නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

iShghs ughs ´klu ;snqfKa fldals, fyd| .dhlfhla lrkak'''iShd ;uhs fuhdg —fldals, mjka˜ lsh, ku oeïfu;a'''
fldals, mjkaf.a wdÉÑ ud.%Ü chiQßh


kdv.ïldrfhda fg,s kdgHfha wfkl=;a pß; wNsnjd bÈßhg meñKSug ukud,ka iu;a ù we;' fï ksidu tu pß;hg mK fmdjk fldals, mjka .ek oek .ekSug fndfyda fofkl= leue;shs' Tyq úáka úg tl;= jQ jevigykaj,§ fkdiÕjd mejiQfõ Tyqf.a wdÉÑ wïud iy iShd ksid fuf,i fldkao fl<ska ;nd .ksñka l,dlrejl= f,i bÈßhg meñK we;s njh' tu ksid wo jkúg ukud,ka ;rïu ukud,kaf.ienE Ôú;fha wdÉÑ wïudg o risl ck;dj wdorh lrkakg mgka f.k we;' jpkfha mßiudma;fhkau fid÷re ñ;a;Kshlf.a rEm fidndjg ysñlï lshk weh vhkd ud.%Ü chiQßhhs' kj,sh ljrfha PdhdrEm .kakd w;r;=r§ fï wdvïnrldr wdÉÑ wïud ;u uqKqnqrka ms<sn|j fufia y~ wjÈ lrkakg úh'

wehs fmdä ÿlla tlal i;=gla'''
ÿl ysf;kafk i;=g jeälug' ke;skï lK.dgqjlg fkfjhs'

mqxÑ ldf, fldfyduo fï fokakd'''
fldals, kï tÉpr oÕ keye' fyd|g lshk foa weyqj' lrorhla lf<au keye' lsisfohla b,a¨fj;a keye' mqxÑu ldf,Èj;a fi,a,ï nvqjlaj;a wr f.k fokak lsh, b,a,,d keye' thdg fmd;am;a .kak ;uhs ´klu ;snqfKa' fudlo thd fmd;m;g nrhs' u,a,s kï álla oÕhd' ta jqKdg ug lSlrehs'


ta jqKdg uu ys;=fj fldals, mqxÑ ldf,a oÕ we;s lsh,'''
wfka keye' oÕ keye' biafldaf, .shdfkA A/L fjklï' ljodj;a ug biafldaf,g hkak ;rfï meñKs,a,la thdf.ka weú,a, keye'

fldfyduo fï fokakg l,djg olaI;d ;sfhk nj wdÉÑ wïu oek .;af;'''
ymka meÿrg fldls,j fhduqfjkafk mq;df. .=rejßhla ud¾.fhka' ta fldals,dks .=re;=ñh' fldals,g leurdjla biairy iskaÿ lshkak wjia:djla weh ksid ;uhs uq,skau ,enqfKa' tfyu ymka meÿrg iïnkaO fj,d bkakfldg fidaur;ak Èidkdhl uy;a;hf. isß rcisß Ñ;%mghg <ud k¿ ks<shka f;dard .kakj lshk wdrxÑh;a wmg ,enqfK' whÿïm;%hla yodf.k wms .shd b;ska'

fldfyduyß orejd ta pß;hg f;areKd' tfyu ;uhs fldals, isßu,a jqfKa' ta thd <Õ ;snqKq iyc olaIlu ksid' t;fldg fldals,g jhi wjqreÿ 10 la ú;r we;s' biafldaf,kq;a leue;a; §, ;snqK ta rÕmEïj,g hkak' thd biafldaf, .sfha ms<shkao, uOH uyd úoHd,hg' ta jf.auhs udïfma Y%S fidaNs; oyï mdif,kq;a fldals,f.a l,d jevj,g f,dl= ;,a¨jla ,enqK' oyï mdif,ka moH .dhkd ksid fldals, iuia; ,xld uÜgu olajdu .shd' ta ksidu fuhdg wdorh;a" f.!rj;ajh;a" lreKdj;a oyï mdif,ka yeuodu ,enqKd' oyï mdif,aa ysgmq fyd|u lSlre <uhd ;uhs fuhd' iajdóka jykafia,d lshmq úÈygu ysáh' oyï mdif,a§;a biafldaf,§;a bkagj,a tl ÿkak .uka msïfï ÿj, tkafka t<sfha jdäfj,d bkak uf.a <Õg'

