නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

mKSNdr; uy;a;hd wfma rgg ysgmq uyd iïm;la'''- fm%au,;d mKSNdr;
m;a;r lshjk fndfyda fofkl=g fï lshkak hk l;dfõ bkak wfkla wh ;rï weh yqre mqreÿ fkdúh yelsh' kuq;a B<Õ fma<s lsysmfhaoS weh ms<sn|j y÷kajd ÿka l, ta rej Tng kqmqreÿ jqj;a ku lS muKskau weh ldf.a ljqoehs Tn fyd|skau y÷kd.kq we;'


weh fï jkúg;a 92 jeks úfha miqjk fm%au,;d mKSNdr; uy;añhhs';j;a úÈhlska weh ms<sn|j y÷kajd fokafka kï merKs" foaYSh k¾;k l,dj kj uÕlg Tijd ;enQ fy< uyd .dkaO¾jhka jk Èjx.; wdpd¾h tia' mKSNdr;hkaf.a ms%hdor ìß|hs'


wo jkúg weh pkak - Wmq,S - wfiald" ohdisß - chjka;s - lùka - .sykais hk ore uqKqnqrkaf.a id¾:l;ajh muKla fkdj wog;a Ôj;=ka w;r isák mKSNdr; mrmqf¾ tlu fidfydhqßhf.a o oialï úialï isheiska oel .ksñka oeyeñ Èúhla f.jñka isákakSh'


kj,sh 39 jeks ixj;airh iurk fï fudfydf;a mrïmrd ;=kl tluq;=fjka furg foaYSh k¾;k iïm%odh yels Wmßufhka /l .ekSu i|yd lghq;= lrk f.!rjkSh mjq,l idudðlhka iuÕ fuf,i fid÷re l;d nyl ksr;ùug ,eîu ieneúkau wmo ,o uy;a Nd.Hhlau fjhs'


zzmKSNdr; uy;a;hd wfma rgg ysgmq uyd iïm;la' Wvrg" my;rg" inr.uq k¾;kh jdf.au fnr jdokh" n,s hd." uQ¾;s" Ñ;% l,dj" ix.S;h fï yeu l,djlau t;=udg fyd¢ka msysg,d ;snqKdZZ'


zzuy;a;hd ug jvd wjqreÿ 10 la jeäu,a' wms újdy fjkfldg ug 25 hs' uy;a;hg 35 hs' uq,skau uu keÿka.uqfõ biafldf,g .shd' miafi ug .ïmy ls%ia;shdks uy úoHd,hg hkak isoaO jqKd' tia' tia' iS mdia jqKd' ug by<g bf.k .kak ´kElu ;snqK' ta fjk fldg mKSNdr; uy;a;h udj oel, wfma f.org fhdackdjla wrka weú;a ;snqK' ug ;snqfK fjo mrïmrdjl w;aoelSula' uy;a;hf. wïu;a fjo ydñfka flfkla ksid mKSNdr; uy;a;hdf. fhdackdjg wfma f.oßka leue;s jqKd'' wms újdy jqKd' újdyfhka miafi uu;a kegqï álla bf.k .;a;d' biaflaf, ldf,È;a uu kegqï lr, ;snqKd' yenehs uu È.gu kgkak .sfha keye' wdidjg bf.k .;a; ú;rhs' uy;a;h;a udj kegqï bf.k .kak Wkkaÿ l<d' miafi ldf,l fmdä mka;sj,g kegqï W.kajkak;a ug wjia:dj ,enqKZZ'


wmg uq,skau ,enqfK mqf;la' thd ke;s jqKd' Bg miafi ;uhs wmg Wmq,s ,enqfK' Wmq,s ,enqfKa wms udÈkakdf.dv f.or bkak fldg' Wmq,s ,eì,d wjqreÿ 04 lg miafi ;uhs chjka;s wmg ,enqfKa' ta fokaku mqxÑ ldf, b|, kegqïj,g yß olaIhs' tod b|, wo fjklï ta fokak kegqï l,dj bÈßhg lr f.k wdjd'


mqxÑ ldf, fudkjf.a oialï o ÿj, fokak fmkakqfj'''

uy;a;h fï fokak mqxÑ ldf, b|,u kefgõjd' Wmq,s le<Ksh úYajúoHd,fha fi!kao¾h wxYhg f;areKd' j,afmd< rdyq, yeuqÿrefjd;a lsõj Wmq,sg .e<fmkafk kegqï l,dj lsh,' pkak;a leu;s jqKd th;a tlal tl;=fj,d mKSNdr; uy;a;hf. iïm%odhsl kegqï l,dj È.gu wrf.k hkak'


