නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

rgla ják mqf;la fmdf<djg hg l<dg miafia ug fldhskao wdfha Ôú;hla''';kshu bkak fldg ug ysf;kjd uf.a mq;df.a urKhg tla;rd úÈylg uu;a j.lshkak ´k o lsh,d'' uu thdg mqxÑu ldf,a ÿka wjjdo .eyekq <ufhl=g wkjYH úys¿jla lrkak tmd' rjgkak tmd' wmydi lrkak tmd' thd ms<smeoaod' wka;sug thd ,shmq ,shqfu ,sh,d ;snqKd —uf.a urKhg ljqre;a j. lshkak ´fk kE˜ lsh,d' ta;a ux okakjd uf.a mq;d uerefKa'' Ôú;h w;ayer,d .sfha thd fï f,daflka fydhmq wdorhhs thd úYajdi lrmq wdorhhs ksid lsh,d'


—uu bmÈ,d ;sfhkafka wkqrdOmqf¾' ux bmÈ,d ojia ;=klska muK udj fï f,daflg ìys lrmq wïud udj fjk;a flfkl=g yod.kak §,d ;sfhkjd uu bmÿk frdayf,a VOG fodia;r uy;a;hdg' ta fodia;r uy;a;h;a thdf. fkdak;a udj wdofrka n,df.k ;sfhkjd'''˜

wdorh" rd.h yd mg,jd .;a;u t;ek isoaO fjkafka fÄojdplhla'''

iudch wdY%h lr,d" úYajúoHd,j,g .sys,a,d Wmdê wrka ;snqKg wdorh bÈßfha fndfyda fofkla wirK fjkjd' oiqkag;a ta álu isoaO jqKd lsh,d ug ysf;kjd'

ug wjqreÿ úiaila fjoaÈ mq;d uf.a l=ig wdjd'

uu;a uf.a uy;a;h;a ;eka ;ekaj, kej;s,d ysáhd''''

oiqka ksYdka;f.a uj

—ux Thdg wdofrhs''˜ fï jpk ;=k kEiQ flfkla fyda fkdlshQ flfkla wm w;r isáfhd;a ta b;d l,d;=rlsks' tfy;a fufyu lshk lSfofkla" fufyu weiQ lSfofkla ta wdorh ienE f,iu mß;Hd. lr we;ao@ ta wdorh ienE f,i w;a ú| we;ao@ —ux Thdg wdofrhs''˜ lshQ ksidu ta jpk flfrys úYajdih ;enQ lS fofkla ÿla lïlfgd¨j,g ,la ù wjidkfha udkisl mSvkhg ,la ù Ôú;h yer f.dia we;ao@ Ôj;afjñka ueÍ ueÍ Ôj;ajk Wka fldmuK we;ao@ ta w;r wdorh ienE f,iu w;aú¢k wh o fldmuK we;ao@
ta fldfydu jqK;a Tyq óg jir y;rlg muK fmr ;u Ôú;h yer .sfha Ôj;ajk Wkaf.a yojf;a iod;ksl l÷<la b;sß lrh' —ux Thdg wdofrhs''˜ lshQ ta ñysß joka flfrys jv jvd;a úYajdih ;enQ ksid hehs lSu w;sYfhdala;shla fkdfõ'
ta wkalsisjl= fkdj wm is;a .;a wdorŒh rx.k Ys,amshl= jQ oiqka ksYdka; hs'

Tyq iqÔj;aj isáh§ fg,skdgH ;sia y;rlg yd Ñ;%mg y;rlg rx.k odhl;ajh ,nd § ;sfnhs' Tyqf. l,d Èúh b;d flá tlla jqjo" Tyq ;ud ms<sn|j u;lh rislhka ;=< iod;ksl lrkakg iu;aj úh' ta u;lh ksidu wm miq.shod oiqkaf. wdorŒh uj ^tÉ' tï' t,a' tia' fyar;a& iuÕ l;dny lrkakg ksÜgUqj" l;af;dg Tjqkaf.a ksjig f.dv jqKd' oiqkaf.a úfhdafjka jir y;rlg wdikak ld,hla .; jqj o ta wdorŒh wïudf.a fk;Õska yef,k l÷¿" yoj;ska kefÕk fidaiqiqï ;ju;a my ù f.diska ke;'

—wdorh lshkafka krl fohla fkdfjhs' fï iudcfha yefudau wdof¾ ,eìh hq;=hs' wdorh l< hq;=hs' ta;a ta wdorh ksis jhfia§" ksis flfkl=f.ka ,eìh hq;=hs' wdorh rd.h yd mg<jd .;a;du t;ek isoaO fjkafka fÄojdplhla' rgla rdcHhla jákd uf.a mq;d ug wysñ jqfKa thd m;mq" thd fydhmq ta wjxl wdorh thdg fkd,enqK ykaod' wdorh lrk wdorh fydhk wh uq,skau ;ukag wjxl fjkak ´fk''''˜

oiqkaf.a wïud oEig keÕ=Kq lÿ¿ msi ouñka wm;a iuÕ l;d lrkak g mgka .;a;d'

