නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

l,d f,dfõ wdorŒh wïud Tng iqn .uka '''æzzurKfha fõokdj ñhhkakdg fkdj Ôj;ajkakdghZZ Tõ tAl ;uhs we;a;' tA lshuk kej; jdrhla i;Hhla njg m;alrñka weh miq.shod wfmka ioygu iuq.kakjd' l,dj ksidu fndfyda fokdf.a is;a ;=< wdorKSh pß;hla jqK weh ;ud jgd frdla jqK fm%alaIl ck;djf.a is;a ;=< ksn|ju we;s lf<a i;=gla'

oiudihla l=fia ord fuf,djg ìyslf<a tlu mqf;l= jqK;a ish oyia jdrhla tf;r fuf;r ÿjd orejka ish oyia .Kklg wdorKSh ujla fjñka ;uka mK fia wdorh l< iskudfõ" mqxÑ ;srfha wdo¾Yj;a pß;hla jqKd'

rx.k fCIa;%fha kshef<ñka iqjyila fm%alaIl ck;djf.a is;a i;ka ;=< i;=g we;s l< weh l,dfõ kshe<S tk w;r;=ru ;u wdorKShhkaf.a is;a ;=< iod fõokdjla cks; lrñka wfmka fjkaùu ffojfha iroula jekak'

mqxÑ ldf, wïu ;d;a; wdof¾g iqoaÈ lsh lsh yqr;,a lrmq tA isÕs;a;sh wOHdmkh ,nkafk fudaor  fïß ud.%Ü úoHd,fhka' fldKafv fldgg lm, ÿj, mek," oÕ,, ysgmq ksid mdi,a fõÈldfõ§ ks;ru yuqfj,d ;sfhkak msßñ pß;' rxÕk yelshdj wefÕa ;sfhk nj .=rejreka wjfndaO lr .;a;;a tA lghq;= wehg tod fndfyda fihska wm%shckl isÿùï fjkjd'

lf;da,sl ne;su;sh jQ ksidfjkau lkHd fidfydhqßhl ùfï isyskh isf;a me< moshï jqjo tA wdYdj wef.ka u.yefrkjd'

t;eka mgka fyÈhl ùfï isyskh ysf;a ,eÕ=ï .;a;;a tA isyskho fnd|ù hkafka wef.a Wreuh rxÕkh ksidu jkakg yelsh'

Èú .ufka 18 jeks úhg t<fUk wehg ;u Ôú; w;aje, jQ whsjka úfÊr;ak uqK.eiSfï  m%;sM,h jYfhka jhi wjqreÿ 19 § Tyq yd újdy ù wdorKSh ;u tlu mq;=f.a uj ùug jrï ,nkjd'

tlaore ujl jQ ;u f,a,shf.a rE imqj .ek ks;r j¾Kkd lrk ±ä Ñ;%mg f,da,shl jk kekaoksh ^ieñhdf.a uj& ÿfõ Thd yßhkafk rÕmEug' Th ,iaifkka m%fhdackhla wrf.k rxÕkhg fhduqjkak hehs weh n,lrkjd' ks;r kekaoksh iu. Ñ;%mg keröug hEugo wehg isÿjkjd' tA wkqj tA wmQre kekaoïud ;u f,a,sh jfoka fmdfrka ;sr mÍCIKhlg iyNd.s lsÍfuka miq yhiska;a úfÊr;ak kue;s ´ rxÕk fCIa;%h ch.kakg jrï ,nkjd'

miq lf,l weh fufyu lshkjd" we;a;gu lsõfjd;a uf.a kekaoïud Ñ;%mg msiaishla' tA yryd ;uhs n,dfmdfrd;a;= fkdjQ fï fCIa;;%hg mh ;shkak ;rï uu jdikdjka; jqfKa'

