නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

fï lshkafk we;a;u we;a;hs''' uu Thdg wdofrhs''' nqÿka bÈßfha tfyuhs thd wdofrhs lsõfõ'''-udIs isßj¾Ok


Th weia l;d lrkjd - uf. Èyd n, n,d

ysßu,a ysf;a kej;s,d - bkakgu Èú;=rd

yoj; b;sÍ b;sÍ .,k fï

ye`.=ufoda wdof¾'''


² uq,au yuqùu'''

wi,ajeisfhla úÈhg ;uhs uu uq,skau Tyqj y÷kd .;af;' wms mÈxÑ fj,d ysáfh w;a;säfh f,alal%ikaÜ yjqiska ialSï tfla y;rfjks mgquf.a' Tyq .d,af, flfkla jqK;a rx.k lghq;=j, myiqj i|yd ta ialSï tflau 6 fjks mgquf.a tmdÜukaÜ tll bkak nj wdrxÑ fj,d ;snqK;a ljodj;a oel, ;snqfK kE'

ojila wïñhs uuhs .ukla hoaÈ mqnqÿ whshf. ld¾ tfla fí%la Tjqka tlla fj,d thd mqxÑ fkdikaiqka .;shlska bkakj oelald' ta nj f;areï .sh ieKska wïñ .syska fudlo mq;d fj,d ;sfhkafk lsh,d weyqjd' thd welag¾ flfkla nj ta fjoaÈ wïñ oekf.k ;uhs l;d lf<a' hd¿fjla Woõjg tk nj lsh, wmg ;Ekalaia lrmq Tyq ud .ek wïñf.ka weyqjd' ta fj,dfj wïñ lsõjd' fï uf.a ÿj fuh;a àù lu¾I,aj, bkakjd lsh,d'

² mjqf,a ys;jf;la'''

tod Tyq udj *s,aï tllg .kak ysf;kj lsh, wïuf. kïn¾ tl b,a, .;a;d' wog;a ta kïn¾ tl Tyqf. Phone tfla fiaõ lrf.k ;sfhkafk udId kx.s f,ala l%ikaÜ lsh,' fldfydu yß b|ysg mqnqÿ whshd wïñg;a wïñ mqnqÿ whshg;a Call lrk nj wfma f.or yefudau okakjd' ta ú;rla fkfuhs Tyq wfma *eñ,s f*%kaâ flfkla fjkak jeä ld,hla .sfha keye' talg úfYaIu fya;=j thd ol=fK flfkla ùu' fudlo uf.a wïñ;a ol=fKfk' thd, b;ska ks;ru .fï whg ;ek fokj' uf.a wlals kx.s u,a,s fï yefudau mqnqÿ whshg mqÿu úÈhg wdof¾ l<d'

Th ldf, wfma ;d;a;s /lshdj lf<a msgrg' ;d;a;s Call l<du wïñ thdg;a mqnqÿ whshd .ek lshkj Tkak oeka wmsg ;j mqf;la bkakj lsh,' f.or úfYaI lEula yeÿfjd;a wïu tajd u,a,s wf;a whshf. f.org hjkjduhs' ta ;rï fndfydu f<ka.;= lula wfma f.or wh Tyqg;a Tyq wfma f.or whg;a oelajQjd'

² ta w;a foflka Tgqkakla'''

Th w;fr uu mdif,ka iuq.kak ldf, Wod fjkjd' tod fldkai¾Ü tfla ;r. i|yd úksiqrejrfhla úÈhg mqnqÿ p;=rx. lshk rx.k Ys,amshdg fm%iaìàßhka nd,sldfjka wdrdOkd ,eì,d Tyq ta i|yd iyNd.s fjkjd' tÈk W;aijfha fm%iaìàßhka laùka úÈhg ch.%yKh ysñ lr .;a; ug ysñ Tgqkak m<|jkafk mqnqÿ whshf. w;ska'

tod m<|jmq Tgqkak ksid fjkak we;s Tyqf.Ôú; l;dfj /ðk f,i udj f;dar.kak Tyqg ys; fokak we;af;;a lsh, ug fj,djlg ysf;kj' tod mdif,a ñ;=ßfhda ta úksiqre;=ud tlal iSudjla ke;=j f*dfgda .kakj oelal;a ug Tyq iuÕ f*dfgda .kak lsisu Wjukdjla ;snqfK keye' uu ys;kafk ug l%jqka tl ok fj,dfj .;a; f*dfgda tlla folla ú;rhs wog;a we;af;'

