නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

89'09'09 uu cd;sl rEmjdysksfhka uq¿ rggu m%jD;a;s lsõjd'''


reyqKq fiajhg .sks ;síng miafia uu iyk ksfõÈldjla f,i .=jka úÿ,shg tl;= jqKd'''

 

 

;d;a;d lsõfj ug kS;s{jßhla fjkak lsh,hs'''

 

 

weh mdi,a fõÈldj u; lÓl;ajhg oela jQ olaI;djka ;=<ska ch ,enqfõ jrla fojrla fkdfõ' ta ksidu wehg reyqKq fiajfha <ud jevigykaj,g tlaùug wjia:dj ,efnk w;r miqj weh Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:dfõ m%Odk ld¾hd,hg tlafjkjd' tys iyk ksfõÈldjla f,i lghq;= lrñka werô .uk mshjfrka mshjr bÈßhg meñK j¾;udkfha Y%S ,xld .=jkaúÿ,s ixia:dfõ ksfhdacH wOHCI ckrd,a ^jevigyka& f,i lghq;= lrkakg weh iu;a ù ;sfnkjd'


fujr fifkyfia kjd;ek l;dnyg wms tl;= lr.kafka wehhs'


weh wka ljfrl=j;a fkdfõ Tn y÷kk uhqß wfíisxyhs'''

 

uu bmÿfka fld<U' tjlg uf.a mshd foysj, k.r iNdfõ .nvd md,ljrfhl= f,i lghq;= l<d' uu uQ,sl wOHdmkh ,nkafka .d,a, ijq;a,kaâ nd,sldfõ' tjlg mshd /lshdj lf<a .d,a, k.riNdfõ .nvd md,ljrhd f,i' uf.a mshd md,gqjdfõ wïud f;,sÊcú,' miqj uu md,gqjdj .=Kr;ak uOH uyd úoHd,fh;a"f;,sÊcú, uOHuyd úoHd,fha;a wOHdmkh ,enqjd' uf.a mjqf,a u,a,s,d ;=kafokhs kx.shs uuhs'

 

uhqß lÓl;ajhg Y+ßhla'''

mdi,a hk wjêfha uu lÓl ;r.j,ska iqúfYaIS olaI;d oelajQjd' iuia; ,xld ;r. úYd, ixLHdjla ch.%yKh lr,d ;sfhkjd' ta yryd mdi,a <uka w;r ckm%sh pß;hla jqKd'uu ,enQ ch.%yKhka ksid uf.a úia;r mqj;am;aj, jqKd' fld<U biaflda,j, mj;ajk ;r.j,g .shdu uhqß wfíisxy weú,a,d thd ;uhs fï mdr;a Èkkafk lsh,d <uhs l;d fjkjd'


;d;a;d udj ;r.j,g tlalka .sysx ;sfhkjd' tfyu .sysx Èkqjdu thd udj w.h lrkafka keye' fu;ek ysgmq <uhs tlalfk ;r. lr,d Èkafk' ;j fldhs ;rñ olaI <uhs bkakjd o lsh,d lshkjd'' ta;a Tyqf. i;=g weiaj,ska uu olskjd'


bf.k .kak olaI;djhla ;snqKd' w.%dud;H isßudfjda ue;sksh' fÊ' wd¾ chj¾Ok ckdêm;s jeks by< fmf<a kdhlhka w;ska iïudk iy;sl wrf.k ;sfhkjd' jdr úNd. bjr jqKdu wfma f.or iqúfYaI lEu fïihla yokjd' wfma hd¿ <uhs tkjd' ta wh;a tlal wïuhs ;d;a;hs úfYaI ys;j;alï meje;ajqjd' kuq;a ljodj;a ta <uhs ljqo@ foudmshka ljqo @ lsh,d fidhd n,kak .sfha kE''

