නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

yeufoau i;=áka lrf.k bkak fldg mqxÑ mqxÑ w;miqùïj,g f,dl= fohla lrkak neye'''


.hkakg weh ;=< ;snQ yelshdj y÷kd .;a wdorKSh mshd yeuodu;a m%d¾:kd lf<a uf.a fl,a,f. ix.S; yelshdj bÈßhg f.kshkak flfkla wef.a Ôúf;ag ,efíjd lsh,¨' ta wysxil m%d¾:kdj bgq fj,d fï ÿjg tfyu flfkla yuqfjkjd' Tyq;a iu. ix.S; fõÈldfj olajk oialï olskakg fmr mshd fuf,dúka iuq.kakjd' fuf;la meñKs .uka uÕ foi wdmiq yeÍ n,oa§ ;udf.a .ukg ;d;a; fld;ekl fyda isg  wdYS¾jdo lrkjd we;ehs lshk úYajdih ;uka i;= jQ ksidu Tyqg Wmydrhla jYfhka fjfyi uykaish fkdn,d weh wm fjkqfjka .hkakSh'''


;d;a;f. n,dfmdfrd;a;=j u,aM, .ekaú,d wñ,dg .sgd¾ jdolfhla jqK iuka;j yuqfjkjd' ta w;S;h h<s u;la lf<d;a'''

ta ldf, ;snqKfk ;=reKq Yla;s jevigyk' tys r;akmqr Èia;s%la jevigyfka§ ;drld kñka ix.S; lKavdhula ks¾udKh l<d' tys iuka; fíia .sgd¾ jdolhd f,i;a uu .dhk Ys,amsksh f,i;a lgrhq;= l<d' wkak tf;ka§ ;uhs wms oek y÷k .;af;'


ta oekye÷kqïlï fï ;rï ÿrÈ. hhs lsh, tod ys;=ko@

ix.S; lKavdhula úÈhg wms tl nvje, lvdf.k wdmq ifydaor ifydaoßfhda jf.a f,dl= ne£ulska wdof¾lska tlgu Ôj;a jqKd' ld,h;a tlal b;ska fkdoekSu wfma is;a hdfjñka ;snqKd' tf;ka§ uf.a hd¿jkag Wjukd fj,d ;snqKd udj iuka;g hd¿ lr, fokak' iuka;f. hd¿jkag Wjukd fj,d ;snqK thdj ug hd¿ lr, fokak' Th w;fr iuka; ug fï ;ekg tkak f.dvla Woõ l<d' ta ldf, ug ;snqK f,dl=u n,dfmdfrd;a;=jla ;uhs tal mqoa., m%ix.hla mj;ajk tl' th mjd iuka; Tyqf. úhoñka meje;ajQjd'


ta u;= n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k lsh, Tng ys;=fk keoao@

keye' Tyq oelal uu .dhsldjla fjkak ork W;aidyh' talg w; §ula jYfhka ;uhs ta yeufoagu iuka; bÈßm;a jqfKa'


.dhsldjla fjkak w;§,d iuka; iyldßh f,i Tfí w; .;a;d'''

uu wog;a lshkafk kE Tyq tjeks mgq woyila ysf;a ;shd f.k udj fï ;ekg f.kdj lsh,' fldfydu jqK;a ta ne£ï wu;l lrkak neß ;rug wms <x jqKd' wksl uf.a ;d;a; uu f.dvla mqxÑ ldf, b|,u wïu;a tlal lshkj¨ fï fl,a,f. .dhk yelshdj ÈhqKq lr .kak Woõ fjk flfkla talsg yïn fjkj kï lsh,'


fï fmï m,ys,õjg f.j,aj,ska leue;a; ÿkako@

uf.a f.oßka leue;a; ÿkakd' fudlo ;d;a;f. ySfk ienE jqKdfk' ta;a wms újdy jqfKa iuka;f. wïu ;d;a; fkdoekqj;aj' ta Tjqkaf. wjirh wmg fkd,enqK ksid'


újdyh;a tlal ix.S; lghq;=j, kshe<Su wmyiq jqfKa keoao@

ta foaj,a wmyiq fkdjqKdu fkfuhs' ojiska oji fkdfhla ndOlj,g uqyqK fokak isoaO jqKd' yenehs fldfydu yß fï foaj,a lrkak ´k lshk ;ek wms fokaku ysgmq ksid ta yeu ndOdjlau ch .;a;d'


wñ,d - iuka; ujqmsh moú ,nkjd

ta fjoaÈ wms iajdëkj Ôj;a fjñka ysáhd' uu /lshdjl=;a lrk w;fr ;uhs ix.S; lghq;=j, kshe¿fKa' iuka; ksõfgla lshk ix.S; lKavdhfï lS fndaâ jdolhd jf.au ijqkaâ bxðfkarejrhd f,i lghq;= lrñka isáhd'