bkagj,a tl ÿkak .uka fuhd, ÿj, tkj lsõfõ''' wdÉÑ wïud fuhd,j biafldaf,g od,d" oyï mdi,g od,d t;eku /¢, ysáho@
wfka Tõ''' 5 jir fjklï uu fuhd,f. miafikau ysáh' uu fldals,f.miqmiska ysgmq tl thdg f,dl= ffO¾hhla jqKd' thdf. iShd /lshdjg .shd' thd fm!oa.,sl wxYfha .sKqïlrefjla f,ihs /lshdj lf<a' fuhd, fokakgu iShf. wdorh fyd|gu ,enqK' thd ke;sfj,d oeka  wjqreÿ 10 la ú;r fjkj' wo iShd ysáhd kï ug;a jvd i;=gqfjkafka thd nj uu okakjd' iShdf.a ke;sùu fuhd,d fokakgu f,dl=jg oeKqkd'

uu fufyu lsõfjd;a''' fldals, ;rugu fldals,f. wdÉÑ;a oeka ckms%hhs lsh,d'''
isky fjñka weh''' fldals, ksid ;uhs uu ckm%shfj,d ;sfhkafka' fldals,g;a jvd fldals,f. ukud,ka ksid ;uhs uu jqK;a wo ljqre;a okafka' uu wo mdf¾ .sh;a we;a;gu lshkjd wr hkafka ukud,kaf.a wdÉÑ lsh,d' fg,s kdgHfha ukud,ka ks;ru lshk zzÑlaZZ lshk jpkh <uhs ug;a wefykak yß yßhg lshkjd wefykjd' ug fï <Õ§ fufyu isoaêhl=;a jqKd' uf.a hd¿fjlaf. f.org lÜáhla weú;a ysáh' ta jhs*a iy yiankaâ l;d lrkafk oeka ukud,ka l;d lrk úÈyg¨' oeka ta f.d,a,ka wdrdOkd lr, ;shkj bv ;sfhk fõ,djl thd,j n,kak fldals,g tfy tkak lsh,' ta pß;hg lÜáh mqÿu wdidjla ;sfhkafk'

f,dl= uqKqmqrd .ek wdÉÑ wïud fudlo ys;kafka'''
ug f,dl= wdvïnrhla ;sfhkafka' uu m%d¾:kd lrkjd È.gu uf.;a" iShdf.;a wdvïnrh /l f.k ;j;a fndfyda ÿrla hkak jdikdj mq;dg ,efnkak lsh,' thdg ,eì, ;sfhk ìß|;a yßu fyd|hs' mq;dg jev yskao wu;l fjk foaj,a mjd ÿj fyd¢ka fydh, n,, lr, fokj' oeka iuyr fõ,djg ug;a u;l keye ug fnfy;a tfyu .kak ;sfhk ojia'

tl ojila uu f.or bkak fldg ÿj tkjd ÿjf.k' wdÉÑ wo oji u;l keoao' uu weyqjd mqf;a fudllao@ wehs wdÉÑf.a fnfy;a .kak ;shk oji wofka' uu t;fldg weyqjd flda mq;d lsh,' thd IQáx .sys,a,d' mq;d IQáx .sh;a ÿj mq;df.ka ug fjkak ´k hq;=lï Tlafldu yßhg fydh, n,, lr, fokj' ta w;ska uu yßu jdikdjka;hs mq;d jf.au wdorKSh ÿjla wfma mjq,g tl;=ùu .ek' uu fï fokakgu mqÿu wdorhla ;sfhkafk' fuhd, ne|, fjku ysáh;a ;sfhk wdof¾ wnu,a f¾Kqjlskaj;a wvqlr,d keye' whshghs u,a,sghs ;snqKq wdof¾ oeka ;=ka fofkl=g fnÈ, hkj'

fldfyduo wdÉÑ wïuf. fmdä uqKqnqrd'''
thd bkafk ud;a tlal' th;a whshd jf.au oeka rÕmdkj' mqxÑ ldf,a thd f.dvdla kdgHj, ysáh' wjqreÿ 16 - 17 fjkfldg fldfydu;a msßñ <uhskaf. fjkialï we;s fjkjdfka' ta ksid myq.sh ldf,a kdgHj,g l;d lsÍu álla wvq jqKd' oeka wdfh i;air rÕmdkjd'