chjka;s oeka álla kegqï l,dfjka wE;afj,d ysáhg thdg;a fyd|g kgkak mq¿jka' bkaÈhdfj .sys,a,;a thd kegqï bf.k .;a;' Bg miafi thd mka;shla oeïud' fIda tlla l<d' taj n,kak ohdisß;a wdjd' t;ek§ hd¿fj,d ;uhs ta fokak újdy jqfKa'


wfma mjq,g tl;=jqKq mq;d, fokaku uy;a;hf. kegqï l,dj bÈßhg f.kshkak yeu fj,dfju Woõ lrkjd' wmg .e<fmk úÈhg w¨;a foaj,a tl;= lrf.k pkak fï l,dj f.dvla bÈßhg wrf.k .syska ;sfhkj'


wdÉÑ wïu úÈhg uqKqnqrd iy ñKsìßhka .ek Tn olskafk fldfyduo'''

thd, ;=kafokdu yß fyd| orefjda' wfiald kgkak olaIhs' ;d;a;f.hs wïuf.hs mka;sj,ska bf.k .;a;fk' wfiald mqxÑ ldf,a b|, yeÿfj uu' thd bmÿfKa wms rdc.sßfh f.or bkak fldg' Bg miafihs thd,d foysj, f.or yo, mÈxÑhg .sfha'


chjka;sf.a mq;d oeka yß f,dl=hs' kegqï lrkafk ke;s jqKdg thdf. ;d;a;d jf.a kS;sh yodrkjd' .sykais ÿjg;a fyd|g kgkak mq¿jka' th;a ;du bf.k .kakj' orejkaf.a orefjd;a ug yß wdofrhs' uu yß ikaf;dafika fï foaj,a n,df.k bkak wdÉÑ wïu flfkla'


fï ish¨ l;dny idjOdkj wid isáfha Èjx.; .dkaO¾jhdf.a tlu fidfydhqßh jk Ñ;%d,a w,a.u úY%dñl kegqï .=rejßhhs'


mKSNdr; mjqf, b;sß fj,d bkafk uu ú;rhs'''- Ñ;%d,a w,a.u

zzmKSNdr; lshkafk uf. whsh' ug whsh, 3 fofkla ysáh' ta ljqrej;a oeka Ôj;=ka w;r keye' mjqf,kau bkafk uu ú;rhs' f,dl= whsh bkaÈhdfõ Ydka;s ksfla;kfha kegqï bf.k .kak .syska ,xldjg wdmq ldf, b|,u ug;a kegqï b.ekakqjd' t;fldg ug wjqreÿ 07 la ú;r we;s' thd yß ierhs' jroaokak neye' nkskjd' ta;a whshf.kau ú;rhs uu uq,ska kegqï bf.k .;af;' uu;a fi!kao¾h úYajúoHd,hg f;areKd' Wmdêfhka miafi foaú nd,sld úoHd,hg .=rem;aùula ,enqK'ZZ


foaúnd,sldfõ kegqï W.kajoaoS ,enqKq w;aoelSï fudk jf.ao'''

wfkla kegqï .=rejßhkag jvd mKSNdr; uy;a;hf.a kx.s ùu ksid orejkaf. f,dl= leue;a;la ;snqKd uf.ka kegqï bf.k .kak' ta ksidu yji wu;r kegqï mka;s ms%kaism,au oeïu' ta ;rug orefjd kegqï bf.k .kak wdi jqKd' ta ldf, yßu iqkaorhs'


oeka Tn fudkjo lrkafk'''

uu;a bkafk whshf. ÿj, fokak;a tlal' ál ld,hla Wmq,sf. f.or bkakj' ;j;a ld,hla chjka;sf.a f.or bkakj' oekakï álla uu wikSm ;;a;ajfhka bkafk' uf.a Wl=,a wegh levqk ksid kegqïj,g iïnkaO fjkak wmyiqhs' uu;a wdihs fï orejkaf. kegqïj,g Woõ lrkak' whshf. l,dj bÈßhg /l.kak'


fï l;dny w;r;=f¾§ Wmq,S;a chjka;S;a fuf,i kj,shg iqnme;=ï tla lrkak;a Tjqkaf.a oeka Ôú; .ek l;d lrkak;a bvla fjka lr .;a;'''


