නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fofokdf.a woyia .e,mSuhS jeo.;a''' udOj


ksfõolfhla rx.k Ys,amsfhla úÈhg ld w;r;a ckms%h Tyq óg udi lsysmhlg fmr újdy Èúhg t<UqKd' Tyqf.a w;.;a weh kÿks' fofjks ukud,hd iy ukud,sh f,i újdy ux., W;aijhl§ oek y÷k .;a Tjqkaf. ta wdorKSh yuqj újdyfhka fl<jr jqfKa fndfydu iqkaor úÈhg'''


udOj kÿks uq,au yuqj isoaO fjkafk fofjks ukud,fhla iy ukud,shla f,i ux., W;aijhl§' wms ta w;S;hg huqo@

we;a;gu wms fokakg fokak uq,skau yuqfjkafk újdy ux., W;aijhlÈ' yenehs tod fkfuhs wms w;fr iïnkaOhla we;s fjkafk Bg wjqreoaolg tl yudrlg ú;r miafi'

biair ldf, fojeks ukd,hd fojeks ukd,sh iuÕ wdorfhka ne£u ks;r olskak ,enqK;a miqldf,lÈ ta ;;a;ajh iudcfhka ÿria jqKd' Tn ta kej;=k ;ekska kej; mgka .;a;d'

tfyu iïm%odhla .ek we;a;gu uu okafk kE' úfYaIu foa ;uhs uu újdy ux., W;aij 26 l fojeks ukud,hd f,i fmkS ysgmq flfkla' ta 26 Èu fojeks ukud,sfhda yuqfj,d ;sfhkj' uu ys;kafk fu;kÈ fjkak ;sfhk foa jqKd lsh,hs'

kÿksj fmïj;sh lr .kak;a ta fma%uh chf.k iyldßh lr .kak;a weh ;=< ;snqK úfYaIh fudloao@

uq,a yuqùfuka wjqreoaolg tl yudrlg miafi n¾;a fâ tllg úIa lrkak .syska ;uhs wms l;dny lf<a' ta l;dj ál ál ÿr hoaÈ fokakg fokak oefkkak .;a; lsh,hs uu ys;kafk' f;areï .ekSu woyia .e,mSu ;uhs úfYaIu fya;=j' fudlo ldg jqK;a wïu ;d;a; <Õ bkakjg jvd újdy fjk flkd <Õ jeä ld,hla  bkak fjkjfk' tf;ka§ yß flkd yuqjqfKa ke;akï Ôú; ldf,u ú|jkak fjkjd'

n,dfmdfrd;a;= jqK úÈhg wef.a wdof¾ ysñjqK oji wo udOjg oefkkafk fldfyduo@

uu kÿksg fma%urdOkdjla lf<a weh ta wdrdOkh ms<s.;af;a' wmsg Ôúf;a .ek fyd| wjfndaOhla ;sfhk ldf,l' ta ;=< uu leu;s fyd| fohla ,eîu .ek uf.a ys;g oefkkafk i;=gla'

wdorjka;sh úÈhg kÿksf.ka ,enqK uq,au ;E.a. fudloao@

Th lshk ldf, weh úfoaY rgl wOHdmkh ,nñka ysáfh' ,xldjg toaÈ weh ug ,iaik w;a Trf,daiqjla f.k;a ÿkakd'

fCIa;%fhau flfkla ìß| lr .;a; kï Ôúf;a óg jvd myiqhs lsh,d ysf;k wjia:d we;s fkao@

ljodj;a ug tfyu ys;kafk ke' fCIa;%fha flfkla ìß| lr .;a; kï Ôúf;a wmyiq fjkak ;sfhk bvlv jeähs' fudlo wmsg lrkak jf.au l;d lrkak fjkafk;a tlu foa .ekfk'

ksfõolfhla rx.k Ys,amsfhla f,i hqj;shkaf.ka Tng ,efnk m%;spdr kÿks olskafk fldfyduo@

ug ,efnk risl wdorhg weh fndfydu f.!rj lrkjd jf.au wdorh lrkjd' ta wefrkak t;kska tydg fjk fohla kE'

rÕmdkak m%ikaÜ lrkak ìß|j fCIa;%hg tl;= lr .kak ´fk lsh,d ysf;kafk keoao@

thd ffjoHjßhla fjkak ish¨ iqÿiqlï imqr,d ta fjkqfjka lemfjk flfkla jqK;a yßhg ne¨fjd;a ug jvd l,d yelshdjka ;sfhkjd' ta;a ug ys;kafk kE uu l;d l<;a thd l,djg mh ;shhs lsh,d'


wdorh ojilg iSud lrkak neye'''

² kÿks

udOjf. uq,au yuqùu .ek kÿksf. u;lh fudk jf.ao@

2015 wjqreoafo wf.daia;= udfi uu úfoia wOHdmkh bjr fj,d ,xldjg wdjg miafi ;uhs udOj tlal l;dny lr, wms oek y÷k .kafk'

fokakf.ka ljqo biafi,a,u wdof¾ m%ldY lf<a'''

udOj uf.a wdorh n,dfmdfrd;a;= fjk nj ug oeks, ;snqKd' ta;a uq,a ldf, wms fokakd idudkH úÈhg wdY%h lrñka tlsfkld y÷k .;a;d' miafi b;ska udOj ;uhs biafi,a,u ta fhdackdj f.kdfj'

we;s fjÉp iïnkaOh f.org fkdlshd fldÉprl,a yx.f.k ysáho@

wjqreÿ folla ú;r tal ryila lrf.k bkak mq¿jka jqKd'

uq,skau iïnkafO oek .;a;= ojfi f.oßka ,enqfK fudk jf.a m%;spdro@

idudkHfhka .Ekq <uhl=f. f.oßka tl mdrgu msßñ <ufhlaj ms<s.kafk kEfk' ta;a wïu,d l,n, jqfKa kE' ug lsõjd Thd ´jg l,n, fkdù bkak wms fydh, n,kakï lsh,' miafi b;ska leue;a; ÿkakd'

udOjf.ka kÿksg biafi,a,g ,enqK ;E.a. fudloao th wog;a Tn <Õ ;sfhkjo@

tal r;a;rka uqoaola' wfma újdyh miq.sh Tlaf;dan¾ udfi isoaO fjklï tal uf.a wf;a ;snqKd' udOj Bg jvd jákd uqoaola odmq ksid oeka tafl f.or w,audßfha'

neß fj,dj;a fma%uh ch wrka Tyq yd újdy fjkak neß jqKd kï kÿks fudkj lrhso@

we;a;gu uq, b|, tl;= fjkak neß fjhs lshk foa wms w;rg fkdtk úÈhg oekqï f;areï we;=j ;uhs iïnkafO mgka .;af;' ta ;=< f,dl= úYajdihla ;snqKd wmsg fomd¾Yajfha wdYS¾jdoh ,efnkjduhs lsh,' wka;sfï wms ys;mq úÈhg yeufoau úi÷Kd'

újdyfhka miafi Wodfjk m<uqfjks fmïj;=kaf. Èkh fï i;s wka;hg fh§ ;sfnkjd''

wms kï ys;kafk tal ;j;a tl Èkhla ú;rhs' fudlo wms ldgj;a ;ukaf. iylreg - iyldßhg ;sfhk wdof¾ tl ojig iSud lrkak neye'


PdhdrEm -vhdka m%§ma

Oïñl fyajdjiï