wdÉÑ wïug fnfy;a .kak oji fmdâvla wu;l jqKdg''' uqKqnqrka fokakf. fg,s kdgHj, kï" pß;" fonia fyd|g u;lhsfka'''
iuyr fj,djg fïf.d,a,kag wu;lfjhs lsh, fuhd, rÕmdk kdgHj, kï" pß; uu fjku ,sh, ;shkj' wOHlaIjrhdf.a ku;a tlalu' fï <uhskag jev jeä ksid wu;l jqfKd;a tfyu fyd| keyefka' fuhd,f. mqxÑ ldf,È b|,u uu tfyuhs' oeka b;ska fuhd,g uu miafika bkak ´k keye' thd,g tajd fyd|g u;lhsfka' 

ta lshkafk fldals,f. wdÉÑ fldaals,f. iy i;airf. m%hsjÜ filá% jefv;a l<d lshk tlo'''
wdÉÑ wïud uqKqnqrka fofokd iuÕu iskdfiñka'''
Tõ fkao'' uu ;uhs ta jefv;a lf<a'''
ug u;lhs ojila fldals,g wjqreÿ 07 È úß÷ mka;shla lshkak .sys,a, tal wu;l jqKd' Tkak isxy iudfc isxy .,mamm;a;s uy;a;hg fuhdj bÈßhg .kak ´klu ;snqKd' oyï mdif,§ fuhd úß÷ lshkj thdf. fIdma tlg ojila weys,;a ;snqK' uu fIdma tlg .shdu tl ojiloS weyqjd tod lõo úßÿ lsõfj lsh,' uu lsõjd ta uf. f,dl= uqKqnqrd lsh,' todu ug lsõjd uf.a jevlg thdj f.kak .kak ´k lsh,' isxy idudfc W;aijhlg úß÷ mka;shla lshjkak fuhdj f.kakqj' úß÷ mka;sh lshdf.k hk fldg wka;su yßfhÈ fuhdg jpk wu;l jqKd' uu ;uhs t;ek wjika fma<sfha b|f.k w;ska fmkak fmkak jpk u;la lf<a' w;ska is.ak,a tl fok fldgu fuhd okakjd uu lshkafka fudk jpfk .ek o lsh,' fuhd úß÷ mka;sh yßhgu .dhkd l<d' fma%laIlhkaf.a msámiafiu ysgmq fm%aCIlhd ;uhs uu' t;fldg ldgj;a fmakafka keyefk uu jpk u;la lrk nj'

iShghs ughs ´klu ;snqfKa fuhdj fyd| .dhlfhla lrkak' iShd ;uhs fuhdg fldals, mjka lsh, ku ;sífn;a' ta kug .e<fmku úÈhg fuhd yeÿkd' u,a,s i;air mjka' wms ol=fKfka' uu ol=fKa noafoa.u' uy;a;hd ud;r kQfma' uy;a;hd ol=fKA úÈhguhs fuhd,g Tlafldu foaj,a lf<a' b÷,a lg .Efõ" wl=re lsfhõj' ta fiaru lf<a iShd' lsisu wvqjla lf<a keye fuhd,g' iShdf.a mKhs" f,dl= uqKqnqrdf.a mKhs" fmdä uqKqnqrdf.a mKhs tl yd iudkhs' wms y;rfokdu tlgu ;uhs ysáfh' ta ldf,a fldals,g f,dl= fi,a,ula ;snqK' iShdf.a lf¾ keÕ, iShdf.a kyh iqlaldku úÈhg w,a,f.k jdyk t<jk tl' iSh;a meh .Kka fuhdj lf¾ ;shdf.k tfyu hkj' we;s lshklï hkj b;ska'

iShd Wfoa 4g keÕsg,d tkafka f,dl= uqKqnqrd .djg' weú,a,d <Õg fj,d ,iaik lú mka;shla .dhkd lrkj' lú mka;sh bjrfjk fldg fuhdg ;ogu kskao .sys,a,' iShf. jefâ uqKqnqrdf.a T¨j w;.dk tl' ll=, w; .dk tl'' bôk tl' Bg miafi iShd nqÿka j|skak tkj' Bg;a miafi uqKqnqrdj mdvï lrjkak weyerjk tl;a iShf. mqreoaola' iShd fldÉpr wdof¾ l<;a Wfoa mdkaor fuhdj ke.sÜgkjd mdvï lrjkak' fldals,;a keÕsákj' fmdä tlaflkd f,dl= tlaflkd lsh, fjkila keye' fokakgu yßu wdofrhs iShd' oeka uf.a mK fol ;uhs fï''' fï f,dafla uf.a mK ;sfhklï uf.a mK ;sfhkafk fï fokak <Õu ;uhs' fmdä lSula ;shkjd fldals,g uu jeämqr wdofrhs lsh,' uu ys;kj fuhd f,dl= uqKqnqrd jqKq ksid lÜáhg tfyu oefkkj we;s' fuhdf.kafk wms biafi,a,du yqr;,a ne¨fõ' tal iSh .dj;a ;snqK' uf.a .dj;a ;sfhkj' fuhd,d fuf,dj t<sh oelafl fldhs fj,dfj o ta fj,dfõ b|,u wms fokak <Õ ;uhs fuhd,d yeÿfka'''