ug u;lhs uq,a ldf,È;a uf.a kegqï msx;+rhla kj,sh ljfrm< jqKd''' - Wmq,S mKSNdr; úfÊj¾Ok

wjqreÿ 39 la lshkafk f,fyis myiq ld,hla fkdfjhs' m;a;rhla fï ;rï ld,hla fkdlvjd mj;ajd .ekSu wudrehs' ldka;djka ms<sn|j j.lSfuka l;d lrk m;a;rhla úÈhghs kj,sh uu olskafk' ug u;lhs uq,a ldf,È;a uf.a kegqï msx;+rhla kj,sfh ljfr m< jqKd' ;du ta mska;+fr rduq lr f.k uu ;shdf.k bkakjd' tal ug yß jákjd'


kj,sh jf.a m;a;rhla ldka;djkag wjYHhhs' ldka;djka fjkqfjka l;dlsÍu jf.au ia;S% ,d,s;Hhg;a ;ekla ;shkjd' kj,sh uu yß wf.a lrk m;a;rhla'


fï ojiaj, Wmq,sf. ld,h .;fjkafk fldfyduo'''

fldúâ m%Yakh wmg;a n,md,d' fudlo wms jD;a;Shuh jYfhka k¾;kh lrk msßila ksid' wdKavqjlska wmg i,a,s ,efnkafk keye' wfma iafjda;aidyfhka lrk foaj,aj,ska ;uhs wmsg i,a,s ,efnkafk' ta ksid álla wmyiqfjka ;uhs lghq;= lr f.k hkafk'


mka;s mj;ajkak úÈhla keye' ixo¾Yk keye' wvqu ;rñka fjäka mjd flfrkafka iSñ; msßilf.a tl;=fjka' l,dfjka ck;dj ojila wE;a jqfKd;a yß wudrehs ta ;;a;afjg kej; .kak' ta;a pkak fldfyduyß wfma orejka tl;= lr f.k iQï ;dCIKh u.ska fmdä mqyqKqjla ,nd fokjd' tfyu yß lf<a ke;s jqfKd;a l,dfjka orefjd;a" ck;dj;a wE;afj,d hka;% njg m;afjkjd' fldfydu jqK;a bÈßhg iqnjdoS ld,hla ,efnhs lsh, n,df.k bkakj'


wïu" kekao jf.a wh;a tlal ljrhlg fmkS isàu;a wmg yßu wdvïnrhla'''- chjka;s mKSNdr; chfialr

fï f*dfgda IQÜ tl wmg;a w¨;a w;aoelSula' yßu fjkia" ják jevla' we;a;gu fïl kj,sfhka wfma mjq,g ÿkak f.!rjhla úÈhghs uu olskafk' úfYaIfhka wfma wïu ud;a tlal ysáh;a fï jf.a jevla lrmq uq,a wjia:dj fïl' wïu" kekao jf.a wh;a tlal ljrhlg fmkS isàu;a wmg yßu wdvïnrhla' jdikdjla' iuyrúg fïl wurKSh wjia:djla fjkak;a mq¿jka' kj,shg ia;+;shs' fujeks lghq;a;la ie<iqï lsÍu .ek' kj,shg iqnu iqn WmkaÈkhla'


fï ojiaj, Tn ld¾hnyq,o'''

fï ojiaj, ðú;h fjko jf.a l,n, keye' mgka.;a; jev jqK;a fldúâ ksid w;ruÕ kej;=Kd' uu ys;kjd tk udfiÈj;a wmg mq¿jka fjhs lsh,d kej;=Kq jev ál h<s mgka .kak'


orefjd fokakf. wOHdmk lghq;= fldfyduo'''

orefjd fokakf. wOHdmk lghq;= Tka,hska yryd lrf.k hkjd' mq;d kï  tlaiaiEï l<d' oeka thd f,da fldf,aca tfla 2 fjks wjqreoafo' fï ojiaj, thdg ksjdvqhs'


.sykais ìiakia uefkaÊukaÜ ä.s% tl mgka .;a;' ta ksid thdg oeka álla jev ;shkj' uy;a;h;a fjkod ;rï ld¾hnyq, ke;s jqK;a foaYmd,k jev lr f.k hkjd' tfyu ;uhs wfma Ôú; fï ojiaj, f.fjkafk'yßkaoS ,shkf.a


mska;+r - ñydhs biqre iy vhka m%§ma