.; lsÍï j,g iïnkaO fj,d bkakjd'


³ fudkjo ta ks¾udK


i;sfha Èkj, rd;%S 7'30 whs à tka tfla úldYh jk kdä B<Õg ,CIauka mqIaml=udr uy;auhf. yoú,wrK ta jf.au fikiqrdod bßod Èk fofla úldYh jk wixjr jeiaila" wyiaud,s.d lshk fg,s kdgH ;uhs ta'


³ fï kdgH w;ßka mQckS leu;su kdgH fudloao lsh, lshkak mq¿jkao@


;siai úfÊfldaka uy;auhdf.a wOHCIKhla jk wixjr jeiaila' tys uf.a pß;h fjkafk yxis'


³ tfyu fjkak úfYaI fya;=jla we;s fkao@


we;a;gu lsõfjd;a ta kdgHh mßirh yd wkqnoaO .eñ kdgHhla' ta ;=< yxis lshkafk Ñ;% w¢kak oCI ;ukaf. uykaisfhka ÈhqKq fjkak W;aidy lrk ÿmam;a ;reKshla' miafi ldf,l thdg fjku wdorhla ysñfj,d ta wdorh ueo Ôú;h f.jk yßu ,iaik iqkaor .eñ pß;hla ksid uu ta kdgHhg jf.au pß;hg yßu leu;shs'


³ kdgHfha .eñlug leu;s jqKdg ienE Ôúf;a mQckS tfyu fkfuhs fkao


wksjd¾hfhkau Bg yd;amiskau fjkia' ienE Ôúf;a fmdâvla lgldr f.dvla oÕldr ´ku flfkla tlal l:dny lr, ñ;%YS,Sj bkak ks;ru lkak fndkak fydhk pß;hla ;uhs mQckS lshkafk'


³ tfyukï f.dvla oÕldrhs lsh,d Tnu okak ksido .eñ pßf;lg fï ;rï wdof¾ lrkafk'


we;a;gu ug f.dvla fj,djg yuqfjkafk uf.a ienE Èúhg ióm oÕldr lgldr pß;' ienE ;;a;ajhg msáka hk pß; lrkak uf.a f,dl= leue;a;la ;sfhkjd'


³ ta;a fCIa;%fha iuyre lshkafk kï mQckS Nd.Hd wysixlhs lsh,


tjeks wjia:d ;sfhkjd' fndfyda fofkla b;ska udj ±lalu wysxilhs lshkjd' ta fmkqfukafk' ta;a uu wysxil kE jf.au pqÜgla ú;r kmqrehs'


³ ;uka kmqrehs lsh, Tnu lshkjd' ldgo fï ;rï kmqrelï lrkafk


fufyuhs uu ldgj;a krlla kmqrla lrkafk ke;=j mdvqfõ bkak flfklafk' tfyu bkak fldg uu wlue;s foaj,a lrk wh tlal flaka;s hkjd' ta whg ;uhs kmqre fjkafk'.Ekq <ufhla jqKdu pqÜgla kmqre fjkak;a ´k' wysxil úÈhg ysáhu iuyrekaf. wkjYH mdÜ n,kak fjk fj,dj¨;a ;sfhkjfk'


³ fï kmqrelu fmïj;dg johla fj,d we;s fkao@


uu ys;kafk ug jvd thd kmqrehs'


³ miq.sh ldf, mQckS újdy jqKd lsh, f,dl= wdkafoda,khla ;snqK fkao@


Tõ' tal ;uhs ug fï Ôúf;a yeÈÉp f,dl=u iy tlu f.disma tl'


³ tal;a yeÿfk kE' yod.;a; lsh,hs wdrxÑh@


tal jqfKa .hdka whshf. ^.hdka .=Kj¾Ok& Tn fjkqfjka lshk w¨;au .S;fha úIqj,a tlg bkafk wms fokakd' wksl fï ldf, wms fokakd kdgH lSmhlu tlg rÕmdkjd' wixjrjeiai kdgHfha uf.a fmïj;d fjkafk;a .hdka .=Kj¾Ok' b;ska ta ks;r yuqùu;a wfma hd¿lu;a ´lg f.dvla n,mEjd' fldfydu;a wms fokak f.dvla laf,daia'


³ t;fldg f*dfgda IQÜ tl@


tl È.g tlgu jev lrk w;fr wmsg wdrdOkdjla ,enqKd n%hsv,a IQÜ tllg' tal;a lr, ñhqisla ùäfhda tl;a tlalu t<shg ±ïud' wïfuda ,eõ .skakla jf.a m;a;= fj,d .syska .hdka whshf. risldúhkaf.ka .=áldmq ke;s tl ú;rhs'


³ idudkHfhka .Ekq <uhs f.disma yefokjg wlue;shs' ta;a mQckS f.disma tlg leu;shs fkao@


flfkla lrk ks¾udKhla yryd yefok f.disma tlla f,dl= fohla lsh, uu ys;kafk kE' wksl ySfklskaj;a ys;=fj kE' fïlg ñksiaiq fuÉpr /jfghs lsh,'


³ we;a;gu ukud,shla fjkafk ljoo@


talg ;du ld,jljdkq keye'


³ wkd.; n,dfmdfrd;a;= .ek lsõfjd;a@


uu fCIa;%hg wdfj;a Ñ;%mghlska' b;ska bÈßfha§;a oCI iskud ks<shlaùu ;uhs n,dfmdfrd;a;=j'Oïñl fyajdjiï

PdhdrEmh - iqcd;d chr;ak