නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

yria lmk fmïjf;l=g uf.a ysf;a bvla ke - ;r‚ ufkdard


mqxÑ ldf, b|, l,djg we¨ï lrk weh k¾:kh yodrkafk wkd.;fha ojil kegqï .=rejßhka fjkak ys;d f.k' Th w;fr Wiia fm< úNd.fhka ,nmq Wiia m%;sM,h ksid weh ;SrKh lrkjd kS;sh yodrkak' fld<U úYAjúoHd,fha kS;S mSGhg we;=<;a fj,d wOHdmk lghq;= j, ksr; fj,d bkak w;fr ;uhs wehg kej;;a ;uka wdorh lrk l,d fCIa;%hg iïnkaO fjkak wjia:dj Wodfjkafk' ta foaj, wms ;rKsf.kau wy, n,uqfld fkao@


;rKs" we;a;gu fudloao fï wyïfnka l,djg wdj lshk l;dj''

biafldaf, hk ldf, b|, k¾:khg f.dvla wdYd lrmq uu ta .ek jeäÿr yodrñka bÈßhg wdfj kegqï .=rejßhla fjkj lshk woyi ysf;a ;shdf.k' ta;a Wiia fm< úNd.fhka A idud¾: ;=kla ,enqKg miafi ug ys;=kd kS;s{jßhla jqfKd;a fyd|hs lsh,' kS;s mSGfha wOHhk lghq;=j, ksr;fj,d bkak w;fr ;uhs rx.k fCIa;%hg tkak ,enqfKa'


ta isÿùu ±k.kak njg wdorh lrk risl risldúfhd leue;s we;s'''

úYAjúoHdf, iSksh¾ whsh flfkla udj ±l, Tyqf. we÷ï idmamqjl ±kaùulg fmkS isákak ug wdrdOkd l<d' ta PdhdrEm ±l, f.dvla f*dfgdaIQÜj,g wdrdOkd ,enqKd' ta úÈhg ;uhs l,dj ;=< bÈß .uk ks¾udKh jqfKa'


rx.kfha odhl jQ m%:u fg,skdgHh zyojf;a l;djZ Tfí Èúfha yerjqï ,CIh lsõfjd;a''

Tõ' tal ;uhs we;a;' kegqï .=rejßhla fjkak isysk ueõjg uu ljodj;a rx.k Ys,amskshla fjkak ´k lsh, ys;=fj kE'


Tn Tfí yelshdjka y÷kdf.k ysáfh kE lsh,o ys;kafk'''

k¾:kh jeäÿr bf.k f.k à ù lu¾I,a j,g iïnkaO jqK ksid rx.kh ug wdOqksl jqfKa keye' Th w;fr fldfydU inka weâ tll fmkS isákak wjia:dj Wodfj,d uu f*dfgdaia j.hla heõjd tajd ±l, ;uhs yojf;a l:dj fg,sv%dud tlg ug l;d lrkafk'


t;fldg inka ±kaùu''

ta lu¾I,a tl ug ñiajqKd fj,d fkdys;mq úÈhg wjia:dj ,enqKq yojf;a l:dfõ wÑks jqKd'


kS;s{jßhla jf.au rx.k Ys,amskhla lshkafk tlsfklg mriamr jD;a;Ska folla bÈßfha§ fï jD;a;Ska fol ;=< Èúf.ùu wmyiq fjhs lsh, ysf;kafk keoao@

tlsfklg fndfyda fjkia jD;a;Ska folla jqK;a uu ±kg ta foaj,a j,g fndfydaÿrg yqrefj,d yeufoau ne,kaia lrf.k ;uhs fï .uk hkafk' kS;s{jßhla jqKdg miafi;a ta iunr;djh mj;ajf.k hkak ug yelsfõú'


ta;a rx.k lghq;= ksid kS;s{ jD;a;shg widOdrKh ù fjkak ;sfhk bvlv jeähs fkao@

keye' kS;s{jßhla úÈhg uu fiajdodhlfhd fjkqfjka úYd, j.lSula orkak fjkj lshk tl uu f;areï wrf.k bjrhs' ta jD;a;Sh wdpdrO¾u uu wl=rgu /lsh hq;=hs' yenehs tfyuhs lsh,' uu wdorh lrk l,dj ljodj;a w; wßkafk;a kE'


ojiska oji Tn ,nk ckms%h;ajh bÈßfha§ ysirohla fjhs lsh, ysf;kafk keoao@

;ju ug tjeks ;;a;ajhla Wodfj,d keye' fndfyda fj,djg hk tk ;ekaj,§ wdorKSh risl risldúfhd weú;a l;dny lr, ud;a tlal f*dfgdaia .kakj' ta wjia:dj, tjeks whf. wf.a lsÍï we;a;gu i;=gg ldrKhla' risl wdorh wms ysirohla lr.; hq;= keye'


kS;s{jßhla lshk N+ñldfj b|f.k ldka;djka uqyqKfok lgl;d kskaod wmydi jeks úfYAIfhkau iudc udOH cd,d yryd isÿjk widOdrKlï .ek OrKs fudlo ys;kafk'''

we;a;gu f*aianqla bkaiag.%Eï jeks iudc udOH cd, .ek ys;=ju tajdfhka flfkl=g isoaOfjk widOdrKlïj,g tfrysj wfma rfÜ kS;sh yßhg ls%hd;aul fjkafk ke;s nj ;uhs uu olskafk' ta i|yd ;sfhk kS;s óg jvd oreKq f,i mekúh hq;=hs iy ls%hd;aul úh hq;=hs'


mjqf,a úia;r áll=;a lshuqo@

uf.a f.or bkafk ;d;a;hs wïuhs u,a,sh uuhs' wms i;=áka iu.sfhka Ôj;a fjkjd' wïu ;uhs fyjke,a, jf.a uf.a yeu foalÈu <Õ bkafk' ;d;a;f.kï uq,ska mqxÑ wlue;a;la ;snqKd' uu rx.kh fhduqfjkjg' ta;a uu wOHdmk lghq;=;a w;miq fkdlr l,d lghq;= w;fr bkak ksid jf.au uf.a rÕmEï ±l, ta ;;a;afj pqÜgla fjkia fj,d ;sfhkjd'


úYAjúoHdf, we;=f, OrKsf. rÕmEïj,g ,efnkafk fudkjf.a ;eklao@

leïmia tfla hd¿fjd yefudau lshkafk uf.a rÕmEï fyd|hs ;j biairyg hkak lsh,d' we;a;gu yeu fj,djlu ta we.hSï udj Èßu;a lrkjd'


fï fjkfldg kj ks¾udKj,g wdrdOkd .,df.k tkj we;s''

Tõ' lSmhlgu wdrdOkd ,enqKd' we;a;gu wdihs È.ska È.gu tajg iïnkaO fj,d uf.a yelshdjka j¾Okh lr.kak' ta;a ta ld¾hnyq, ùu ;=< uf.a wOHdmk lghq;= u. yefrhs lshk nh ksid ta wjia:d u. yßkak isoaO jqKd' wOHdmk lghq;= ksujqKdg miafi ,efnk wdrdOkd .ek álla ys;kjd'


todg Tfí fmïj;d rÕmEug yria jqfKd;a'''

;ju kï uf.a Ôúf;a ;=< tfyu flfkla kE' uu jeäfhkau wdorh lrk kS;s{ jD;a;sh jf.au rx.k lghq;= j,g yria lmk iylrefjl=g ljodj;a uf.a ysf;a bvla kE'


Oïñl fyajdjiï

Pdhd - iqcd;d chr;ak