 

uhqß reyqKq fiajhg

1980 § tlai;a cd;Skaf.ixúOdkh" ixúOdkh l< lÓl ;r.hla ;snqKd' ol=Kq m<d; flakaø .ksñka uu tys m%:u ia:dkh Èkqjd' th má.; lrkak weú,a,d ysáhd reyqKq .=jkaúÿ,sfha tia' ,shkf.' Tyq .dhlfhla ksfõolfhla f,i;a kula Èkd .;a; flfkla' Tyqf. wdrdOkdfjka ;uhs reyqKq fiajfha <ud jevigykaj,g .sfha' ;d;a;dg fydfrka .sfha' ta;a wïudg lsh,d' wïud ;d;a;dg lshkak we;s uu reyqK fiajhg hkjd lsh,d' ;d;a;d lsõfõ kS;s{jßhla fjkak lsh,d' l,dj .ek meye§ula ;d;a;dg ;snqfKa kE' miqj uu reyqK fiajfha iyk ksõÈldjla f,i lghq;= l<d' bkaÈhdkq iduidOl yuqodj ,xldjg wdmq ld,fha reyqK fiajh .sks .;a;d' tys isá wfma lKavdhu fld<U m%Odk ld¾hd,hg wkqhqla; l<d'

  

uhqß fld<Ug

reyqKq fiajh oejqKdg miq wms fld<Ug wdjd' uu iyh ksfõÈldjla f,i .=jka úÿ,sh g tl;= jqKd' .fuka fld<Ug weú,a,d ndmamd flkl=f. f.or kej;s,d ;uhs jevg wdfõ' ta ld,fha wmsg f,dl= uqo,la ,enqfKa kE' úfkdaohg jqK;a iudchg ug hula l< yelsh lshk wruqK we;sj uu fiajhg jd¾;d l<d' wfYdal lreKdkdhl iuÕ wdkkao" kd,kao iqf,days; ix.%duh l%slÜ ;r.dj,sfha úia;r m%pdrh lrk ueÈßfh ;uhs ug uq,skau jev lrkak ,enqfKa' ldf,;a tlalu tjlg .=jka úÿ,s iNdm;s jqK ú,S úfÊudkak lsõjd .=jka úÿ,shg muKla fkdfjhs rEmjdyskshg;a .e<fmk <uhska fu;k bkakjd lsh,d' b;ska uu rEmjdyskshg whÿï m;la fhduq l<d' taldf,a ux fldKafv fldgg lm,d ysáfha' iïuqL mÍlaIKhg .shdu tjlg rEmjdyskSs iNdm;s;=ud lsõjd lgy~ kï fyd|hs kuq;a ,xis <uhs wms .kafk kE lsh,d' ug yß ,eÊc ys;=kd' iuyre fldKafâ lmkafka .fuka fld<U weú;a' uu fld<U weú;a fldKafâ jeõjd' wêIaGdkhla lr .;a;d ljod yß rEmjdysksfha m%jD;a;s lshkjd lsh,d' fldfydu yß 1989'09'09 Èk uu rEmjdysksfha m%jD;a;s lsõjd' fï lghq;a; id¾:l lr .kak wdfYdal lreKdkdhl" ohd w,aúia úYd, wNsfma%Khla ÿkakd' m%dfoaYShj wms Ndú; lrk jpk ;sfhkjd' kuq;a m%jD;a;s lshk úg ta jpk Ndú; lrkak nE' kshu meyeÈ,s jpkh WÉpdrKh l<hq;=hs'

 

uhqß .=jkaúÿ,sfhka rEmjdyskshg

.=jkaúÿ,sfha jev lrk .uka rEmjdysksfha m%jD;a;s ksfõÈldjla f,i lghq;= lrkak yels jqKd' ld¾hd, folu b;d wdikakj msysgd ;sfnkafka' .=jka úÿ,sfha iy rEmjdyskSfha jev lsÍu yd;amiskau fjkia w;aoelSula' .=jkaúÿ,sfha§ ug yqÕla iómj isáfha wfYdal lreKdkdhl' we;a;gu tjlg Tyq;a ud;a wdorjka;hka' Tyq lSjd rEmjdysksfha m%jD;a;s lSu wNsfhda.hla lsh,d' ta;a ug ys;=Kd ta wNsfhda.h ch .kak' uu ta wNsfhda.h ch .;a;d' th f,fyis lghq;a;la jqfK kE' uu m%jD;a;s ksfõÈldjla f,i muKla fkdfjhs fjk;a jevigyka lsysmhlgu odhl jqKd'