² wjjdo Woõ Wmldr'''

fldfydu jqK;a Tyq wms .ek fydh, n,k .;shla tod b|,u ;snqKd' ta;a tlalu wfma iuyr foaj,aj,g wms yefudau mqnqÿ whshf. wjjdo jf.au Woõ Wmldr;a me;=jd' ojila wlalshs uuhs ú;rla f.or bkak fj,djl f.or á%ma tl ´*a fj,d' wms okafk kE fudlo fj,d ;sfhkafk lsh,' wlals tl mdrgu Call lr, ta .ek lsõj ú;rhs whsh weú;a fpla lr, á%ma tl Tka lrd' tal mqxÑ fohla lsh, okafk wofk' ta;a tod Tyq wmg ùrfhla'

² nqÿka bÈßfha wdofrhs lsõjd'''

Th úÈhg wfma f<ka.;=lï ojiska oji jefvñka wjqreoaola ú;r .; jqKd' mqnqÿ whsh,f. ix.uhla ;snqK ñ;%odk lsh,' ta yryd flfrkafk msxlï jf.au iudc i;aldr' taflka l¿;r fndaêfha lrkak ixúOdkh lr, ;snqK fndaê mQcdjlg tkak lsh, wfma f.or yefudaug;a wdrdOkd l<d' tod k;a;,a ojila wms .syska fndaê mQcdjg iïnkaO jqKd' ta lghq;= bjr fj,d wms f.or tkak ,Eia;s jqKd' Th w;fr uu wdfhu;a fndaêh .djg .syska jekaod' tfyu álla bkak fldg ud <Õskau b| f.k flfkla lshkj zznqÿka bÈßfha fï lshkafk fïl fndrejla fkfuhs we;a;u we;a;hs ux Thdg wdofrhs "I  Love you - I  Love you" lsh,' uu weia wer, n,oaÈ ta mqnqÿ whshd we;a;u lsõfjd;a ug ys;d.kak neß jqKd' fï fjkak hkafk fudloao lsh,' uu miai fkdn,d wïñ, bkak ;ekg Èõj;a ta isoaêh ryila úÈhg ;shd .;a;d'

² jirlg miq leue;a; ÿkakd'''

ta isoaêfhka miafi;a uu mqnqÿ whshj fjkila ke;=j wdY%h l<d' th;a tfyuhs' kej; kej; n,lr lr uf.ka leue;a; wlue;a; weyqfj kE' wms iqmqreÿ f,ka.;=lï ta úÈhgu ;shdf.k wdY%h l<d' ta fjkfldg wïñg fï .ek bj jeá,d ;snqKq nj iuyr wjia:dj, ug ±kqkd' Th fjoaÈ wïñ Tyq .=K hym;a flfkla lshk tl ;d;a;sg;a lsh, ;snqKd' fldfydu yß Tkak b;ska yßhgu jirlg miafia ta;a k;a;,a ojfiu uu wdorKSh mqíng I Love you lsh,d uefiaÊ tlla ±ïud'

² ia;=;s lsÍï je,la'''

;;amrhla .; jqfKa keye Thank you lshk jpk fol úismdrla ú;r ghsma lr,d wka;sug I am happy lsh,d uefiaÊ tlal wdjd' Bg miafia ;uhs Call lr,d ta ixf;daIh .ek ug lsõfõ' we;a;gu lsõfjd;a wms w;fr ta ldf, f,dl= ifydaor ne£ula ;snqKd' fjkilg ;snqfKa fokakg fokak I Love you lshd fkd.;a;= tl ú;rhs'

² fomd¾Yajfha wdYs¾jdoh'''

uf.a wïñ uq, b|,u mqnqÿ whshg thdf. orefjl=g jf.a ie,l=fj" wdof¾ lf<a' ta ksidu msgrg ysgmq ;d;a;sg lsh,d Tyqf.a wdYs¾jdohla wrka ÿkakd' mqnqÿ whshd thdf. wïu ;d;a;g ud .ek lsõj .uka Thdf. leue;a;g wms;a leu;shs lsh,d udj n,kak wdjd' fomd¾Yajfha l:dny jf.au ;Skaÿ ;SrKj,g wkqj wdYs¾jdo ueo uu Tyqj y÷kf.k jir y;rla .; fjoa§ wms wfmau jqKd'


PdhdrEmh - m%ùka (The One Bliss)

Oïñl fyajdjiï