නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

කලා ලොව

rildó hq.mqreIhl=f.a ìß| ks¾u,d w,aúia


˜fma%u lS¾;sf.a .S; .dhk wh m%ix.hl§ lshk .S;hla fjkqfjka tl remsh,a ishhla wmsg fokjd kï wfma Ôú; óg jvd fjkia fõú'˜


iurùr uqo,sf.a fma%ulS¾;s w,aúia wfmka iuqf.k f.dia jir ;sia folls' .S; rplfhl=" lúfhl=" mqj;am;a l,dfõÈfhl= Ñ;%mg iydh wOHCIjrfhl=" fonia rplhl= fï u;= fkdj rEmjdyskS yd .=jkaúÿ,s ksfõolhl= f,i wm yoj;a ;=< Tyq ;enQ u;l igyk ;j;a jir ish .Kkdjla fkdkeiS mj;skq we;ehs ug isf;a'

fma%ï kug .e<fmk fia ;u risl ckhdg fma%uŒh jQ ñksfils' ;u ys;j;=kag fma%uŒh ys; ñ;=frls' ohdnr ìß|g fma%uŒh ieñfhls' ¥ mq;=kag fma%uŒh msfhls' fma%ulS¾;s o w,aúia wfmka iuqf.k .sh o Tyq ms<sn|j u;lh wjÈ lrkakg yels Tyqf.a wdorŒh ìß| ks¾u,d w,aúia kï ks¾udKYS,S .eye‚h wm miq.sh od uqK .eiqKd'''


fldfyduo Tfí w¨;a f;dr;=re'''

.=jka úÿ,sfhka bj;a fj,d úY%duh f.jkjd' úY%duh f.fjkjd lsõju yqÕfokl=g u;la fjkafk úY%du jegqm' .=jkaúÿ,sh ixia:djla ksid wmg úY%du jegqmla kï ,efnkafka kE' myq.sh ldf,a ks¾udK f.dkakla l<d' ta fldfydu jqK;a fï ld,h f.fjkafka fldfrdakd jix.;h;a tlal' fldfrdakd fldfrdakd lsh lshd f.org fj,d mrK fg,skdgH n,ñka uu ld,h f.jkafka keye''' w¨;a jev lghq;= lSmhlu ksr; fj,d bkakjd' yqÕ fofkla wykjd lïue,slñka f.org fj,d fï ld,h f.jkafka fldfyduo lsh,d' uu thd,g lsõjd" Tfí f.or ueo idf, ;sfnk mqxÑ àfmdaj wfkla me;a;g yrj, n,kak lsh,d' tys ne÷Kq l=Kq ¥ú,s ul=¿oe,a ´kE;rï ;sfnkjd' tajd bj;a lrkakg wou l%shd;aul jkak lsh,d' wmsg ta jf.a jev f.oßkau mgka .kak mq¿jka' fldfrdakd jix.;h tlal uyd hula wmsg lrkakg neye fi!LH fiajhg jf.a' ta;a álla ys;d ne¨fjd;a fï ldf,a wmsg fndfyda foaj,a lrkak mq¿jka' wjYH jkafka ta .ek ys;,d l%shd;aul ùu muKhs'


fudkjdo w¨;a ks¾udK @

tl w;lg uu bv ,o yeu wjia:djl§u ks¾udKlrKfha fhÿKd iy fhfokjd' fma%u lS¾;s Ôj;a fj,d isáh ldf,a jf.au Tyq wm w;ßka fjka fj,d .shdu;a uu ta m%Yakj,g uqyqKfoñka" wr.,hkag uqyqK foñka ks¾udKlrKfha fhÿkd' uf.a mß.Klfha ldf.j;a wei fkd.eiqKq ks¾udK uyd f.dvla ;sfhkjd' ux uf.a mS' tõ' ã tl lrkak myq.sh ldf,a f.dvla uykais jqKd' fkdfhl=;a fya;+ka u; th w;miq jqKd' th lrkak lsh,d udj Wkkaÿ lrjk wh bkakjd' ta;a oeka uu tal wu;l lr,d ;sfhkafka' oeka ug ld,h ;sfhkjd' uf.a mß.Kfla f.dv .eys,d ;sfhk ks¾udK tlska tl t<shg wrf.k tajd ck.; lsÍu i|yd lghq;= lrkak'

