නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fu!¾hd fyd| riúkaokhla we;s orejl= fjkjd oelSu wfma me;=uhs''' - Okxch isßj¾Ok


Okxch isßj¾Ok wdorŒh msh moúh ,n,d lshk tl w¨;a fohla fkfjhs' fldfydu jqK;a ta wdof¾ .ek Tyq;a tlal álla l;d lrkak kj,sh wms;a woyia l<d'

 

Okxch fldfyduo fï ojiaj, Ôúf;a''@

f.dvla i;=áka Ôúf;a ú¢kjd' fjkod ;rï ld¾hnyq, fkdjqK;a hï uÜgulska oeka jD;a;Sh lghq;=;a wdrïN fj,d ;sfhkjd' fldfrdakd ksid f.dvla foa wfmka wE;g .sh;a we;a;gu uf.a fu!¾hdf. <Õskau bkak wjia:djla ug wrf.k weú;a'

 

ta i;=g jpkj,g fmr<kakfld tfyu kï@

miq.sh jir fldúâ ksid fyd| foaj,a fkfjhs wms yefudagu w;aolskak ,enqfK' ta;a ug kï fyd|u jir 2020' fudlo fu!¾hd wms <Õg wdfj 2020 §'' we;a;gu uf. ld¾hnyq, Ôúf;;a tlal wms <Õg tkak ys;=jd kï" wfma wjOdkh thdg ,efnk tlla keye lsh,d fu!¾hd ys;kak we;s' ta;a uf. mqxÑ fl,a, yß jdikdjka;hs' thd l=ig wdjod b|,u wms fokakgu thd <Õskau bkak wjia:dj ,enqKd'

 

uõmshka fjkjd lshkafk w¨;au w;aoelSula@

Tõ''' tal w¨;a w;aoelSula' fuf;la l,la fkd,o w;aoelSula' wïfula ;d;af;la fjk tl fid÷re w;aoelSula lsh,d wms oekf.k ysáhd' ta;a ta w;aoelSu fï ;rï iqkaor w;aoelSula fjhs lsh,d kï oekf.k ysáfh keye'

 

fldfydu jqK;a ;d;af;la fjkjd lshkafk f,dl= j.lSula@

Tõ" ta j.lSu uf. Wr u;g .kak ux ,Eia;shs' fï Ôúf;a ldf,ka ldf,g tla tla N+ñld miqlr f.k ux wdjd' ta N+ñldj,È fmïjf;la úÈhg" ieñfhla úÈhg yeu j.lSulau ux ordf.k wdjd' fï fj,dfj ug fidndoyu w¨;a j.lSula mjr,d §,d' we;a;gu uu ys;kafk tal j.lSulg jvd lrkak ´fk fohla lsh,d' we;a;uhs fï ojiaj, ux jD;a;Sh lghq;=j,g t<shg .syska wdju uf. mqxÑ fl,a,j ojia ;=kla ú;r hkl,a w,a,kafkj;a keye' tal;a tla;rd úÈhl j.lSula'

 

fï iïm; Tnf. foda;g f.keú;a ÿkakq YIsks .ek fudlo ysf;kafk@

;d;a;,d yeáhg wms orejkag fldÉpr wdof¾o lsh,d tl tl foaj,a lshkjd' ta;a wïud flfkla orejka fjkqfjka lrk lem lsÍu ys;d.kakj;a nE' wmg yefrkakj;a neye' f.dvla ojiaj,g mdkaor 3 g ú;r keÕsgf.k;a orejd k<j k<j weúÈkjd' YIsksg fldÉpr uykais jqK;a thd ¥ fjkqfjka lrkak ;sfhk lsisu fohla uÕyßkafk keye' YIsks lshkafk fyd| fmïj;shla' fyd| ìß|la' ta;a fï ;rï ord.kak mq¿jka wïud flfkla fjhs lsh,d uu oekf.k ysáfh keye'

 

fu!¾hf. wkd.;h .ek fudk jf.a n,dfmdfrd;a;= o Th ysf;a msß,d ;sfhkafk@

f.dvla wh tl tl foa wykjd' ta jqK;a fu!¾hf. wkd.;h ;SrKh lrkafk thd' wms lrkafk thdf. Ôúf;ag u. fmkajk tl ú;rhs' we;a;u lshkjd kï fyd| riúkaokhla iys; fl,af,la fjkjd olskak ;uhs wfma tlu n,dfmdfrd;a;=j'

 

PdhdrEmh - Okql l=udrisxy (Darkroom)

 

;udrd m;srK