whshd oeka ;d;a;s jf.a ug'''
whsh ne|mq wlals wïñ jf.a ug'''

f,dl= uqKqnqrhs fmdä uqKqnqrhs <Õskau ;shd f.k''' uqyqfKka uqyqK n,df.k ;uka fï f,dafl mK fuka wdorh lrk wdÉÑ wïud ;uka .ek fufyu wdvïnr fjkfldg we;a;gu fldals,g fudkjo ys;=fk'''
uf.a fï w;aj, ysß.vq msms, ;sfhkafk' yß i;=gqhs' wdÉÑ uu .ek wdvïnrfhka bkak tl .ek' ug fï f,dafl ljqre;a ux .ek wdvïnr fkdjqKdg lula keye wdÉÑhs" iShhs" uf.a u,a,shs fï ;rï wdvïnr fjkfldg' ug ta fyd|gu we;s' ug oeka fldfydug;a bkafk uf.a wdÉÑhs u,a,shs ú;rhs'

weh uu .ek fï ;rï wdvïnr fjkj kï ug ;sfhkafk ;j ;j;a lemfj,d" uykaisfj,d biairyg ;j;a fyd| foaj,a lrk tl' fudlo wms l,d ks¾udKhla lrkj lshkafk wmsj krUk fm%ACIlhkaf.ka ld,hla .kakj lshk tl' ta ld,h ;;a;amr .Kkla jqK;a wms talg j.lshkak ´k' ta ld,hg j.lshkak mq¿jka fjkak wms uykais fjkak;a ´k' b;ska uu ys;kjd ta ;rug lemfj,d" ta ;rug uykais fj,d hï uÜgulska fyda ks¾udKhg idOdrKhla bIaG l< ksidu ;uhs fï ;rï wdorhla ug wo ,efnkafka' tal f*ala ,õ tlla fkfjhs' uq¿uy;a f,dalhu" uq¿uy;a Y%S ,xldju fï wdorh lrkafka fndlaflkauhs' ta wdorhg uu j.lshkaku ´k''' wdksjd¾hfhkau udj wdÉÑ fyd|g yeÿfj ke;akï uf.a fld÷ kdráh fufyu fl<ska fjkafk keye' uu ys;kjd uf.a wdÉÑ úÑ;%j;a pß;hla lsh,' wdo¾Yu;a pß;hla lsh,' .re lghq;= pß;hla lsh,d' Tjqka ke;skï uu kE'


fldals,f.a wdÉÑhs" iShhs <ud ldf,a Thd,f. ;snqKq ri;eka y÷kd fkd.;a;d kï wo Thd,d fufyu l,dfjka bÈßhg fkdhkak ;snqKd'''
Tõ''' fï f,dafla fjkia lrkafka <uhdfka' <uhdg yß wä;d,u jegqfKa ke;skï Tyq fyda weh jeäysáhka fj,d hula lrkafk keye' wms yefudau fï f,daflg ìysfj,d ;sfhkafka hï fyda l¾hhla lrkakfka' ;u ;ukag wdfõKsl NdrjqKq ld¾hhka lrkak fjkjd' tal ;uhs uu úYajdi lrk fidndoyu'

wms jdikdjka;hs' fï lshk úkh.rel" kS;s.rel ldreKsl mrK ñksiqkaf. wdNdIh ,nkak' oeka bkak wïu,d ;d;a;,d f,dl= weßhia tllfkA bkafk' ;ukag .s,syS .sh foaj,a ;ukaf.orejdf.ka <Õd lr.kak n,kafk ta ksidfka' Tjqka tl me;a;lska idOdrKhs' ;ukag <Õd lr.kak fkdyelsjqKq foaj,a" neßjqKq foaj,a ;ukaf.a orejd ,jd <Õdlr .kak hk tl widOdrKu keye' kuq;a ta ksid orejdg" orejd ke;s fjkjd' wmg tfyu m%Yak ;snqfka keye' uu .sfha uf.a iSh úÈhg fkfjhs' uf.a ;d;a;d úÈhg;a fkfjhs' uu .sfha uf.a úÈhg' ta .ukg ug yßhg mdr lm,d ÿkafka uf.a wdÉÑhs" iShhs'