ks¾udKlrefjl=g ks¾udKhla t<s olaj,d udkisl i;=gla jf.au thska wd¾Ól m%;s,dNhla ,eìh yelshs' ks¾udKhla i¾jld,Skhs lsh,d ux ys;kafka kE' ta;a tajd ld,hlg yß j,x.= fõú' ldjH ks¾udK lsysmhla jf.au uf.a ys;¿ wkqj ,shQ kjl;djla t<solajkakg lghq;= lrñka isákjd' uf.a úIhNdr .=rejrhd jqfKa uydpd¾h pkaÈu úfÊnKavdr' t;=ud ks;ru lshkjd uf.a fyd|u f.da,hd jk ks¾u,d fndfyda ÿr .uka lrhs lsh,d ys;=jd' kuq;a ta .uk w;ruÕ kj;a;,d lsh,d' mS' tÉ' ã tl lr, .=re;=udg Wmydr olajkakg ug ´kElula ;snqKd' uf.a wdidj hgm;a lr.kak wo isÿfj,d ;sfnkjd' ta ksid t;=udg f.!rjhla lrkak" Wmydr mqokakg mq¿jka úÈhg fn!oaO o¾Ykh ms<sn|j uu bf.kf.k ;sfhk lreKq ldrKd we;=<;a lr,d fndfydafokl=f.b,a,Su ksid O¾u m%Yafkda;a;r fmd;la lrkakg lghq;= lrñka isákjd' ta w;f¾ mß.Klfha ;snqfKa uf.a .S; tl;=jla iskaÿ .y kñka t<solajkakg jf.au" jir ;sia folla mqrdu uu fma%ulS¾;s l< ks¾udK tl;= l<d' talg ug lsis flfkl=f.a iyhla ,enqfKa kE''' kuq;a uu tajd tl;= lr,d mß.Kl .; l<d' iuyr tajd laminating lr,d tl;= l<d'' mrK fjkak mrK fjkak ta fld< wjmeye fjk ksid uu tajd w¨;ska f*dfgdafldms .y, tl;= l<d' ta w;r fma%u lS¾;s ,shQ <ud .S; ms<sn|j .%ka:hla lrkakg;a lghq;= lrñka isákjd' uf.a Wmka Èkh fhfokafka Tlaf;dan¾ fojeksod' tÈkg fï ks¾udK lsysmfhka w;f,diaila yß ck.; lrkakg yels fõú lsh,d uu úYajdifhka lghq;= lrkjd'


.=jka úÿ,sfha fmdä udiag¾ f,i ye¢kajqK fma%ulS¾;s wmj w;yer f.dia jir ;sia folla' Tyq ms<sn|j u;lhka álla wjÈ lruq' th fma%ulS¾;s f. rislhkag Tyq ms<sn|j u;lh w¨;a lr.kakg wjia:djla fõúfka@

fma%ïf.a urKh ms<sn|j úúO u; úúOdldrhg iudc.; fj,d ;sfhk fï fudfydf;a uu ta .ek hula lshkakg W;aidy .kafka keye' kuq;a fma%ïf.a urKfhka miq Tyqf.a l,siï idlal=fõ Tyqg ,enqK ;¾ckd;aul ,shqula ms<sn|j iuyr wh l;d lrkjd' kuq;a Tyqf.a ìß| úÈyg uu okakjd tfyu tlla ;snqfKa kE lsh,d' ,shqula ;snqKd tal Tyqg wdj tlla fkdfõ' ;siai chj¾Okg wdmq ,shqula ;siai chj¾Ok yd fma%u lS¾;s b;d fyd| hd¿fjd' fï ,shqu ;siaig wdju hd¨fjda tl;=fj,d lshjkak we;s' fïl .Kka .; hq;= fohla fkdfõ lsh,d fma%ï tl fmdä lr,d tl idlal=jg oud .kak;a we;s lsh,d uu ys;kjd' fma%ïg ys;ñ;=rka ñi ;ryldrfhda ysáh lsh, uu okafk kE'' Tyqg mqoa.,sl foaYmd,khla ;sfhkakg we;s kuq;a Tyq ;ukaf.u;jdohka ms<sn|j ys; ñ;=rka iuÕ l;d ny lrkakg;a we;s' tfyu lsh,d thdf.foaYmd,k u;jdohka fyda wfkfll= foaYmd,k u;jdohka iuÕ .egqï we;s lr.kakg W;aidy lrmq flfkl= fkdfõ'

