නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

oeka uf.a f,dafl orefjd fokakd''- wfhdañ Ydksld


zzÔúf;a ,iaikhs fg,s jD;dka;h yryd rx.khg msúis weh ;u m%:u pß; ksrEmKhg l< idOdrKh ksidu zziqÿ kx.SZZ kñka l,d f,dj ;=< fkdueflk igyka ;nkakg iu;a jQjd' È`.= ksyeçhdjlg miq ?k., j,õjg md;nk wfhdañ Ydksld kue;s ta iqÿ kx.S iqmqreÿ fifkyiska kj,shg fufyu lsõjd'''ZZ


³ wfhdañ lshkako iqÿ kx.s lshkako

wfhdañ lshkafk uf.au jqKdg jeä fofkla ug l;d lrkafk iqÿ kx.s lsh,d' ta weu;Su ;=< ;sfhk wdorKSh nj ksid we;a;gu ug leu;shs iqÿ kx.s lsh,d l;d lrkjg'


³ Tnj iqÿ kx.S l< zz Ôú;h ,iaikhsZZ kdgHh foi wdmiq yeß, ne¨fjd;a

wfka ta uf.a Ôúf;a ,iaiku ojia' uf.a mjqf, ug bkafk u,a,s flfkla ú;rhs' ta;a uu ta mjqf,a whsh, wlal, y;a fofklaf. kx.s jqKd' we;a;gu lsõfjd;a ta fiÜ tlg .shyu r`.mEula fkfuhs tlu mjq,la lshk ye`.Su wms yefudagu ;snqKd' tal ta;rïu iqkaor ld, mßÉfÊohla'


³ t;kska miafi

ird - b;ska Bg miafi - hi biqre wd§ fg,s kdgH .Kkdjlg rx.kfhka odhl fjkak wjia:dj WodjqKd'


³ mSla tfla Tn ie`.jqK ;rejla jqKd

Tõ' talg fya;=j újdyh;a tlal uu kqjr mÈxÑhg .shd' ta ksid ug l,d lghq;=j,ska wE;afjkak isoaO jqKd' ta;a ux ta .ek miq;efjkafk ÿlafjkafk kE' fudlo ta ld,h we;=<; uu uf.a mYapd;a Wmdêh iïmQ¾K lr.;a;d' ta w;r;=r wdorKSh mqf;l=g jf.au ÿfjl=g wïu flfkla jqKd'


³ ;snqK ckm%sh;ajh wvqfjkfldg ys;g ÿlla ±kqfk keoao

tfyu ÿlafõù ysáhkï .eyekshla úÈhg ug újdyhla wOHdmkhla /lshdjla oreiïm;a <`.d lr.kak nerej ÿlafjkak fjkjfk' uu ys;kafk kE uf.a ckm%sh;ajh wvqjqKd lsh,d' tfyu jqKdkï ug wog;a iqÿ kx.S fjkak neyefk'


³ jD;a;Sh Ôú;h .ek l;d lf<d;a

uu wdhq¾fõo ffjoHjßhla úÈhg ±kg mkaú, wdhq¾fõo ffjoH frdayf,a ;uhs fiajh lrkafk' tys§ uf.a m%Odk ld¾h Ndrh fjkafk m%cd fi!LH iïnkaO jevigykaj,g iïnkaO ùu' úfYaIfhkau frda. j<lajd .ekSu iïnkaO lghq;=' wdhq¾fõo me;af;ka jeämqr uu m%;sldr ,ndfokafk uoire Ndjh" rEm,djkH .eg¨" ifï frda. wêreêr mSvkh iy Èhjeähd jeks fnda fkdjk frda. i|yd'


³ ìß|la ujla .Dykshla rx.k Ys,amskshla jf.au wdhq¾fõo ffjµjßhla f,i f.jk fï Èúh w;sYhska úvdnr we;s

Th ;;a;ajhg m;ajqK tlu ldka;dj uu kï tal ug f,dl=jg ±fkkak ;snqKd' ta;a uu yeu fj,dfju ys;kafk Th yeu foau ug;a fmdÿ idOl lsh,d' ta is;=ú,a, ksidu fï yeu ld¾hfhau kshef<ñka i;=áka tajg uqyqK fokak Yla;sh ug ysñfj,d ;sfhkjd'