 ienE uõ fifkyi we;s ujlg ;u orefjl= wysñ ùu ;=< we;sjk ÿl ish Ôú; ld,h ;=<u iqiqï,Ej;a" lÿ¿ je.=rej;a iukh lr.; fkdyels h'
—Ôú;fha Èh wdmyq yeß,d n,oa§ Ôúf;a yeufoau;a w;aßkak ´k lsh, ys;=k jdr .Kka wm%udKhs' ta;a wïud flfkl=g Ôúf;a tfyu w;ßkak nE''' bji, bji, neßu ;ek wdmyq bjikak mgka .kakjd' fudk;rï ÿla lïlfgd¿ Ôú;fha ;snqK;a wïud flfklag Ôúf;a w;ayßkak nE'' ug;a tfyuhs' tl orefjla wldf,a uyfmdf<djg hg l<d' ug ;j;a orefjla bkakjd /l n,d.kak''Tfí Ôú;h Èy;a álla yeÍ n,uqo@
uu bmÈ,d ;sfhkafka wkqrdOmqf¾' ux bmÈ,d ojia ;=klska muK udj fï f,daflg ìys lrmq wïud udj fjk;a flfkl=g yod .kak §,d ;sfhkjd uu bmÿk frdayf,a VOG fodia;r uy;a;hdg' ta fodia;r uy;a;h;a thdf. fkdak;a udj wdofrka n,d .;a;d' ta kqjr wïuhs wmamÉÑhs ug yqÕdla wdofrka uf.a ish¨ wjYH;djka bgq lr, ÿkakd' ta mjqf, ug jeäu,a whsh,d y;r fofkla ysáhd' ta ksjqkakq' uu ta f.org wrka .shdg miafia ;j u,a,s flfkla yïn jqKd' we;a;gu uu ta mjq,g tl;= fjÉÑ flfkla lsh,d oek.;af;a ug wjqreÿ 12la jqKdg miafia kekSf.ka uf. wïud ljqo lsh,d wy,d uu kqjr wïug lror l<d' ta ojiaj, kqjr wmamÉÑ jev lf<a uvl,mqfõ' Tyq ksjdvq wdju kqjr wïud uf.a lror lsÍu lsõjd' wmamÉÑ udj wkqrdOmqrh f.org tlalka .shd' wkqrdOmqrh wïud ug ljodj;a ÿfõ lsh,d l;d lr,d kE' wkqrdOmqr f.or ug ifydaor ifydaoßfhda oy fofkla ú;r ysáhd' ta;a ug uyd ;kslula oekqKd' ug ljqrej;au wdof¾ kE lsh,d is;=ú,a,la uf.a ys;g wdjd' fudk iem myiqlï ;snqK;a ug ljqrej;a wdorhla kE lsh,d oekqKdu ys;g oefkk foa jpkfhka lsh,d ksu lrkak nE'

Tn;a ldf,al§ wdorh fydhmq flfkla'''
Tõ''' uf.a kqjr wïud wmamÉÑ' wkqrdOmqr wïud wmamÉÑ Th ljqre;a ug wdof¾ kE lsh,d" ug ys;=Kd''' uu kqjr f,dl= ldka;d biafldaf,lg .sfha' ug hka;ï wjqreÿ 18 la fjoa§ wdof¾ lrkak flfkla yïn jqK' uu ys;=jd fï ;uhs uf.a wdorh' fuhd ;uhs ug jeäfhkau wdof¾ lrkafk lsh,d'

t;fldg thd fmardfo‚h úYajúoHd,fha bf.k .kakjd' thdf.a .ï m<d; hdmkfha' ta ldf,a hqoaOh ;snqKd' ol=fKa NSIKh l%shd;aul fjñka ;snqKd' ta fome;af;kau wms ;ef,kak .;a;d' ug wjqreÿ úiaila fjoa§ uf.a mq;d uf.a l=ig wdjd' uu;a uf.a uy;a;h;a ;eka ;ekaj, kej;s,d ysáhd'

uy;a;hdf.a f.oßka wleu;s jqKd' wfma wh;a wfma iïnkaOhg wleue;s jqKd' miafia uy;a;h rg .shd thdf. foudmshka <Õg' mq;d ,efnkak boa§ uu we,amsáfha ysáfha' orejd yïnfjkak frday,a .; jqfKd;a urKjd lsh,d f.g ,shqï od,d .shd' fldfydu yß uu l¿fndaú, frdayf,a§ uf.a r;a;rka mq;dj fï f,daflg 1988'06'08 ìysl<d'' thdg kula yod.kakj;a ug iyhg ljqre;a ysáfha kE' uu ;uhs thdg oiqka ksYdka; lsh,d ku ;sífí' orej;a wr f.k frdayf,ka t<shg wdjg ug hkak tkak ;ekla ;snqKq kE' yenehs uu uf.a wdof¾ úYajdi lr,d lghq;= l<d' ;kshu orejd yod.kak l=,shg jev l<d' uu okafka kE'' uf.a r;a;rx mq;d uu <Õ ke;s fj,dfõ l=i.skafka ysáho@ thdg msmdihg j;=r álla yïn jqKdo@ thdg ljqrej;a .eyqjo@ nekako@ lsh,d'' wfka we;a;uhs ux tajd oekf.k ysáfha kE''' mq;d ljodj;a ta .ek ug lsõfj;a kE''