Th w;fr wjia:d uÕ yefrkak we;s'''

kE''' uu orefjla ,enqK lsh, ix.S; lghq;=j,g ,enqK lsisu wjia:djla uÕyer .;af; kE' fldákau fm%.akkaÜ iSika tfl;a uu jev l<d' mq;dj wrf.k jevj,g .shd' tfyu lemùï fkdl< kï wo fï ;ek ug ke;s fjkak ;snqKd'


ta lemùï yryd hï ia:djrhla f.dvkÕd .;a;d

meyeÈ,sju' Th lshk ldf, uf.a wïu ug remsh,a yegodyla ÿkakd' ta uqo,ska wms bvula .;a;d' miafi wfma i,a,sj,ska tys f.hla yeÿjd'


2007 jif¾ Tn ßhe,sá fõÈldjg f.dv jqKd'''

ta fjkfldg uu ix.S; fCIa;%hg mh ;sh,d uf.a .uk wdrïN lr,hs ;snqfK' ;rf.g wheÿïm;a fhduq lf<;a iuka;f. uQ,sl;ajfhka' fojk wÈhf¾ m<uq ;r. jgh kqjr meje;afjkak ;snqK;a uu ysáfh msgrgl ixo¾Ykhlg .syska' yß wudrefjka ,xldjg weú;a thd¾ mdaÜ tflka fl,skau .sfha ;r.hg iyNd.s fjkak'


ix.S; fCIa;%h ;=< ;rejla jqKd'''

Tõ' ta ;r.fha ;=kajk ia:dkh ;uhs ug ysñ fjkafk' we;a;gu ta ch.%yKh uf.a fï .ukg úYd, msájy,la jqKd'


È.ska È.gu ld¾hnyq, ùu lrorhla lsh, Tn fofokdg is;=fk keoao@

ug kï tfyu ys;=k wjia:d wkka;hs wm%udKhs' ta;a iuka; ljodj;a tfyu ys;kafk kE' fhfokafk fudloao ta jefâg Tyqf.a Wmßu odhl;ajh wog;a ,nd fokjd'


Th w;fr .fuka k.frg tkak fjkjd'

tkak jqKd fkfuhs' ys;,u ;uhs fld<U mÈxÑhg wdfj' iqm¾ iagd¾ ;r.fhka whska fjk ojfiu ;uhs uu wêIaGdk lr .;af; oeka uf.a .uk uuu yodf.k bÈßhg hkak ´fk yod.;a;= ;ek /l .kak ´fk lsh,' ta foaj,a tfyu fjkak kï fld<Ug tkak ´k lshk tl oekqkd'


rx.k fCIa;%hg;a wdrdOk .,df.k wdjd

Tõ' ta wdrdOkd ms<sf.k fg,skdgH myl rx.k lghq;=j, ksr; jqKd' Ñ;%mg lSmhlg;a wdrdOkd ,enqK;a taj ug ñia jqKd'


wo fjkfldg jHdmdrhl ysñldßhla fkao@

we;a;g oekg wjqreÿ y;l b|, lgqfkaßh m%foaYfha msgráka idß f.kaj, úl=Kk jHdmdrhla uu mj;ajd f.k hkjd'


ÿjg;a mq;dg;a Tn fofokdf.a ix.S; yelshdj msysg,d ;sfhkjo@

uf.a mq;d ì;=ï' Tyqg ix.S; yelshdj ;sfhkjd' úIhla yeáhg ix.S;h yodrkjd' ÿjg;a .dhk yelshdj ;sfhkjd' bÈßfha§ fudk fudk fCIa;%j,g fhduq fjhso okafk kE'


ld¾hnyq, ldka;djla úÈhg f.or fodf¾ jev lghq;= w;miq ùu fldfyduo olskafk

iuyr fj,djg wo lrkak ;sfhk jefâ uu lrkafk fyg' ta úÈhg w;miqùï wkka;j;a isÿfjkjd' ta;a tajd f,dl= m%Yak yeáhg weÕg .kafk kE' Whkjd f.j,a wiamia lrkjd ,iaikg u,a jjkjd yeufoau i;=áka lrf.k bkak fldg mqxÑ mqxÑ w;miqùïj,g f,dl= fohla lrkak neye'


.ul bmÈ,d Ôúf;a yeu me;af;kau ch.%yKh lr, fld<Ug wdmq fï .uk foi wdmiq yeß, n,oa§'''

lshkak neß ;rï i;=gla ysf;a we;s fjkjd' fï ;ekg tkak f.dvla uykais jqKd' lrmq lemlsÍï wkka;hs' ÿl lshk foa Wmßu bjiqjd ta yeufoau uf.a gd.Ü tl fjkqfjka hgm;a l<d' wkak t;khs uf.a ÈhqKqj we;s jqfKa' b;ska wdorKSh Thd,d yefudaf.kau;a uu b,a,kjd ta l%uh wkq.ukh lrkak lsh,d' ta ;=< wms yefudagu wfma ch.%yKh <Õd lrf.k i;=áka Ôú;h ú¢kak mq¿jka fjkjd'


Oïñl fyajdjiï

PdhdrEm - vhka m%§ma