නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

uf.a ysf;a wog;a tfyu woyila kE''' - u,als ÿ,dxc,S


tod mdi,a fõÈldj u; wjqreÿ l=udßh f,i lsre¿ me<¢ weh t;eka mgka m%isoaO fõÈldjl rE l=ußhla fjkak isysk ujkjd' tA isyskh ienE lr .kakg fjr ork weh miq.sh wfm%a,a udifha cd;sl rEmjdysksh u.ska ixúOdkh l< rE l=ußh ;r.hg bÈßm;a jkafka wyïfnka ;ud ;=< ;snQ fkdmiqng W;aidyfha m%;sM,hla f,i ;r.fhka chla ysñ lr .kakd weh kñka u,als ÿ,dxc,S'''


³ we;a;gu u,als wjqreÿ l=udßhka fjkak ;SrKh lf<a wehs @

tAl uf.a ys;g wyïfnka wdmq fohla' uu ñ,d.sßh Ydka; mdjq¿ nd,sldfõ bf.k .ksoaÈ mdif,a wjqreÿ l=udß ;r.j,g iyNd.sfj,d ch.%yK ,n,d ;sfnkjd' tA wkqj ;uhs miqld,Skj uf.a ysf;a wdidjla we;s fjkafk m%isoaO fõÈldjl tjeks ch.%yKhla ,nd .kak we;akï lsh,d'


³ tA i|yd cd;sl rEmjdysksh u.ska mj;ajmq ;r.hu f;dard .;af;a'''

cd;sl kd,sldj u.ska ixúOdkh flfrk ´ku jevigykla b;d id¾:l nj uu olskjd' wkak tA ksid ;uhs uu cd;sl kd,sldj u.ska ixúOdkh flreK rE lsre< ;r.hg iyNd.s fjkafk' we;a;gu uu tA i|yd iyNd.s jqK uq,a ojfiu tA úYajdih ;j;a ;yjqre jqKd'


³ tA fldfyduo @

±kg wjqreÿ fol ;=kl b|, uu fï ;r.hg whÿï lrkak ysáh;a tAl uf.ka u. yefrkjd' fï fjoa§ l,d f,daflg wj;S¾Kh fj,d bkak oñ;%s iqnisxy uf.a fyd|u fhfy<shla' weh;a ug ks;ru lshmq fohla ;uhs fï ;r.hg whÿï lrkak lshk tl' fldfydu yß wms fokaku fujr;a fï ;r.h .ek rEmjdysksfh úldYh jk ±kaùï ±lafl keye' wka;su fudfydf; ;uhs tkak lsh, ;snqK oji uu ±k .kafk'


³ t;fldg Tn ;r.hg we;=<;a jqfKa'''

uu whÿï m;l=;a mqrjf.k froao yeÜfg we|f.k ´k fohla fjkak lsh,d ;r.hg bÈßm;a fjk woyiska wdjd' tA wjia:dfj oñ;%sf. wïu ug f,dl= Yla;shla jqKd' weh udj Èßu;a lrñka ud;a iu`. fu;ekg meñKshd' weú;a uu lsõjd whÿï m;la fhduq lsÍug fkdyels jQ nj' Th w;fr ;j;a ifydaor ;r.ldßhka lSm fofkl=f. whÿï m;a rfÜ mj;sk fldfrdakd ;;a;ajhla tlal ;eme,a u.ska weú;a ;snqfK keye' wka;sug ixúOdhl uKav,h wms .ek ys;,d n,, yefudagu bÈßm;a fjkak wjia:dj i,i, ÿkakd'


³ ndOl ueo meñKsh;a Tn ch.%yKh lrkjd' ,nmq ch.%yKh .ek fudlo ysf;kafk'''

ldf,l b|, ysf;a ;snqK ySkhla ienEùu .ek f,dl= i;=gla ;uhs uf.a ysf;a fï fjoa§ we;sfj,d ;sfhkafk'


³ fndfyda ;reKshka Th jeks ;r.j,g iyNd.s fjkafk tA yryd rx.khg m%úYag fjk woyiska'''

we;a;u lsõfjd;a uf.a ysf;a wog;a tfyu woyila keye' fï fjoa§ uu fi!kao¾h l,d úYajúµdf, wjika jif¾ isiqúhla' tod b|, uf.a tlu n,dfmdfrd;a;=j tA bf.kqï lghq;= wjika lr, kegqï .=rejßhla f,i uf.a rgg fiajh lrkakhs'