 

uhqßg foaYmd,k lems,s

ug ljodj;a udOH Ôú;fha§ foaYmd,k lems,s ;snqKd lsh,d ux ys;kafka kE' kuq;a fufyu fohla u;lfha ;sfhkjd'


uf.a iShd ta lshkafka ;d;a;df.a ;d;a;d foaYmd,k iïnkaOlï mj;ajmq flfkla' Tyq jdudxYsl jHdmdrh m%n, pß;hla lsõfjd;a yß' ta ldf,a jdudxYsl jHdmdrfha m%n, idudðlhka wfma f.or hkjd tkjd' yenehs uu ljodj;a foaYmd,kh lrmq flfkla fkfuhs' jrla lÓl ;r.hlska ch.%yKh lrk ,o whg ;reKfiajd iNdj yryd .=re m;aùï ÿkakd' kuq;a ta ;r.fha ch.%dylfhl= ug ta wjia:dj ,enqfKa kE' uf.a iShd foaYmd,kh lrk ksid' uu uq,skau lsõj fka uu lÓl ;r.j,ska ch.%yK ,n,d ta ldf,a m%isoaêhla ,nd ;snqKd ta yryd hï ;eklg .sh úg y÷kd .kak ,laIKhla ;snqKd" .=re m;aùï fok iïuqL mÍlaIKhlg hkúg udj Tjqka y÷kd .;a;d' wiqj,a mjqf,a idudðldjla lsh,d' foudmsh md¾Yajfha foaYmd,k in|lï ksid tod ug ta wjia:dj ke;sj .shd' ta ms<sn|j f,dl= lk.dgqjla ke;;a ysf;a mqxÑ ÿlla ;sfhkjd' foaYmd,kh ksid uf.a ;d;a;df.a /lshdj wysñ jqKd'uf.a ieñhdf.a /lshdj wysñ jqKd' foaYmd,fka ksid fyda fjk hï ldrKdjla ksid flkl= mSvdjg m;a fkdl< hq;=hs lsh,hs uu úYajdi lrkafka'


fldfydu kuq;a rEmjdysksfha úúO jevigyka lrkak wjia:dj ,enqKd' t<suyka má.; lsÍï t<suyfka isg jevigyka bÈßm;a lsÍug;a ug wjia:dj ,enqKd' tf;la rEmjdysksfha .=jkaúÿ,sfha msßñka muKla l< we;eï jevigyka ug Ndr ÿkakdu b;d fyd|ska yd id¾:lj lr.kak wjia:dj ,enqKd' úfYaIfhka idla" fmdÿrdcH uKav, W;ajij jeks jevigyk" rdcH W;aij" pkaøsld nKvdrkdhl ckdêm;skshf.a bo,d ckdêm;sjreka iyNd.s jqKq W;aij uu wdjrKh lr,d ;sfhkjd' uykqjr uÕ=,a uvqfõ isg uykqjr m%ldYh t<s oelajQod f.kd jevigyk iqúfYaIhs' tod ug uyd ix>r;akfha o wdYs¾jdoh ,enqKd'

 

fkdl< jrolg o~qjï'''

.=jkaúÿ,sh m%jD;a;s m%ldYkhka isÿ lr ;snqK;a remjdyskS iÔùj bÈßm;a lsÍu wNsfhda.hla'


ta ojiaj, m%jD;a;s úldYkh wjika jq jydu wdpd¾h uydpd¾hjre l;d lr,d ta ms<sn|j woyia olajkjd' tla;rd wjia:djl§ ug fkdl< jrolg o~qjï ú¢kak isÿ jqKd' m%jD;a;s m%ldYkhl§ Tlaf;dn¾ fjkqjg Tlaf;daïn¾ hkqfjka mejeiSuhs je/oao' th ud w;ska isÿ jQjla fkdfjhs' tjlg m%jD;a;s wOHlaIl ysáfha fudydka iurkdhl' tjlg iNdm;s uydpd¾h ;siai ldßhjiñ' je/oao ldf.ao lsh,d fy<sfjk fldg uu udihla o~qjï úo,d bjrhs' tod tfyuhs' NdIdj .ek" jpk WÉpdrKh .ek jvd;a ie<ls,su;a jqKd'