tla;rd wjia:djl§ Tyq la,í tll isák úg fÊ' ù' mS hehs lshd.;a ;reKhka fofokl= fma%ïg ;¾ckh l< wjia:djla .ek ug wykakg ,enqK' t;ek isá fma%ïf.a ys; ñ;=rka Tjqka fofokd t<jd oeuQ nj;a uu wid ;sfnkjd' úúO wjia:dj, ;¾ckhka ms<sn|j lshjqKuq;a fma%ï ljodj;a taj .ek ta yeá ;lmq flfkla fkdfjhs' wms tla wjia:djl kdgHhla n,kakg .sys,a,d isák úg fmdä l;djla wykakg ,enqKd' ;j;a wjia:djl§ .=ref.uy;aud >d;kh l< úg fma%ïg ;¾ck ;sfhk nj lshjqKd' ta fj,dfõ Tyq lsõfõ f,dlalkag ;¾ckh ;snqKd jqK;a ux jeks fidlafll=g fudk ;¾ck o lsh,d' Th ;¾ckhka .ek jrla rù fcdaka fma%ïg lsh,d ;snqKd'' wfka ug fjä lshkakd ljqreyß wdfjd;a uu Wkag yskd fjkjd' uf.a yskdj oelaldu Wka wdmyq yeß,d hdú fma%ï lsh,d ;sífí tfyuhs'


lsishï flfkl= bÈßhg tkafk Tyqf.a fyda wehf.iyc l=i,;djka u;hs' th ;j;a flfkl=g meyer .kakg nE'

Tõ''' fma%ï ienE m%;sNdjla ;snqKq ukqIHfhla' Tyq wysxilhs lsh,d lshkak nE'' ux ys;kafka Tyq ir,hs" iquqÿhs' fma%ï f.a urKfhka miafia fma%ï f.a yelshdjka ;ukag;a ;sfnkjd hehs fmkajkakg iuyre W;aidy l<;a id¾:l jqfKa kE' ta fldfydu jqK;a fma%ulS¾;s lsishï flfkl=g ;¾ckhla fj,d ;snqKd kï fyda Tyqf.a l=i,;djka ksid flfkl=g ;¾ckhla ;snqKd kï fma%ïf.a ìß| jqK ta nj ug lshkakg ;snqKd' tfyu jqKd kï fma%ïf.a ìß| úÈyg fma%ïj kj;ajd .kak ug yelshdj ;snqKd' ug lrkakg yels foaj,a fudkjdo lrkakg fkdyels foaj,a fudkjdo lsh,d wmsj <Õskau weiqre lrk msßia okakjd' fma%ï ljodj;a 

;ukaf.a yelshdj ksid Wv.= fjÉÑ flfkla fkfjhs' ;j flfkla my;g od,d l;d lrmq flfkl=;a fkfuhs' ta jf.a fuhd ljodj;a thdg ;sfhk ;¾ck .ek ud;a tlal l;d lr,;a kE'

ug u;la fjkjd fma%ï ñh .sh od fjÉp iuyr foaj,a' wmss Wfoa jevg .shd yji f.or wdjd' mïfmdaß l;d ;eka ;ekaj, l;d lrmq wh fkdfjhs' uf.a ;d;a;d ryia mÍlaIljrfhla'' uf.a whshd ta fjkfldg uyr.u fmd,sisfha g%e*sla ´'whs iS' fma%ïf.au urKh isÿ jQ ;ekg uu hkak yooa§ fmd,sisfhka fïjd .ek l;d lrkak .;a;d' tal fma%ïf.urKh iy fldfy;au iïnkaO;djka ke;s fohla' tajd ljqre;a oekf.k ysgmq foaj¨;a fkfjhs' ñksiaiq okafk .=jkaúÿ,sfhka wefyk fma%ïf.a lgy~ iy rEmjdysksfhka olsk fm%aïf.a rEmhhs' fldfydu jqK;a fï urKh tod rch" yuqodj yd fmd,Sish oekqj;a j isÿjqKd tal ;ju;a wNsryila úÈhg ;sfhkjd'