³ Tfí r`.mEï olsoaÈ ÿj mq;d fudlo lshkafk'

fokaku yßu wdidfjka n,df.k bkakjd' fj,djlg thd,g f;afrk úÈhg mqxÑ mqxÑ m%Yak lsÍï ;sfhkjd' mqxÑ jqK;a uu lrk yeufohla .eku ta fokakg fyd| wjfndaOhla ;sfhkjd'


³ Tjqkaf.a wkd.;h fudk úÈhgo Tn ie<iqï lrkafk

yeu wïu ;d;a; flfkla jf.au wms;a wfma orejkag fyd|g W.kaj, rgg jevodhl mqrejeisfhd lrkak ´k lshk ;ek ;uhs bkafk' mq;d fï fjoa§ uykqjr ;%s;aj úµd,fha bf.kqu ,nkjd' ÿj ;du fmrmdie,a hkjd' uu biafldaf, hk ldf, ´,a rjqkav¾ flfkla' mshdfkda maf,a l<d' k¾:kh yeoErejd' iafmda¾Üia l<d' b;ska bf.k .kak w;fr ÿjhs mq;hs ta foaj,aj,g fhduqfjkjg uu leu;shs' ta;a lsisu ojil yß mdr fmkajkjd ñila lssisu n,lsÍula lrkafk kE' wrh  jf.a fjkak fuhd jf.a fjkak lsh,d'


³ wo iudcfha ujqmsh ¥ ore in|lï fndfyda ÿria nj wmg fmakjd ta .ek wfhdañ fudlo ys;kafk

we;a;gu fkdúh hq;= ;;a;ajhla' uu kï yeuodu;a ys;mq fohla ;uhs uu fjkqjg fjk;a ffjoHjßhla fhdojkak mq¿jka' fjk;a rx.k Ys,amskshla iyNd.S lr.kak mq¿jka' ta;a wïu lshkflkdj ljodj;a Ímaf,aia lrkak neye' wkak ta ksihs uu ÿjghs mq;dghs uf.a WKqiqu wjYHu ldf, Tjqka <`.g fj,d ysáfh'


³ jir mylg miq kej;;a rx.khg wdrdOkd ,eîu .ek fudlo ysf;kafk

we;a;gu i;=gqhs' kej; rx.khg iïnkaO fjkak mq¿jka ldf,§ fujeks wdrdOkdjla ,eîu .ek' ;reIs iqruHd ;uhs ug fï wdrdOkdj lf<a ?k., j,õj wef.a msgm;la' foaúf. hd¿j W!Id lshk pß;h ;uhs ug ,eì,d ;sfhkafk' foaúf. pß;hg mK fmdjkafk wdYd tÈßisxy weh;a tlal r`.mdkak ,eîu;a uf.a i;=gg ldrKdjla'


³ iqÿ kx.sf. fï ,l ,Eia;sh ksy~ fj,d ysgmq ldf,g;a tlal jev lrkako

wfka tfyu ;r.hla uf.a ysf;a tod ;snqfK;a kE' wo;a kE' ;j;a fg,s kdgH follg wdrdOkd ,eì, ;sfhkjd' fldfrdakd jix.;h ksid ;ju iaÓr jqfKa kE' bÈßfha§ tajg;a iïnkaO fj,d fyñka .ukla hkjd'


³ rx.k Ôú;hhs jD;a;Sh Ôú;hhs lshk foflka wfhdañ jeäfhka leu;s

tal ug ljodj;a fjka lr,d fmkajkak neye' fudlo uu Th folgu tl iudkj wdofrhs' wdhq¾fõo ffjoHjßhla úÈhg frda.Ska w;fr b|f.k lghq;= lrdu ±fkk fjfyi úvdj l,dj ksid ÿre lr .kak mq¿jka lshk tlkï ug fyd|g ±ks, ;sfhkjd'Oïñl fyajdjiïPdhdrEmh - vhka m%§ma


yev.ekaùu -

ief,daka kskacq"

uykqjr