tA úÈhg 1976 j¾Ifha iq.;md, fikr;a hdmd uy;df.a  fmïnr uOQ Ñ;%mgfha fïkldf.a pß;hg mK fmdjñka rxÕk Èúhg m%úYagh ,nd.;a weh t;eka mgka lreulaldrfhda" lssßuOqje,a" f.or nqÿka wïud" i<Ula y~hs' úch .S;d" l%sia;= pß;h" bkaÿg u,a ñgla" ;=kafjks hduh" iqrìfok" fyda .dk fmdl=K we;=¿ b;d ckm%sh Ñ;%mg rdYshl pß; fynjQ w;r furg m<uq fg,s jD;a;dka;h jQ ã' î' ksyd,a isxyhkaf.a Èuq;= uq;= kdgHh yryd mqxÑ ;srhg msúi iq<Õ" iqn m%d¾:kd" ysu rd;%sh" m%udo jeähs' pd;=¾hd" nÜá wd§ b;d ckm%sh fg,s kdgH rdYshlgo ;u rxÕk odhl;ajh ks¾f,daNSj odhdo l<dh'

bka fkdkej;=k weh iqn iy hi" cq,shia iSi¾" tAldêm;s" uk rxck jevj¾ck we;=¿ fõÈld kdgH fndfyduhl rÕmdñka fõÈldjo ;uka fj; k;=lr .;a;dh'

tf,i iskudj" mqxÑ ;srh" fõÈldj hk rxÕk wjia:d ;%s;ajh ;=< ksrka;rfhka weh ±lajQ rxÕk m%;sNdj Wfoid jßka jr we.hSï j,g ,lafjñka iïudkhg md;% jkakg ;rï jdikdjka; jQ ´ tAldldÍ pß; rduqjg ish leue;af;kau fldgqùu ;=< iyNd.s jQ ishhg wkQkjhlau ks¾udK ;=< wdorKSh wysxil wïudf.a pß;hg ysñlï lSjdh'

weh l,d f,dj ;=< fukau ienE Èúh ;=<o b;d hym;a ir, iqkaor fukau ksy;udkS pß;hla jQ njg wmg we;s fyd|u iy tlu idlaIsh iqÔj;aj  isá jir 75 la ;rï jQ tA ld,h ;=< lsisÿ wfhl=f.ka fodila fodaIdfrdamKhla fkdweiSu fkdjkafkao@

±ka ljqre flfia l=ula lSjo Tn weoyQ wd.ug wkqj foúhka jykafia le|jk wjia:dfõ wm tys hd hq;=uh' tA wkqj miq.sh 31 jeksod wmgo fydrd wm fndfydafihska wdorh l< Tn ks;H iekiSu Wfoid Wkajykafia fj; le|jQfhka fï jkúg Tn tys f.dia wjidkh' uq,ska lS mßÈ kej; fufia lshñ' zzurKfha fõokdj ñh hkakdg fkdj Ôj;ajkakdgh'ZZ Tn Èúießh ksud lr ,laI ixLHd; is;a i;ka ÿlg m;alr tA ieuf.a fk;aj,g l÷¿ tlal< nj Tn okafka ke;' tfy;a tA ish,a,kaf.a is;aj,g ;u rxÕk yelshdj yryd i;=gla f.k foñka tA fk;a mskjQ Tnf.a kslau hEu tA lsisfjl=g ord.; fkdyels fYdalhlau jkq we;' tA wdorKSh rxÕk Ys,amskshl f,i ;u risl m%cdj iuÕ yoj;skau w;aje,a ne|.;a Tn ienE Èúh ;=< o tA w;aje< w; fkdyer Èú ;snQ ;=rd wdorKSh flfkl= jQ ksidfjks'

h<s lsisu Èkl .;ska yuqù Tfí iqkaor iskyfõ ñysr ú¢kakg neß jqj;a Tn b;sßlr .sh wdorKSh b;d f,ka.;= iqkaor u;lhka wm Ôj;ajk ;=rd fndfyda wdorKSh f,i wm yoj;a ;=< Ôjudk jkq we;' Tng iqn .uka'''''æ


Oïñl fyajdjiï