fldfyduo Tyqg flaka;s hkjdo@

fma%u lS¾;s Tn olskafka ks;ru yskd fj,d bkak iqkaor ukqiaifhla úÈyghs' jeäh Wi uy; kEfka' Tyqg ljqreyß myrla .eiqfjd;a úisfõú' kuq;a Tyq b;du ys; yhsh flfkla' flaka;s fkdhkjdu fkdfjhs' Tyqf.a ys;g tlÕ fkdfjk widOdrK wjia:dj, Tyq flaka;s .;a;d' yenehs tajd ÿrÈ. f.kshkak ysf;a ;shd f.k bkak ukqiaifhla fkfjhs' f.orÈ kx b;du iqyoYS,Shs'

ug u;lhs ojila Tyq yjil f.or weú,a,d udj .ukla huq lsh,d udj tlalka .shd' tod uu .sfha f.or we÷ï msákauhs' wms tod lEug t<shg hkak l;d lrf.k ysáfha' yÈishs yÈiaishs lsh,d udj jdyfka od f.k .shd' fï fldfyo hkafka lsh,d uu wykfldg;a huqflda huqfld .syska n,uqflda lsh,d ;uhs lsõfõ' tod udj tfyu tlal .sfha muqKqj uqo,d,sf.a mq;df.a fydaïlñka tlg' uu tod we| f.k ysáfha iqÿ mdg is,ala í,jqihla yd fld<mdg fnda, fnda, jegqKq ial¾Ü tll=hs' uÕ=,a f.or iuyr wh weú,a,d ysáfha rdc l=udßfhda jf.a' l,dldrfhda f.dvla ysáh' Ñ;%d r;akdhl udj Tjqka isá ;ekg le|jdf.k .shdu' fma%ï úlag¾ we;=¿ Tyqf.a i.hka iuÕ tl;= jqKd' ysá .uka uyd l,n,hla we;sjqKd' wms ÿj,d weú,a, n,kfldg fma%ï Wi uy; ukqiaifhlaf.a lñifhka w,a,f.k uu WUj w,a,d f.k ;uhs ysáfh' fldfyduo uf.a iskaÿ .ek tfyu lshkafk lsh, lE .ykjd'

fldfyduyß ta fj,dfõ fma%ï uOqú; mdkh lr,d ysáhd' .eg¨j ÿrÈ. hkak l,ska Tyqj jdykhg od f.k uu;a thg f.dv jqKd' fma%ï ál ÿrla jdykh mojoa§ uu lsõjd nkafpda iskaÿ j;=r î, ysáhg fudlo jdyfka fyd|g t<jd f.k hkjd fka lsh,d' Tyq yskdfjù b;d mßiaifuka udj f.or tlal wdjd' Bg Èk lSmhlg miq yÈisfhau flfkla wfma f.or wdjd ux Tyq ÿgqjdu ;s.eiaiqKd' ta tod fma%ï w,a,f.k rKavq lrmq ukqiaihd' wfma f.a ueÈka jfrka jfrka uu lshmq fj,ahdh fmkajkak lsh,d Tyqj fma%ï le|jd f.k .shd' ta fmd,sisfha ta' tia' mS flfkla' fma%ïf.a flaka;sh tfyuhs' ñksiqkaf.yoj;a f;areï .kak mq¿jka' ñksiqkaf.a iyiïnkaO;d tfyuhs'' Tyq je/oaola ÿgq lsis úfgl ldgj;a fojeks fjkafk kE'


Tyq Tfí ks¾udK .ek l;d l<do@

we;a;gu wms tlu lafI;%fha ksid wmsg l;d lrkak yqÕla foaj,a ;snqKd' wmsg ;snqfKa ys;a .<md f.k woyia .<md f.k biairyg tkak' iuyr ojig wms ñÿf,a meÿrla t,,d wyi Èyd n,d f.k ;re .ek l;d l<d' Ôú;h .ek l;d l<d' Tyqghs ughs l;d lrkak yqÕdla foaj,a ;sínd' Tyqf.a oekqu b;d mq¿,a' iuyr ks¾udK .ek l;d lr,d ,sõjd' iuyr tajd lr,d bjr fj,d l;d l<d' iuyr taj l;d fkdlru l<d' ta ojiaj, ug u;lhs uu lÓldpd¾hjßhl úÈyg jev l<d' Tyq udj tlalka hkjd Bg miafia uf.a f,lap¾ tl bjr fjklka meh folla Tyq jdyfkag fj,d bkakjd' uu ojila weyqjd nkafpd udj f,lap¾ tlg wer,dj,d Thd fldfyo hkafka lsh,d fm%aï lsõjd nkafpda ux la,í tlg fj,d bkakjd lsh,d' ug ta fj,dfj yßhg ÿl ys;=Kd" Tyq ux fjkqfjka ta úÈyg ldf,a f.fjk tla .ek' Bg miafia uu f,lap¾j,g .sfha kE WmamrjeÜáhla od,d tal kj;a; .;a;d'