Tn yd oiqka w;r fjkiau wdldrfha ne£ula ;sfhkafk'''
 Tõ'' mq;d thdf.a ;d;a;j olskafka bmÈ,d wjqreÿ 6 lg ú;r miafia' tfyu jqfKa thdf.a ;d;a;d ,xldjg wdfõ iEfyk ldf,lg miafia' oiqka l=vd ld,fha b|,d wms fokakg wms fokakd ú;rhs' thdg wjqreÿ ody;rla myf<djla fjoa§ uu thdg lsh,d ÿkakd —mqf;a .eyekq <ufhl=g ljodj;a wkjYH úys¿jla lrkak tmd' wmydi lrkak tmd'' thd,d wmyiq;djhg m;a lrk lsisu fohla lrkak tmd' tfyu jqfKd;a tajd Thdf.a wïug oefkaú˜ lsh,d' ta ksid thd .eyekq <uhskag f,dl= f.!rjhla oelajQjd' thd lrk lshk foaj,a ug lsõjd'

oiqkaf. ;d;a;d ,xldjg wdjg miafia wms wdmyq kqjr mÈxÑhg .shd' oiqka O¾urdfcg we;=¿ l<d' Bg miafia wmsg wdmyq ierhla kqjßka tkak isoaO jqKd' ta mdr wms f.j,a yodf.k fõje,afo‚fha mÈxÑ jqKd'' mq;d biafldaf,a wdfõ .sfha tfy b|,d' thd biafldaf, .sysx tkfldg yekaodfj my ú;r fjkjd' tal thdg yqÕdla uykaishs'

ta ksid .ïmy biaflda,hla fyõjd' wmsg oiqka we;=,a lrkak ,enqfKa óß.u lksIaG úoHd,hg' tal ñY% mdi,la' t;fldg oiqkag wjqreÿ oyihla ú;r we;s' thdf. ys; .sh .eyekq <ufhla ysáhd' oiqkaf.a ;d;a;d lsõjd —mqf;a'' oeka Thd bf.k .kak' miafia wdorh lrkak˜ lsh,d' thd tal ms<ss.;a nj wmg fmkakqjd' kuq;a Bg miafia l,ska ysgmq oiqka fkdfõ' thdf. fjkialï ug oeKqkd' ;d;a;d wdmyq rg .sfh;a Th ldf,a' thd ux .ek yqÕdla ie,ls,su;a jqKd' ug;a ks;r ks;r wjjdo l<d' mq;d fyd|g bf.k .;a;d' Wiia fm< lf<a .ïmy nKavdrkdhl úoHd,fhka' úYajúoHd, hkak ,l=Kq folla uÈ jqKd' kuq;a thd W;aidyh w;ayeßfha kE'

fojk jr úNd.h ,sh,d fld<U úYajúoHd,hg we;=<;a jqKd' thd ta ish,a, yß iunrj l<d' fjf<| oekaùïj, fmkS ysáhd' bf.k .;a;d' rÕmdkak .shd'

oiqka fmdä ldf,a Nß oÕhs fkao@
oÕ lshkafka oÕ tfla fyd| tl lsõfjd;a ;uhs jvd fyd|' yenehs oÕhs'' ta lsõjg thd yefudagu yß wdofrhs' thdg u,a,s flfkla ,efnkafka thdg wjqreÿ 13 lg miafia' thd u,a,sg f.dvla wdofrhs' whshhs u,a,shs w;f¾ ;snqfKa mqÿudldr ne£ula'

ux lsõjfka uq,skau oiqka mq;d bf.k .kak yß olaIhs lsh,d' yenehs thdg mka;s lduf¾ miaiu fma,sfha wka;su fvia tl ;uhs ,enqfKa' wka;sug jevla mejrejdu thd ;uhs uq,skau tal lrkafka' mka;sfha mejreKq jefâ lr,d keÕsák fldg mka;sfha hd¨fjd lE.ykjd àp¾ oiqka keÕsÜgd wmsg .ykak lsh,d' ta ;rïu oÕhs' yenehs thdg wjqreÿ myf<djla oyihla fjoaÈ" thd yßu ;ekam;a' tal isoaO jqfKa fldfydu o lshkak uu okafk kE' iuyr úg thd wks;a wh flfrys olajmq f.!rjh" wdorh ksidu fjkak;a mq¿jka'

l,d fCIa;%fha ál l,lskau thd ia:djr fjkjd'''
Tõ'' oiqka mq;d yeufj,dfju W;aidy lf<a ;ukag mejfrk jefâ yßhg lrkak' thd Ñ;%má y;rl rÕmEjd' pef,kacia" foaÿkq wdldfia" ta f,j,a" iqm¾ islaia jf.a fg,s kdgHh ;sylg jeäh rÕmEjd' thdf.a Ôúf;a fjkia lf<a uq;=u,s fg,skdgHhs'