³ tA lshkafk u,als l,dj ksfhdackh lrkak ,efnk wdrdOkd m%;sfCIam lrkjd'''

kE''' kE''' uu lshkafk tfyu fohla fkfuhs' jD;a;sfhka kegqï .=rejßhla fj,d l,dj ;=< ug lrkak ,efnk hym;a foa ndrf.k lrkak uu leu;shs' fudlo uu fldfydu;a kegqï tlal kdgH yd rx. l,dj;a yodrkjfk'


³ tfykï ±kgu;a wdrdOkd

f.dv.eys, we;s''' wfka keye' fjf<| ±kaùï fol ;=klg kï wdrdOkd ,enqKd' tA;a rfÜ mj;sk whym;a ;;a;ajh;a tlal ;ju tA foaj,aj,g iïnkaO fjkak neß jqKd'


³ Th yeufoau w;fr wu;l lrkak neß ;rï w;a±lSï we;s fkao@

Tõ''' fï ;r.hg iyNd.sjqK ojfi b|, ,nmq w;a±lSï wkka;hs wm%udKhs' úfYaIfhkau f,daÑx i¾ we;=¿ oCI úksiqre u~q,a,la hgf;a úúO .=re yrelï ,nkak wms yefudau jdikdjka; jqKd' tA foaj,a wfma Ôú; ld,hgu fndfydu jeo.;a fjkjd' tA yeu foau f,aisfhka flfkl=g ,nkak neß w;a±lSï'


³ f.oßka ,efnk iyfhda.h u;la lf<d;a'''

ug bkafk wïuhs" ;d;a;hs" whshhs" u,a,shs' u,a,sg ;ju fï .ek jeä f;areula keye' tA;a wïud" ;d;a;d" whsh fï yeu foal§u udj Èßu;a lrñka úYd, iyfhda.hla ,nd fokjd'


³ u,alsg biafi,a,u ,efnk rx.k wjia:dj iskudjg jqfKd;a fudkj ysf;hso @

wksjd¾hfhkau tA wdrdOkdj ug ier jeähs' lsh,d ;uhs ysf;kafk' ljo yß ug ks¾udKhlg wdrdOkd ,efnkj kï tA yeu tllau iafgma nhs iafgma hkak mq¿jka úÈhg ,efnkjd kï uu leu;shs' fudlo mqxÑ ;eklska mgka f.k bÈßhg hk .uk id¾:lhs lsh,d ;uhs uu ys;kafk'


³ ckm%sh fjkfldg ldgjqK;a lg l;d yefok tl idudkH fohla' .Ekq <ufhla úÈhg u,als tA foaj,a olskafk fldfyduo @'''

fï iudc l%uh ;=< ldka;d md¾Yajhg lg l;d yefok m%;sY;h jeähs' iuyr fj,djg mqreI md¾Yajhg;a tjeks l;d yefokjd'

B<`.g Th tl tl l;kaor je/oao ksid jf.au ksje/oafo;a yefokak mq¿jka' fldfydu jqK;a b;ska wfma l;dj yßhgu okafk wmsfk' tA ;=< rx.k fCIa;%fha§ lg l;d jeä jeäfhka m%pdrh fjk wjia:d ;sfhkjd' Th yeu foau ys; ys; ysáfhd;a wmsg kslrefka miqnyskakhs fjkafk' tA .ek ys;kafk ke;=j bÈßhg hEu ;uhs wms lrkak ´k'


³ Th yeufoau n,df.k b|, bÈßfha§ fmïj;d u,alsf. .ukg yria lemqfjd;a'''

;ju uu thdg r`.mdkak hkj lsh,j;a thd ug r`.mdkak hkak tmd lsh,j;a kE' rE lsref,a ch.%yKhla ysñ lrf.k ;ju .;jqfKa mqxÑ ld,hhsfk' bÈßhg wjia:dj Wod jqKdu ;uhs b;ska fudlo lrkafk lsh,d ;SrKh lrkak fjkafk'


³ wkd.; n,dfmdfrd;a;= .ek i|yka lf<d;a'''

bf.kqï lghq;= ksis f,i wjika lr, k¾:k .=rejßhla f,i bÈß mrmqrg uu bf.k .;a; foa lsh,d fok .uka wfma rfÜ l,djg hym;a fohla lr,d i;=áka iduodfkka Ôúf;a f.jkak uu f.dvla leu;shs''


yev.ekaùu - ief,daka ls;añKs" óß.u

PdhdrEm iqcd;d chr;ak

Oïñl fyajdjiï