jrlg jvd ux Tyqf.a rdcldß Ôúf;ag yria fmd,a,la od, kE' Tyq lsis úfgl;a uf.a jevj,g yria fj,d kE' fj,djlg Tyq lshkjd nkafpd ´jd uyd mçjre lrk jev lsh,d' iuyrúg uu wdpd¾h Wmdêhg iQodkï fjk tl .ek Tyqa tfyu lshkak we;s' ;j;a ojil lsõjd Thd ,sh, ;sfhkafk .S; w;=ßka fndÿ ne;s leiÜ mghla lrkak lsh,d' ta fjkfldg tlla iska.a ,xld fj;ska tfyu lr,d ;snqKq ksid ux lsõjd nkafpd ;j álla l,a .sys,a,d lruq lsh,d' Tyq Ôj;aj isáh§ ug ta foa lr.kak neß jqKd'


fm%aï f.or ysáfhd;a thd ;uhs lEu yokafk' fm%aïg b;d rig lEu yokak mq¿jka''' lEu yok tl Tyqg b;du ñysß úfkdaohla' b;du rij;a iqma tlla yokjd' talg fkdodkafka Öia ng¾ ú;rhs' thdf. l,d f,dalfha bkak yeu hd¨fjlau ta iqma tl î, ;sfhkjd' ta iqma tfla rih okakjd' ta ;rï rij;a iqma tlla uu ljodj;a î,d kE'''


iuyre ys;ka bkakjd ks¾udKhla lrkak w;r is.rÜ tlla ´fk wrlal= fnda;,hla ´fk lsh,d' tfyu kE'' fm%aï ;ukaf.a ys;g wdmq ixl,amkdj wl=re lrkjd' ojila fudysÈka fn.a uy;aud fm%aïg lsõjd ug iqm¾ ir, .S jevigyklg .S; yhla ´fk lsh,d'' Tyq ojia folla wfma f.or wdjd' ta;a fm%aï ysáfha kE' ux lsõjd nkafpd fn.a udiag¾ wdjd iskaÿ yh yÈiais lsõjd' ta;a b;sx Thdg iskaÿ j;=r álla ke;=j tal lrkak nEfk lsh,d uu fmdä úys¿jla l<d' Tyq iqmqreÿ úÈyg ldufrka idf,g idf,ka ldurhg weúo weúo ysáhd' ál fj,djlg miafi lsõjd nkafpd ug fld< álla fokak' uu Tyqg fld< álla ÿkakd' ál fj,djlska wykjd nkafpd wms maf,akaá tlla .yuq o lsh,d'' uu thdg maf,akaáhla yo,d fokjd' wdhs;a ál fj,djlska maf,akaáhla b,a,kjd' tod ießka ief¾ maf,akaá myla b,a,.;a;d' Tyq f.oßka .shdg miafia ux oelald wfma fõje,a mqgq Wv fudysÈka fn.a udiag¾f.a .S; yh ,sh,d ;sfhkjd' mqgq wekao u; ;shd f.k ;uhs tod Tyq iskaÿ ,sõfj' lúhla .S;hla ,shkak thdf. ys;g wdjdu gla .d,d ,shkjd' Tyqg ;snqfKa úYañ; yelshdjla'


f.or jevj,g Tyqf.a odhl;ajh fldfyduo@

iunrhs' Tyq f.or ysáfhd;a Tyq ;uhs lEu yokafk' Tyqg b;d rig lEu yokak mq¿jka''' lEu yok tl Tyqg b;du ñysß úfkdaohla' b;du rij;a iqma tlla yokjd' talg fkdodkafka Öia ng¾ ú;rhs' thd uOq mdfka lr,d wdmq ojig myqjod Wfoa mdkaor fï iqma tl yokjd' thdf. l,d f,dalfha bkak yeu hd¨fjlau ta iqma tl î, ;sfhkjd' ta iqma tfla rih okakjd' ta ;rï rij;a iqma tlla uu ljodj;a î,d kE''' ug tlu tl ÿlla ;sfhkjd' ta ;uhs ug uf.a w;a foflka yo,d thdg iïmQ¾K lEu fõ,la fokak neß jqKd' talg fya;= jqfKa thd f.or bkak ojig lEu yeÿfka thdf.a w;a folska'

