නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

—fkdoel bkak nE˜ .S;hg iqn m;,d uu rejkaf.a fmïj;sh jqKd'''fYß,a frdfïka lshk l;dj


fkdoel bkak nE ug kï uf. wdoÍ

fkd,en bkak nE ;jkï Tfn wdof¾

fkdis; bkak nE ug kï lsisod <f|a

fkdú| bkak nE Tfn wdof¾'''

ug u;l úÈhg ta 2012 wjqreoao' wyïfnka jf.a ug ta ñhqisla ùäfhda tl olskak ,efnkjd' ta;a tlalu uf.a ysf;a uu tf;la riú|mq yeu .S;hlgu jvd fjkiau úÈfha leue;a;la ;uhs we;s jqfKa' yßhgu lshkjd kï ta we;sjqK yeÕSu ug wog;a jpkj,g fmr<kak neye' f.d¿ flfkla rd;s%hl oelmq isyskhla jf.a' f.dvla iqkaorhs ta;a ta iqkaor;ajh ;j flfkl=g lshkak neye'''

² ys; ne÷fK isxÿjg''

ta úÈhg ysf;a we;sjqK leue;a; jf.au i;=g ksid ta .S;h kej; kej; wykak;a rEm rduqj krUkak;a uf.a ys; n,lrd' ta;a tlalu fï .S;h .dhkd lrkafk ljqo Tyqf. fjk;a .S; fudkjo lsh, fydh, n,kak;a uu fm<Uqkd' ta fm<Uùu ksidu ojia lSmhla we;=<; uu rejka fyÜáwdrÉÑ lshk .dhk Ys,amshdf.a ÿrl:k wxlh fydhd .;a;d uf.a hd¿fjl=f. ud¾.fhka'

uu ta wxlh Tiafia Tyqj weu;=fõ risldúhlf. weu;=u fï .dhlhd fudk úÈhg Ndr .kshso lshk ;s.eiau ysf;a r|jf.k'

² yoj;skau iqnme;=jd''

ta;a ta ;s.eiau uf.a ysf;ka my fj,d hkak .; jqfKa úkdähl ;rfï b;du;a iq¿ ld,hla' ;rul .eUqre y~lska Tyq fyf,da lsõjd' fjõ,k yçka uu wudrefjka jpk tl;= lrñka zzwhshf. fkdoel bkak nE ñhqisla ùäfhda tl ,iaikhsZZ ta jf.a iskaÿ ;j lrkak lsõjd' ta iekska fndfydu ia;=;shs kx.s Thd ljqo lsh, weyqjd' ta uu wud fg,skdgHfha rx.k lghq;=j,g iyNd.s fjñka isá ld,h ksid ku lshQ iekska Tyq udj myiqfjka y÷k .;a; lsh, uu ys;=jd'

² È.ska È.gu weu;=ï

.;jqfKa i;shhs' Tyqf.ka ug weu;=ula ,enqKd' ta iS; udref;a ùäfhdajg wdrdOkdjl=;a tlal' tf;kaÈ uu uf.a ncÜ tl fudk jf.a o lsh,;a tl È.g ùäfhdaj,g iïnkaO fjkafk kE lsh,;a Tyqg lsõjd' ta;a ;j;a i;shlska ug weu;=ula ,enqKd' fï úÈhg È.ska È.gu ,efnk weu;=ï ksid uf.a ysf;;a Tyq .ek mqxÑ meye§ula we;s fjñka ;snqKd'