 

uhqß h<s reyqfKg

.=jkaúÿ,sfhka weiqk uf.a lgy~ rEmjdysksh yryd jvd;a ckm%sh;ajhg m;a jqKd' fïl bji.kak neß msßila tl;= fj,d ug reyqfKg udrejla ÿkakd' ug yqÕdla ÿl ys;=Kd' ta;a uu ta wNsfhda.h;a ndr .;a;d' uf.a .u ud;r" md,gqjdj' Wfoa mdkaoßka wjÈ fj,d reyqK fiajhg f.dia Wodjrefõ jevigyka lr,d oyj,a 12'30 ´*a fj,d kej; fld<U tkjd' taldf,a wo jf.a lsisu myiqlula kEfka' mdf¾ nia tfla uu tkjd' iuyr odg b| .kakj;a kE' iuyr ojig iag%hsla' tfyu ojig ud;r nia kej;=ïfmdf<a wh udj l;r.u nia tllg kxjkjd ˜wfma ñiaj fldfydu yß fld<U hjkak ´ks˜ lsh,d' lsisu fjfyila fmkakqï fkdlr l,afõ,d we;sj weú;a iQodkï fj,d m%jD;a;s lshkjd' th wjika jqKdu rd;%S kjhg muK wfYdal udj msgfldgqfjka nia tllg k.a.kjd' ud;rg ;d;a;d weú,a,d bkakjd iEfyk ld,hla fï úÈhg m%jD;a;s lsõjd' yenehs ta nj lsis flfkla okafka kE' uf.a mjqf, wh jf.au wfYdl ud <Õska ysáhd' m%jD;a;s ksfõÈldjla f,i fndfyda foaYmd,k iïnkaOlï ;snqKd' thska fï udrej wj,x.= lr .kak;a fyd|gu bvlv ;snqK' ta;a uu Bg foaYmd,kh .dj .;af; kE' wfYdal lsõfõ;a ug tfyu W;aiy fkdlr reyqKg f.dia jev lrkak lsh,hs'

 

uhqßf.a idßh l< fjkialu

we;a;gu uu yqÕdla y~ ms<sn|j ie,ls,su;a fjk flfkla' ta ojiaj, rEmjdyskS à' ù ;ukaf.rEmh .ek jvd;a ie,ls,su;a fjk wh rE /ð‚hka" ks<shka' uu tfyu ,iaik flfkla fkdfjhs' tod wfYdal uu rEmjdyskshg hkjdg úreoaO fjkak we;af; tlhs lsh,d ug ysf;kjd fldfydu kuq;a jrla idla rdcH iuq¿fõ m%jD;a;s ksfõÈldj f,i lghq;= lrkak wjia:dj ,enqKd' tod wmsg Wmfoia ,enqKd fjkodg jvd fjkilska meñ‚h hq;=hs lsh,d' ta fjki lrkak ;uhs uu ,d fld<mdg yEkaâÆï idßhla wekafoa' ,iaik wh ,iaikg wekaodg thd,df.ms<sfj<la kE' uu ta fjki lrd' ckdêm;s pkaøsld nKavdrkdhl ue;sksh mjd tod uf.a idßh .ek l;d l<d' wms ksfõÈldjka" udOHfõ§ka f,i iudcfha bÈßfhka isáhs hq;=hs' uhqßf. idßh lsh,d iuyre lshkafka mgka .;a;d' tjka hym;a fjkila lrkak ,eîu .ek uu yqÕdla i;=gq fjkjd'


uhqßf. mjq,

uu újdy jqfKa wfYdal lreKdkdhl iuÕ 1992 §' Tyq oekg ,lay~ .=jkaúÿ,sfha fiajfha ksfhdacH idudkHdêldßjrhd f,i lghq;= lrkjd' wms ljodj;a rdcldß .eg¨ f.or§ l;d lrkafka kE' wms ks;r tlsfkldf. rdcldß ia:dkj,g .sysx l;d lr lr bkafk kE' fmdÿ .eg¨jla ;snqfKd;a muKla l;d lrkjd'


ug ÿfjla iy mqf;la isákjd' oekg Tyqka Wiia wOHdmk lghq;=j, ksh<S isákjd' uu iajNdjO¾uh ms<sn|j oeä f,i úYajdi lrkjd'

 


uhqß wfíisxy Y%S ,xld .=jkaúÿ,s ixia:dfõ ksfhdacH wOHCI ckrd,a ^jevigyka&

 

iq.;a Ydka;
fudr.yl=Uqr