fma%ï weUq,a ri lkak yßu wdihs' tal mqÿudldr wdYdjla leue;a;la' ;s;a weUq,a ;sfhk ishU,d" weUq,a ;sfhk f,dú" wU ld,hg wU .eg lkak reishd' iuyr ojig iru leyemg .yf.k j;a; my<g .sysx jeá,d ;sfhk wU .eg wyq,df.k weú;a lkjd' fmdä tflla jf.a'


Tn fom< w;f¾ wukdmlï we;sfj,du keoao@

ojila wms mQ¾K mq;dg WK .ekqKd'' mq;d fodia;r uy;a;h <Õg tlal hkak lsh,d ux Tyqg l;d lr,d lsõjd uu mq;d ,Eia;s lrf.k n,df.k ysáhd'' yh jqKd y; jqKd wg kjh jqKd'' oyh jqKd'' fm%aï f.or wdfõ kE'' ug yßhg flaka;s mq;df.a weÕ riafk álla wvq fj,d ;snqfK' uu mq;d ksÈ lr,d n,df.k ysáhd'' Tyq tod f.or wdfõ mdkaor folg ;=kg ú;r' ta ldf,a yEkaâ f*daka kEfka'' ug ´fk jqfKa fuh;a tlal rKavqjla we;s lr.kak' uu talg iQodkñka ysáh;a fma%ï yskdfj,d yß jevlafk jqfKa lsh,d lsõjd'' ux talg m%;spdr oelajQfõ fma%ï f.kdmq ,iaik mQia megõ fokafkla wfma f.or ysáhd' uu;a Wkag f.dvla wdofrhs mQia meáfhlaf. nfvka w,a,,d ;,a¨ l<d fma%ïg fmak úÈhg' fma%ï yskdfj,d lsõjd nkafpd Thd ud;a tlal ;sfhk ;ryg fkao mQia megjdf.ka .;af; lsh,d' ta ojiaj, rfÜ yßu l,n<' fuhd tod weú,a,d ;sfhkafka tk mdr fjkia lr,d fjk fjk mdrj,aj,ska' Tyqf.a yskdj oelaldu uf.a flaka; h ksfjkjd'


fma%ulS¾;s w,aúiaf.a ks¾udKj, whs;sh ;sfhkafka ldgo@

neÆ ne,aug fma%ulS¾;sf.a uyd nQo,hla ;sfhk nj fmakjd' tal we;a;' yenehs ljodj;a wms tajdhska m%;s,dN ,n,d kE'' Tiald ixúOdkfha o ne÷Ku thska wjia:d foll § uqo,a ,eì,d ;sfhkjd'

myq.sh fldfrdakd ld,fha wdydr u,a,la ,enqKd' isri wdh;kfhka remsh,a 1900 remsh,a fooyla ,eì,d ;sfhkjd' Bg tyd lsisjla ,eì,d kE''' uu Tyq fjkqfjka Wmydr Wf<,j,a mj;aj,d ;sfhkjd' wkq.%ylhkag uu Kh fj,d ;sfhkjd' W;aij Yd,dj,g f.jkak' ix.S; lKavdhïj,g f.jkak' álÜ tlla úl=K,d kE uu i,a,sj,g' wog;a ta Kh f.jkak ;sfhkjd' Tyqf.a .S; .dhkd lrk .dhl .dhsldjka m%ix.hl§ lshk .S;hla fjkqfjka tl remsh,a ishhla wmsg fokjd kï wfma Ôú; óg jvd fjkia fõú' wog;a wms Ôj;a fjkafka l=,S f.orl' wkd.;fha ojil fma%ulS¾;sf.a ks¾udK ms<sn|j nQo,a kvq l;d lrhs'' tajdg iqrx.sj;a mQ¾Kj;a bÈßm;a fkdjqK;a fï ks¾u,d bÈßm;a fjkjd' fma%ulS¾;s f.a ìß| fï ks¾u,d''' ks¾u, .eyekshla'''


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr

PdhdrEm - lu,a jkakswdrÉÑ