නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

ug oeka tfyu flfkla bkakjd úia;r miafi lshkakï - oñ;%s iqnisxy
weh fï oskj, fndfyda fokdf.a wdorhg ,lafj,d bkak pß;hla' tA biafldaf,a fg,s kdgHfha úydrd àp¾ úoshg' tA w;fr weh ienE Ôú;fha iqúfYaIS jQ wdorhlg;a ,lafj,d' tA .ek wmsg lsõfj úydrd kï fkfjhs oñ;s%' oñ;s% iqnisxy'''''''''


úydrd lshkafk wo ojfia mqxÑ ;srh ;=< b;d ckm%sh pß;hla' oñ;%sg fudlo tA .ek ysf;kafk @'''

biafldaf,a fg,skdgHh yryd úydrd lshk .=rejßhg mK fokafk oñ;s% iqnisxy lshk uu fkao lsh, ysf;oaos we;a;gu uf.a ysf;a we;s fjkafk lshd.kak neß ;rï i;=gla jf.au ksy;udkS wdvïnrhla'


ksy;udkS nj flfia fj;;a oñ;%s ±ka wdvïnrhs lsh,kï wdrxÑhs'''

wfka tAlkï f,dl= fndrejla' we;a;u lsõfjd;a uu fCIa;%hg wdmq ldf,g jvd ±ka ksryxldrhs' fudlo wdorKSh risl risldúhkaf. wdorh jeäfhka ,efnoaos ysáhg jeäh ish .=Khlska ksryxldr fjkak ´k lshk tl uu ks;ru ys;kjd' udj okak lshk wh okakjd uu wdvïnr kE lsh,d'


úydrd àp¾g ,efnk m%;spdr .ek l;d lf<d;a'''