uu .dhkhg olaI kï ta w;a;gq fol lm,d udj bxðfkarefjla lf<a keye' uf.a rx.khg ;sfhk wNskhka ál lm, od, udj fvdlag¾ flfkla lrkak .sh;a keye' uf.a lÓl;ajh mdúÉÑ lr, udj f,dah¾ flfkla lf<;a keyefka' ug wjYH foaj,a ál imh,d ta f.d,af,d ÿlu ú|,d ug mq¿jka ;rï iemoS, uf.a olaI;djfhka biairyg hkak oSmq tlhs thd, lf<a' uu;a" u,a,s;a wms wdi ;ekg .uka lrñka bkafka'
ug i;=g fjkak wkd.;hla ;sfhkjdfk' fï fudfydf;a uf.a wdÉÑj wdorKSh l<dg" wdÉÑj wdvïnr l<dg ug Woõ lrmq iy wdÉÑg Woõ lrmq" wmsj n,d.;a;= ish¨ fokdg ia;=;s lrkak" ysikud wdpdr lrkak fuh wjia:djla lr .kakjd'

fï l;dny idjOdkj wid f.k isá fï wdÉÑ wïudf.a wdorKSh fojeks uqKqnqrd tfyu;a ke;skï fldals, chiQßhf.a wdorKSh ifydaorhd i;air mjka chiQßh;a fuf,i y~ wjÈ l<d'''
fï ojiaj, uu y¾I Wvlkao udñf.a f,dlals fg,skdgHhg iïnkaOfj,d jev lrf.k hkjd' Bg wu;rj y~leùïj,g;a iyNd.s fjkj' b;sß fj,djg wdÉÑ;a n,df.k f.org fj,d bkakj' uu ;uhs oeka wdÉÑ tlal bkafk' ta ksid uu ;uhs oeka wdÉÑj n,d .kafka'

wdÉÑg jeämqr wdof¾ whsh o u,a,s o@
wms fokaku' fudlo thdfka wmsj fï ;;a;afjg f.kdfõ' wdÉÑ tod wmsj fyd|g n,d .;a;d' oeka wdfha wdÉÑ fmdä <ufhla jf.a' wms thdj oeka fyd|g n,d .kakj'

i;air fudk biafldaf,ka o bf.k .;af;a'''
uu uq,skau bf.k .;af;a udïfma lksIaG úoHd,fhka' Bg miafia biaflda, lsysmhlskau ug bf.k .kak ug isoaO jqKd' fougf.dv fika ue;sõia úoHd,h" ms<shkao, O¾urdc úoHd,h iy ms<shkao, y¾uka uhsk¾ úoHd,h'
uq,skau uu rÕmEfõ rxcka m%ikak uduf.a isysk mqrh fg,s kdgHfha' Bg miafia uq;= msydgq fg,s kdgH"
fyda.dk fmdl=K *s,aï tfla rÕmEjd' fyda.dk fmdl=K *s,aï tl ;uhs uf.a Ôú;fha yerjqï ,laIh jqfKa' tal ksid uu ckm%sh jqKd' fõÈld kdgH lsysmhlau uu l<d' y¾uka uhsk¾ úoHd,fha uOqIdka y;a,dj;a; .=re;=ud u;la lrkaku ´k' thd ;uhs udj fõÈld kdgH rxÕkhg fhduq lf<a' biafldaf,È;a fõÈld kdgH lsysmhlau uu l<d'

rúkaÿ úfÊr;ak f.a wOHlaIKfhka fg,s kdgH 06 la l<d' uf.a n,dfmdfrd;a;=j whsh jf.a bÈßhg hkak' whsh Èyd n,df.k fyd|ska yefokak'

wdÉÑf.ka fudk jf.a iyfhda.hla o Thdg oekg;a ,efnkafka''''
wdÉÑ ;uhs tod b|,u ;ju;a wms fokakf. miafika bkafka' oeka whsh ne|mq wlals;a ug f.dvla Woõ lrkj' whshd ;d;a;s jf.a ug''' whsh ueß lrmq wlals oeka wïñ jf.a ug' lsisu wvqjla oefkkafka keye Ôú;hg'


mska;+r -
vhdka m%§ma

yev.ekaùu -
lfkaIa yIdr

we÷ï ks¾udKh iy iemhSu -
kfhdaud úfÊisxy" rdc.sßh
Eastern Silk Gallery, fld<U 11

yßka§ ,shkf.a