² ys; .sh ;ek ud,s.dj

fldfydñka fldfydu yß ta meye§u;a tlal uu;a rejka fyÜáwdrÉÑ lshk fï .dhk Ys,amshd .ek ys;kak mgka .;a;d' ojila Tyq Tyqf.a woyi fl,skau lsõjd' uu ta fj,dfj lsõjd ug msgrg fndahs f*%kaâ flfkla bkakj lsh,' ta fj,dfj rejka lsõjd kx.s wdof¾ lrkak f;dar .kak ´k ÿr bkak flfkla fkfuhs <Õ bkak flfkla lsh,' uu ys;kafk yßhg udihla .; jqfKa keye' ojila Tyq ug §mq flda,a tlla meh wgla ;rï ÿrÈ. .syska wms fndfyda foaj,a l;dny lr .ekSfï m%;sM,hla f,i fmïj;=ka jqKd' wr l;djla ;sfhkj ys; .sh ;ek ud,s.dj lsh,d'

² fkdñf,au ùäfhdajg

ncÜ lsh, .Kka biaiqjg ta fjoaÈ wms fokakg fokak wdof¾ m%ldY lrf.k yqjudre lrf.k bjrhs' wdorjka;hf. ks¾udKhlg odhl fj,d fldfyduo .dia;=jla whlrkafk' uu fmaukaÜ tlla fkdf.k ta ùäfhdajg fmkS isáhd' ta Tyqg ;snqK wdof¾ ksid'

² fomd¾Yajfha úfrdaO;d

wms oek y÷kf.k f.j,a foflkau wfma iïnkaOh oekf.k wlue;s fjkak miafi lreKq ldrKd f;areï wrf.k wmsg wdYS¾jdo lr, újdyh olajd hkak .; jqfKa udi ;=kla jf.a flá ld,hla' uq,skau uf.a wïu ;d;a; fï iïnkafog wlue;s fj,d ;uhs miafi fydh, n,, leue;a; ÿkafk' uu tafl je/oaola olskafk kE' fudlo tal yeu wïu ;d;a; flfkl=f.u úÈhfk' thd, yeu fj,dfju nfhka bkafk ;ukaf. orejkag whym;la fjhs o lshk tl .ek' ta;a rejkaf. f.oßka uq, b|,u leue;a; ;snqKd'

² ir, újdy ux.,Hhla

rejka lshkafk uu okak úÈhg ldgj;a lrorhla fkdfjk fndfydu ir, .;smej;=ï ;sfhk mdvqfõ Ôj;a fjk pß;hla' thdg krlhs lshk flfkla keye' ta we;a; uf.a f.org blaukg f;areï .kak mq¿jkalu ,enqKd' ta wkqj wms fokakd fndfydu pdï újdy W;aijhla wrka tl jy,la hgg wdjd'

² ffojhg wkqj ysñlu

uu úYajdi lrk fohla ;uhs fyd| fyda krl ´ku fohla wmsg Wreu fjkafk ffojhg  wkqj lshk tl' ta wkqj ;uhs isxÿjlg wdi ys;s, jeä jdr .Kkla .S;h riú|, .dhlhd ljqo lsh, fydhdf.k ÿrl:kh Tyqg iqn m;kak ug ysf;kak we;af;'

² mS%;su;a Ôú;hla

uu lshkafk kE fï f,dafl bkak wdorKShu hqj< wms fokak lsh,' ´ku .eyekshla msßñfhla tlg tl;= fj,d Ôj;a fjoaÈ is;aߧï fkdfyd| fkdalaldvq isoaO fjkafk fokakg fokak fkdoekqj;aj' talg f,dl-= ld,hla .; fjkafk;a keye' rejkag tod jf.au wog;a mqxÑ foalg;a flaka;s hkj' yenehs wdfh fiÜ,a fjkak hkafk úkdähhs' wdof¾ lrk ldf, ta foaj,a bjif.k ysáhg wo ug;a flaka;s hkj' ta lshkafk ug oeka Tyq ysñfj,d bjrhsfk'

² fyg ojfi;a uf.a me;=u Tyq

ta;a ojiska oji Ôúf;a .ek wjfndaO fjoaÈ ysf;kj fï wd;afu ysñúh hq;= fyd|u flkd  ,enqK jf.a iir mqrdu Tyq uf.au fjkak lsh,'


Oïñl fyajdjiï